รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายทิณวงศ์  เพชรแก้ว
2. เด็กชายอภิชัย   เสนาพรม
 
1. นายบวร  ผองขำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กชายณัฐกานต์  สีลาโชติ
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ผลขวัญ
 
1. นางไพรวัลย์  เดชพลมาตย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 1. เด็กชายนันทวัฒน์  กะลาม
2. เด็กชายภูริภัทร  มาตรี
 
1. นายบุญเลิศ  จันทร์โท
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กชายด.ช.นันทวัฒน์  สีลาบุตร
2. เด็กชายภูริฑัต  สุวรรณหงษ์
 
1. นางไพรวัลย์  เดชพลมาตย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หาบุตร
2. เด็กชายไกรวัฒน์  แซ่แต้
 
1. นางไพรวัลย์  เดชพลมาตย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กหญิงนภัสสร   เภกอง
2. เด็กชายพิพัฒน์  เดชยศดี
3. เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  ดีสังข์
4. เด็กหญิงอธิชา   วรรณพฤกษ์
5. เด็กชายอภิรักษ์  พงษ์วัน
 
1. นายเอนก   วันท่าค้อ
2. นายประเสริฐ   สีชัยปัญหา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงชลิตา  คล้ายพวก
2. นางสาวธิฏิพร   เพชรสูงเนิน
3. เด็กชายศิริณัฐพงษ์   แสนมี
4. เด็กชายสราวุฒ   สุรรัสมี
5. เด็กหญิงสุธามาศ  บุญชู
 
1. นางสาวปาริฉัตร   จันทะเขียง
2. นางสาวพรยุพิน  นาจรูญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 1. เด็กหญิงภัทรวดี    เสนาธง
2. เด็กชายสหรัตน์  พันธ์โย
 
1. นางอัมพร  ศรีธรรมบุตร
2. นางฉวีวรรณ  ศรีเทพ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กชายสหบพิตร  ชุมพล
2. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  สุทำมา
 
1. นางดวงจันทร์  ปะวรรณจะ
2. นางรำไพ  แสนสุทา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กหญิงอติกานต์  บุตรโคตร
2. เด็กชายอานนท์  รุ่งสว่าง
 
1. นางอัมพร  อมรพันธุ์
2. นายประยูร  นูวบุตร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 1. เด็กหญิงนิติยา  บัวละคร
 
1. นายชำนาญ  พรมบัวภา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายสมัชชา  ดวงปาโคตร
 
1. นายสุภาพ  สีพาฤทธิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. นางสาวคำแก้ว  สุระสา
 
1. นางพลอยพิไล  ลาน้ำเที่ยง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ 1. เด็กชายวรพล  สิทธิชินวงษ์
 
1. นางอนุธิดา  ดุลนีย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงพัชริดา  วรบุตร
 
1. นางดลนภา  ผาสุข
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 1. เด็กชายดนัย    ศรีพารา
 
1. นางเพียร    วงค์เจริญ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงรุจาภา  โขมะพัฒน์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จันสด
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายพิษณุ  พิบูลแถว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จันสด
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายภาคิน  มุขรักษ์
2. เด็กชายอชิรวัตติ์  จันทร์ฝาง
 
1. นางประกอบ  วงษ์บุตร
2. นางณิชาภา  วรรณปะเก
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายลัทธสิทธิ์  ทำมา
2. เด็กหญิงสิรินาถ  โคคำ
 
1. นางณิชาภา  วรรณปะเก
2. นางประกอบ  วงษ์บุตร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ระดาพงษ์
2. เด็กหญิงวิรดา  พะเลียง
 
1. นางพรรณี  ภูโส
2. นายบุญถิ่น  แสงห้าว
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. นายวสุธา  สีพั้วฮาม
 
1. นายธนาทิตย์  พรมโสภา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ 1. เด็กหญิงกันสุดา  อินยา
2. เด็กหญิงณัฐถาพร  สีลากลาง
3. เด็กหญิงพนิตตา   ถาเรืองโคตร
 
1. นางพิมพรรณ  เขียวในวัง
2. นางสมนึก  บุญมา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจักราวุฒิ   มะลัย
2. เด็กชายฐาปกร   พิมพล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   วิลัยพิศ
 
1. นางสาวศิรินทรา  พรมแม้น
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. นางสาวนิรพร  ภูคลัง
2. นายวิรกิจ  สีภาบุญ
3. นางสาวศิรินภา  มูลตรี
 
1. นายธนาทิตย์  พรมโสภา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 1. เด็กชายภานุพงษ์  นาสี
 
1. นางเยาวลักษณ์  พรมแม้น
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ผ่ามเดิ้ง
 
1. นางพิณ  อัครปทุม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 1. เด็กชายสุริยะ  รักษารักษ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  พรมแม้น
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 1. เด็กชายอัมรินทร์  ศรีลาง
 
1. นางพิณ  อัครปทุม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 1. เด็กชายทรงพล  สิงห์ทอง
 
1. นายสินสมุทร  นารอง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 1. เด็กหญิงประภาสิริ  แก้วจันทา
 
