รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 1. เด็กชายพีระวัฒน์  เมืองดู่
2. เด็กชายมิตร  ไมตรี
 
1. นายภัสดร  สังวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  เสวะนา
2. เด็กชายธนาดล  แสนแก้ว
 
1. นางสุภักดิ์สอน  ผาสุขนิตย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 1. เด็กชายบัณฑิต  วาระสิทธิ์
2. เด็กชายเดชทะนง  มะโฮงชัย
 
1. นายธรณินทร์  จันทาซื่อ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายชนินทร์  พัฒนสาร
2. เด็กชายรณชัย  หงษา
 
1. นางดวงจันทร์  สุธรรมมา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. นายรชานนท์  ชาวงศ์ศรี
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  วงศ์ษา
 
1. นายกิระ  สุธรรมมา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงกฤษณะพร  สังข์ศิริ
2. เด็กชายจอมพล  รัตนประเสริฐ
3. เด็กชายนนทวัฒน์  นิมาลา
4. เด็กหญิงรัญญาพร  กนกหงษ์
5. เด็กหญิงรัฐนันท์  ผมอุตต์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  สีหานาท
2. นายภูมิพัฒน์  เสริมศิรพงศ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หาญมาก
2. นางสาวชมพูนุช  มาลีผล
3. นางสาววราภรณ์  บุตตาชา
4. เด็กชายสหฤทธิ์  จินารักษ์
5. เด็กชายอภิชัย  ทัพอาสา
 
1. นางนภัคพรรณ  ชาสมบัติ
2. นางรินท์ลภัส  ดาบุตร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  พุกหน้า
2. เด็กหญิงเมธาวี  ผ่องผา
 
1. นายถนอม  เกตุแก้ว
2. นางสาวจิราภรณ์  สุทธะ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 1. เด็กชายทิพกร  การุณ
2. เด็กหญิงประภัสสร  แสงโท
 
1. นายถนอม  เกตุแก้ว
2. นายสุพานิช  ขุนเดช
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแห่วิทยา 1. เด็กชายอรรถชัย  หล้าเสริฐ
2. เด็กหญิงอินทิรา  อุดมเดช
 
1. นางสาวนิตยา  คื้นดี
2. นางสาวสุวรรณี  ทุ่มแห่ว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาวัง 1. เด็กหญิงจิรธิดา  ศรีนาง
 
1. นางกรรณิกา  เชื้อแก้ว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาวัง 1. เด็กหญิงนิรัชพร  เจริญยศ
 
1. นางกรรณิกา  เชื้อแก้ว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาด่าน 1. เด็กหญิงธารารัตน์  นามจันทร์ดี
 
1. นายกานต์ชัย  แก้วธรรมมา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ลีพา
 
1. นางรุจีราภรณ์  ทองทิพย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา 1. เด็กหญิงชวิศา  โพธิ์ศรีสม
 
1. นางสาวขนิษฐา  ดวงประทุม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาด่าน 1. นางสาวรัตนา  ศรีภูธร
 
1. นายกานต์ชัย  แก้วธรรมมา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  อนันตภักดิ์
 
1. นางรุจีราภรณ์  ทองทิพย์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนื่องชมภู
 
1. นางรุจีราภรณ์  ทองทิพย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สมใจ
2. เด็กหญิงยุวดี  งามโคกกลาง
 
1. นางเยาวลักษณ์  กันสีชา
2. นางสาวกชกร  สอนสกุล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์กัลยา  แสงชัยวัน
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  ดวงวิเศษ
 
1. นางปัญจพร  ยศธแสน
2. นายสนอง  ยศธแสน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 1. นางสาวอทิตยา  อุทา
2. นางสาวเจนจิรา  เลิศสงคราม
 
1. นางปัญจพร  ยศธแสน
2. นายสนอง  ยศธแสน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาด่าน 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พรมสมบัติ
 
1. นางนงนุช  เอกทัศน์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 1. เด็กหญิงนันทิกา   ลุนพุฒ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มะลิต้น
3. เด็กหญิงศิรพันธ์  ภูมิคอนสาร
 
