หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   29 ต.ค. 2558   30 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 29 ต.ค. 2558 09.00-16.30
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 29 ต.ค. 2558 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 124 29 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 124 29 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารห้องสมุด 29 ต.ค. 2558 09.00 - 16.00
4 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 511 29 ต.ค. 2558 09.00 - 16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ห้อง 311-312 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ห้อง 311-312 29 ต.ค. 2558 13.00-16.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ห้อง 313-314 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ห้อง 313-314 29 ต.ค. 2558 13.00-16.00
5 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ห้อง 331 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ห้อง 332 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ห้อง 332 29 ต.ค. 2558 13.00-16.00
8 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ห้อง 333-334 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ห้อง 333-334 29 ต.ค. 2558 13.00-16.00
10 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร3 ห้อง 331 29 ต.ค. 2558 13.00-16.00
11 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร5 ห้อง 531-533 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
12 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร5 ห้อง 531-533 29 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เวที 2 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เวที 2 29 ต.ค. 2558 13.00-17.00
3 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เวที 4 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เวที 4 29 ต.ค. 2558 13.00-17.00
5 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เวที 3 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เวที 3 29 ต.ค. 2558 13.00-17.00
7 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เวที 3 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เวที 3 29 ต.ค. 2558 13.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 เวทีกลางในห้องประชุม สพป.นภ.เขต 1 29 ต.ค. 2558 09.00-09.20
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 เวทีกลางในห้องประชุม สพป.นภ.เขต 1 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 เวทีกลางในห้องประชุม สพป.นภ.เขต 1 29 ต.ค. 2558 13.00-14.00
4 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 เวทีกลางในห้องประชุม สพป.นภ.เขต 1 29 ต.ค. 2558 14.00-17.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สนามกีฬา 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สนามกีฬา 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131-133 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134-135 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 29 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนพิชญบัณฑิต ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 29 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
3 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 29 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
4 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 29 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
5 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 29 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
6 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 29 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
7 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 29 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 29 ต.ค. 2558 09.00-16.30
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 29 ต.ค. 2558 09.00-16.30
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 29 ต.ค. 2558 09.00-16.30
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 29 ต.ค. 2558 09.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 2 ห้อง 213 - 214 29 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 2 ห้อง 232 - 234 29 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 1 ห้อง 114 - 116 29 ต.ค. 2558 09.00 - 11.00
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 1 ห้อง 114 - 116 29 ต.ค. 2558 13.00 - 15.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 4 ห้อง 411 - 413 29 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 4 ห้อง 411 - 413 29 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารชนาปีตยานุสรณ์ ชั้น 1 ห้อง 412-413 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารชนาปีตยานุสรณ์ ชั้น 1 ห้อง 411 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารชนาปีตยานุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง 422 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารชนาปีตยานุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง 421 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารชนาปีตยานุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง 422 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารชนาปีตยานุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง 422 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารชนาปีตยานุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง 423 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารชนาปีตยานุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง 423 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารชนาปีตยานุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง 423 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารชนาปีตยานุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง 423 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารชนาปีตยานุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง 423 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
10 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
11 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
12 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
13 280 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
14 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
15 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
16 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
17 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคาร 2 ลานหน้าห้องปฐมวัย 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคาร 1 ห้อง 112 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคาร 1 ห้อง 111 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคาร 1 ห้อง 114 - 116 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู หน้าห้องสมุด 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู หน้าห้องสมุด 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคาร 1 ห้อง 113 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคาร 1 ห้อง 113 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 เวที 1 สพป.นภ.เขต 1 29 ต.ค. 2558 13.00-14.30
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 เวที 1 สพป.นภ.เขต 1 29 ต.ค. 2558 14.30-15.00
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 เวที 1 สพป.นภ.เขต 1 29 ต.ค. 2558 10.00-11.00
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 เวที 1 สพป.นภ.เขต 1 29 ต.ค. 2558 11.00-11.30
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 เวที 1 สพป.นภ.เขต 1 29 ต.ค. 2558 12.00-12.30
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 เวที 1 สพป.นภ.เขต 1 29 ต.ค. 2558 11.30-12.00
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 เวที 1 สพป.นภ.เขต 1 29 ต.ค. 2558 15.00-16.00
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 เวที 1 สพป.นภ.เขต 1 29 ต.ค. 2558 16.00-17.00
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 เวที 1 สพป.นภ.เขต 1 29 ต.ค. 2558 09.00-09.30
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 เวที 1 สพป.นภ.เขต 1 29 ต.ค. 2558 09.30-10.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]