1. นางเกษร  ทะสา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 1. เด็กหญิงสุุภิตรา  ชาญณรงค์
 
1. นางชนิศา  สารแสน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  ศิริอุเทน
 
1. นางรัชฎาภรณ์  น้อยผล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุข 1. เด็กชายมณิธร  สิงห์รักษ์
 
1. นางมัณฑนา  อุทโธ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กหญิงอินทิรา  สุวรรณโสภา
 
1. นายอมร  ศิริอุเทน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงประพัชรา  ผิวแดง
 
1. นางปราณ๊  เสนะ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมฆมนต์
2. เด็กหญิงฐิติมา  เหล่าภักดี
3. เด็กชายทรงพล  สิงห์ทอง
4. เด็กหญิงประภาศิริ  แก้วจันทา
5. เด็กหญิงรัตติยา  เนื่องรินทร์
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เผื่อแผ่
7. เด็กหญิงศศิธร  เฮ่งเพ็ง
8. เด็กชายอภิวิชญ์  นนท์กระโทก
9. เด็กชายโกเมนทร์  ไกยะแจ่ม
 
1. นายสินสมุทร  นารอง
2. นางทองม้วน  นารอง
3. นางลำดวน  ไชยพิเดช
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 1. เด็กชายกริชติกานต์  อานามวัฒน์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์หอม
3. เด็กชายทนงศักดิ์  อุปถัมย์
4. เด็กชายธนกฤต  พลบำรุง
5. เด็กชายธนธรณ์  สมสีดา
6. เด็กชายธีรพล  พลบำรุง
7. เด็กหญิงนภาพร  ชนะการี
8. เด็กหญิงปนัดดา  พันเทศ
9. เด็กหญิงปัทมาริสา  ชนะการี
10. เด็กหญิงพรรภษา  ชมจุมจัง
11. เด็กหญิงพิมพิกา  ชนะการี
12. เด็กหญิงภานรินทร์  กองพิธี
13. เด็กหญิงยมลพร  ดอนเคนจุย
14. เด็กชายวรวุฒิ  พันเทศ
15. เด็กชายวัลลภ  กันแก้ว
16. เด็กชายวิสุทธา  ดอนเคนจุย
17. เด็กหญิงสุพิตรา  บุตรล้านช้าง
18. เด็กชายสุรสิทธิ์  ประทีปโชติ
19. เด็กชายอดิสรณ์  ดวงแสนโว
20. เด็กชายอติชาติ  ปะสาวะพา
 
1. นายธงชัย  เหล่าวงษี
2. นายชัชวาลย์  รัตนวิเศษ
3. นางปรียมน  เทียมเพ็ง
4. นายศรีสุวรรณ  บรรเทา
5. นางสาวสุวรรณา  มะลิวัลย์
6. นางพิไลศรี  อิศรางกูร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. นายกฤตเมธ  สุริรัตน์
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา  แย้มศรี
3. เด็กชายทศพร  ศรีอาจ
4. นางสาวปิยะฉัตร  สีเทา
5. นายพีระพงศ์  บึงกรด
6. นายยศกร  ทุมทุมา
 
1. นายวสันต์  นันทะเสน
2. นายศุภกิจ  บุตรวงษ์
3. นางสาวขวัญชนก  บัวเผื่อน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กชายวรพงษ์  รื่นบำรุง
 
1. นางอนงค์  กาบคำบา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  เหล่าทองสาร
 
1. นายเพียร  วงค์เจริญ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันทะเดช
 
1. นางเพียร  วงค์เจริญ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สังสิมมา
 
1. นางกุหลาบ  ช่วยศรี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 1. เด็กชายก้องกิดากร   จันทะสิง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ธรรมจรรยา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุดแคว
 
1. นางพวงเพชร  จันทะเหลา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 1. นางสาวโสพิศนภา  ทางทอง
 
1. นางจิรารัตน์  ศรีด้วง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สังสิมมา
 
1. นางวัชรีวรรณ  รังวัดสา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ 1. เด็กชายวิชญ์พล  พิมชัย
 
1. นางปอนด์  สังขพัฒน์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 1. เด็กหญิงสุจิตรา  มีสวน
 
1. นายฤทธิกร  อาจศิริ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 1. เด็กชายภีรวิทย์  ศรีชัยปัญหา
 
1. นางปัณรี  อาจศิริ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 1. เด็กชายธนวินท์  ใสจุง
 
1. นางรัตนา  ทินวรรณ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางโกสุม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงบุปผา
 
1. นางสาวสุจิตรา  สันกลาง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 1. นางสาวนิรัฎดา  ศรีเสสนาม
 
