หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 10 19 15
2 003 โรงเรียนกุดหานสามัคคี 8 22 12
3 009 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 15 31 21
4 010 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 3 10 6
5 011 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 8 20 14
6 012 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 11 25 20
7 013 โรงเรียนดอนปอวิทยา 18 27 20
8 014 โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 5 13 10
9 015 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 22 38 29
10 018 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 2 4 2
11 020 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 10 22 13
12 021 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 2 12 4
13 022 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4 1 3 2
14 023 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 6 8 7
15 024 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์๒ 2 9 6
16 019 โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 1 1 1
17 031 โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 0 0 0
18 032 โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 1 2 1
19 033 โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 2 3 3
20 034 โรงเรียนบ้านกุดจิก(เมือง) 0 0 0
21 035 โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) 4 11 8
22 036 โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมือง) 1 3 1
23 037 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 4 11 7
24 040 โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 1 3 1
25 038 โรงเรียนบ้านกุดเต่า 7 10 10
26 039 โรงเรียนบ้านกุดแท่น 5 14 10
27 041 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 4 7 4
28 046 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 5 13 9
29 047 โรงเรียนบ้านข่าน้อย 3 7 5
30 045 โรงเรียนบ้านข้องโป้ 2 5 4
31 043 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 2 6 4
32 044 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย 0 0 0
33 048 โรงเรียนบ้านคอกวัว 1 1 1
34 050 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 6 14 10
35 049 โรงเรียนบ้านค้อ 26 68 44
36 063 โรงเรียนบ้านดงบาก 3 7 5
37 065 โรงเรียนบ้านดอนข่า 1 3 2
38 066 โรงเรียนบ้านดอนนาดี 4 6 6
39 067 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 7 11 9
40 068 โรงเรียนบ้านดอนหัน 0 0 0
41 064 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 5 15 9
42 069 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 11 15 14
43 070 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 4 10 6
44 071 โรงเรียนบ้านตำแย 2 4 3
45 073 โรงเรียนบ้านถิ่น 27 50 40
46 074 โรงเรียนบ้านทรายงาม 5 12 9
47 075 โรงเรียนบ้านทรายมูล 10 25 15
48 078 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 12 16 14
49 076 โรงเรียนบ้านท่าลาด 9 28 19
50 077 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 6 13 8
51 079 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 0 0 0
52 080 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 28 120 59
53 081 โรงเรียนบ้านนาทม 3 22 7
54 082 โรงเรียนบ้านนาทับควาย 4 5 4
55 084 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 27 58 46
56 086 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 2 2 2
57 087 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 13 25 19
58 088 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 4 8 5
59 085 โรงเรียนบ้านนาเลิง 19 48 34
60 083 โรงเรียนบ้านนาแพง 1 3 2
61 112 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 25 107 49
62 114 โรงเรียนบ้านบุ่งบก 3 9 6
63 113 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 12 25 20
64 115 โรงเรียนบ้านป่าคา 3 4 4
65 117 โรงเรียนบ้านผาสวรรค์ 0 0 0
66 118 โรงเรียนบ้านผาสุก 3 5 5
67 119 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ 3 6 4
68 120 โรงเรียนบ้านฝายหิน 1 1 1
69 121 โรงเรียนบ้านพร้าว 15 21 17
70 123 โรงเรียนบ้านภูพานคำ 11 24 12
71 124 โรงเรียนบ้านภูพานทอง 1 1 1
72 126 โรงเรียนบ้านมอเหนือ 9 22 17
73 125 โรงเรียนบ้านมอใต้ 0 0 0
74 127 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 3 8 5
75 128 โรงเรียนบ้านลาด 12 26 22
76 129 โรงเรียนบ้านลำภู 3 9 6
77 130 โรงเรียนบ้านวังคูณ 1 3 2
78 131 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 7 11 8
79 134 โรงเรียนบ้านวังมน 10 14 12
80 133 โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 0 0 0
81 135 โรงเรียนบ้านวังหมื่น 0 0 0
82 132 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 5 9 7
83 136 โรงเรียนบ้านวังไฮ 4 9 7
84 137 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 29 80 44
85 138 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 13 31 23
86 139 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 8 31 16
87 140 โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 0 0 0
88 141 โรงเรียนบ้านสำราญสุข 5 8 7
89 142 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 10 15 11
90 149 โรงเรียนบ้านหนองกุง 5 10 7
91 148 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 5 14 10
92 147 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 7 19 14
93 152 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 7 15 9
94 151 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 0 0 0
95 153 โรงเรียนบ้านหนองคังคา 2 9 5
96 154 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1 3 2
97 156 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 8 26 16
98 157 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 4 8 7
99 158 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 3 7 6
100 162 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 4 9 6
101 160 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 5 14 10
102 161 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 1 2 1
103 163 โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 3 6 5
104 164 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 3 5 3
105 165 โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 1 1 1
106 166 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 9 21 15
107 168 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 16 30 25
108 173 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 8 21 16
109 174 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 1 2 1
110 178 โรงเรียนบ้านหนองอุ 6 16 10
111 177 โรงเรียนบ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 1 3 1
112 167 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 5 10 8
113 169 โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 0 0 0
114 176 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 13 38 22
115 155 โรงเรียนบ้านหนองแตง 4 6 5
116 172 โรงเรียนบ้านหนองแวง 12 18 16
117 170 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 21 35 29
118 171 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 13 25 20
119 175 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 6 17 11
120 150 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 26 44 34
121 159 โรงเรียนบ้านหนองโน 1 3 2
122 192 โรงเรียนบ้านหัวขัว 9 24 17
123 193 โรงเรียนบ้านหินคูณ 1 3 2
