รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กชายพัชรพล  บำรุงไทย
2. เด็กชายอรรถพล  อุทัยบาล
 
1. นายพัฒนา  นาดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 1. เด็กชายวานินทร์  พรมศรี
2. เด็กชายเดชาวัฒน์  แก้วเขียว
 
1. นายสงวน  กุลวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กชายนฤดล  ดามาตย์
2. เด็กชายอัครเดช  สุทธิโสม
 
1. นายปรีชา  หยวกกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กหญิงพินวิลัย  แก้วมาตร
2. เด็กชายอัษฎา   สนธิพันธ์
 
1. นางปราริชาติ  เสนามนตรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญตั้ง
2. เด็กชายวชิรพล  นวมพันธ์
 
1. นายสุพัฒน์  แก้วคำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สมบูรณ์
2. เด็กชายจิรายุทธ  อินทรา
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงรา
4. เด็กหญิงอรญา  เลิศคำฆ้อง
5. เด็กหญิงอินทิรา  ยางศรี
 
1. นายนุกูล  บุญแจ่ม
2. นายภคิน  ธนะธน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กชาย จุลจักร  คุณสิงห์
2. เด็กชายประพัฒน์  พิกากัน
3. เด็กชายพิชิตพงษ์   เจ๊กเผือกหอม
4. เด็กหญิงอินทิรา  ไตรฆ้อง
5. เด็กหญิงเนรมิตร  ธิตะเชียง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีแก่นเพชร  พรมภักดี
2. นางสาวเนติมา  เจนวรกุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เบ้านาค
2. เด็กชายอภิชัย  เทพดู่
 
1. นางปราณี  คำภู
2. นางชนัญชิดา  ลุนพรม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงธนพร  ด้วงคำจันทร์
2. เด็กชายนันทวัฒน์   จันทะวงษ์
 
1. นางนริศรา  แจ้งศรี
2. นางสุดารัตน์  เกิดแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กหญิงศรินยา  สารีพันธ์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ทองบำเรอ
 
1. นางจำเลียง  เหล่าโพธิ์
2. นางหนูเล็ก  จรรยาคำนึง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 1. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ตันศุขะ
 
1. นายวันชัย  ศุภรมย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 1. เด็กหญิงเกษชฎาพร  รอดวินิจ
 
1. นายวันชัย  ศุภรมย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงมัทวัน  มากสวัสดิ์
 
1. นายทะนง  เหล่าอรรคะ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  โยธาคง
 
1. นางอมร  สุปัญญา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กหญิงรินดา  ทรัพย์ประมูล
 
1. นางนริศรา  ล้วนกล้า
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1. เด็กหญิงคุณากร  ทองบุตร
 
1. นายจเรรักษ์  ศรีนามโหน่ง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญสุข 1. เด็กชายศราวุฒิ  โพธิญาณ
 
1. นางเบญจวรรณ  ขันตีกลม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  คามเขต
 
1. นายดิเรก   วงษ์มหาจักร์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 1. เด็กหญิงจิราพร  ยอโง้ง
2. เด็กหญิงปริยากร  ขอนนอก
 
1. นายสมพร  อินทรักษา
2. นายอภิรัตน์  สุพิมพ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายคมชาญ  ธานีวรรณ
2. เด็กหญิงวิราภรณ์  ดวงสาพล
 
1. นายทองเพชร  ชาบุญมี
2. นางวันเพ็ญ  ธานีวรรณ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กชายสรจักร  มุสิกา
2. เด็กหญิงสุนิตา  พินทา
 
1. นายธนกฤต  ภูชมศรี
2. นางสาวสุภาดา  สิงห์บุญมา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. นางสาวศรินยา   ศรีอุทธา
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ดุษฏี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายภูธเนศ  รีรัตน์
2. เด็กชายอรรถพงษ์  คงบุญ
3. เด็กชายโภควินท์  พรรัตน์
 
1. นายวิญญู  วงศ์นาม
2. นางสาวประไพรพร  สาวะรก
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายทำรงศักดิ์  ศรีประจง
2. เด็กชายธีระวัฒน์  วงตาแพง
3. เด็กชายวรวุฒิ  มะโนสุข
 
1. นายวิญญู  วงศ์นาม
2. นายชาญยุทธ  ทาน้อย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ปัดถา
2. เด็กชายปฏิภาณ  จันทา
3. เด็กชายอภิเดช  เสนา
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ภูมิพานิชย์
2. นางนันทพร  บุญกว้าง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุดา 1. เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์สิงห์
 
1. นายวิชัย  สุขใจ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีมูลเมือง
 
1. นางสมหมาย  ยืนสุข
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 1. เด็กชายวัชรพงษ์  กมลภพ
 
1. นายชัยฤกษ์  โอฆะพนม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแดง 1. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  แสนเห็มทอง
 
1. นางน้ำทิพย์  โอฆะพนม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. เด็กหญิงแพรววารี  ศรีกัน
 