1. นางสาวอรุณี  แสนสุข
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงกนกอร   แสนสุรินทร์
2. เด็กชายกฤษดา    สิทธิพรมมา
3. เด็กชายกิตติศักดิ์   สุดขัน
4. เด็กชายจิรชาติ   สิงขรอาจ
5. เด็กหญิงฉัตรสุดา   แย้มศรี
6. เด็กหญิงณัฐณิชา   เจนการ
7. เด็กชายณัฐดนัย   แสงทอง
8. เด็กชายณัฐพล   ธานี
9. เด็กหญิงณัฐวดี   ภูมิพัฒน์
10. เด็กชายทศพร   ศรีอาจ
11. เด็กชายธนากร    ภูคำ
12. เด็กชายธนายุส   ปะวันเน
13. เด็กหญิงธวัลรัตน์  โขมะพัฒน์
14. เด็กหญิงนิตยา   ขันบุญ
15. เด็กชายบูรพา   สาชิน
16. เด็กชายปฏิภาณ   เป้าป่าเถื่อน
17. เด็กชายปณิธิ   บุรีนอก
18. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไวสาหลง
19. เด็กหญิงปิยะฉัตร   สีเทา
20. เด็กหญิงปิยะธิดา   บุญอุ้ม
21. เด็กชายพงศกร   ชินเชษฐ์
22. เด็กหญิงพิณลดา   จุลพันธ์
23. เด็กชายพีระพงศ์   บึงกรด
24. เด็กหญิงลินลณี   ชินสุทธิ์
25. เด็กชายวัชรากร   ชาวเหนือ
26. เด็กหญิงวันวิสา   พงษ์อุดทา
27. เด็กหญิงวารุณี  แสนโคก
28. เด็กชายวิวัฒน์    ภูปา
29. เด็กชายวีรยุทธ   สีเทา
30. เด็กหญิงศรุตา   ทองขำ
31. เด็กหญิงศศินิภา   พิมพ์เสน
32. เด็กชายศุภชัย   ฟั่นแบน
33. เด็กชายสรศักดิ์   ชัยภูมิ
34. เด็กชายสหพันธ์   บุษบง
35. เด็กหญิงสุนิษา   ทุมลา
36. เด็กหญิงสุพรรณณิกา   แซ่โง้ว
37. เด็กหญิงอภิญญา   สมสีแก้ว
38. เด็กหญิงอรณิชา   ศรีชัยปัญหา
39. เด็กหญิงอาภัสรา   อักษร
40. เด็กหญิงโสภิกดา   ชาวเหนือ
 
1. นายวสันต์   นันทะเสน
2. นางชลิศา   พานคง
3. นางสาวศศิวิมล   ศรีบุญมี
4. นางสาวละอองดาว   พาระแพน
5. นายสุวิศิษฏิ์   ศรีกุลวงศ์
6. นางชุลีรัตน์   เชื้อพันธุ์ลาน
7. นางสาวสุวิมล   งามสมบัติ
8. นายนฤเบศ  ขันชา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 1. เด็กชายสุธาศิน   ศรีเทศ
 
1. นางประทุมทิพย์  พัฒนะ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  คำแพง
 
1. นางอุไล  คำศิริรักษ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางโกสุม 1. เด็กหญิงกชกร  วงศ์หลุย
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงสีดา
3. เด็กหญิงกฤษณา  สาไชยัน
4. เด็กหญิงกฤษณา  กางโม้
5. เด็กชายกันทรากร  สายจันทึก
6. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สารเหล็ก
7. เด็กหญิงจันทนา  จันทะโค
8. เด็กหญิงจีรวรรณ  มาทอ
9. เด็กชายจุฑานันท์  ใต้วารินทร์
10. เด็กหญิงชญาดา  แก้วคุณ
11. เด็กหญิงชลดา  พลตื้อ
12. เด็กหญิงชลธิชา  สููแพะ
13. เด็กหญิงชุติมา  บัวสีกา
14. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีษะโคตร
15. เด็กชายณัฐวัตร  ใบดำ
16. เด็กชายดลนัย  โคตรชาลี
17. เด็กหญิงทิพธัญญา  ทองมา
18. เด็กหญิงธิญาดา  เภาวฤทธิ์
19. เด็กชายธีรพัฒน์  มาตตา
20. เด็กชายธีรยุทธ  สารบุญ
21. เด็กชายธีรวัฒน์  สีสุนนท์
22. เด็กหญิงนริศรา  สีนอยขาว
23. เด็กหญิงนุชรินทร์  คงยิ่งเรืองสิน
24. เด็กชายปรมี  ยี่จอหอ
25. เด็กหญิงปาริชาติ  พรหมเพียร
26. เด็กชายพนม  วิสุทธิ์
27. เด็กหญิงพัชรี  บุญนะที
28. เด็กชายภูวนาจ  โม่นอก
29. เด็กหญิงมณีรัตน์  ถูหลงเพีย
30. เด็กหญิงวราภรณ์  ดวงเพ็งมาตร
31. เด็กหญิงศศิตา  ศรีบัวบุญ
32. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทะลุน
33. เด็กชายศิริวัฒน์  นามคำมี
34. เด็กชายศุภชัย  ถามูลเลศ
35. เด็กชายสรวิชญ์  ไวสาหลง
36. เด็กหญิงอทิติยา  สุวรรณหงษ์
37. เด็กหญิงอาริญา  วรรณสิทธิ์
38. เด็กหญิงเจตสุภาพร  สีทอง
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มณีโชติ
40. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ดรบ้านเขียว
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เศษโถ
2. นายภานุมาศ  พุฒเขียว
3. นางทองใบ  เถาดำแก้ว
4. นางวิไลลักษณ์  ศรีบุญเรือง
5. นางกมลเนตร  แดนลาดแก้ว
6. นางศรัญญา  เคนโคก
7. นายชวลิต  ชนะภัย
8. นางนุจริยา  เกษวิริยะการณ์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายฉัตรมงคล   ศรีษะโคตร
2. เด็กหญิงธาราทิพย์   ครุฑยัง
3. เด็กชายนรากร   วงโคกสูง
4. เด็กหญิงนิชนันท์  ศรีพงษ์ยิ่ง
5. เด็กหญิงปกิรณันท์  รัตนประภา
6. เด็กชายประกาสิทธิ์   ดวงแสนกุล
7. เด็กชายวันมงคล   ดวงทองมา
8. เด็กหญิงสุทธิวรรณ   หนันคำ
9. เด็กหญิงอาทิติยา  ทองใหม่
10. เด็กชายโชควิสา   นาสุริวงศ์
 
