หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภัญญู ภูริศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 กรรมการอำนวยการ
2 นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 กรรมการอำนวยการ
3 นายจำนงค์ ป้องพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 กรรมการอำนวยการ
4 นายบุญธรรม บรรเทาพิษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภุ เขต 1 กรรมการอำนวยการ
5 นายวรรณชัย บุสนาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภุ เขต 1 กรรมการอำนวยการ
6 นายอุทัย เมืองคุณ ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ
7 นายพงษ์ศักดิ์ บึงมุม ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
8 นางพจนี เหล็กกล้า ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
9 นางสาวปิยะพร ประภูชะกา ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
10 นางสาวอัมรา เวียงแสง ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
11 นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
12 นางสาวเกดสินี พลบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
13 นายพรชัย จันทะคุณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
14 นางปิยฉัตร์ ใจเอื้อ รอล์สตัน ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
15 นายคำตา อ้วนสาเล ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
16 นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
17 นางบัวประกายแก้ว มาร์ติน ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
18 นางภัทนาพร เหล่าคนค้า ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
19 นางวงษ์จันทร์ จันทร์ชมภู ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
20 นางสมถวิล ติดสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
21 นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
22 นางสุลัคณา เสาวรส ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
23 นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
24 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 กรรมการอำนวยการ
25 นายธนกฤต ภูชมศรี ครูธุรการโรงเรียนบ้านนามะเฟือง กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
26 นางสาวกุลนัฐดา ดีหล้า พนักงานราชการโรงเรียนบ้านห้วยค้อ กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
27 นางสาวศิริลักษณ์ ชันติโก ครูโรงเรียนบ้านพร้าว กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
28 นางสาวพัทธมน อินทรคำดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
29 นางภัทรี จันทองอ่อน ครูธุรการโรงเรียนบ้านปรางค์กู่ กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
30 นายธวัชชัย อินทร ครูธุรการโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
31 นายพลวัฒน์ เครือภักดี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์) กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
32 นายมนตรี พลแพงขวา ครูโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
33 นางสาวจารุวรรณ แวววงศ์ ครูโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
34 นางสาวพัชราภรณ์ สุกขันต์ พนักงานราชการโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
35 นายสุทัศน์ ภูมิภาค ครูโรงเรียนร่มเกล้า กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
36 นายนิรุจ ทับทิมหิน ครูธุรการโรงเรียนบ้านบ้านโคกกุง กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
37 นางสาวอนุสรา ศรีชนะ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านถิ่น กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
38 นางสาวณฐมน สงวนศิลป์ ครูธุรการโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
39 นางปิยะภรณ์ พลแพงขวา ครูโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
40 นายภูมิธรรม พลธรรม ครูธุรการโรงเรียนบ้านดอนเกล็ด กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
41 นางสาวพิชยา สายธนู ครูธุรการโรงเรียนดอนปอวิทยา กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
42 นายทีฆายุ แสวงเพชร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
43 นางสาวอลิศิรา ณ นคร ครูธุรการโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
44 นายวสันต์ ชนะบุญ ครูโรงเรียนบ้านวังไฮ กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
45 นางสาวบุญนำ หาริตวัน ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนนเสถียร กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
46 นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
47 นางสาวอัมพร ชาวไทย ครูธุรการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
48 นางสาวอนงค์ลักษณ์ สมดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนนเมือง กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
49 นายสุบิน พาลี ครูโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
50 นางสาววชิราภรณ์ พรหมกรุง ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
51 นางสาววรัญญา เศรษฐาวงษ์ ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
52 นายสหพล ธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
53 นางสาวดารณี นุชิต ครูธุรการโรงเรียนบ้านค้อ กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
54 นางสาวมิวดี ศรีราช ครูธุรการโรงเรียนบ้านท่าศิลา กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
55 นางเกวลี พรมเทศ ครูโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
56 นางสาวจันจิรา มานะดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
57 นางยุภาพรรณ จันทร์ศรี ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
58 นางสาวประไพรพร สาวะรก ครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล
59 นางสาววรัญญา พลทัดสะ ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนนอุดม กรรมการประสานงานการแข่งขันและการรายงานผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]