1. นางสาวสุดาพรรณ์  สัตย์พานิช
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 1. เด็กหญิงอรทัย  อุดชา
 
1. นางสมหมาย  ยืนสุข
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 1. เด็กหญิงเบญจภัทร   เจริญทัศน์
 
1. นางสาวเกศริน   อินผ่อง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงสุดาพร  มากอารีกุล
 
1. นางเกษมณี  พุกหน้า
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวนิภาพร  อินทร์สำราญ
 
1. นางศิริวรรณ  สุวรรณรินทร์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดงสันเทียะ
2. เด็กชายกันต์  สร้อยสูงเนิน
3. เด็กหญิงกิติญาพร  แสนบัว
4. เด็กชายจักรพรรดิ์  บุญพรม
5. เด็กหญิงจันทร์นภา  วิลาวรรณ์
6. เด็กหญิงจิรวรรณ  ชื่นชม
7. เด็กหญิงชลธิชา  สารินจา
8. เด็กหญิงชลลดา  ภูวงศ์เดือน
9. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บุตรีวงศ์
10. เด็กชายชินดนัย  นาสำแดง
11. เด็กหญิงดุสิตา  รวยป้อม
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิยา
13. เด็กชายพงษ์พิษณุ  พุทวงศ์
14. เด็กหญิงพิชชาพร  เผยศิริ
15. เด็กชายวสันต์  ทิพย์รักษ์
16. เด็กหญิงวิภาวรรรณ  มหาหิงษ์
17. เด็กชายศราวุธ  คงบุ่งคล้า
18. เด็กหญิงศินันทดา  บุตรสีคำ
19. เด็กชายศุภวิชญ์  ผิวดำ
20. เด็กหญิงสิรีธร  บุญพรม
 
1. นายอำนาจ  ดอกบัว
2. นายเกษม  กองเกิด
3. นายประดิษฐ์  วชิรชินวงศ์
4. นางสมหมาย  ยืนสุข
5. นางอพัชรา  ดอกบัว
6. นางอุไรวรรณ  บัวทอง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กชายกฤษณะ  บุตรหนองแวง
2. เด็กชายคมสันต์  กุลสะโมรินทร์
3. เด็กชายจักรวาล  สมสอง
4. เด็กชายชินวัฒน์  ยางศรี
5. เด็กชายชโนทัย  มูลไธสง
6. เด็กชายฐาปนพงษ์  เมืองณศรี
7. เด็กชายทักษิณ  แก้วแสนเมือง
8. เด็กชายธนาศักดิ์  ก้อนวิมล
9. เด็กชายนที  น้อยเพ็ง
10. เด็กหญิงนันทชพร  ทวีทรัพย์
11. เด็กหญิงบัวบาน  ภูสำลี
12. เด็กชายพงษ์เพชร  บุญรินทร์
13. เด็กชายพัสธกร  ราชบัวศรี
14. เด็กหญิงพินวิลัย  แก้วมาตร
15. เด็กชายพุทธิพร  แถมเงิน
16. เด็กหญิงวราลักษณ์  คำอ่อน
17. เด็กหญิงวิภาวี  ยอดมารอง
18. เด็กชายวีรชน  แสงกล้า
19. เด็กชายวุฒิพงษ์  ลัยศิลา
20. เด็กหญิงสุดชาดา  ลีเจ้ยวาระ
21. เด็กชายอดิศักดิ์  กิรัมย์
22. เด็กชายอนุชิต  แสนโคตร
23. เด็กชายอภิลักษณ์  สุริยสาร
24. เด็กหญิงอรนุช  กุลสโมรินทร์
25. เด็กหญิงอัจรา  ไกรษร
 
1. นายชยพัทธ์  ยางศรี
2. นายสมศักดิ์  โคตรอาษา
3. นายสมบัติ  ชาวกำแพง
4. นางเทพธิดา  ทุมดี
5. นายเคนศรี  พลเขต
6. นางอารีย์  เทพจิตร
7. นางสาวจุรีรัตน์  ศรีด้วง
8. นางสาวอัญชลี  กุลสิงห์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ไชยชาญรัมย์
2. เด็กชายตรีชาติ  มณีนิล
3. เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์ใด
4. เด็กชายนฤดล  พันธ์เพียร
5. เด็กชายเฉลียว  พลโยธา
 
1. นายปาณัฐ  อินอภัย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1. เด็กชายศิริพงศ์  จันทร์โสภา
 
1. นายทิเวช  ไชยคำภา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปราณี  โตทอง
 
1. นายธนอนันต์  แทนสมบัติ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  ภูครองตา
 
1. นางเกื้อกูล  โคตะหา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงอรยวรรษ  ชินโพธิ์คลัง
 
1. นางสาวสมถวิล  บุญประคม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. นายปิยวัฒน์  มิ่งชะนิด
 
1. นายเสถียร  สุภรัตนกูล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  ภูครองตา
 
1. นางเกื้อกูล  โคตะหา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงถิรดา  ชาวชุมนุม
 