1. นางนฤมล  รัตนแสง
2. นางรัชนี  ไมตรีแพน
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 1. นางสาวกุลนัฐ  โมรินทร์
2. นางสาวนริศรา  แสงทะมาตร
3. นางสาวบงกช  บุญเพ็ง
4. นางสาวปิยธิดา  วิชัยวงษ์
5. นางสาวรัตศิกา  กุลเพชร
6. นางสาวสุมาลี  สายแสน
 
1. นางทัศนี  บุญเรืองวัฒน์
2. นางจันทิมา  โพธิ์ไชยแสน
3. นางนงเยาว์  ตะภา
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ไมตรีแพน
2. เด็กหญิงกัญญามาศ   แสงสว่าง
3. เด็กหญิงกัณกนิษฐ์   งามเมืองปักษ์
4. เด็กหญิงปิยนันท์  กัลยา
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์   คุณทะวงษ์
6. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   เสนาพร
7. เด็กหญิงพิรดา   มุลตะกร
8. เด็กหญิงแสงดาว   กุลทนทัด
 
1. นางนฤมล  รัตนแสง
2. นางรัชนี  ไมตรีแพน
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ชารี
2. นางสาวดวงหทัย   วงกระนวน
3. เด็กหญิงพิษณาลักษณ์  หีบแก้ว
4. เด็กหญิงยุธิดา  วงศ์คำ
5. เด็กหญิงวริชรา  เอกสะพัง
6. เด็กหญิงอรณีย์  ปฐม
7. เด็กหญิงอรอุมา   อุปนันท์
8. นางสาวอรัญญา  โคทนา
9. นางสาวอังคณา   หงหิน
10. เด็กหญิงอารียา    อุปถัมภ์
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  มีวุฒิ
2. นายสมควร  มีวุฒิ์
3. นางสาวโชติรส  สีโพธิ์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดน 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   ราชมะโรง
2. เด็กชายคงศรี  นามวิจิตร
3. เด็กหญิงชลิดา   ราชมะโรง
4. เด็กชายณัฐพงษ์   ทุ่งจันทร์
5. เด็กหญิงดมิกา   ดาแก้ว
6. เด็กชายธนภัทธ   ชาสุด
7. เด็กชายธนากร   บุษมงคล
8. เด็กชายนวพล   ชะถา
9. เด็กหญิงปพัศรา   ชัยเสนา
10. เด็กหญิงปิยฉัตร   ลอมโฮม
11. เด็กหญิงพัชราภา   โยทาทูน
12. เด็กชายสุเมธี   นามบุดดี
13. เด็กหญิงสโรชา  โยธาทูน
14. เด็กหญิงอรหทัย   ไชยบัง
15. เด็กชายอโณทัย   รุ่งโชติ
16. เด็กชายเกรียงศักดิ์   โสชัย
 
1. นางยุภาวดี   แก้วลี
2. นางสาวดาวดี   เนื่องโพนงาม
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กหญิงปนัดดา  มีบุญเปี่ยม
2. เด็กชายรัติพงษ์  ภาพยนต์
3. เด็กหญิงศศิธร  ดวงพิมต้น
4. เด็กหญิงสุชาวดี  สีสมัย
5. เด็กชายอภิรัตน์  ขวัญกลาง
 
1. นายธนาทิตย์  พรมโสภา
2. นายนัฐพล  แก้วยอด
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 1. เด็กชายวีรกิจ  กรวยทอง
2. เด็กหญิงอินทิรา  พวงพี่
 
1. นางสาวยุวธิดา  พลสง
2. นางสาวอุไรวรรณ  มุ่งหมาย
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กชายธัญชนิต  สิมมา
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  เหล่าทองสาร
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  บัวแก้ว
4. เด็กชายศักรินทร์  ทองมา
5. เด็กชายสุรศักดิ์  กอนไธสง
6. เด็กชายสุรเดช  สาระบุตร
 
