หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   7 พ.ย. 2558   8 พ.ย. 2558   9 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2558 09.00-16.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ห้องประชุมภูน้อย 8 พ.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 3/1 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 3/1 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 อาคาร 3 ห้อง 3/1 8 พ.ย. 2558 13.00-16.00
4 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 อาคาร 3 ห้อง 3/1 8 พ.ย. 2558 13.00-16.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 3/2 8 พ.ย. 2558 13.00-16.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 3/3 8 พ.ย. 2558 13.00-16.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ใต้ถุนอาคาร 4 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ใต้ถุนอาคาร 4 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ใต้ถุนอาคาร 4 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 เวที 1 8 พ.ย. 2558 12.00-14.00
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 เวที 1 8 พ.ย. 2558 14.00-16.00
3 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 เวที 1 8 พ.ย. 2558 09.00-10.30
4 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 เวที 1 8 พ.ย. 2558 10.30-12.00
5 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 เวทีห้องประชุมสัตบงกช 8 พ.ย. 2558 14.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 เวทีห้องประชุมสัตบงกช 8 พ.ย. 2558 10.00-12.00
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 เวทีห้องประชุมสัตบงกช 8 พ.ย. 2558 09.00-10.00
3 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เวทีห้องประชุมสัตบงกช 8 พ.ย. 2558 13.00-14.00
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 เวทีห้องประชุมสัตบงกช 8 พ.ย. 2558 13.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ห้องประชุมเล็ก 8 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ศูนย์การเรียนรู้ ห้อง com 1 8 พ.ย. 2558 13.00-15.00
2 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ศูนย์การเรียนรู้ ห้อง com 1 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ศูนย์การเรียนรู้ ห้อง com 1 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ศูนย์การเรียนรู้ ห้อง com 1 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ศูนย์การเรียนรู้ ห้อง com 1 8 พ.ย. 2558 13.00-15.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ข้างห้องประชุมสัตบงกช 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ข้างห้องประชุมสัตบงกช 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ข้างห้องประชุมสัตบงกช 8 พ.ย. 2558 13.00-16.00
4 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ใต้ถุนอาคาร 4 8 พ.ย. 2558 13.00-15.00
5 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ข้างห้องประชุมสัตบงกช 8 พ.ย. 2558 13.00-16.00
6 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ใต้ถุนอาคาร 4 8 พ.ย. 2558 13.00-15.00
7 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ข้างห้องประชุมสัตตบงกช 8 พ.ย. 2558 13.00-16.00
8 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ข้างห้องประชุมสัตบงกช 8 พ.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ห้องประชุมภูน้อย 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ห้องประชุมภูน้อย 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ข้างห้องประชุมสัตตบงกช 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ข้างห้องประชุมสัตตบงกช 8 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ใต้ถุนอาคาร 4 8 พ.ย. 2558 13.00-15.00
4 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ใต้ถุนอาคาร 4 8 พ.ย. 2558 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]