วิธีดำเนินการและรายละเอียดการส่งผลงาน การประกวดแข่งขันภาพยนต์สั้น ระดับภาค
ส่งผลงานก่อนการประกวดอย่างน้อย ๒ สัปดาห์
 หรือส่งภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ในนาม คุณสมโพธิ์  มิฆเนตร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
ถนนสุรินทร์ ปราสาทตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (๓๒๐๐๐)
โดยยึดวันประทับตราไปษณีย์เป็นสำคัญ ประกอบด้วย
   - รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน ๕ ชุด
   - DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน ๕ แผ่น
   - บทภาพยนตร์จำนวน ๕ เล่ม
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:40 น.