1. นายทนงศักดิ์  ด้านวังขวา
2. นางยุวดี  นูวบุตร
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 1. เด็กชายจิรายุทธ  ภักดีเหลา
2. เด็กชายชินวุฒิ  ภักดีเหลา
3. เด็กชายทัศน์ธนาธณ  สุรนัย
4. เด็กชายรุ่งรุจ  สายวิฟินทิพย์
5. เด็กชายอัฐพล  ลือจันทร์ดา
6. เด็กชายอัษฎาพล  แก้วก้อย
 
1. นายขจรศักดิ์  อาภรณ์
2. นางไพเราะ  พนาสูรย์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 1. เด็กชายชินกร  สีเฮือง
2. เด็กชายชิษณุพล  ดีสวนโคก
3. เด็กชายธนดล  แก้วกล่ำประเสริฐ
4. เด็กชายธนพล  ชาตะบุตร
5. เด็กชายธนพล  นามวรรณ
6. เด็กชายธีพงษ์  ถาแสง
7. เด็กชายพลพล  เปียรักใคร่
8. เด็กชายวุฒิพงษ์  โททำ
 
1. นายกิจภูมิ  บุญอบ
2. นางสมัคร  สมโสก
3. นายสุเมฆ  ละมุลตรี
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสันติ 1. เด็กหญิงลลิดา  สารสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศศิรดา  ดอนพันเมือง
3. เด็กหญิงสุชาดา  ภูศรี
 
1. นางจีรนันท์  หารสุโพธิ์
2. นางละมัย  ศรีจันทร์ไชย
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กหญิงนฤมล  ทับทอง
2. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  พลล้ำ
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  พัตรภักดิ์
 
1. นางรัชนี  แสงสิทธิ์
2. นางสมควร  ภูน้ำใส
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กหญิงปราญชลี  วงษ์ศรี
2. เด็กหญิงรสชรินทร์  ศรีอาจ
 
1. นางสาวสุพัตรา  สีสาวงค์
 
71 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงปาณิธร  พันธุ์ยางน้อย
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ทันบาล
 
1. นายพินิจ  ปรีดากรณ์
2. นางนุชจรีย์  ชื่นนิรันดร์
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กชายชัยวิวัฒน์  มหาชัย
2. เด็กชายศุภกตติ์  ชินภักดี
 
1. นายสินธุชา  จันทร์เสน
2. นายอรรถพร  อับสีรัมย์
 
73 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กหญิงจณิสตา  พันธ์แสง
2. เด็กหญิงลภัสสิริ  ม่วงมี
 
1. นางสมควร  ภูน้ำใส
2. นางสาววรรณวิภา  ภูน้ำใส
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 1. เด็กชายหมายปอง  ศรีสมัย
2. เด็กชายไกรวิชญ์  คุณโน
 
1. นายสุริยา  ชาญไชย
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  วันเหิม
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 1. เด็กชายธนา  กองทอง
2. เด็กหญิงไอรดา  ศรีคุณโน
 
1. นายวีรพงษ์  ศรีดาจักร์
2. นางสาวธีรดา  สุคำวัน
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 1. เด็กหญิงพรนภา  เสริมสาย
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  โคตรพัฒน์
 
1. นางนงเยาว์  อุปพิลา
2. นางสาววรุณรัตน์  สะสม
 
77 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กชายธีระศักดิ์   แสนวิชัย
2. เด็กชายอมฤต   อ่อนธรรมมา
 
1. นายเอนก   วันท่าค้อ
2. นายประเสริฐ   สีชัยปัญหา
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. นายทศพล  สนิทท้าว
2. เด็กหญิงพิณลดา  จุลพันธ์
 
1. นายสุวิศิษฏิ์  ศรีกุลวงศ์
2. นางสาวละอองดาว  พาระแพน
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนวรรณ  อังคลุโข
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ทิพยเนตร
 
1. นายจีระศักดิ์  บริสุทธิ์
2. นางศรี  ไชยคำภา
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายณัฐพล  ไชยโวหาร
2. เด็กชายนนทนัน  ศรีราชโคตร
3. เด็กชายปริเยศ  สอนเวียง
 
1. นายพินิจ  ปรีดากรณ์
2. นางจีรวรรณ  ปรีดากรณ์
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กชายอรรถพล  คำภาบุตร
2. เด็กชายอาทิตย์  ดวงก้อม
3. เด็กชายเกล็ดทอง  ขานแก้ว
 
1. นายประยูร  นูวบุตร
2. นางสาวกุลาภรณ์  สุวรรณี
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีภูวงค์
2. เด็กหญิงธนธรณ์  จันทร์คำ
3. เด็กชายพิชัย  สอนเวียง
 
1. นางสาวสากล  ทันขวา
2. นางพรรณี  คลังวิเชียร
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 1. เด็กชายธนะพัฒน์  ปันแสน
2. เด็กชายปณิธาน  ศิริโยธา
3. นายวรพล  อุทรส
 