1. นางกมลวลี  บุญแสนแผน
2. นางสาวอรพรรณ  ม่วงใหม่
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 1. เด็กหญิงภัทรวดี  มาตรรักชาติ
2. เด็กชายภูริทัติ  สุเสนา
3. เด็กหญิงมัณฑนา  ภูเยี่ยมจิตร
 
1. นางกมลวลี  บุญแสนแผน
2. นางสมผล  คลังมารินทร์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. เด็กชายปฏิภาณ  สมเฉียงใต้
2. เด็กหญิงภาณุกานต์  เทียบคุณ
3. เด็กชายเทอดชัย  สีน้ำคำ
 
1. นายชัยณรงค์  ศรีประจง
2. นางปราณี  ศรีประจง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายปัฐยาวัฒน์   บุญกำเนิด
 
1. นางเสาวณีย์  ทองพุ่ม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. นางสาวสุพัตรา   เช่นงูเหลือม
 
1. นางเสาวณีย์  ทองพุ่ม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพอเพียง   ศรีดาธรรม
 
1. นางทองปาน   ศรีดาธรรม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดวงกมลพร   เขียวสี
 
1. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายคเชนทร์   ทิพย์ชัยเมธา
 
1. นางจุฬารัตน์  ทิพย์ชัยเมธา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยาทิพย์   โยหา
 
1. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. นายกฤษดา   ศรีแก้ว
2. นายจิรวัฒน์   บุญทอง
3. นายณัฐวุฒิ   ทยาธรรม
4. เด็กหญิงพัชรมณ  จันทร์โท
5. นายพีระพงษ์   พรมศร
6. นายพุฒิพงษ์  พรมศร
 
1. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม
2. นายณรงค์  ศรีลาเฮียง
3. นางสาธร  จันทร์โท
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 1. นายพันธ์ทวี  ผาสุก
 
1. นางสาวสุชาดา  พรมแดง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนศึกษา 1. เด็กหญิงนิตยา  กวางตุ้น
 
1. นายพงษ์พันธ์  ศรีพระบุตร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายพรรษา   ตนพรหมรัมย์
 
1. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงอรสินี  สาริยา
 
1. นายเสถียร  ลำโกน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กชายวิธวัฒน์  สุดทามี
 
1. นางสาวอานุช  พรหมศรี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายทินกร  วระสีหา
 
1. นางจุฑาทิพย์  พงษา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงวรนุช  พรมชมชา
 
1. นางวิราภรณ์  คำมูล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1. เด็กหญิงสุนิสา  ผุยลาด
 
1. นายอัครพงศ์  อิ่มนาง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์   พันธุ์จริต
 
1. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชริดา  ไชยเดช
 
1. นายวุฒิชัย  กรมแสนพิมพ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. นายวิภาส  เชื้อหงส์
 
1. นางกุศลิน  สามาลา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 1. เด็กชายภูมินันท์  คำแหง
 
1. นางยุพิน  ศรีหริ่ง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงอรสินี  สาริยา
 
1. นางสาวดารณี  วรรณพัฒน์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พรมดี
 
1. นายวุฒิชัย  กรมแสนพิมพ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 1. เด็กชายภูธนเดช  สารีบุตร
 
1. นายอุทัย  พูลพรม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงอภัสสร  เอี่ยมเสวก
 
1. นายเสถียร  ลำโกน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงจิราพร  สุธรรมมา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สีพิมลี
3. เด็กหญิงชมพูนิกข์  เชตะวัน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลขาง
5. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  วังคะฮาด
6. เด็กชายนภัสกร  บรรเทาพิษ
7. เด็กหญิงประภาพร  มะณีโชติ
8. เด็กหญิงปวันพัสตร์  ชนะบุญ
9. เด็กหญิงปิยมาศ  เป้าทอง
10. เด็กหญิงพรพรรณ  ชารัญจะ
11. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  สมศรี
12. เด็กหญิงมิรันตรี  สุพรมอินทร์
13. เด็กหญิงรสสุคนธ์  จิตสะดม
14. เด็กชายรัฐติภูมิ  บุญเลิศ
15. เด็กหญิงรับขวัญ  สีสมญา
16. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชาธิรัตน์
17. เด็กหญิงวณิชชา  สีสมญา
18. เด็กชายวรวิทย์  ถิ่นถา
19. เด็กชายวิชชากร  โทกุล
20. เด็กชายศราวุฒิ  ทองแสง
21. เด็กชายศิริพันธ์  อ้วนศิริ
22. เด็กหญิงสุดารัตน์  หัตถยัง
23. เด็กหญิงสุภกัญญา  บุญประคม
24. เด็กหญิงสโรชา  มาบุญ
25. เด็กชายอนุวัตร  แต้มทอง
26. เด็กหญิงอังค์วิภา  แสงไทย
27. เด็กหญิงอัญชีรา  จูมกุดรัง
28. เด็กหญิงอัญธิกา  บุญประคม
29. เด็กหญิงเขมินทรา  มูลเงิน
30. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วรรณชัย
 