1. นายกรวิทย์  ปาระแก้ว
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยานาง 1. เด็กหญิงอนุธิดา  วงษ์ยา
 
1. นางสุพรรณ  ฉิมนิล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1. เด็กชายศิริพงศ์  จันทร์โสภา
 
1. นายทิเวช  ไชยคำภา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  โคตรสมอ
 
1. นายเสถียร  สุภรัตนกูล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยชาญรัมย์
 
1. นางศิริวรรณ  สุวรรณรินทร์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนภักดีวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  พุดบุรี
 
1. นางสาวพันธ์ทิพย์  บุตรโพธิ์ศรี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงรัชนี  ดอกกระทุ่ม
 
1. นางสาวปิยนุช  โอนอ่อน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภักดีอำนาจ
 
1. นายธนอนันต์  แทนสมบัติ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   เพียเพ็ง
2. เด็กชายกฤษณะ   บุตรหนองแวง
3. เด็กชายคมสัน  กุลสโมรินทร์
4. เด็กชายจักรวาล   สมสอง
5. เด็กชายชโนทัย   มูลไธสง
6. เด็กชายฐาปนพงษ์   เมือง ณ ศรี
7. เด็กชายธนาศักดิ์   ก้อนวิมล
8. เด็กชายนที   น้อยเพ็ง
9. เด็กหญิงนันทชพร  ทวีทรัพย์
10. เด็กหญิงพินธิลา  วงษ์รินยอง
11. เด็กชายพุทธิพร  แถมเงิน
12. เด็กหญิงภาวิกา   อี่งพวง
13. เด็กชายมนัส  คางกลาง
14. เด็กหญิงรุ่งนภา   ผาบชมภู
15. เด็กหญิงลลิตา   พิมพล
16. เด็กชายวรวุฒิ   ธรรมประทีป
17. เด็กหญิงวรากร   คงชาติ
18. เด็กหญิงวราลักษณ์   คำอ่อน
19. เด็กหญิงวิภาวี  ยอดนางรอง
20. เด็กชายวีรชน   แสงกล้า
21. เด็กชายวุฒิพงษ์   ลัยศิลา
22. เด็กชายอดิศักดิ์  กิรัมย์
23. เด็กชายอนุชิต  แสนโคตร
24. เด็กหญิงอรนุช   กุลสโมรินทร์
25. เด็กหญิงอรสา   บรรเทา
26. เด็กหญิงอัจรา  ไกรษร
27. เด็กหญิงอัญชลี   เผ่าบ้านฝาง
 
1. นายชยพัทธ์  ยางศรี
2. นายสมศักดิ์  โคตรอาษา
3. นายสมโภชน์  พันธุ์มณี
4. นางสุภาวดี  ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
5. นางปราริชาติ  เสนามนตรี
6. นางเพ็ญพักตร์  หงษ์มาลัย
7. นางสาวสุวรรณา  เขียวอาสา
8. นางสาวลดาวัลย์  ธุระพันธ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  ภูครองตา
 
1. นางเกื้อกูล  โคตะหา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงณิชชานันท์  แสนนา
 
1. นายกรวิทย์  ปาระแก้ว
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทัน 1. เด็กหญิงกณิกา   โคตกอก
2. เด็กหญิงกรรณิกา   อิสสระภาพ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์   วงษา
4. เด็กหญิงกันตยา   ดามาตย์
5. เด็กหญิงกัลยาณี    เกตุสิงห์
6. เด็กหญิงขวัญแก้ว  อุ้มบุญ
7. เด็กชายคมน์   อภัยภักดิ์
8. เด็กหญิงจิดาภา  สามบุญเรือง
9. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์   หอมหวน
10. เด็กหญิงชนม์นิภา   แฝงเมืองคุก
11. เด็กหญิงชัญญา   เชี่ยวชาญ
12. เด็กชายณัฐดนัย   ยางศรี
13. เด็กชายณัฐวุฒิ   ภูทองเงิน
14. เด็กหญิงทรรศนีย์   เขื่อนแก้ว
15. เด็กหญิงธนพร   สุรมาตย์
16. เด็กหญิงปนัดา   จูเปีย
17. เด็กหญิงปัญญวา   นาสมบูรณ์
18. เด็กหญิงพิรัชฎา  โชคบัณฑิต
19. เด็กหญิงมยุรี   แน่นอุดร
20. เด็กหญิงรณพร   เกตุสิงห์
21. เด็กหญิงรัตติกาล   จันทะสอน
22. เด็กหญิงวราภรณ์   พลอาษา
23. เด็กหญิงวราภรณ์   เบิกบาน
24. เด็กหญิงวริศรา   มีหลง
25. เด็กหญิงวันวิสา   อิสสระภาพ
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์   อาสน์ปาสา
27. เด็กหญิงสุดารัตน์   วงษา
28. เด็กชายอังคาร   วรรณ์ศิริ
29. เด็กหญิงอาทิตยา   มาบวบ
30. เด็กหญิงเบญจรัตน์   ทองกลิ้ง
31. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ทับทิมแสน
32. เด็กหญิงแพรพิไล   โสทนา
 
