สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดกลางโกสุม 20 11 2 2 33
2 บ้านห้วยแคนโนนสูง 19 5 1 1 25
3 บ้านโนนสูงวังขอนจิก 18 4 0 4 22
4 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 18 2 2 1 22
5 บ้านหนองแสง 17 2 2 0 21
6 บ้านดอนกลอยหนองยาง 16 6 0 0 22
7 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 13 2 0 0 15
8 บ้านวังกุง 12 2 0 0 14
9 บ้านนาโพธิ์ 12 0 1 0 13
10 เกียรติขจรวิทยา 11 7 2 0 20
11 กระบากวิทยาคาร 11 4 1 1 16
12 บ้านเลิงใต้ 11 3 2 1 16
13 บ้านหนองกุง 11 1 2 3 14
14 บ้านกอกหนองผือ 11 1 2 1 14
15 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 10 5 0 0 15
16 บ้านแพงหนองเหนือ 10 3 0 1 13
17 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 10 0 0 0 10
18 บ้านแก้งขิงแคง 9 3 0 0 12
19 บ้านโจดบัวบาน 9 1 1 0 11
20 บ้านแห่เหนือ 9 1 0 0 10
21 บ้านโพน 8 6 4 0 18
22 บ้านแฝกโนนสำราญ 8 4 1 1 13
23 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 8 2 2 0 12
24 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 8 1 2 1 11
25 บ้านวังโพน 8 1 2 0 11
26 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 8 0 1 0 9
27 บ้านหนองโกวิทยกิจ 8 0 0 0 8
28 บ้านโสกกาว 7 5 0 0 12
29 บ้านวังจาน 7 3 0 1 10
30 บ้านหนองแหน 7 3 0 1 10
31 บ้านวังยาววิทยายน 7 1 1 2 9
32 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 6 3 1 0 10
33 บ้านโสกคลอง 6 2 1 0 9
34 บ้านจานโนนสูง 6 1 0 0 7
35 บ้านทันดู่เหนือ 6 1 0 0 7
36 บ้านโนนเมืองสองคอน 6 0 1 0 7
37 บ้านม่วงน้อย 6 0 0 0 6
38 บ้านห้วยม่วง 6 0 0 0 6
39 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 3 1 1 9
40 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 5 2 1 1 8
41 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 5 2 1 1 8
42 เหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 5 2 0 2 7
43 บ้านกุดเม็ก 5 2 0 2 7
44 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 5 1 1 0 7
45 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ 5 1 1 0 7
46 บ้านหนองนาไร่เดียว 5 1 0 1 6
47 บ้านศรีสุข 5 0 0 0 5
48 บ้านแห่บริหารวิทย์ 4 3 2 1 9
49 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 4 3 1 0 8
50 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 4 2 1 0 7
51 บ้านหนองโดน 4 2 0 1 6
52 บ้านเชียงยืน 4 2 0 0 6
53 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 4 2 0 0 6
54 บ้านโนนงิ้ว 4 1 1 0 6
55 บ้านค้อ 4 1 1 0 6
56 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 4 1 1 0 6
57 บ้านหนองมะเม้า 4 1 1 0 6
58 บ้านโคกสูง 4 1 0 0 5
59 บ้านเหล่าหนองแคน 4 1 0 0 5
60 บ้านหนองซอน 4 1 0 0 5
61 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 3 3 1 0 7
62 บ้านหนองแวงสวนกล้วย 3 3 1 0 7
63 บ้านเหล่าพ่อหา 3 3 1 0 7
64 จอนวิทยกุล 3 2 1 1 6
65 บ้านนาล้อมโคกสว่าง 3 2 1 0 6
66 บ้านเขวาสะดืออีสาน 3 2 1 0 6
67 บ้านหนองเหล็ก 3 2 0 1 5
68 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 3 1 2 1 6