1. นายสมัย  เหล่าวงโคตร
2. นางประเพียร  ภความนตรี
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 1. เด็กชายณฤทธิ์เดช  ดวงมาลา
2. เด็กชายสหชาติ  แก้วไชยชาติ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้ววันทา
 
1. นางสาววันทา  กางมันท์
2. นายยุทธศิลป์  จิตบุตร
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 1. นายฉัตรมงคล  ทันแสน
2. นายศราวุธ  กางแม
3. นายสุวานิตย์  ตะพา
 
1. นางอุไร  ภูถุ
2. นางสาวเพ็ญณี  โพธ์ปัดชา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงจันทร์ทิราลักษณ์  จุ้ยอ่วม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เวียงนนท์
3. เด็กหญิงชลธิชา  ทองยศ
4. เด็กหญิงชลธิชา  ฮาบสุวรรณ
5. เด็กหญิงวิภาพร  แดงน้อย
6. เด็กหญิงศศิวิมล  แสนวัง
 
1. นางอัมพา  กงภูธร
2. นางธิติกานต์  อันทะนิล
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ดรตาโกน
2. เด็กหญิงขนิษฐา  มาวงแหวน
3. เด็กหญิงจิรพรรณ  ดวงทานิล
4. เด็กหญิงพิไลวรรณ  มัดตา
5. นางสาววิชุดา  ดอนแก่น
6. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญจริง
 
1. นางสาวเปรมฤดี  สุพรรณฝ่าย
2. นางสาวกิติยา  ภวภูตานนท์
3. นางสุมานา  พาโนมัย
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์หล้า
2. เด็กชายธนากร  พันธุ์เทศ
3. เด็กหญิงเนตรดาว  แซ่จ๋าว
 
1. นางสุภาพร  โพธิบัณฑิต
2. นางภัทราวดี  ศรีสารคาม
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ 1. เด็กหญิงธิญาดา  ดวงพุดทา
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทวยดี
3. เด็กหญิงอลิชา  ละมูลตรี
 
1. นายอาคม  สอนทะเดช
2. นางปราณีต  กัลยาสนธ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กชายทวิกานต์  สุริยะ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจซื่อ
3. เด็กหญิงอมราวดี  แป้นวงษา
 
1. นางสมควร  ภูน้ำใส
2. นางสาววราพร  จำปามูล
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ 1. นางสาวนัฐพร  นกเทศ
2. นางสาวศิริฉัตร  โยมรัมย์
3. นางสาวสุภาพร  เรืองเดช
 
1. นายอาคม  สอนทะเดช
2. นางปราณีต  กัลยาสนธิ์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูสำเภา
2. เด็กหญิงสารสินธุ์  บุญชัย
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สิงพิลา
 
1. นายไพบูลย์  สีระบุตร
2. นางสาวผกากานต์  กระเบา
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พันเดช
2. เด็กชายจักรินทร์  แก้วไสย์
3. เด็กหญิงสุภาพร  บาใส
 
1. นายพชร  ศรีบุญเรือง
2. นางสุกัญญา  สุทธิทาที
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิดา  จอมทอง
2. เด็กหญิงพราวรวี  สร้างดี
3. เด็กหญิงอินทิรา  เชื้ออัน
 
1. นางพงษ์ลดา  ทะสา
2. นายมะลิวัลย์  โพธิ์เหลือง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กชายพงศกร  โคทนา
2. เด็กหญิงมัณทิชา  กาศรี
3. เด็กชายเดชาวัฒน์  อุปนันท์
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  มีวุฒิ
2. นางอภิญญา  รัตนฐานู
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  สุริยะ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  สงพิลา
3. เด็กหญิงสุธาสิณี  ตั้งชัยภูมิ
 
1. นางรัชนี  แสงสิทธิ์
2. นางสมบูรณ์  แก้วไชย
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. นางสาวจัทร์จิรา  วรคุณ
2. นางสาววรรณภา  ศรีชาทุม
3. นางสาวสุภาพร  แดงวดี
 
1. นางนันท์นภัส  โทวิชา
2. นางศรัณยา  ทองแสน
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงญาดาวดี  รัตนทิพย์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ขันตรี
3. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  โพธิ์หล้า
 
1. นางพยงค์  พายุบุตร
2. นางลดาวัลย์  ไชยรงศรี
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองหล้า
2. เด็กหญิงศศิกานต์  วิชาผา
3. เด็กหญิงอภิญญา  วิชาผา
 
1. นางสาวผกากานต์  กระเบา
2. นางสาวอุมาพร  ชิณแสน
 
100 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ภักดียา
2. เด็กชายธนันธร  พุดสอยดาว
3. เด็กหญิงรักชนก  สารีนันท์
 
1. นางนภา  ธงฤทธิ์
 
101 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงนวรัตน์  พัดริม
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   เหล่าทองสาร
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์   โหว่สงคราม
 
1. นางพงศ์ทอง  อุไรวงศ์
2. นางรัตนาภรณ์  ดวงมะฮุง
 
102 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกาว 1. เด็กชายจักภัทร  ตุ้มทอง
2. เด็กชายธีระภัทร  เชิดชู
3. เด็กชายวัฒนา  กองเกิด
 