1. นายประนอม  พลกลาง
2. นายทินกร  พันธุวร
3. นายนิพล  นาสมบูรณ์
4. นางรัชนี  จันทร์สมัคร
5. นางนิตยา  กุสลจีรัง
6. นางอุบลรัตน์  สิมโน
7. นางสุธรรมา  สมผล
8. นางศิรามาศ  บุญมาลี
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงกนกพร  บัวบกหวาน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หาญกล้า
3. เด็กชายทานุทัช  ขันภักดี
4. นายธีรภัทร์  ชัยสงค์
5. เด็กหญิงพรรพัสสา  สุขใจ
6. เด็กหญิงพิยดา  คำบุตร
7. เด็กชายภาณุเดช  วงษ์สุธา
8. นายระพีพัฒน์  เฮียงหล้า
9. เด็กชายวงศธร  เมนขุนทด
10. เด็กหญิงวโรชา  ศูนย์หนองนก
 
1. นายสุวิทย์  พรมพลเมือง
2. นางจรรยา  พรมพลเมือง
3. นางวนิดา  วาชัยยุง
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 1. เด็กหญิงจีระนันท์  พงษ์สิทธิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วกันหา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ท้าวแสง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์หล่ม
5. เด็กหญิงนฤมล  เนื่องพนอม
6. เด็กชายบุญเรือง  โชคเจริญ
7. เด็กหญิงอริสา  จันชาดา
8. เด็กชายอัษฎาวุธ  หาญเชิงชัย
9. เด็กชายเจษฎา  มูลมณี
 
1. นางบุญเติม  ไชยเบ้า
2. นางวชิราภรณ์  ธรรมรักษ์
3. นางเพียงพิส  บุญญเลสนิรันตร์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  โนนทิง
2. เด็กหญิงบังอร  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงปวีณา  ปิงวงศ์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  คำหงษา
5. เด็กหญิงสุชานันท์  สาฆะ
6. เด็กหญิงสุภาพร  ยะหัวดง
 
1. นางสายสมร  สิงห์ชมภู
2. นายพฤหัส  แก้วทอง
3. นายระพี  พิมพ์แก้ว
4. นางแววเพ็ญ  ไชยคำจันทร์
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หล้าแหล้
2. เด็กหญิงนงนุช  สุขกิจ
3. เด็กหญิงนิรมล  ช่วยปุ้ง
4. เด็กหญิงพรพิลา  พรมลา
5. เด็กหญิงยุวดี  บงโนนงิ้ว
6. เด็กหญิงวราภรณ์  โคตรสมอ
7. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สิงทอง
8. เด็กหญิงสุจิตรา  สุริโย
9. เด็กหญิงสุนันท์ตรา  คะเรรัมย์
10. เด็กหญิงสุพิชญา  เทศสนั่น
11. เด็กหญิงอัญชลี  อินสำราญ
12. นางสาวอารยา  สอนเต็ม
 
1. นางพัณนิภา  ศรีเพ็ง
2. นายสุรศักดิ์  บุญมี
3. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
4. นางสาววราพร  เทพผาย
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธุ์หนองแห้ว
2. เด็กหญิงดวงเดือน  หมู่หนองสังข์
3. เด็กหญิงดาราพร  สาขา
4. เด็กหญิงปรียาณัฐ  พรรสุไพร
5. เด็กหญิงลดาภรณ์  บุสดี
6. เด็กหญิงวิภาดา  วงศ์อนันต์
7. เด็กหญิงวิภาวีนี  แทนไธสงค์
8. เด็กหญิงโชษิตา  สุรินทร์ดอนคา
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายจริวิทย์  เหล่ามา
2. เด็กชายจินดา  ขานดาบ
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นาสินขัน
4. เด็กชายณัฐวีร์  อิ่มจิตร
5. เด็กชายตะวัน  สดชื่น
6. เด็กชายทานุทัต  เปี้ยพา
7. เด็กชายนครินทร์  คลังสิน
8. เด็กชายปรเมษฐ์  แสงอ่อน
9. เด็กชายพงศภัค  โพธิ์ทอง
10. เด็กชายภูวเนตร  บุญอาจ
11. เด็กชายมีนทาดา  เจ๊กภู่
12. เด็กชายรัฐศนัย  ผาแดง
13. เด็กชายสามารถ  ทองยั่งยืน
14. เด็กชายอัษฎายุทธ  บุญนิยม
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพ็ญสวัสดิ์
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สลักกาย
2. เด็กชายกิติวัฒน์  ธาตุสร้อย
3. เด็กชายชินวัตร  เสมอบุญ
4. เด็กชายดนุสรณ์  เพ็งสว่าง
5. เด็กชายนครินทร์  ชาตัน
 
1. นายวุฒิชัย  ไพรทอง
2. นายตั๊ด  กะสี
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 1. เด็กชายสรวุฒิ  แสนแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  หนูกลาง
 
