หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nbp1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ เสมาเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโต่งโต้นประธานกรรมการ
2. นายสง่า จันทร์สมัครโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางวงเดือน ชิตบุญศรีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฏร์อุปภัมภ์กรรมการ
4. นายคงวิทย์ ราษฏร์เจริญโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
5. นายปริญญาวุธ วัจนสุนทรโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
6. นายทรงฤทธิ์ อินพรมภาโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการ
7. นายนคร ท้าวเพชรโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมคริต เตชะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นางกัณทิมา ท้าวมิตรโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
3. นายเชวงศักดิ์ ทัพลาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นายวราวุท ไชยบุปผาโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
5. นางปรัชญาพร โยธาศรีโรงเรียนบ้านหนองปลาขาวกรรมการ
6. นางดรุณี อินทนิลโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
7. นางสาววันเพ็ญ อ่อนมีคุณโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายทิวัตถ์ ศรีดำรงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรสวัสดิ์ ดีศรีโรงเรียนบ้านหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
3. นายดาวเรือง เรืองทองโรงเรียนบ้านสุขเกษมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ทองผลโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
5. นายทวีวัฒน์ แก้วฤาชัยโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุวิชัย แก้วจันดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ ชัยมาโรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพฯ๑๙)กรรมการ
3. นางสุพรรณี ราชแวงโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา แซ่นสีดาโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
5. นายบุญเลี้ยง แก้วก่าโรงเรียนนิคมสงเคราะห์๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกานต์ โง่นทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ แก้วพิภพโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
3. นางนภาพร สกุลธรรมโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายกล้าหาญ สุขสงครามโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการ
5. นายศรีธาตุ ศรีสรณ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกช้างประธานกรรมการ
2. นายศิรสิทธิ์ นามตะโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางณิฏยาภรณ์ ศรีเพ็งโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
4. นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นางจริยา เขียนจูมโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกช้างประธานกรรมการ
2. นายศิรสิทธิ์ นามตะโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางณิฏยาภรณ์ ศรีเพ็งโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
4. นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นางจริยา เขียนจูมโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพรนิตย์ พากัณหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางกัญญารัตน์ เขตสมุทร์โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แสนสากลโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ประทุมชาติโรงเรียนบ้านนาวังเวินกรรมการ
5. นางวัณณิตา สุริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางปาริชาติ ไกยฝ่ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นางศศิธารี จันทร์โสมโรงเรียนนิคมวัฒนา ๖กรรมการ
3. นางสาคร ปัญญาคำโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ อรุณาโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
5. นางจันทร์สร้อย ชัยเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวัชรินทร์ นาคเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างประธานกรรมการ
2. นางศรีสมพร พุกหน้าโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสาวฐานิดา ชาลีโรงเรียนวังแคนวังคูณกรรมการ
4. นางจงกลนี วรรธนะโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
5. นางรุ้งตะวัน สิงห์กอโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายกิตติมศักดิ์ มณีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ภานิลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการ
3. นายประสงค์ โสนะชัยโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางพรวรา แสงจันดาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์2กรรมการ
5. นายวิชาญ ชะนะไลโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายกิตติมศักดิ์ มณีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ภานิลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการ
3. นายประสงค์ โสนะชัยโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางพรวรา แสงจันดาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์2กรรมการ
5. นายวิชาญ ชะนะไลโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายกิตติมศักดิ์ มณีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ภานิลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการ
3. นายประสงค์ โสนะชัยโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางพรวรา แสงจันดาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์2กรรมการ
5. นายวิชาญ ชะนะไลโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายภัทรพล จันทร์สดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกทิพย์ สินธระโกโรงเรียนบ้านห้วยหามต่างกรรมการ
3. นางศิรินุช สิงห์นีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
5. นางจุฑาภรณ์ วงษ์มหาจักร์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายภัทรพล จันทร์สดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกทิพย์ สินธระโกโรงเรียนบ้านห้วยหามต่างกรรมการ
3. นางศิรินุช สิงห์นีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
5. นางจุฑาภรณ์ วงษ์มหาจักร์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสังวร นามบุญลือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวประธานกรรมการ
2. นายโยธิน พรมดีโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
3. นายวิญญู วงศ์นามโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
4. นางสมปรารถนา ป้านภูมิโรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางรัศมี อ่องพิมายโรงเรียนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวีระพันธ์ สาฆะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร สุวรรณพรหมโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
3. นายวันชัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
4. นายอาทิน ปลูกสกุลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา ปุริโสโรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวีระพันธ์ สาฆะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร สุวรรณพรหมโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
3. นายวันชัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
4. นายอาทิน ปลูกสกุลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา ปุริโสโรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝายหินประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ โกกะพันธ์โรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายทินกร อระดีโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายวีระพงษ์ พิมานันท์โรงเรียนนิคมวัฒนา6กรรมการ