69 บ้านสังข์ทอง 3 1 2 0 6
70 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 3 1 2 0 6
71 บ้านผำ 3 1 1 1 5
72 บ้านดอนสันติ 3 1 1 0 5
73 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 3 1 1 0 5
74 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 3 1 1 0 5
75 บ้านแท่นโนนหนองคู 3 1 0 0 4
76 บ้านหนองหอย 3 1 0 0 4
77 บ้านจอมทอง 3 1 0 0 4
78 บ้านยางน้อย 3 1 0 0 4
79 บ้านหัวช้าง 3 0 1 0 4
80 ชุมชนโพนงามโพนสวาง 3 0 1 0 4
81 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 3 0 1 0 4
82 บ้านหญ้าขาว 3 0 0 0 3
83 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 3 0 0 0 3
84 บ้านกู่ทอง 3 0 0 0 3
85 บ้านส้มกบ 3 0 0 0 3
86 บ้านขามเปี้ย 2 5 1 0 8
87 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 2 3 0 0 5
88 บ้านสร้างแก้ว 2 2 1 1 5
89 บ้านหนองไห 2 2 0 0 4
90 บ้านโนนราษีโคกล่าม 2 1 1 0 4
91 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 2 1 0 2 3
92 บ้านผักแว่น 2 1 0 2 3
93 บ้านหนองคลองหัวขัว 2 1 0 0 3
94 บ้านสะอาดดอนเงิน 2 1 0 0 3
95 บ้านป่าเป้า 2 1 0 0 3
96 บ้านหนองบัวเรียน 2 1 0 0 3
97 ศิริราษฎร์หมากหญ้า 2 1 0 0 3
98 บ้านหนองบอน 2 0 2 1 4
99 บ้านคุยแพง 2 0 1 1 3
100 บ้านหนองชาด 2 0 1 1 3
101 บ้านกุดรัง 2 0 1 0 3
102 บ้านโนนสะอาด 2 0 1 0 3
103 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 2 0 0 0 2
104 บ้านหัวขัว 2 0 0 0 2
105 บ้านแก่งโกสุมท่างาม 2 0 0 0 2
106 บ้านบะหลวงหนองแวง 2 0 0 0 2
107 บ้านโชคชัย 2 0 0 0 2
108 อนุบาลจอนวิทยกุล 2 0 0 0 2
109 อนุบาลรัฐชาวดี 2 0 0 0 2
110 บ้านยางใหญ่ 1 3 1 0 5
111 บ้านผือ 1 2 2 0 5
112 บ้านหนองแวง 1 1 2 1 4
113 บ้านคุยเชือก 1 1 2 0 4
114 บ้านทิพโสต 1 1 1 1 3
115 บ้านหนองบุญชู 1 1 0 0 2
116 บ้านหนองปลาเข็ง 1 1 0 0 2
117 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 1 0 1 0 2
118 บ้านโคกข่า 1 0 1 0 2
119 บ้านกุดจอก 1 0 1 0 2
120 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
121 บ้านหนองล่าม 1 0 1 0 2
122 บ้านโนนเนาว์ 1 0 1 0 2
123 อนุบาลชื่นชม 1 0 1 0 2
124 บ้านคุยโพธิ์ 1 0 0 0 1
125 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 1 0 0 0 1
126 บ้านโนนทัน 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองมันปลา 1 0 0 0 1
128 จินดาอารมณ์ 1 0 0 0 1
129 บ้านบ่อแกบ่อทอง 1 0 0 0 1
130 บ้านป่าปอ 1 0 0 0 1
131 บ้านโคกกลาง 1 0 0 0 1
132 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 1 0 0 0 1
133 บ้านโนนนกหอ 1 0 0 0 1
134 ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 0 5 1 0 6
135 บ้านสีดาสระแก้ว 0 3 1 0 4
136 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 0 2 2 1 4
137 บ้านนาทอง 0 2 2 0 4
138 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 0 2 0 0 2
139 บ้านหนองเขื่อน 0 1 1 0 2
140 บ้านโพนทอง 0 1 0 0 1
141 บ้านเหล่าโพธิ์ 0 0 1 0 1
142 บ้านยางสินไชยหนองหาด 0 0 0 1 0
143 บ้านขีหนองจิก 0 0 0 0 0
144 จันทนภาศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 627 205 98 47 977