การเปลี่ยนตัวนักเรียน-ครูผู้ฝึกสอน
     โรงเรียนที่มีความประสงค์เปลี่ยนตัวนักเรียน - ครูผู้ฝึกสอน  
ให้ทำหนังสือราชการของโรงเรียน ยื่นขอเปลี่ยนตัวให้กับกรรมการ/
กิจกรรม  ในวันที่ทำการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...
วันอังคาร ที่ 06 ตุลาคม 2558 เวลา 10:42 น.