1. นายโกวิทย์  เขียวศิริ
2. นายพงศ์วิสิฐ  ทองทรัพย์
3. นายประจักร์  จันทรพิทักษ์
4. นางสาวเกษร  สิทธิ
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองด่าน 1. เด็กชายธนพงษ์  พลพฤกษ์
2. นายพงษ์ศิริ   ศรีคำม่วม
3. เด็กชายวีระพงษ์   พลเคน
4. เด็กหญิงศศิวรรณ    พิมพ์ดี
5. เด็กชายสุทธิพงษ์   อินทร์บุญยา
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์   โนนท้อน
7. เด็กชายอนุชิต   ทูลธรรม
8. นางสาวเบญญา    เทียบคำ
9. นางสาวเปรมวดี    ศรีชมพู
10. เด็กหญิงเพชรประกาย    สายแสง
 
1. นางดาริกา    มหาเสนา
2. นางวิไลวรรณ    คำมูล
3. นางเอื้อมพร   ภูบุญปลูก
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญมีได้
2. เด็กชายจิรศักดิ์  พรมมา
3. เด็กชายธนากร  ตรีเดช
4. เด็กหญิงนิกษ์นิภา  บุญประเสริฐ
5. เด็กหญิงบุษบง  จำนงค์ดี
6. เด็กชายพันธมิตร  สารขวัญ
7. เด็กชายมานิตย์  แสนบุญยัง
8. เด็กหญิงวริศรา  ประดับสินธุ์
9. เด็กชายสราวุธ  บุญกว้าง
10. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ทุมชะ
 
1. นางสาววราภรณ์  พิมพ์รัตน์
2. นางนภัคพรรณ  ชาสมบัติ
3. นายพิทักษ์  ทูลธรรม
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงจิตกัญญา  วิ่งรัมย์
2. เด็กหญิงนุชนาช  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงมะยุรี  มาลาหอม
4. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยบุรี
5. เด็กหญิงอภิญญา  สอนน้อย
6. เด็กหญิงอรุณ  มีพงษ์
 
1. นางสาวพัชรา  เรืองแสง
2. นางดารา  เรืองแสง
3. นางสาวอุไรวรรณ  อึ่งปา
4. นายศตคุณ  ดวงเพชร
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  วิ่งรัมย์
2. เด็กหญิงนุชนาช  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงมะยุรี  มาลาหอม
4. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยบุรี
5. เด็กหญิงอภิญญา  สอนน้อย
6. เด็กหญิงอรุณ  มีพงษ์
 
1. นางสาวพัชรา  เรืองแสง
2. นางดารา  เรืองแสง
3. นายศตคุณ  ดวงเพชร
4. นางสาวอุไรวรรณ  อึ่งปา
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทุมวรรณ
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีผา
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พระงาม
4. เด็กหญิงภัชราภา  อึ่งปา
5. เด็กหญิงรัตนา  ตัสสะ
6. เด็กหญิงลัดดา   วงศ์อำมาตย์
7. เด็กหญิงวรรณิดา  บัวระพา
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ปริวัง
 
1. นางสาวพัชรา  เรืองแสง
2. นางดารา  เรืองแสง
3. นางสาวอุไรวรรณ  อึ่งปา
4. นายศตคุณ  ดวงเพชร
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เหล่าพิมพ์
2. เด็กหญิงประทุมทิพย์  ศิลจันทร์
3. เด็กหญิงรัชนีกร  แสงอ่อน
4. เด็กหญิงฤทัย  สวัสดี
5. เด็กหญิงสุพัฒตา  โคตรเพชร
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ต้นกันยา
 
