สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 30 4 2 1 36
2 บ้านห้วยแคนโนนสูง 24 5 1 1 30
3 วัดกลางโกสุม 20 11 2 2 33
4 กระบากวิทยาคาร 18 6 1 1 25
5 บ้านดอนกลอยหนองยาง 18 6 0 0 24
6 บ้านโนนสูงวังขอนจิก 18 5 0 4 23
7 บ้านหนองแสง 18 4 2 0 24
8 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 16 2 0 0 18
9 บ้านวังกุง 14 2 0 0 16
10 บ้านโสกกาว 13 6 1 0 20
11 บ้านกอกหนองผือ 13 1 2 1 16
12 บ้านหนองกุง 12 2 2 3 16
13 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 12 2 0 0 14
14 บ้านนาโพธิ์ 12 0 2 0 14
15 เกียรติขจรวิทยา 11 7 2 0 20
16 บ้านแพงหนองเหนือ 11 4 0 1 15
17 บ้านหนองแหน 11 4 0 1 15
18 บ้านเลิงใต้ 11 3 2 1 16
19 บ้านแฝกโนนสำราญ 10 6 1 1 17
20 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 10 5 0 0 15
21 บ้านวังยาววิทยายน 10 2 2 2 14
22 บ้านโสกคลอง 10 2 2 0 14
23 ชุมชนโพนงามโพนสวาง 10 1 1 0 12
24 บ้านแก้งขิงแคง 9 3 0 0 12
25 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 9 2 2 0 13
26 บ้านโจดบัวบาน 9 1 1 0 11
27 บ้านแห่เหนือ 9 1 0 0 10
28 บ้านหนองโกวิทยกิจ 9 0 0 0 9
29 บ้านโพน 8 6 4 0 18
30 เหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 8 3 0 2 11
31 บ้านวังจาน 8 3 0 1 11
32 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 8 2 2 1 12
33 บ้านวังโพน 8 2 2 0 12
34 บ้านโนนงิ้ว 8 1 1 0 10
35 บ้านทันดู่เหนือ 8 1 0 0 9
36 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 8 0 1 0 9
37 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 7 3 1 0 11
38 บ้านโคกสูง 7 3 0 0 10
39 บ้านจานโนนสูง 7 2 0 0 9
40 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ 7 1 1 0 9
41 บ้านโนนเมืองสองคอน 7 0 1 0 8
42 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 6 3 1 0 10
43 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 6 2 1 0 9
44 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 6 1 1 0 8
45 อนุบาลชื่นชม 6 0 1 0 7
46 บ้านม่วงน้อย 6 0 0 0 6
47 บ้านห้วยม่วง 6 0 0 0 6
48 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 5 4 1 0 10
49 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 3 1 1 9
50 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 5 2 1 1 8
51 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 5 2 1 1 8
52 บ้านกุดเม็ก 5 2 0 2 7
53 บ้านกุดรัง 5 1 1 0 7
54 บ้านหนองมะเม้า 5 1 1 0 7
55 บ้านหนองนาไร่เดียว 5 1 0 1 6
56 บ้านหนองซอน 5 1 0 0 6
57 บ้านศรีสุข 5 0 0 0 5
58 บ้านบะหลวงหนองแวง 5 0 0 0 5
59 บ้านหนองแวงสวนกล้วย 4 6 1 0 11
60 บ้านแห่บริหารวิทย์ 4 3 2 1 9
61 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 4 2 1 0 7
62 บ้านหนองโดน 4 2 0 1 6
63 บ้านเชียงยืน 4 2 0 0 6
64 บ้านเหล่าหนองแคน 4 2 0 0 6
65 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 4 2 0 0 6
66 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 4 1 2 1 7
67 บ้านค้อ 4 1 1 0 6
68 บ้านโนนสะอาด 4 1 1 0 6
69 บ้านเหล่าพ่อหา 3 3 1 0 7
70 บ้านสร้างแก้ว 3 2 1 1 6