5. นางสมพร มอญขามโรงเรียนบ้านบุ่งบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝายหินประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ โกกะพันธ์โรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายทินกร อระดีโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายวีระพงษ์ พิมานันท์โรงเรียนนิคมวัฒนา6กรรมการ
5. นางสมพร มอญขามโรงเรียนบ้านบุ่งบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝายหินประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ โกกะพันธ์โรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายทินกร อระดีโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายวีระพงษ์ พิมานันท์โรงเรียนนิคมวัฒนา6กรรมการ
5. นางสมพร มอญขามโรงเรียนบ้านบุ่งบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสังวร นามบุญลือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวประธานกรรมการ
2. นายโยธิน พรมดีโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
3. นายวิญญู วงศ์นามโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
4. นางสมปรารถนา ป้านภูมิโรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางรัศมี อ่องพิมายโรงเรียนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิมประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ภูสีดินโรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงามกรรมการ
3. นายศักดิ์ประยูร ทาปลัดโรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์กรรมการ
4. นางอรอนงค์ จันทร์สมัครโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นางปริยากร ทูลธรรมโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนบ้านกุดฉิมประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ภูสีดินโรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงามกรรมการ
3. นายศักดิ์ประยูร ทาปลัดโรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์กรรมการ
4. นางอรอนงค์ จันทร์สมัครโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นางปริยากร ทูลธรรมโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนบ้านกุดฉิมกรรมการ
2. นายสุพจน์ ภูสีดินโรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงามกรรมการ
3. นายศักดิ์ประยูร ทาปลัดโรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์กรรมการ
4. นางอรอนงค์ จันทร์สมัครโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นางปริยากร ทูลธรรมโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประมวล พินิจมนตรีโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ ประภูชะกาโรงเรียนบ้านวังโปร่งกรรมการ
3. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ ผิวสะอาดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นายพลวัฒน์ เครือภักดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประมวล พินิจมนตรีโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ ประภูชะกาโรงเรียนบ้านวังโปร่งกรรมการ
3. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ ผิวสะอาดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นายพลวัฒน์ เครือภักดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประมวล พินิจมนตรีโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ ประภูชะกาโรงเรียนบ้านวังโปร่งกรรมการ
3. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ ผิวสะอาดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นายพลวัฒน์ เครือภักดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประมวล พินิจมนตรีโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ ประภูชะกาโรงเรียนบ้านวังโปร่งกรรมการ
3. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ ผิวสะอาดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นายพลวัฒน์ เครือภักดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประมวล พินิจมนตรีโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ ประภูชะกาโรงเรียนบ้านวังโปร่งกรรมการ
3. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ ผิวสะอาดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นายพลวัฒน์ เครือภักดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประมวล พินิจมนตรีโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ ประภูชะกาโรงเรียนบ้านวังโปร่งกรรมการ
3. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ ผิวสะอาดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นายพลวัฒน์ เครือภักดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประมวล พินิจมนตรีโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ ประภูชะกาโรงเรียนบ้านวังโปร่งกรรมการ
3. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ ผิวสะอาดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นายพลวัฒน์ เครือภักดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทะนง เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางเกวลี พรมเทศโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
5. นางบุษราคัม จันทร์สดโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
6. นางหอมหวล อุภัยพรมโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการ
7. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทะนง เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นายเกวลี พรมเทศโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
5. นายบุษราคัม จันทร์สดโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
6. นางหอมหวล อุภัยพรมโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการ
7. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทะนง เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางเกวลี พรมเทศโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
5. นางบุษราคัม จันทร์สดโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
6. นางหอมหวล อุภัยพรมโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการ
7. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทะนง เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางเกวลี พรมเทศโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
5. นางบุษราคัม จันทร์สดโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
6. นางหอมหวล อุภัยพรมโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการ
7. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทะนง เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางเกวลี พรมเทศโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
5. นางบุษราคัม จันทร์สดโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
6. นางหอมหวล อุภัยพรมโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการ
7. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ทาขุลีโรงเรียนนิคมวัฒนา 6ประธานกรรมการ
2. นางศิรประภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
3. นายนพพร ทิพย์วัจนาโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายอุดมศักดิ์ พรหมจารย์โรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
5. พันจ่าเอกชาตรี ปะริเวทังโรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ทาขุลีโรงเรียนนิคมวัฒนา 6ประธานกรรมการ
2. นางศิรประภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
3. นายนพพร ทิพย์วัจนาโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายอุดมศักดิ์ พรหมจารย์โรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