1. นายเอกอนันต์  ศูนย์จันทร์
2. นายสุวิทย์  สุขอ้วน
3. นางสาววฤนดา  ไชยรบ
4. นางนพรัตน์  วัตสาร
5. นางเจนจีรา  ลาดี
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สามลา
2. เด็กหญิงจิวนันท์  เนื่องชมภู
3. เด็กหญิงณิชากร  ดอนเทพพล
4. เด็กชายธนากร  รัตนวัน
5. เด็กหญิงธัญทิพย์   ภูกงลี
6. เด็กหญิงปวีณา  ลาสม
7. เด็กหญิงปาริชาติ  บุตรวงษ์
8. เด็กหญิงปาลิดา  พรมศรี
9. เด็กหญิงวนัสนันท์  เดชสุวรรณ
10. เด็กหญิงวรรณรดา  แก้วอินธิ
11. เด็กชายวิริยะ  วงเวียน
12. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรียาโง
13. เด็กชายสุภวัทน์  น้อยตุ
14. เด็กหญิงอนัญญา  เกตุแก้ว
15. เด็กหญิงอัลยา  สีโห
16. เด็กหญิงอินทุอร  ศรีตาแสง
 
1. นางกนกพร  กุลกนก
2. นางสาววรรณวิสาข์   อารามพระ
3. นางสาวสุรัตนา  ทิพนนท์
4. นางรุ่งนภา  เพียสังกะ
5. นายิอิทธิพล  อามาสสมบัติ
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. เด็กชายทศพล  ศรีสุธรรม
2. เด็กชายทักษิณ  นาโคกุล
3. เด็กชายพัณณกร  ทุมหนู
4. เด็กชายสุรเดช  คันทรง
5. เด็กชายอภิสิทธฺ์  สีไชย
 
1. นายสากล  ไชยคิรินทร์
2. นายอภิรมย์  วงษ์คำจันทร์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดฮู 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หรสิทธิ์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ธรรมวงษา
 
1. นายวิทยา  เชื้อแก้ว
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดฮู 1. เด็กชายฉันทิต   บุญวิเชียร
2. เด็กชายณัฐพงษ์   พระแก้ว
3. เด็กหญิงปานตะวัน   สมภาร
4. เด็กชายวิทวัส   จันทร์จวง
5. เด็กชายศักดิ์สยาม   ฟองพา
6. เด็กหญิงสวนีย์   ศรีมุงคุณ
 
1. นายกิติพงษ์   ประกายะ
2. นายลิขิต   พานิช
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กชายจุมพล  เบ้าวรรณ
2. เด็กชายทศพล  นามโยธี
3. เด็กชายพิษณุพงษ์  อุปรีย์
4. เด็กชายภูวนัย  โยวบุตร
5. เด็กชายรังสรรค์  พลยาง
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  เวียงวงษ์
 
1. นายฐาปนัฐ  หงษ์เหลี่ยม
2. นางสาววิจิตรา  พาพุทธ
3. นางสาวโชติกา  โพธิ์สัย
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน 1. เด็กชายฉัตรชัย  บริบูรณ์
2. เด็กชายชัยเดช  ศรีมี
3. เด็กชายนรพนธ์  มาวัน
4. เด็กชายพีระพัฒน์  สีทา
5. เด็กชายวัชรพล  นาดี
6. เด็กชายศุภกิจ  เงินดี
7. เด็กชายองอาจ  พะนังดำ
8. เด็กชายโกเมน  คุนุ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พวงสีดา
2. นางปริฉัตร  ไชยอุบล
3. นายวิเชียร  แสนคำ
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุทธิอาจ
2. เด็กชายธนกฤต  ป้านภูมิ
3. เด็กหญิงวิภา  คำสามารถ
 
1. นางมะลาวรรณ  รัตนพลที
2. นางสาวสุวิมล  ชาทอง
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายนครินทร์  โพธิ์ทุม
2. เด็กชายพิสิฐ  วงเวียน
3. เด็กหญิงลัดดา  คำสามารถ
 