1. นายอนิรุธ  ศรีบาล
2. นางศิริลักษณ์  อันทะแสง
 
103 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกาว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จากนอก
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมรัตน์
 
1. นางสุภาพร  ดำนุ่น
2. นางพรรณทิพย์  มนัสสิลา
 
104 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กชายนวพล  สมภา
2. เด็กหญิงปานตะวัน  คนไทย
 
1. นางสุพัตรา  มุกดา
2. นางสาวพิมย์พา  กินนารี
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 1. เด็กชายพิพัฒน์พล  วงษ์ที
 
1. นายพานิช  แถมโฮง
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเจติยา  วินทะวุธ
 
1. นางสาวสุชาดา  ราชดา
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  นาขนานรัมย์
 
1. นางสาวมาซีเตาะ  วาแม
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 1. เด็กชายเจษฎาพร  วงศ์ภาคำ
 
1. นางจิตรลัดดา  โม่นอก
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  สุพรรณฝ่าย
 
1. นายประหยัด  แกมขุดทด
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกาว 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ศรีโลเจียว
2. เด็กชายภูริพัฒน์  เถาว์ชาลี
3. เด็กชายภูริพัฒน์  แทนโอด
4. เด็กชายสิทธิพงษ์  ชมสีแก้ว
5. เด็กชายอณวัฒน์  ภูดวงดาษ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุวรรณบุตร์
 
1. นายอนิรุธ  ศรีบาล
2. นายกิตติพงษ์  คำสา
3. นางใหม่  ทบบัณฑิต
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ 1. นางสาวชายาดา  โสนิราช
 
1. นางสาวเพ็ญนี  ใบปอด
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 1. เด็กชายอังศุธร  สีสัตย์
 
1. นายนิคม  ลาน้ำเที่ยง
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงพรชิตา  มูลสาร
 
1. นางขวัญตา  จันทกุล
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วแสน
 
1. นางวิไลพร  ชินสีห์
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา   แซ่เตีย
 
1. นางยุวดี  บัวสาย
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 1. เด็กหญิงชัฐฎาภรณ์  เนืองอาชา
 
1. นางบุญเตียง  ศรีอินทร์จันทร์
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กชายเทียนชัย  จันทรัตน์
 
1. นางสมควร  ภูน้ำใส
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดรัง 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  แสงโครต
2. เด็กหญิงชุติมา  กางเกตุ
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  เหลาวงค์
 
1. นางศิริพร  บุษบง
2. นางเพียรลักษณ์  สีดามาตย์
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 1. เด็กชายนฤเบศน์  ทินอก
2. เด็กชายเกรียงไกร  อินบุญญา
3. เด็กชายไกรศร  เหล่าวงโคตร
 
1. นางอุทามาตร์  กรุงภูเวช
2. นางสาวกิ่งแก้ว  เนื่องวรรณะ
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนอก 1. เด็กชายนครินท์   ช่วยศิริ
2. เด็กหญิงศิริฉาย   ดกบุราณ
3. เด็กชายอัครเดช   ดวงโทโคต
 
1. นายสันติภาพ   รัตน์พร
2. นางเพ็ญศรี   บุระคำ
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงภัทชรา  แสงทวี
2. เด็กชายภูริภัทร  โยธาทูน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  พาแกดำ
 
1. นางสุพัตรา  มุกดา
2. นางนภสร  แผ่นผา
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กหญิงบุษจิต  โสภานะ
2. เด็กหญิงปิยดล  ศรีนวลจันทร์
3. เด็กหญิงพิยดา  นาสำแดง
 
1. นางหนึ่งฤทัย  คุณแสง
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แสนพงษ์
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กหญิงกฤษณภา  วรรณภักดี
2. เด็กชายณัฐพล  สุบรรทม
 
1. นายทนงศักดิ์  ด้านวังขวา
2. นางยุวดี  นูวบุตร
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายธนภัทร   อินทะนิล
2. เด็กชายธีรพงศ์   โสบานบัว
 
1. นางนุชจรีย์  ชื่นนิรันดร์
2. นางรำไพ  พันธุ์ยางน้อย
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกคลอง 1. เด็กชายชัชวาล  คำสา
2. เด็กชายวิรัช  ทินนัง
3. เด็กชายอิสระ  รองศักดิ์
 
1. นายมนไท  ธูปกระโทก
2. นางสาวกฤษฎาภรณ์  เชิดรัมย์
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกคลอง 1. เด็กชายปฏิภาณ  ภูจำปา
2. เด็กชายภัทชรพงษ์  ทิพย์พิชัย
3. เด็กชายศตายุ  โอภาส
 
1. นายมนไท  ธูปกระโทก
2. นายปิยนัทร์  พรมมะลี
 
127 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 1. เด็กชายภูวดล  คูณสาสัณ
 
1. นายเฉลียว  โคทนา
 
128 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 1. นายมนตรี  เดชสา
 
1. นายเฉลียว  โคทนา
 
129 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ช่วยศรี
 
1. นายภูมินทร์  ด้วยสีดำ
 
130 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 1. เด็กชายนพรล   สุขเสนา
 