1. นายพิทยา  นามมาลา
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงจารุณี  บงโนนงิ้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญมาตุ้ม
3. เด็กหญิงนิภาพร  ดอนสวรรค์
4. เด็กชายพิตตินันนท์  คะเรรัมย์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  จันเส
6. เด็กชายสหภาพ  บุญขาว
 
1. นายเสถียร  สุภรัตนกูล
2. นางสาวเทวา  ขิมภูเขียว
3. นายศิริมงคล  โกกะพันธ์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงกษมา  พุ่มพิสมัย
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เสนสาย
4. เด็กหญิงรศนา  ไชยสิน
5. เด็กหญิงวรนุช  ทัดทาน
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีทะชัย
 
1. นายสมคิด  พระสว่าง
2. นางศิริรัตน์  หงษ์ชุมแพ
3. นางสาวโยษิตา  สงวนศิลป์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ชุมพล
2. นายจักรพงษ์  สิมารักษ์
3. นายณรินธร  กวงตุ้น
4. นายนครินทร์  พันธ์จันทร์
5. นายนิพล  พบสมัย
6. นายพิษณุ  ไกรษรศรี
7. นายสิทธิศักดิ์  ตะโคตร
8. นายอภิชาติ  ถ้าหม่อง
 
1. นายทองคำ  พรมชินวงษ์
2. นายสมจิต  ศิริเคน
3. นางพูนทรัพย์  พรมชินวงษ์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดหานสามัคคี 1. เด็กชายชนาธิป  แฟมไธสงค์
2. เด็กหญิงอารยา  หม่องคำเหล็ก
3. เด็กหญิงเบญจพร  สุวรรณพรหม
 
1. นางสาวมนต์โสภิต  สุขแสน
2. นายอนุพงษ์  ช่วยค้ำชู
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงมลธิชา   โพธิ์คณิต
2. เด็กหญิงสุธิรา  อินทร์เพชร
3. เด็กหญิงอรสา  บุตรสุ้ย
 
1. นางประเวศ   ศรีลี
2. นางนิยม   นิมาลา
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กชายธีรภัทธ  จันทะไทย
2. เด็กชายปัณณัฐธร  เหลาทอง
 
1. นายประทวน  พรมสมบัติ
2. นางสุจิตรา  สุราช
 
70 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ธิตะบัน
2. เด็กหญิงอุมากร  ชำนาญกิจ
 
1. นายคณาวุฒิ  กุตัน
2. นายมนตรี  พลแพงขวา
 
71 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงจิรภัทร  สีสอนมณี
2. เด็กหญิงทักษิณา  พรมพลเมือง
3. เด็กหญิงภัทรภร  ชื่นชม
 
1. นายทิวัตถ์  ฤาชา
2. นางหยาดรุ้ง  เลขาโชค
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะ  บูระนะเวช
2. เด็กชายสุนทร  พิมวัน
 
1. นางคริสมาส  พลจังหรีด
2. นายณัฐชพล  กองทุ่งมนต์
 
73 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. นายธนากรณ์  พระสว่าง
2. นางสาวพิมพ์รภัทร  นาคสมบูรณ์
 
1. นายสวาท  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวธัญญรัตน์  พลเยี่ยม
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 1. เด็กชายธรรมธัช  โพธธิ์ทอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  โคตรสุวรรณ
 
1. นายวิสุทธิ์  สุทธลูน
2. นายวิชิต  ศรีพรรณ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชนะชัย  ตรีเดช
2. เด็กชายนันท์วัฒน์  จันทร์ศรีรัตน์
 
1. นางคริสมาส  พลจังหรีด
2. นายณัฐชพล  กองทุ่งมนต์
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   ก้านทอง
2. เด็กหญิงเกสร   เกตุดี
 
1. นายกิติพงษ์   รัดอัน
2. นางสาวกัลยากร  พรมดวงดี
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงมุทิตา  ศักดิ์คำดวง
2. เด็กหญิงสุภาวดี   วิภาวิน
 
1. นางสาววรัญญา  เศรษฐาวงษ์
2. นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี
 
78 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจินตนา  รินอินทร์
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  มูลขุนทศ
 
1. นายประพันธ์พงษ์  กองวงศ์
2. นางคำภา  พลทัดสะ
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กชายวิทยา  ราชบัณดิษฐ
2. เด็กหญิงศรีไพร  ดีแอ
 
1. นายยุทธนา   คำทะเนตร
2. นางสาววรัญญา  เศรษฐาวงษ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงปริญชญา  ฉิมลี
2. เด็กหญิงปานปรารถนา  จำปาหวาย
 
1. นายยุทธนา   คำทะเนตร
2. นางสาววราภรณ์  สายรัตน์
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  จันนอก
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สุวรรณคำ
3. เด็กชายอนุชา  พรมเลิศ
 
1. นายยันยง  ติดสุข
2. นายนิคม  อุประ
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. นายกิตติพงษ์  จรเข้
2. นายปนวัฒน์  ชัยชนะแสง
3. นายศราวุธ  นามวิเศษ
 