1. นางสาวสุวิมล  ชาทอง
2. นางสาวณัฐกฤตา  ปุริจันทร์
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร์  ลอยนอก
2. เด็กหญิงพรรณษา  พลเสนา
 
1. นางสาวสิริกานต์  คำทองสุก
2. นางสาวดวงใจ  บุญมีประเสริฐ
 
65 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 1. เด็กหญิงอรปรีญา  เรืองขาน
2. เด็กหญิงอุบล  พุดสุด
 
1. นางสาวแคทรียา  ศรีจันทะ
2. นางสาวเบญจมาศ  ไชยช่วย
 
66 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 1. นายกัมปนาท  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวจริยา  พิมพ์โกธา
3. นางสาวชิดชนก  เจีย
 
1. นายนฤบดินทร์  นันทะกุล
2. นางสาวแคทรียา  ศรีจันทะ
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงอนุธิดา  คำมูล
2. นายเทพนิมิตร  สิทธิโชค
 
1. นายไพรวัน  มอญขาม
2. นางสาวปิยา  พิมพ์สอน
 
68 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 1. นายธนากร  หะดี
2. เด็กชายนัทวุธ  คำสีสุก
 
1. นางสาวกมลรัตน์  จำปาจันทร์
2. นางชวนพิศ  จงทอง
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 1. เด็กชายธีรวัช  พัชนี
2. เด็กหญิงวรลักษณ์  สุขมาตร
 
1. นางสาวกมลรัตน์  จำปาจันทร์
2. นางสาวหฤทัย  ทวีโยค
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กชายวัชรินทร์   ทองผ่อน
2. เด็กชายอนัฐชัย    ไทยอาสา
 
1. นางสาวเตือนใจ  แสนนา
2. นายประวิทย์   พิมมะที
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  พลบูรณ์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุทธสา
 
1. นายเชาวนันท์  โสโท
2. นายธนากร  พ่อชมภู
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ทองภู
2. เด็กชายเอกพล  หาญมาก
 
1. นางรินท์ลภัส  ดาบุตร
2. นายวทัญญู  พลไชย
 
73 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหินซา 1. เด็กหญิงณัฐพร  แวงแก้ว
2. เด็กหญิงอรอุมา  โคตรทา
 
1. นางศศิธร  ศรีวงษ์รัตน์
2. นายสายันต์   ดวงอาราม
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. เด็กชายธนพล  โฉมเฉียงใต้
2. เด็กชายไตรภพ  นำ้รักษ์
 
1. นายพชรพล  ธาตุมณี
2. นายอภิรมย์  วงษ์คำจันทร์
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  มงคลไทร
2. เด็กหญิงอรัญญา  แซงผุย
 
1. นางสาวสิริกานต์  คำทองสุก
2. นางสาวดวงใจ  บุญมีประเสริฐ
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กชายรัชชานนท์   วรรณชัย
2. เด็กหญิงสุทัตตา   คำพรมมี
3. เด็กชายอรุณสวัสดิ์   ผ่านภักดี
 
1. นางสาวพรวดี  โพธิ์ศรี
2. นางสาวเตือนใจ  แสนนา
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาด่าน 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ผลเอี่ยม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมแดง
3. เด็กชายนัทธพงษ์  โพธิเสน
 
1. นายมังกร  ปาจรียานนท์
2. นายวัชรพงษ์  อินทร์เพชร
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  จันทธิราช
2. เด็กชายพงพัฒน์  ภูพันธ์หงษ์
3. เด็กชายวายุ  ลาสูงเนิน
 
1. นางวิลาวัลณ์  กองสิงห์
2. นางเพ็ญพักตร์  สุขเกษม
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 1. เด็กชายกิตติวุฒิ  ศรีเจริญ
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำกลอง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พันธ์ลี
 
1. นายเกชา  แสงสุริยมงคล
2. นายจิตติ  อาจไพรินทร์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหินซา 1. เด็กชายจีระวัฒน์  สุขวรรณ
2. เด็กชายยุทธการ  นามวงศ์
3. เด็กหญิงสุขวรรณ  ขาดำ
 