5. พันจ่าเอกชาตรี ปะริเวทังโรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนิคม แสนบัวโรงเรียนบ้านหนองแตงประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
3. นายสนองศักดิ์ พาน้อยโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
4. นายลิขิต สุราษฎร์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางรัชนี จันทร์สมัครโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายนิคม แสนบัวโรงเรียนบ้านหนองแตงประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
3. นายสนองศักดิ์ พาน้อยโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
4. นายลิขิต สุราษฎร์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางรัชนี จันทร์สมัครโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายรังสรรค์ คำชายโรงเรียนบ้านนามะเฟืองประธานกรรมการ
2. นายทองเพชร ชาบุญมีโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
3. นางศุภาวดี กุลวงษ์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
4. นายประยูร อิงสาโรงเรียนบ้านคอกวัวกรรมการ
5. นางสาวพิกุล มณีมงคลโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองอาน บุญพรมโรงเรียนภูพานทองประธานกรรมการ
2. นางอลิสรา อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นายทินกร พันธุวรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
4. นางสุพัตรา โภคานิตย์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายรังสรรค์ คำชายโรงเรียนบ้านนามะเฟืองประธานกรรมการ
2. นายทองเพชร ชาบุญมีโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
3. นางศุภาวดี กุลวงษ์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
4. นายประยูร อิงสาโรงเรียนบ้านคอกวัวกรรมการ
5. นางสาวพิกุล มณีมงคลโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองอาน บุญพรมโรงเรียนภูพานทองประธานกรรมการ
2. นางอลิสรา อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นายทินกร พันธุวรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
4. นางสุพัตรา โภคานิตย์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ คำชายโรงเรียนบ้านนามะเฟืองประธานกรรมการ
2. นายทองเพชร ชาบุญมีโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
3. นางศุภาวดี กุลวงษ์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
4. นายประยูร อิงสาโรงเรียนบ้านคอกวัวกรรมการ
5. นางสาวพิกุล มณีมงคลโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ คำชายโรงเรียนบ้านนามะเฟืองประธานกรรมการ
2. นายทองเพชร ชาบุญมีโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
3. นางศุภาวดี กุลวงษ์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
4. นายประยูร อิงสาโรงเรียนบ้านคอกวัวกรรมการ
5. นางสาวพิกุล มณีมงคลโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายทองอาน บุญพรมโรงเรียนภูพานทองประธานกรรมการ
2. นางอลิสรา อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นายทินกร พันธุวรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
4. นางสุพัตรา โภคานิตย์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาโรงเรียนบ้านโสกจานประธานกรรมการ
2. นายยุทธศาสตร์ สุทธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
3. นางมะลิ สักขวาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ พหลทัพโรงเรียนบ้านคอกวัวกรรมการ
5. นางสาววิชุดา ทุมดีโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายทองอาน บุญพรมโรงเรียนภูพานทองประธานกรรมการ
2. นางอลิสรา อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นายทินกร พันธุวรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
4. นางสุพัตรา โภคานิตย์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาโรงเรียนบ้านโสกจานประธานกรรมการ
2. นายยุทธศาสตร์ สุทธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
3. นางมะลิ สักขวาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ พหลทัพโรงเรียนบ้านคอกวัวกรรมการ
5. นางสาววิชุดา ทุมดีโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาโรงเรียนบ้านโสกจานประธานกรรมการ
2. นายยุทธศาสตร์ สุทธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
3. นางมะลิ สักขวาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ พหลทัพโรงเรียนบ้านคอกวัวกรรมการ
5. นางสาววิชุดา ทุมดีโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวีระ โพธิ์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอุประธานกรรมการ
2. นายกรวิทย์ ปาระแก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี รัตนงามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาโรงเรียนบ้านโสกจานประธานกรรมการ
2. นายยุทธศาสตร์ สุทธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
3. นางมะลิ สักขวาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ พหลทัพโรงเรียนบ้านคอกวัวกรรมการ
5. นางสาววิชุดา ทุมดีโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวีระ โพธิ์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอุประธานกรรมการ
2. นายกรวิทย์ ปาระแก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี รัตนงามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจิรดาวัณย์ จเรรัชต์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ต้นเงินโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางจริยา แสนเจริญสุขโรงเรียนบ้านนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจิรดาวัณย์ จเรรัชต์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ต้นเงินโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางจริยา แสนเจริญสุขโรงเรียนบ้านนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสำนวล เลิศฤทธิ์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
4. นางรดา ดวงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
5. นางเกื้อกูล โคตะหาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสำนวล เลิศฤทธิ์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
4. นางจุลจิรา ดวงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
5. นางเกื้อกูล โคตะหาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสำนวล เลิศฤทธิ์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
4. นางรดา ดวงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
5. นางเกื้อกูล โคตะหาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจิรดาวัณย์ จเรรัชต์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ต้นเงินโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางจริยา แสนเจริญสุขโรงเรียนบ้านนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจิรดาวัณย์ จเรรัชต์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ต้นเงินโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางจริยา แสนเจริญสุขโรงเรียนบ้านนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสำนวล เลิศฤทธิ์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
4. นางจุลจิรา ดวงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
5. นางเกื้อกูล โคตะหาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิชัย หงษ์ชุมแพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นายทนง จุฬาโคตรโรงเรียนโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการ
3. นายศักดิ์สิน สีเทาโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
4. นายวัลลภ เสาวรสโรงเรียนวังโปร่งกรรมการ