1. นายธานี  ศรีวงศ์
2. นายธีระพัฒน์  พรมสมบัติ
 
83 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กชายจุฬา  สิงห์ดา
2. เด็กชายธวัชชัย  จันทร์เทพ
3. เด็กชายไชยวัฒน์  พฤกษชาติ
 
1. นายเจษฎากร  พุ่มอยู่
2. นางสาววิชยา  อินทพรม
 
84 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงจักรี  ป้านภูมิ
2. เด็กหญิงพรนภา  บุญชาลี
3. เด็กหญิงสิริกัลยา  เสระคร
 
1. นางหยาดรุ้ง  เลขาโชค
2. นายมังกร  บุญประคม
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายวรวุฒิ  สวยรูป
2. เด็กชายวัชระ  ทาจิตร
3. เด็กชายอานนท์  แหล้ป้อง
 
1. นายภิญโญ  โภคทรัพย์
2. นางศิรินุช  สิงห์นี
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 1. เด็กชายยุทธภูมิ  มิ่งแก้ว
2. เด็กชายวรโชติ  ดีหล้า
3. เด็กชายอัษฎา  ปาณะพรม
 
1. นายอธิชา  พิมพา
2. นายดำฤทธิ์  ชัยศรี
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูพานคำ 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  แว่นทองคำ
2. เด็กชายสมศักดิ์  พาลี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ตรุษดี
 
1. นางสุพัตรา  เปลี่ยนประเสริฐ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กชายพงษ์ศธร  เพ็ญริยะ
2. เด็กชายศรายุทธ  บุญประคม
3. เด็กชายอาคม  สุวรรณหงษ์
 
1. นายประยนต์   จันทร์เขียว
2. นายวรวุฒิ  เพชรศรี
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สระบัว
2. เด็กหญิงธนาพร  ศรีผาแหย่ง
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แสนสากล
4. เด็กหญิงสุนันทา  เหล่ากลาง
5. เด็กหญิงอัจฉรีย์  ประเสริฐสังข์
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำสูญแสง
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บริวงศ์
2. นายพฤหัส  พันธ์มะณี
3. นางอรทัย  เจริญใจ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงนารินทร์  ฮวดสี
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สร้อยนายาง
3. เด็กหญิงพรทิตา  พรมไตร
4. เด็กหญิงวนิดา  บุตรวงศ์
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  พลเขต
6. เด็กหญิงสุมาลี  ดวงจิต
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บริวงศ์
2. นางร๊อคเก็ต  เคนทวาย
3. นางอรทัย  เจริญใจ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 1. เด็กชายดัสกร  จันทะลือ
2. เด็กหญิงวาทิพย์  ตะนุพิษ
3. เด็กหญิงอารดา  พะคะนวน
 
1. นายสุรเดช  ภานิล
2. นางนิรินธนา  ทิพย์เนตร
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายนทีธร  หาสาง
2. เด็กหญิงรัตนาทิพย์  สวยกลาง
3. เด็กหญิงสภาวิณี  อ้นอำลา
 
1. นางสมร  ศรีเหลี่ยมงาม
2. นางจิราลักษณ์  วงศ์ตรีศรี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   เพียเพ็ง
2. เด็กหญิงภาวิกา   อี่งพวง
3. เด็กหญิงวรากร  คงชาติ
 
1. นางสาวสุวรรณา  เขียวอาสา
2. นางสาวอัญชลี  กุลสิงห์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุไร
2. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญประคม
3. เด็กชายปิยะศักดิ์  ถูวะศรี
 
1. นายประยนต์   จันทร์เขียว
2. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญโสม
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 1. เด็กหญิงธิติมา  ต้นกันยา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พัดทอง
3. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วแสน
 
1. นางสาวศุกร์คิด  เพ็ชสิงห์
2. นางสาวศรีผา  บุญกว้าง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 1. เด็กชายบุรัสกร  ช่างหล่อ
2. เด็กชายศราวุฒิ  จุลกองฮ้อ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สร้อยคำ
 
1. นางพรรณิภา   ทองอาสน์
2. นางสาววรารัตน์  ภูสมจิตร
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 1. เด็กหญิงกรกนก  สัตย์โส
2. เด็กหญิงวริศรา  สุนาโท
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญลือ
 
1. นางสุภาพร  มั่นคง
2. นางวาสนา  พลชาย
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 1. เด็กหญิงดวงกมล  กันเชิงกล
2. เด็กหญิงนริศรา  ใจงาม
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  ไทยอ่อน
 
1. นางระวีวรรณ  หีบแก้ว
2. นางศิริกุล  ม่วงกลาง
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพลอยชมภู  จันทร์สมบัติ
2. เด็กหญิงมาณิษา  สมัน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวสมบัติ
 
1. นายสุพจน์  นนท์มุต
2. นางสาวอลิศิรา  ณ นคร
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนาตยา  จิตธรรม
2. เด็กหญิงสุนิตา  นุตะไว
3. เด็กหญิงอรษา  คำสีแก้ว
 