1. นางอัจฌิมา  หอมพรมมา
2. นายสายันต์  ดวงอาราม
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คัณที
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  สาลีโภชน์
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  มหาฤทธิ์
 
1. นางพิมพ์พรรณ  พลเพชร
2. นางสาวรัชนู  พลท้าว
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่าน 1. เด็กชายจิตรภณ   มงคล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธุ
3. เด็กหญิงณีรนุช  นามบุญเลิศ
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สารภูมิ
5. เด็กหญิงอรพรรณ   ปิงตา
6. เด็กหญิงอริสา  ดวงคำจันทร์
 
1. นางสาวกัลทรี  เจนชัย
2. นางสาวทัศนีย์  แสงสุดตา
3. นางกองมณี  โลกายุทธ์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญมี
2. เด็กหญิงศศิธร  ภูนางาม
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทองแสง
4. เด็กหญิงอรพรรณ  ชินศรี
5. เด็กหญิงอรสรร  วงค์เคน
6. เด็กหญิงอัมพกา  ป้องกัน
 
1. นางสุกัลยา  นารี
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชัยสมบัติ
2. เด็กหญิงพรทิพา  คำใส
3. เด็กหญิงอรัญญา  จันทะเดช
 
1. นางศิริอร  เขียวศิริ
2. นางสาวเนตรนภา  ศรีใชย
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กชายปณวัฒน์   วางแก้ว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เพลียวิเศษ
3. เด็กชายสุเทพ   ปานจัตุรัส
 
1. นางดำเนิน   สิงห์แสง
2. นายอุดร  สิงห์แสง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. นางสาวนภัสสร  ศรีอันจันทร์
2. เด็กหญิงนาฎฤดี  รันรัตติญา
3. เด็กชายปริญญา  ดอกคำ
 
1. นางมลธิชา  ยะโส
2. นางสาวนงค์นุช  ดอนนาม
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์   โพธิ์มา
2. เด็กหญิงพรทิวา   เพ็งพระจันทร์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ   รามศิริ
 
1. นายอุดร  สิงห์แสง
2. นางดำเนิน   สิงห์แสง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรรณภา   จันทร์สม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   โยควัฒน์
3. เด็กหญิงอรปรียา   เพลินภูเขียว
 
1. นางทองปาน   ศรีดาธรรม
2. นางรัตติยา  คำมูลมี
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใฝ่ใจดี
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ทอยชัยภูมิ
3. เด็กชายสะอาด  พาณะการ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  โคตรเพชร
2. นางสาวปวันรัตน์  นันดี
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 1. เด็กหญิงจันทมณี  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  น้ำใส
3. เด็กหญิงญาณิกา  ชินภักดี
 
1. นางสาวยุพา  แจ้งคำพี้
2. นางทัศวรินทร์  ศรีพิมพ์เมือง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงสุวนี  ศรีภูวงษ์
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ครองแสนเมือง
 
1. นางสุรีย์มาศ  แดงวงค์
2. นางสาววาสนา  เฉลิมศิลป์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 1. เด็กหญิงจิณณพัฒ  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงธารทิพย์  ประโพธิศรี
3. เด็กหญิงวีระยา  ประทุมทอง
 
1. นางประพิมพ์  หอมน้อย
2. นางธัญพิชชา  ชารัมย์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงจิตรดา  สุริสาย
2. เด็กหญิงฉัตรวดี  นามบุดดี
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กันทะเนตร
 
1. นางมณฑิรา  เทพทวี
2. นายสุนทร  สังข์วงศ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กชายครรชิต  สุชัยราช
2. เด็กหญิงนิรัติศัย  ปัทมะรีย์
3. เด็กหญิงพรพรรษา  เหลาทอง
 
1. นางอุบลรัตน์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์
2. นายไพฑูรย์  ขุนเรศ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กชายวิศวัฒน์  สุธรรมราช
2. นางสาวสุภาพร  บางไธสง
3. เด็กหญิงอิษฎาภรณ์  ศรีสุธรรม
 
1. นางอุบลรัตน์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์
2. นางเตียง  ช่วยวัน
 
96 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนภัทร   ปากวิเศษ
2. เด็กชายพลภัทร   มุ่งดี
3. เด็กชายรัฐศาสตร์   ตะเส
 