5. นายสุธรรม พรมเสถียรโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการ
6. นายจำนงค์ วาปีโสโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายสัญชัย อินทวงษ์โรงเรียนบ้านกุดุกสุขเกษมกรรมการ
8. นายจงกล พลโยธาโรงเรียนบ้านดอนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายกฤษฎา จันทร์นวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคังคาประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลี พรหมเดเวชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการ
3. นางดวงพร สีดากุดโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางสาวจีราวรรณ ยอดคีรีโรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อมกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ หาปัญณะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นายวิญญู รอดแก้วโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
7. นายปรีชา สิงห์ชัยโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
8. นายนพดล โสภารัตน์โรงเรียนโคกน้ำเกี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พระสว่างโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี อินทร์เพชรโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางลำใย โง๊ะบุดดาโรงเรียนบ้านสุขเกษมกรรมการ
4. นายสมยศ นาคเงินโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ คล้ายจินดาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
6. นายธำรงศักดิ์ ณ อุบลโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
7. นายวรวิทย์ ศรีนามโหน่งโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี พลงามโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
3. นางสาวรัตติยา คำภูมีโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
4. นางประคอง พลบูรณ์โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยกรรมการ
5. นายอาทร มนตรีโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสวงกำไรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ แพงคำแหงโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการ
3. นางรัตนา มูลหาโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางสาวนิศารัตน์ จันทร์เสโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นางสาวพวงทอง คงเจริญโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายตั๊ด กะสีโรงเรียนบ้านตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ฉิมลีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวลัดดา คำภาคโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
5. นางปิยวรรณ คำภูลาโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุทธี อ้วนสาเลโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร แก่งมงคลโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
3. นางสาวนงนุช บัวงามโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
4. นายธนกร หนูกลางโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
5. นายสุทัศน์ ภูมิภาคโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์โรงเรียนบ้านนาเลิงประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ มุ่งงามโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
3. นายชวนคิด หาปัญณะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
5. นายคณาวุฒิ กุตันโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุทธี อ้วนสาเลโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร แก่งมงคลโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
3. นางสาวนงนุช บัวงามโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
4. นายธนกร หนูกลางโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
5. นายสุทัศน์ ภูมิภาคโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์โรงเรียนบ้านนาเลิงประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ มุ่งงามโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
3. นายชวนคิด หาปัญณะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
5. นายคณาวุฒิ กุตันโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกฤษฎา การีชุมโรงเรียนบ้านดอนหันประธานกรรมการ
2. นางพิชชานันท์ แมคคอร์มิคโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาวอภันตรี โยธีโรงเรียนบ้านหนองเล้าขาวกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ อินทร์ชมชื่นโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นายคุ้มชัย เลขาโชคโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา การีชุมโรงเรียนบ้านดอนหันประธานกรรมการ
2. นางพิชชานันท์ แมคคอร์มิคโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาวอภันตรี โยธีโรงเรียนบ้านหนองเล้าขาวกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ อินทร์ชมชื่นโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นายคุ้มชัย เลขาโชคโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายณัฐพล สุสุวรรณโรงเรียนบ้านวังโปร่งประธานกรรมการ
2. นายจักรรินทร์ เกษปัญญาโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัลยา หงษ์พรมโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
4. นายอำนาจ ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
5. นางภักดี สตาสิทธิ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล สุสุวรรณโรงเรียนบ้านวังโปร่งประธานกรรมการ
2. นายจักรรินทร์ เกษปัญญาโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัลยา หงษ์พรมโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
4. นายอำนาจ ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
5. นางภักดี สตาสิทธิ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนิคม โพธิบายโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ คำพระธิกโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองกรรมการ
3. นางอภิญญา บุตรสิมโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
4. นายยุทธนา มาลีโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการ
5. นางสาววัลลภาภรณ์ มาลาชาสิงห์โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนิคม โพธิบายโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ คำพระธิกโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองกรรมการ
3. นางอภิญญา บุตรสิมโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
4. นายยุทธนา มาลีโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการ
5. นางสาววัลลภาภรณ์ มาลาชาสิงห์โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายตั๊ด กะสีโรงเรียนบ้านตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ฉิมลีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวลัดดา คำภาคโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
5. นางปิยวรรณ คำภูลาโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายเจนภพ ชัยวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นายมังกร บุญประคมครูโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายประยูร แก้วพิลาครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายสายธาร ศักดาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
5. นางปิยะภรณ์ พลแพงขวาครูโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายเจนภพ ชัยวรรณโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นางปิยะภรณ์ พลแพงขวาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายมังกร บุญประคมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นายประยูร แก้วพิลาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นายสายธาร ศักดาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายนิรภัย ศรีทะรังโรงเรียนบ้านห้วยกวางทองประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพงศ์ นิลนามะโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