1. นางปัทมา  พรหมธี
2. นายสุพจน์  นนท์มุต
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ชนะภูมิ
2. เด็กหญิงปภัสภร  คำอ้อม
3. เด็กหญิงวีณัฐชญา  ไชยโยธา
 
1. นางสาวพรรณิภา  พลขาง
2. นางรัศมี  ชัยชนะ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลนอก
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิมพ์แย้ม
3. นางสาวเปรมยุดา  รินทา
 
1. นางประพันธ์  นามอาษา
2. นางบุญธิดา  พิมพ์โคตร
 
103 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงกวินธิดา  บุญน้อย
2. เด็กหญิงกุหลาบ  ศรีเทศ
3. เด็กชายเตชินท์  น้อยเรียง
 
1. นางกรทิวา  หาญเชิงชัย
2. นางจุฑาพร  เฮ้าทา
 
104 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สายเพ็ง
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ประทัสสานัง
3. เด็กหญิงเพชรชญานิน  ศรีชนะ
 
1. นางปิยอร  อามาตย์มนตรี
2. นางธนารักษ์  อ่วมพรม
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงศยามล  ลอบไธสง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วสินดา
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ด้วงคำจันทร์
 
1. นางพัณนิภา  ศรีเพ็ง
2. นางสาวสร้อยทิพย์  นามวงษา
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  นุ่มมาก
2. เด็กหญิงอุมาพร  ศรีวงษ์
3. เด็กชายเพทาย  ขันวิชัย
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีมูลเมือง
2. นางอรอนงค์  จันทร์สมัคร
 
107 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สาวิยศ
2. เด็กหญิงปนิดา  ไชยโก
 
1. นางอุมาลี  ศรีสงคราม
 
108 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงจิราพร  ดอกทองหอม
2. เด็กชายณัฐวัตร  ภูวังมน
 
1. นางอุมาลี  ศรีสงคราม
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายสุรพงษ์  จันสี
 
1. นางฐิติมา  เชื้อไพบูลย์
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เมรัตน์
 
1. นางวราภรณ์  ดาวแก้ว
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 1. เด็กหญิงนริศรา  ช่วยหาญ
 
1. นางอาทิตยา  ซ้อนหา
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แผลงตัน
 
1. นางสาววัลลภาภรณ์   มาลาชาสิงห์
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนัชชา  ตุ๊นาง
2. เด็กหญิงทักษพร  อำมา
3. เด็กหญิงพรไพลิน  ดอนอาจเอน
4. เด็กหญิงรัตติกาล  กำมา
5. เด็กหญิงวิชชุดา  สุวรรณรัตน์
6. เด็กหญิงสุพรรษา  นาคูณ
7. เด็กหญิงอนุสรณ์  ซู
 
1. นางนพมาศ  จิตศักดิ์
2. นางราตรี  พิมพ์บุตร
3. นางสาวสุมาลี  ดอนหมื่นศรี
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  โคตรธา
 
1. นางสาวจำนง  ปองไป
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. นายศรัณย์  แสนท้าว
 
1. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายอัษฎา  ทองนิล
 
1. นายทินกร  เทียมทัน
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนหล้ากล
 
1. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 1. เด็กหญิงปพิชญา   หัสจรรย์
 
1. นางสาวเกศริน   อินผ่อง
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณษา  จันทร์นา
 
1. นางปัทมา  พรหมธี
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 1. เด็กหญิงกฤติมาพร  ยศประสงค์
 
1. นางยุวดี  แพนพา
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  ลากุล
 
1. นางธนพร  จงอางจิตร
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีสุดใจ
 
1. นางเยาวพิศ  ขันซ้าย
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 72.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงน้องน้ำ  นิรงค์บุตร
 
1. นางขนิษฐา  ศรีสันต์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 1. เด็กชายเกษม  เบ้าศรี
 
1. นางอุไร  หาญเชิงชัย
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 1. เด็กชายธีรพล  แสนบัวคำ
 
1. นางสาวนนทพร  ภูเพ็งใจ
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ภูคำวงษ์
2. เด็กชายศรัณยู  พหลทัพ
3. เด็กชายไพฑูรย์  พูลผล
 
1. นางจรรยารักษ์  นามบัณฑิต
2. นางสกาวเดือน  คำวันดี
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงกัลญา  โสภาศรี
2. เด็กหญิงนันทนา  แสนพินิจ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หนองคำพูล
 
1. นายอัครเดช  หลวงน้อย
2. นางกนกพร  เสนาดี
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธันวา  สีราช
2. เด็กชายวัชระ  ทองอยู่
3. เด็กชายอำนาจ  โยคาวัชร์
 
1. นางอนุลักษณ์  พุกหน้า
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 1. เด็กหญิงชัญญา  จิตรพรหมา
2. เด็กหญิงนริศรา  ชาวนา
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  วิภพภัทร
 
