หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   7 พ.ย. 2558   8 พ.ย. 2558   9 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ห้องประชุมภูน้อย 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ห้องประชุมภูน้อย 9 พ.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 เวที 1 9 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
10.30-12.00
2 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เวที 1 9 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
10.30-12.00
3 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 เวที 1 9 พ.ย. 2558 10.30-12.00
4 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เวที 1 9 พ.ย. 2558 10.30-12.00
5 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 เวที 1 9 พ.ย. 2558 10.30-12.00
6 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เวที 1 9 พ.ย. 2558 10.30-12.00
7 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 เวที 1 9 พ.ย. 2558 09.00-10.30
8 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 เวที 2 9 พ.ย. 2558 14.00-15.00
9 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 เวที 2 9 พ.ย. 2558 15.00-16.00
10 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที 2 9 พ.ย. 2558 13.00-14.30
11 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที 2 9 พ.ย. 2558 14.30-16.30
12 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวทีห้องประชุมสัตบงกช 9 พ.ย. 2558 13.00-14.30
13 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีห้องประชุมสัตบงกช 9 พ.ย. 2558 14.30-16.30
14 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 เวทีห้องประชุมสัตบงกช 9 พ.ย. 2558 09.00-11.00
15 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 เวทีห้องประชุมสัตบงกช 9 พ.ย. 2558 11.00-13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามหน้า อาคาร 3 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามฟุตบอล 9 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามฟุตบอล 9 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ข้างห้องประชุมสัตตบงกช 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ศูนย์การเรียนรู้ ห้อง com 1 9 พ.ย. 2558 09.00-15.00
3 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ศูนย์การเรียนรู้ ห้อง com 1 9 พ.ย. 2558 09.00-15.00
4 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ศูนย์การเรียนรู้ ห้อง com 1 9 พ.ย. 2558 09.00-15.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 ข้างห้องประชุมสัตตบงกช 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 ข้างห้องประชุมสัตตบงกช 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ใต้ถุนอาคาร 4 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ใต้ถุนอาคาร 4 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 ใต้ถุนอาคาร 4 9 พ.ย. 2558 13.00-15.00
4 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 ใต้ถุนอาคาร 4 9 พ.ย. 2558 13.00-15.00
5 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ข้างห้องประชุมสัตตบงกช 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ข้างห้องประชุมสัตตบงกช 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ห้องประชุมเล็ก 9 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ห้องประชุมเล็ก 9 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เวที 2 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 เวที 2 9 พ.ย. 2558 09.00-09.20
3 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เวที 2 9 พ.ย. 2558 09.20-09.30
4 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 เวที 2 9 พ.ย. 2558 09.30-09.50
5 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เวที 2 9 พ.ย. 2558 09.50-11.00
6 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เวที 2 9 พ.ย. 2558 11.00-11.10
7 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เวที 2 9 พ.ย. 2558 11.10-11.20
8 285 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 เวที 2 9 พ.ย. 2558 11.20-11.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ใต้ถุนอาคาร 4 9 พ.ย. 2558 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 เวที 1 9 พ.ย. 2558 15.00-15.30
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 เวที 1 9 พ.ย. 2558 15.00-15.30
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 เวที 1 9 พ.ย. 2558 14.00-15.00
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 เวที 1 9 พ.ย. 2558 14.00-15.00
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 เวที 1 9 พ.ย. 2558 13.00-14.00
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 เวที 1 9 พ.ย. 2558 13.00-14.00
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 เวที 1 9 พ.ย. 2558 15.30-16.30
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 เวที 1 9 พ.ย. 2558 15.30-16.30
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 เวที 1 9 พ.ย. 2558 12.00-13.00


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]