1. นางนิตยา  ดรพลก้อม
 
131 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 1. เด็กชายอนุชา  โพธิ์หล้า
 
1. นางเยาวลักษณ์  วงษ์ภูธร
 
132 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. เด็กชายศักดิ์ระวี  แพนแสง
 
1. นายบรรจง  สังขพัฒน์
 
133 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 1. เด็กชายธนากร  พันธุ์เทศ
 
1. นายไตรภพ  อินทุไร
 
134 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 1. เด็กชายศิวกร   กุซัว
 
1. นางสาวจริยา  ศรีอำนวย
 
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายกรนัย   ชินกร
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   สีกงพลี
3. เด็กชายกฤษกร  ทุมวัน
4. เด็กหญิงจณิตา   ศรีอรรคจันทร์
5. เด็กชายจาตุรงค์  สุภาวัฒน์พันธุ์
6. เด็กชายชนาธิป   ศรีอินทร์
7. เด็กหญิงชมพูนิกข์   เถื่อนนาดี
8. เด็กหญิงชารีรัตน์   ชิงหล้า
9. เด็กชายณัฐพัชร   กันยาวงค์
10. เด็กชายถิรวุฒิ  แฝงจันดา
11. เด็กชายทีปกร   ใจอ่อน
12. เด็กชายนรบดี   นามมุงคุณ
13. เด็กหญิงปิยธิดา   แก่นชัยภูมิ
14. เด็กชายพิชยพล   สาครขันธ์
15. เด็กหญิงพิณ  ปัดทุม
16. เด็กหญิงภัทรภร   บุดสี
17. เด็กหญิงภิมลพรรณ   บุระคำ
18. เด็กชายวทัญญู  ดวงจันทร์คำ
19. เด็กหญิงวรรณพร  โพธิ์ชัยทอง
20. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   ไชยอินทร์
21. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จูปรางค์
22. เด็กชายศิวดล   สุพรรณฝ่าย
23. เด็กหญิงศุภวดี  สวัสดิผล
24. เด็กหญิงสิรินดา   อุ่นช่วง
25. เด็กหญิงสุธิดา   จินนารักษ์
26. เด็กหญิงเกวลิน   ยอดศิริ
27. เด็กชายเดชาวัตร   สอนจันทร์
28. เด็กหญิงเมธิตา   สาระไชย
29. เด็กชายเอกสิทธิ์   สัสวีระ
30. เด็กหญิงโสภิตนภา   ภูดินทราย
 
1. นางนัจภัค  อนุฤทธิ์
2. นางสุวพีร์  วงษ์ปัญญา
3. นางฤดีพิมล  ช่ำชอง
4. นายณัฐพล  มนัสไธสง
5. นางสาวนิธิดา  นาเสถียร
6. นางสาวสุมิตรา  ขานยา
7. นายวีระ  หล้าเพชร
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  พิชัยช่วง
2. เด็กชายจีรทีป  ขจบพรมมราช
3. เด็กชายชนาธิป  กุซัว
4. เด็กหญิงช่อผกา  ภูเหล็ก
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองนพคุณ
6. เด็กชายดุษฎี  ดอนทอง
7. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุทธิวรรณ
8. เด็กชายนครินทร์  อินธิมาตร์
9. เด็กหญิงนันทิชา  ทับคง
10. เด็กหญิงนิรชา  พิณพงษ์
11. เด็กหญิงนิลกาจญน์  วิชัยวงษ์
12. เด็กหญิงปิยะมาศ  วิชัยวงษ์
13. เด็กหญิงพรพิมล  ภูเต้าทอง
14. เด็กหญิงรจนา  จันทรคร
15. เด็กหญิงรัชนี  ดอนเหล็กคำ
16. เด็กหญิงวาริศา   อันทะปัญญา
17. เด็กหญิงวิชิดา  ไชยรินทร์
18. เด็กหญิงวิภาดา  อสุรา
19. เด็กชายวีระศักดิ์  สังสีมา
20. เด็กชายศิวกร  กุซัว
21. เด็กหญิงสุกัญญา  นนทะบูรณ์
22. เด็กหญิงสุภาพร  วิชัยวงษ์
23. เด็กชายสุวิจารย์  เลพล
24. เด็กชายอภินันทร์  วิชัยวงษ์
25. เด็กชายอัครพินธ์  สุขโร
26. เด็กหญิงเกศรินทร์  กองเพชร
27. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยทัพ
28. เด็กหญิงแสงระวี  พลศิริ
29. เด็กหญิงแสงอรุณ  พลศิริ
30. นางสาวไพลิน  เลพล
 
1. นายบุญทอม  รัตนพล
2. นางละมุด  นันทสมบูรณ์
3. นางนงรัก  วิริยะ
4. นางเพชรัตน์  สีหาทัพ
5. นางสาววราภรณ์  ชิณสงคราม
6. นายสมชาย  มะรัตน์
7. นางสาวจริยา  ศรีอำนวย