1. นางสาวไพรวัลย์   สมณคีรี
2. นางสาวเชมิกา   มุขธระโกษา
 
97 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงณัฐฌา  ไขศรี
2. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายพงศกร  สง่าทรัพย์
 
1. นางปิยธิดา  เวชกามา
2. นางสาวพัฒนาภรณ์  พาหะ
 
98 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีวงศ์ดี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  วันนิด
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  ยวนหมื่น
 
1. นางสาวสุวิมล  ชาทอง
2. นางสาวณัฐกฤตา  ปุริจันทร์
 
99 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  อาภรรัตน์
2. เด็กหญิงสลิลฎา  ลาบเลิศ
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พลายละหาร
 
1. นางจินตนา  รัตนปัญญา
2. นางฐิติมา  แก้วชนะ
 
100 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาวัง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แพงโคตร
2. เด็กชายภาณุพงศ์  คำแสนโคตร
 
1. นางเอมอร  ตาดี
2. นางศุภลักษณ์  มัตกิต
 
101 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กหญิงกาญจนา  รัตนโชติ
2. เด็กชายเสฐวุฒิ  จันทร์โทกุล
 
1. นางสาววชิรปาณี  สมชัย
2. นางสาววยุลี  แสนธรรมพล
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  พินิจมนตรี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ไชยช่วย
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 1. เด็กชายรัชชานนท์  แก่งจำปา
 
1. นางเบญจวรรณ  แก่งจำปา
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. เด็กหญิงอรัญญา   เหมกุล
 
1. นางเบญจวรรณ  สุภกรรม
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  สุชัยราช
 
1. นางสาวพัชรา  เรืองแสง
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงจรัญญา  อาจหาญ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แวงไทย
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทิพเนตร
4. เด็กหญิงณัชชานันท์  ก้องก่ำ
5. เด็กหญิงทัศริยา  พาพิมล
6. เด็กหญิงธีรดา  บัวใหญ่รักษา
7. เด็กหญิงปิ่นมณี  คำมณีจันทร์
 
1. นางสาวอำภาพร  บัวสาย
2. นางสาวสุเพ็ญประภา  สุขเกษม
3. นางสาวณัฐชญาภรณ์  ผ่านแผ้ว
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กชายชาติชาย  แดงนา
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายศุภกิจ  ฉิมนิล
 
1. นายสุทัศน์  ฉิมนิล
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  ก้อนพิลา
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 1. เด็กชายเสกสรร  ดงประทีป
 
1. นางสาวธนพร  พิมคีรี
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน 1. เด็กชายจิรภัทร  พลเกษม
 
1. นายบุญเลิศ  บุญมี
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงนันทิญา  อุตพันธ์
 
1. นางสาวนิรมล  คำเหมือน
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 1. เด็กหญิงปานมาศ  ชุมพล
 
1. นางสาวธนพร  พิมคีรี
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กชายธนากร  แสงจักร
 
1. นางสาวพัชรา  เรืองแสง
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กชายธีรวุฒิ   ภูนาถา
 
1. นางสาวรัตนาวดี  แสนยศ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  ก้อนพิลา
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีเมือง
2. เด็กชายวีระภาพ   พรมลี
3. เด็กชายสุราวงษ์  ปัญจารักษ์
 
1. นางวิลาสินี   โพธิ์งาม
2. นางจิราพร   มาเบ้า
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรกนก   มูลดา
2. เด็กชายธวัชชัย   ซาวจันทึก
3. เด็กหญิงอรปรียา   โยธาแข็ง
 
1. นางทองปาน   ศรีดาธรรม
2. นางฐิติมา  งามขำ
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 1. เด็กชายวงศ์ตะวัน  สิมโนนม่วง
2. เด็กชายสรสิช  โชติศรี
3. เด็กชายเทวา  ครบสีกุล
 
1. นายธรณินทร์  จันทาซื่อ
2. นางสาวจุฑารัตน์  ภูลายยาว
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายภูวดล   ไชยนารถ
2. เด็กชายยศวัฒน์   แก้วศิลา
3. เด็กชายศรันย์  ภูพวก
 