124 194 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 17 38 25
125 195 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 7 15 12
126 179 โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง 1 1 1
127 180 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 17 32 26
128 181 โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 2 4 3
129 183 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 0 0 0
130 184 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2 2 2
131 185 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 5 7 5
132 188 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 3 6 5
133 189 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 4 11 8
134 190 โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 0 0 0
135 191 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 28 103 54
136 182 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 8 15 13
137 186 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1 7 2
138 187 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 2 7 3
139 196 โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 0 0 0
140 122 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 5 13 8
141 042 โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 2 6 2
142 052 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 5 4
143 051 โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 1 3 2
144 053 โรงเรียนบ้านโคกกุง 15 28 22
145 054 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 24 51 38
146 055 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 22 40 33
147 056 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 1 1 1
148 057 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา 11 35 20
149 058 โรงเรียนบ้านโคกม่วย 0 0 0
150 059 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 0 0 0
151 060 โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 0 0 0
152 061 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 24 8
153 062 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 3 13 6
154 072 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 18 72 32
155 089 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 0 0 0
156 090 โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 1 6 2
157 091 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 4 4
158 092 โรงเรียนบ้านโนนงาม 33 75 46
159 094 โรงเรียนบ้านโนนตาล 2 4 4
160 095 โรงเรียนบ้านโนนทัน 5 37 12
161 027 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 2 6 4
162 096 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 3 7 3
163 099 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 21 40 28
164 098 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 15 43 29
165 100 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 5 12 8
166 101 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 13 30 22
167 104 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 7 3
168 102 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 11 33 20
169 103 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เมือง) 1 3 1
170 106 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 4 14 8
171 105 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 32 94 55
172 107 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 7 11 9
173 108 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 7 23 15
174 110 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 6 18 8
175 111 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 4 14 8
176 097 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 9 15 14
177 109 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 12 23 19
178 116 โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 0 0 0
179 143 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 10 22 17
180 144 โรงเรียนบ้านโสกจาน 2 4 3
181 145 โรงเรียนบ้านโสกช้าง 6 12 10
182 146 โรงเรียนบ้านโสกแดง 2 4 3
183 198 โรงเรียนปรางค์กู่ 7 13 11
184 200 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 7 19 9
185 201 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 20 83 37
186 203 โรงเรียนพิศาลวิทยา 0 0 0
187 206 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 5 15 7
188 208 โรงเรียนร่มเกล้า 22 42 31
189 209 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 3 11 7
190 210 โรงเรียนวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 1 3 2
191 214 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 19 40 30
192 216 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 38 79 59
193 218 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 16 32 24
194 219 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 4 11 7
195 220 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 19 39 28
196 215 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 8 11 9
197 222 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 16 40 23
198 223 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 11 21 18
199 224 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 4 8 7
200 221 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 12 22 19
201 230 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 15 38 26
202 016 โรงเรียนเทศบาล1 12 26 13
203 205 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 36 81 59
204 211 โรงเรียนเสาเล้า 0 0 0
205 004 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 14 28 21
206 005 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 10 15 12
207 006 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ 1 2 2
208 025 โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ 1 3 2
209 026 โรงเรียนโนนคูณวิทยา 29 91 52
210 028 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 8 15 11
211 029 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 6 16 11
212 030 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 13 60 24
213 204 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 10 27 18
214 213 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 5 12 7
215 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 6 14 6
216 001 โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 1 1 1
217 007 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 11 24 18
218 197 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา 0 0 0
219 199 โรงเรียนปัณณ์รักษ์ 2 6 4
220 202 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 10 50 12
221 232 โรงเรียนอนุบาลกานวดี 0 0 0
222 225 โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบาน 0 0 0
223 226 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 2 9 2
224 227 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 3 6 3
225 228 โรงเรียนอนุบาลสุดา 11 16 13
226 231 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน 0 0 0
227 229 โรงเรียนอนุบาลแสนโยธา 0 0 0
228 008 โรงเรียนเฉลิมจักรศึกษา 0 0 0
229 212 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา 1 1 1
รวม 1655 4021 2619
6640

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]