หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการ
2 นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการ
3 นางชนาพร ประบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการ
4 นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการ
5 นางวิไลพร บุตรภักดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการ
6 นายจเด็จ ทัศวงษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการ
7 นายไชยยา อะการะวัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการ
8 นายพนม ศิรินามมนตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการ
9 นายสง่า โทผาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการ
10 นางจิราพร ผลส่วาง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการ
11 นางสุมาลี มาลาหอม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการ
12 นางนิลรัตน์ โคตะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการ
13 นายวิชิต ธนยั่งยืน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
14 นายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา
15 นางสาวสิริกาณจน์ โพนสงคราม ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
16 นางสาวปวีย์ดา พรหมจารีย์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
17 นายวีรพงษ์ ศรีดาจักร ครูโรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
18 นางสาวเรณู รัตนทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
19 นางสาวสุภาวดี สิงห์มาตย์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
20 นางสาวปวีณ์สุดา จำรัสธนสาร ครูโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
21 นางเนตรนภา แพงภา ครูโรงเรียนบ้านเชียงยืน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
22 ว่าที่ ร.ต.ภานุวัฒน์ ดรโท ครูโรงเรียนบ้านวังโพน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
23 นางอำพร สมคำ ครูโรงเรียนบ้านวังโพน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
24 นางรัชดาวรรณ คำปลิว ครูโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
25 นางอุดร รัตนวงษา ครูโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
26 นายนริศ พรนิคม ครูโรงเรียนบ้านขามเปี้ย คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
27 นางรจรินทร์ คุณแสง ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
28 นายสุริยา ชาญไชย ครูโรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
29 นางจิรารัตน์ ศรีด้วง ครูโรงเรียนกระบากวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
30 นางสาวลักขณา อันทปัญญา ครูอนุบาลชื่นชม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
31 นางสาวฐิตาภรณ์ อินทอง ครูโรงเรียนวัดกลางโกสุม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
32 นางสาวพัชราภรณ์ ถาบุตร ครูโรงเรียนวัดกลางโกสุม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
33 นางสาวปัญจมา วงศ์เจริญ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
34 นางสาวสุพัฒตรา ถิ่นจันดา ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
35 นายอานนท์ ไสยโสภณ ครูโรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
36 นายปริญญา นิวาสวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไห คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
37 นางสาวปารียา ชนะการี ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
38 นายเอกพร พูนขุนทด ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
39 นายวิฑูรย์ แสนมาตย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
40 นางสาวสราลี แสนงาม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
41 นายเอกสิทธิ์ สิทธิเนตร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
42 นางศิริพร บุษบง ครูโรงเรียนบ้านกุดรัง คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน
43 นางสาวชญานันท์ แดนมะโฮง ครูโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการแข่งขัน


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]