3. นายสุระชัย คำภิหนูโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางกิตติยา อุดน้อยโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายนิรภัย ศรีทะรังโรงเรียนบ้านห้วยกวางทองประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพงศ์ นิลนามะโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
3. นายสุระชัย คำภิหนูโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางกิตติยา อุดน้อยโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางอุษรินทร์ โหม่งพุฒผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยประธานกรรมการ
2. นางรัจณา วัจนสุนทรครูโรงเรียนโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
3. นายสวาท คำหอมครูโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวกรรมการ
4. นางวิยะดา นนท์ไพรวัลย์ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นางคณานุกูล ประสมศรีครูโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางอุษรินทร์ โหม่งพุฒผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยประธานกรรมการ
2. นางรัจณา วัจนสุนทรครูโรงเรียนโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
3. นายสวาท คำหอมครูโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวกรรมการ
4. นางวิยะดา นนท์ไพรวัลย์ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นางคณานุกูล ประสมศรีครูโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายไกรรัตน์ บุญทองแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ พรมชินวงษ์ครูโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสนาน สิงห์โคตรครูโรงเรียนบ้านมอใต้กรรมการ
4. นายเมธี เนื่องชมภูครูโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
5. นายสุดชาติ คำภูลาครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไกรรัตน์ บุญทองแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ พรมชินวงษ์ครูโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสนาน สิงห์โคตรครูโรงเรียนบ้านมอใต้กรรมการ
4. นายเมธี เนื่องชมภูครูโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
5. นายสุดชาติ คำภูลาครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางบุญตา งามวัฒนากุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทองประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐฐิรา สุดแท้ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์2กรรมการ
3. นางสาวนิดติญา ไชยศรีครูโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพรรณ ภูเนตรครูโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางเตือนจิต ปาระขะมาลย์ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบุญตา งามวัฒนากุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทองประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐฐิรา สุดแท้ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์2กรรมการ
3. นางสาวนิดติญา ไชยศรีครูโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพรรณ ภูเนตรครูโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางเตือนจิต ปาระขะมาลย์ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเธียรภัทร์ โชติพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. นางอุไร กัณหาครูโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ฆารละอองครูโรงเรียนกุดจิกวิทยากรรมการ
4. นายเสถียร สุภรัตนกูลครูโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
5. นางบุญศรี ศิริเชียงพิณครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นางศิริวรรณ เชยชมครูโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
7. นางลมัย วิลัยปานครูโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุรกานต์ พลตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองประธานกรรมการ
2. นายอภิรัตน์ สุพิมพ์ครูโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทองกรรมการ
3. นายนเรนทร์ เขียวเสนครูโรงเรียนบ้านผาเสด็จกรรมการ
4. นางสาวพรรณราย จันทร์หอมครูโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นางทองม้วน สีขอนครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นายสุระ ศรีเหลี่ยมงามครูโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
7. นางสังวาล บรรลังสีครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเธียรภัทร์ โชติพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. นางอุไร กัณหาครูโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ฆารละอองครูโรงเรียนกุดจิกวิทยากรรมการ
4. นายเสถียร สุภรัตนกูลครูโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
5. นางบุญศรี ศิริเชียงพิณครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นางศิริวรรณ เชยชมครูโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
7. นางลมัย วิลัยปานครูโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรกานต์ พลตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองประธานกรรมการ
2. นายอภิรัตน์ สุพิมพ์ครูโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทองกรรมการ
3. นายนเรนทร์ เขียวเสนครูโรงเรียนบ้านผาเสด็จกรรมการ
4. นางสาวพรรณราย จันทร์หอมครูโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นางทองม้วน สีขอนครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นายสุระ ศรีเหลี่ยมงามครูโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
7. นางสังวาล บรรลังสีครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจิตติพร เชื้อบัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหิวสิ่วประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ตะแสนลีครูโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการ
3. นางแสงจันทร์ บัวสายครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสุวิญชา โคตรธรรมครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางอนับผล วายโศกาครูโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจิตติพร เชื้อบัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินสิ่วประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ตะแสนลีครูโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการ
3. นางแสงจันทร์ บัวสายครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสุวิญชา โคตรธรรมครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางอนับผล วายโศกาครูโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางชนม์ชนิกา ใบลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกวัวประธานกรรมการ
2. นางทศพร บุตรสุริย์ครูโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางยุวรา ศิริวงษ์ขันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
4. นางสุภัททา พุ่มหนูครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางประนอม อ่อนทองครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางชนม์ชนิกา ใบลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกวัวประธานกรรมการ
2. นางทศพร บุตรสุริย์ครูโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางยุวรา ศิริวงษ์ขันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
