หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดแห่วิทยา 19 32 27
2 004 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 20 40 30
3 005 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 20 42 37
4 003 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 11 43 22
5 006 โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 1 3 2
6 116 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 24 49 35
7 009 โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 3 7 5
8 012 โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 2 2 2
9 013 โรงเรียนนาตาแหลวดงยางวิทยา 4 5 4
10 010 โรงเรียนนาโกทรายวิทยาคม 3 9 5
11 011 โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยา 7 25 11
12 017 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 23 66 43
13 111 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 3 3 3
14 021 โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 6 24 11
15 022 โรงเรียนบ้านกุดฮู 5 15 7
16 019 โรงเรียนบ้านก่าน 10 29 18
17 024 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 8 35 19
18 025 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 10 28 18
19 034 โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 6 19 13
20 036 โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 8 22 16
21 037 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 6 12 9
22 039 โรงเรียนบ้านต่างแคน 5 7 6
23 038 โรงเรียนบ้านต้อง 2 6 4
24 040 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 8 17 12
25 041 โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 1 1 1
26 043 โรงเรียนบ้านนากลาง 7 18 13
27 047 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 21 68 42
28 046 โรงเรียนบ้านนาด่าน 12 14 13
29 052 โรงเรียนบ้านนาสมนึก 5 14 10
30 051 โรงเรียนบ้านนาสมใจ 3 6 5
31 054 โรงเรียนบ้านนาสี 7 10 7
32 055 โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 1 2 2
33 053 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 10 19 15
34 056 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 5 8 8
35 045 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 6 18 10
36 044 โรงเรียนบ้านนาแก 10 25 16
37 048 โรงเรียนบ้านนาโมง 0 0 0
38 050 โรงเรียนบ้านนาไร่ 6 14 8
39 070 โรงเรียนบ้านบุญทัน 3 4 4
40 071 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 15 29 23
41 073 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 14 30 22
42 074 โรงเรียนบ้านผาวัง 16 33 25
43 075 โรงเรียนบ้านผาเวียง 0 0 0
44 076 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 11 27 13
45 077 โรงเรียนบ้านภูเขาวง 0 0 0
46 078 โรงเรียนบ้านยางชุม 3 9 5
47 079 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 20 36 29
48 080 โรงเรียนบ้านวังหินซา 5 16 11
49 081 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 8 16 12
50 082 โรงเรียนบ้านสนามชัย 2 4 4
51 083 โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 3 8 6
52 085 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 23 88 48
53 086 โรงเรียนบ้านหนองค้อ 2 6 4
54 088 โรงเรียนบ้านหนองด่าน 4 20 8
55 087 โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม 2 4 3
56 112 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 9 24 16
57 090 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 4 15 9
58 093 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 1 6 2
59 091 โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 9 21 16
60 092 โรงเรียนบ้านหนองแสง 5 7 6
61 115 โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 2 5 3
62 095 โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 2 3 2
63 096 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 18 40 31
64 121 โรงเรียนบ้านอาบช้าง 3 6 4
65 118 โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 6 18 11
66 023 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 29 62 36
67 035 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 8 20 14
68 099 โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 2 6 3
69 084 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 4 5 3
70 026 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 16 48 29
71 027 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 33 83 54
72 029 โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 5 14 7
73 030 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 15 25 19
74 031 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 2 6 4
75 032 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 8 25 13
76 033 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 10 21 18
77 058 โรงเรียนบ้านโนนงาม 3 7 4
78 057 โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 2 4 3
79 059 โรงเรียนบ้านโนนตาล 2 6 3
80 060 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 22 44 34
81 062 โรงเรียนบ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราชฏร์บำรุง 0 0 0
82 061 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 18 29 25
83 064 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 18 14
84 065 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 2 8 4
85 067 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 2 5 3
86 113 โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 5 14 8
87 068 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 2 4 2
88 063 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 27 73 48
89 069 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 6 13 9
90 072 โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 4 14 8
91 042 โรงเรียนบ้านไทยนิยม 6 15 11
92 101 โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน 11 23 15
93 102 โรงเรียนยูงทองวิทยา 2 7 4
94 107 โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 1 2 2
95 120 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 31 60 47
96 119 โรงเรียนห้วยหานศึกษาประชาสรรค์ 0 0 0
97 109 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 10 15 15
98 002 โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 2 4 2
99 008 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 2 2 2
100 014 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 8 16 12
101 015 โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 3 15 8
102 016 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 2 31 5
103 127 โรงเรียนพัฒนบัณฑิต 0 0 0
104 122 โรงเรียนพุทธิปัญญา 3 9 4
105 124 โรงเรียนภูบดินทร์นุกูล 0 0 0
106 125 โรงเรียนสงวนศึกษา 18 36 26
107 117 โรงเรียนสุนทรวิทยา 1 2 0
108 123 โรงเรียนอนุบาลอัจฉริยาคริสเตียน 0 0 0
109 114 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา 13 29 22
110 103 โรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยา 1 3 2
รวม 849 2055 1368
3423


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]