1. นางฐิติมา   งามขำ
2. นางทองปาน   ศรีดาธรรม
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่าน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บำรุงนางาม
2. เด็กชายทศพล  ชาบุตรชิน
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  จันทร์วิเศษ
 
1. นางสาวกัลทรี  เจนชัย
2. นางสาวทัศนีย์  แสงสุดตา
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1. เด็กชายทนงยุทธ   บุตรโคตร
2. เด็กชายวุฒิอนันต์   อ่องเกียลี
 
1. นางพิศดา  คะสา
2. นางสาวรุ่งนภา   มาตรตา
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายนพคุณ  เงาปัชชา
2. เด็กชายภูพิพัฒน์  โพธิ์ชัยศรี
 
1. นางรินท์ลภัส  ดาบุตร
2. นายวทัญญู  พลไชย
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทิพโพสิงห์
2. เด็กชายนันทกร  บัวทอง
 
1. นางรัตนกาล  สินทร
2. นายเจียม  ภักดิ์มี
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  แพงวงษ์
2. เด็กชายนพรัตน์  ลุนจันทรา
3. เด็กชายภาณุพงศ์  สีดาว
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เหมะธุลินทร์
2. นางสังวาลย์  คลังชำนาญ
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กชายกฤษกร   ประทุมทอง
2. เด็กชายนิรุต  พลเขต
3. เด็กชายเดชาธร   เกราะยุทธ
 
1. นายอุดร  สิงห์แสง
2. นายณัฐวุฒิ  บุตรทา
 
127 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 1. เด็กชายธนพัฒน์  ตระกูลศรี
 
1. นายสงวน  ป้องศิริ
 
128 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแห่วิทยา 1. นายฤทธิไกร  ศรีพรมมา
 
1. นายสุพจน์  จินดาเงิน
 
129 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายวิทยา  ฤทธิ์ลือไกร
 
1. นายจรัญ  รัตนสีลา
 
130 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  วงษ์หาแก้ว
 
1. นายจรัญ  รัตนสีลา
 
131 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายณัฐดนัย  จินดามนต์
 
1. นายจรัญ  รัตนสีลา
 
132 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กหญิงนิภาพร  โสพันธ์
 
1. นายจรัญ  รัตนสีลา
 
133 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายอดิศักดิ์  แสงกล้า
 
1. นายจรัญ  รัตนสีลา
 
134 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายสุรชัย  ส่งสุข
 
1. นายจรัญ  รัตนสีลา
 
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 1. เด็กชายกัณต์นริศ  ธันยศิริเดช
2. เด็กชายจริยา  คงเจริญ
3. เด็กชายฉัตรตะวัน  ตะวงษ์
4. เด็กหญิงชลลดา  จันทร์เพชร
5. เด็กหญิงดารัญญา  พรมเลิศ
6. เด็กชายทรัพย์ทวี  นาลีจันทร์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุ่นเวียง
8. เด็กชายนพรัตน์  ศรีพรม
9. เด็กชายนาวา  พิมพ์สุนนท์
10. เด็กชายปรเมศร์  ดวงแสนพุฒ
11. เด็กหญิงภัทรภรณ์  อินสม
12. เด็กชายยิ่งใหญ่  แสนพุ
13. เด็กชายราชันย์  นามวงศ์
14. เด็กหญิงวิภาดา  ซีตา
15. เด็กชายวีรพล  บุญณะพงษ์
16. เด็กชายศาสตราวุธ  เดชสม
17. เด็กหญิงสมิดา  ทัพธานี
18. เด็กชายสิทธิพล  พลนอน
19. เด็กหญิงสุพรรษา  เสติ
20. เด็กหญิงสุพัตรา  เจนถูกใจ
21. เด็กหญิงอรัญญา  กาบบัวสี
22. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ยงโต๊ะ
 
1. นายเลียง  บุญหล้า
2. นางปรียานันท์  อ้วนมะโฮง
3. นางสาวปิยะมาศ  คำเลิศ
4. นางยุพาวดี  บุพพาที
5. นางหนูเพชร  สาศรี
6. นางยุภาพร  จันทร์ปัญญา
7. นายวิญญู  สาศรี