การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๖ - ๙  เดือน ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๘

           ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

               โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ ที่ ๒๐๙

               โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

               โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 

วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 10:17 น.