71 จอนวิทยกุล 3 2 1 1 6
72 บ้านนาล้อมโคกสว่าง 3 2 1 0 6
73 บ้านเขวาสะดืออีสาน 3 2 1 0 6
74 บ้านหนองเหล็ก 3 2 0 1 5
75 บ้านหนองบอน 3 1 2 1 6
76 บ้านสังข์ทอง 3 1 2 0 6
77 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 3 1 2 0 6
78 บ้านผำ 3 1 1 1 5
79 บ้านดอนสันติ 3 1 1 0 5
80 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 3 1 1 0 5
81 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 3 1 1 0 5
82 บ้านแท่นโนนหนองคู 3 1 0 0 4
83 บ้านหนองหอย 3 1 0 0 4
84 บ้านจอมทอง 3 1 0 0 4
85 บ้านยางน้อย 3 1 0 0 4
86 บ้านคุยแพง 3 0 1 1 4
87 บ้านหัวช้าง 3 0 1 0 4
88 บ้านส้มกบ 3 0 1 0 4
89 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 3 0 1 0 4
90 บ้านหญ้าขาว 3 0 0 0 3
91 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 3 0 0 0 3
92 บ้านกู่ทอง 3 0 0 0 3
93 บ้านขามเปี้ย 2 5 1 0 8
94 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 2 3 0 0 5
95 บ้านหนองไห 2 2 0 0 4
96 บ้านหนองแวง 2 1 2 1 5
97 บ้านโนนราษีโคกล่าม 2 1 1 0 4
98 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 2 1 0 2 3
99 บ้านผักแว่น 2 1 0 2 3
100 บ้านหนองคลองหัวขัว 2 1 0 0 3
101 บ้านสะอาดดอนเงิน 2 1 0 0 3
102 บ้านป่าเป้า 2 1 0 0 3
103 บ้านหนองบัวเรียน 2 1 0 0 3
104 ศิริราษฎร์หมากหญ้า 2 1 0 0 3
105 บ้านหนองชาด 2 0 1 1 3
106 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 2 0 1 0 3
107 บ้านโคกข่า 2 0 1 0 3
108 บ้านโนนสัง 2 0 0 0 2
109 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 2 0 0 0 2
110 บ้านหัวขัว 2 0 0 0 2
111 บ้านแก่งโกสุมท่างาม 2 0 0 0 2
112 บ้านโชคชัย 2 0 0 0 2
113 บ้านโนนนกหอ 2 0 0 0 2
114 อนุบาลจอนวิทยกุล 2 0 0 0 2
115 อนุบาลรัฐชาวดี 2 0 0 0 2
116 บ้านยางใหญ่ 1 3 1 0 5
117 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 1 2 2 1 5
118 บ้านผือ 1 2 2 0 5
119 บ้านคุยเชือก 1 1 2 0 4
120 บ้านทิพโสต 1 1 1 1 3
121 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 1 1 1 0 3
122 บ้านคุยโพธิ์ 1 1 0 0 2
123 จินดาอารมณ์ 1 1 0 0 2
124 บ้านหนองบุญชู 1 1 0 0 2
125 บ้านหนองปลาเข็ง 1 1 0 0 2
126 บ้านเหล่าโพธิ์ 1 0 1 0 2
127 บ้านกุดจอก 1 0 1 0 2
128 บ้านหนองล่าม 1 0 1 0 2
129 บ้านโนนเนาว์ 1 0 1 0 2
130 บ้านผักหนอก 1 0 0 0 1
131 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 1 0 0 0 1
132 บ้านโนนทัน 1 0 0 0 1
133 บ้านหนองมันปลา 1 0 0 0 1
134 บ้านน้ำจ้อย 1 0 0 0 1
135 บ้านบ่อแกบ่อทอง 1 0 0 0 1
136 บ้านป่าปอ 1 0 0 0 1
137 บ้านโคกกลาง 1 0 0 0 1
138 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 1 0 0 0 1
139 ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 0 5 1 0 6
140 บ้านสีดาสระแก้ว 0 4 1 0 5
141 บ้านนาทอง 0 2 2 0 4
142 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 0 2 0 0 2
143 บ้านหนองเขื่อน 0 1 1 0 2
144 บ้านโพนทอง 0 1 0 0 1
145 บ้านยางสินไชยหนองหาด 0 0 0 1 0
146 บ้านขีหนองจิก 0 0 0 0 0
147 จันทนภาศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 748 241 103 47 1,092