1. นางปริฉัตร  ไพรตื่น
2. นางสุภาวดี  เข็มทอง
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 1. เด็กชายนฤเบศร์  แสนทอง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิริวงษ์ขันธ์
3. เด็กชายวราฑา  สีหานนท์
 
1. นางอภิญญา  บุญญะรัง
2. นางพรสวรรค์  เกตุไทย
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำมา
2. เด็กชายคมสันต์  ธงศรี
3. เด็กชายพรชัย  ชำนิ
 
1. นายวิชัย  ไพรตื่น
2. นางปริฉัตร  ไพรตื่น
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  จันทะบุตร
2. เด็กหญิงพราวนภา  หาญคำแพง
3. เด็กหญิงอารียา  รังแก้ว
 
1. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว
2. นายทินกร  เทียมทัน
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 1. เด็กหญิงกชกร  พรมดวงดี
2. เด็กหญิงสิดาพร   แลบุตร
3. เด็กหญิงอารียา   ชินบุตร
 
1. นางสาวนวลศรี   ผ่านพูล
2. นายวินัย   ผ่องจินตนา
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เยรบุตร
 
1. นางสาวกรองทิพย์  ภูลม
2. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 1. เด็กหญิงปพิชญา  หัสจรรย์
2. เด็กชายเอกวสันต์  มหาราช
 
1. นางสาวนันทิวา  จันดาเวียง
2. นางมะยุรา  พิมพ์มหา
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์   กำไรเพชร์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ    วัฒนเจริญ
 
1. นายกิติพงษ์  รัดอัน
2. นายสุพัทธ์  เจือมา
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงจนัญญา  ภูแข็ง
2. เด็กชายชนินทร์  ชุ่มสูงเนิน
3. เด็กหญิงบุหงา  จันดาเวียง
 
1. นางสุฎาภรณ์  โคตรเพชร
2. นางสาวประภัสสร  วงษ์ที
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 1. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยแสง
2. เด็กชายอานัส  สินเสน
3. เด็กชายไตรภพ  สรมาตย์
 
1. นายสุระ  ศรีเหลื่ยมงาม
2. นางอลิสรา  อาจหาญ
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายกษิดิส   วริวัง
 
1. นายนพพร   ทิพวจนา
 
140 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 78.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. นายอนันต์  โสภาวะดี
 
1. นายสมพงษ์  ระหาญสิม
 
141 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กชายสุริยา   สาฆะ
 
1. นายสุนันท์  ทูลพิรัตน์
 
142 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญสุข 1. เด็กชายวิทยา  เสนศรี
 
1. นายชัยนาถ  ส่งสุข
 
143 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายอนุชา  มูลเสนา
 
1. นางสาวปภัชญา  เสมาเพชร
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายธนชัย  ปู่หลุ่น
 
1. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายกษิดิส   วริวัง
 
1. นายนพพร   ทิพวจนา
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายพัชรวิชญ์  ศรีเพ็ง
 
1. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกรดา  แก้วลอด
2. เด็กหญิงกลิกา  สงสอน
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภักดีอำนาจ
4. เด็กชายจิรายุท  ศรีวรขาน
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยางศรี
6. เด็กหญิงชุติมา  กุลรัตน์
7. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญกว้าง
8. เด็กหญิงดาราวรรณ  โสเก่าข่า
9. เด็กชายทัดดนัย  บัวจารย์
10. เด็กชายธนศักดิ์  สุขเขต
11. เด็กชายธัญยา  ชัยสมบัติ
12. เด็กชายธัญยาบูรณ์  ชัยสมบัติ
13. เด็กชายธีระศักดิ์  ต้นสมรส
14. เด็กชายนัฐกิตติ์  ภูบุญปลูก
15. เด็กหญิงพิศศิณีย์  พรมพลเมือง
16. เด็กชายภากร  พระเรียง
17. เด็กชายภูรินทร์  จันทะคาน
18. เด็กชายมินทราดา  หงษ์เอก
19. เด็กหญิงมุทิตา  ศรีวรขาน
20. เด็กหญิงวนารี  กาฬสินธุ์
21. เด็กชายศราวุธ  วรรณโส
22. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีอุ้ย
23. เด็กหญิงสุนันทา  เทชะ
24. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วลอด
25. เด็กชายอภิวัฒน์  ปัตถา
26. เด็กหญิงอมรรัตน์  หงส์เอก
27. เด็กหญิงอรษา  ทองดี
28. เด็กหญิงอัจฉรา  ผาบวิชัย
29. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คำลือชา
30. เด็กชายเจษฎา  สุขเขต
 
1. นายธนอนันต์  แทนสมบัติ
2. นางสาวจิราภรณ์  เที่ยงตรง
3. นายสหพล  ธรรมมา
4. นางวงเดือน  ชิตบุญศรี
5. นายศิรสิทธิ์  นามตะ
6. นางวันเพ็ญ  อ่อนมีคุณ
7. นางสาวรุ่งตะวัน  บุดดาซุย