4. นางสุภัททา พุ่มหนูครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางประนอม อ่อนทองครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุภิญญา วงษ์นามผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์3ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี วงศ์กาฬสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการ
3. นางวาสนา พลชายครูโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
4. นายยันยง ติดสุขครูโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
5. นางนิตินันท์ แซงบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านห้วยหามต่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุภิญญา วงษ์นามผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์3ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี วงศ์กาฬสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการ
3. นางวาสนา พลชายครูโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
4. นายยันยง ติดสุขครูโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
5. นางนิตินันท์ แซงบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านห้วยหามต่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางธิดาพร เสริมเปล่งศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมอใต้ประธานกรรมการ
2. นางระวิวรรณ หีบแก้วครูโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นางคมคาย พรหมดีครูโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
4. นางธนพร อัมพรัตน์ครูโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอภัณตรี อินทวงค์ครูโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางธิดาพร เสริมเปล่งศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมอใต้ประธานกรรมการ
2. นางระวิวรรณ หีบแก้วครูโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นางคมคาย พรหมดีครูโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
4. นางธนพร อัมพรัตน์ครูโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอภัณตรี อินทวงค์ครูโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งแจ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาญน์ พรมวงษ์โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพรกรรมการ
3. นางจำเนียร โคตรนรินทร์โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางวารุณี เขียวอาสาโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นางประพัฒษร มุขอาษาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
6. นางสาวพิชญนัชฒ์ ปาระแก้วโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
7. นางเสาวลักษณ์ ศุภกิจอนันต์โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายธวัตชัย ปุริโสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางนลินรัตน์ โพธิ์ศรีดำรงโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางดวงกัลยา วิธุสุวรรณกุลโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการ
4. นางประภาพร เศรษฐบดีโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
5. นางนิตยา ไชยบุปผาโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
6. นายณัชพล เขตวัฒนานุสรณ์โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
7. นางวิราวรรณ ศรีดาโคตรโรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิรเดช โพธิสารผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา ศิริวงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นางอารีย์ เทพจิตรโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นางทองปาน เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางมณฑินี เกราะชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
6. นางรุนนี พรมโสโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
7. นางพิมพา อัมเพิลบี้โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายพิรเดช โพธิสารผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา ศิริวงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นางอารีย์ เทพจิตรโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นางทองปาน เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางมณฑินี เกราะชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
6. นางรุนนี พรมโสโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
7. นางพิมพา อัมเพิลบี้โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งรัตน์ หวันเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นางบังอร หงสาทรโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางสุนันท์ โพธิบายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๑ (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการ
5. นางนฤมล ศรีโมสารโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
6. นางวีรยา ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพฯ๑๙)กรรมการ
7. นางอมร สุปัญญาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรุ่งรัตน์ หวันเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นางบังอร หงสาทรโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางสุนันท์ โพธิบายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๑ (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการ
5. นางนฤมล ศรีโมสารโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
6. นางวีรยา ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพฯ๑๙)กรรมการ
7. นางอมร สุปัญญาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพฯ ๑๙)ประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิญา มาตย์วงค์โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางชาลินี ปราบสิมาโรงเรียนบ้านวังไฮ กรรมการ
4. นางวีระ อินพิมพ์โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
5. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพฯ ๑๙)ประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิญา มาตย์วงค์โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางชาลินี ปราบสิมาโรงเรียนบ้านวังไฮ กรรมการ
4. นางวีระ อินพิมพ์โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
5. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางธีรวัจน์ ชัยมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพฯ ๑๙)ประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิญา มาตย์วงค์โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางชาลินี ปราบสิมาโรงเรียนบ้านวังไฮกรรมการ
4. นางวีระ อินพิมพ์โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
5. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพฯ ๑๙)ประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิญา มาตย์วงค์โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางชาลินี ปราบสิมาโรงเรียนบ้านวังไฮกรรมการ
4. นางวีระ อินพิมพ์โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
5. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภูเขียว บรรหารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแดงประธานกรรมการ
2. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางปรียาวดี อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
5. นางณภัสลฏา ลีเลิศทวีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพฯ ๑๙)ประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิญา มาตย์วงค์โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางชาลินี ปราบสิมาโรงเรียนบ้านวังไฮ กรรมการ
4. นางวีระ อินพิมพ์โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
5. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพฯ ๑๙)ประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิญา มาตย์วงค์โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางชาลินี ปราบสิมาโรงเรียนบ้านวังไฮ กรรมการ
4. นางวีระ อินพิมพ์โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
5. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพฯ ๑๙)ประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิญา มาตย์วงค์โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางชาลินี ปราบสิมาโรงเรียนบ้านวังไฮ กรรมการ
4. นางวีระ อินพิมพ์โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
5. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพฯ ๑๙)ประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิญา มาตย์วงค์โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางชาลินี ปราบสิมาโรงเรียนบ้านวังไฮ กรรมการ
4. นางวีระ อินพิมพ์โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
5. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายระวี ไสยสัตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นางรัชนี มีเบ้าโรงเรียนบ้านป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
4. นายลิขิต สุราษฎร์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางสาวนงนุช ศรีเสมอโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
6. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางอภิญญา บุญญะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายระวี ไสยสัตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นางรัชนี มีเบ้าโรงเรียนบ้านป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
4. นายลิขิต สุราษฎร์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางสาวนงนุช ศรีเสมอโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
6. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางอภิญญา บุญญะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายระวี ไสยสัตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นางรัชนี มีเบ้าโรงเรียนบ้านป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
4. นายลิขิต สุราษฎร์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางสาวนงนุช ศรีเสมอโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
6. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางอภิญญา บุญญะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายระวี ไสยสัตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นางรัชนี มีเบ้าโรงเรียนบ้านป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
4. นายลิขิต สุราษฎร์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางสาวนงนุช ศรีเสมอโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
6. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางอภิญญา บุญญะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายระวี ไสยสัตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นางรัชนี มีเบ้าโรงเรียนบ้านป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
4. นายลิขิต สุราษฎร์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางสาวนงนุช ศรีเสมอโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
6. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางอภิญญา บุญญะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายระวี ไสยสัตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นางรัชนี มีเบ้าโรงเรียนบ้านป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
4. นายลิขิต สุราษฎร์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางสาวนงนุช ศรีเสมอโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
6. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางอภิญญา บุญญะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายระวี ไสยสัตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นางรัชนี มีเบ้าโรงเรียนบ้านป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
4. นายลิขิต สุราษฎร์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางสาวนงนุช ศรีเสมอโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางอภิญญา บุญญะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายระวี ไสยสัตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นางรัชนี มีเบ้าโรงเรียนบ้านป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
4. นายลิขิต สุราษฎร์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางสาวนงนุช ศรีเสมอโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
6. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางอภิญญา บุญญะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายระวี ไสยสัตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นางรัชนี มีเบ้าโรงเรียนบ้านป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
4. นายลิขิต สุราษฎร์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางสาวนงนุช ศรีเสมอโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
6. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางอภิญญา บุญญะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประนอม พลกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางสาวเทวา ขิมภูเขียวโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นางนุจรี แก้วลอดหล้าโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกลี้ยงกรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ แหม่งปังโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นางพิรวรรณ อาศัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประคอง หวันเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนาดีประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา การีชุมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ ราชบัวโคตรโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางขนิษฐา สินธุวาปีโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
5. นายสุภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประคอง หวันเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนาดีประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา การีชุมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ ราชบัวโคตรโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางขนิษฐา สินธุวาปีโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
5. นายสุภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประไพ ศรีวรรณวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฮ ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เทียมทันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสง โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายเจษฎา เนื่องโคตะ โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
5. นางปัทมา พรหมธีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางนุจรินทร์ ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
7. นางสาวศิริกุล จารย์โพธิ์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประไพ ศรีวรรณวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฮ ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เทียมทัน โรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสง โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายเจษฎา เนื่องโคตะ โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
5. นางปัทมา พรหมธี โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางนุจรินทร์ ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
7. นางสาวศิริกุล จารย์โพธิ์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประไพ ศรีวรรณวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฮ ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เทียมทัน โรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสง โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายเจษฎา เนื่องโคตะ โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
5. นางปัทมา พรหมธีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางนุจรินทร์ ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
7. นางสาวศิริกุล จารย์โพธิ์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปัจวุธ อินกำบังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางละเอียด ปู่หลุ่นโรงเรียนโคกม่วงทองวิทยากรรมการ
3. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
4. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ พินิจมนตรีโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
6. นางวงเดือน เอกกัณหาโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
7. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปัจวุธ อินกำบังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางละเอียด ปู่หลุ่นโรงเรียนโคกม่วงทองวิทยากรรมการ
3. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
4. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ พินิจมนตรีโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
6. นางวงเดือน เอกกัณหาโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
7. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูลย์ สุปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างบูรพากรรมการ
2. นางชนันญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
3. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นางสาวจารุพร เพลามีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางวนิดา ป้อมสุวรรณโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
6. นางสาวจารุภา สุภาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
7. นางสุรัญชนา บุตรวิเชียรโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูลย์ สุปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างบูรพาประธานกรรมการ
2. นางชนันญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
3. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นางสาวจารุพร เพลามีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางวนิดา ป้อมสุวรรณโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
6. นางสาวจารุภา สุภาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
7. นางสุรัญชนา บุตรวิเชียรโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูลย์ สุปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างบูรพาประธานกรรมการ
2. นางชนันญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
3. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นางสาวจารุพร เพลามีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางวนิดา ป้อมสุวรรณโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
6. นางสาวจารุภา สุภาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
7. นางสุรัญชนา บุตรวิเชียรโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดม ดอนศรีโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยค้อประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ทอง วิสัยแตโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
3. นายนาถพงษ์ บุญประจันทร์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ศรีเพ็งโรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางสมใจ อินทะกนกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
6. นายสังวรณ์ ดอนหมื่นศรีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
7. นายเอกพงศ์ พรมลารักษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดม ดอนศรีโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยค้อประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ทอง วิสัยแตโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
3. นายนาถพงษ์ บุญประจันทร์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ศรีเพ็งโรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางสมใจ อินทะกนกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
6. นายสังวรณ์ ดอนหมื่นศรีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
7. นายเอกพงศ์ พรมลารักษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายทิวากร ศรีชาติโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนประธานกรรมการ
2. นางธัญวรรณ พันธุวรโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นายปริญญา โยธาวิจิตรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางจุฑามาศ พุฒพันธ์โรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายทิวากร ศรีชาติโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนประธานกรรมการ
2. นางธัญวรรณ พันธุวรโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นายปริญญา โยธาวิจิตรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางจุฑามาศ พุฒพันธ์โรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายปรีชา หีบแก้วโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ พรมโสโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
4. นายคมสัน จันเพ็งเพ็ญโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายปรีชา หีบแก้วโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ พรมโสโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
4. นายคมสัน จันเพ็งเพ็ญโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายปรีชา หีบแก้วโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ พรมโสโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
4. นายคมสัน จันเพ็งเพ็ญโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายปรีชา หีบแก้วโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ พรมโสโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
4. นายคมสัน จันเพ็งเพ็ญโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายทิวากร ศรีชาติโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนประธานกรรมการ
2. นางธัญวรรณ พันธุวรโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นายปริญญา โยธาวิจิตรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางจุฑามาศ พุฒพันธ์โรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายทิวากร ศรีชาติโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนประธานกรรมการ
2. นางธัญวรรณ พันธุวรโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นายปริญญา โยธาวิจิตรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางจุฑามาศ พุฒพันธ์โรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายปรีชา หีบแก้วโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ พรมโสโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
4. นายคมสัน จันเพ็งเพ็ญโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ภู่สง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา หีบแก้วโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ พรมโสโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
4. นายคมสัน จันเพ็งเพ็ญโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]