หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nki1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวีระศักดิ์ มาตย์นอกโรงเรียนบ้านฝางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ รัตนคุณโรงเรียนร.สระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเจษฎา พหลทัพโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
4. นางละม่อม คินาพิทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
5. นายอริยะเดช มุทุกันต์โรงเรียนบ้านเบิดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอานนท์ ถิ่นภูเขียวโรงเรียนบ้านแสนสุขประธานกรรมการ
2. นายมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือกรรมการ
3. นายสร้อยสุดา มาดีโรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายรังสรรค์ ทองมากโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายชนาวุธ ปทุมชาติโรงเรียนบ้านขุมคำประธานกรรมการ
2. นายเสถียร บัวชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายอุดม แสนขันโรงเรียนบ้านหนอง กรรมการ
4. นายลักขณา บำรุงเอื้อโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
5. นายพรเทพ รัตนติสร้อยโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวรรธนศักดิ์ พรมรัตน์โรงเรียนมีชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไกรษร แก้วฝ่ายโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวรัชดาพร ปานิเสนโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
4. นายวิศิษฏ์ อาจนาวังโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
5. นายสุพจน์ พรหมจักรโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ วงละครโรงเรียนบ้านคุยนางขาวประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ศรีประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองนางกรรมการ
3. นายอรวรรณ อาคมโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
4. นายสายัณต์ เชิญชมโรงเรียนบ้านสังกะลีนาขามกรรมการ
5. นายเกษม ศรีปราบหล่มโรงเรียนบ้านว่านกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายพงษ์วุฒิ บุญมากองโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านน้ำทอนกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ ลักขวาโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
4. นายบุญตา ใฮงามโรงเรียนบ้านเทพประทับกรรมการ
5. นายโสพันธ์ ขัตติยะราชโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุลโรงเรียนบ้านโคกสำราญประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด เหลืองามโรงเรียนบ้านเทานาบอนกรรมการ
3. นายเวทนา โกศิลาโรงเรียนสมสนุกหนองบอนกรรมการ
4. นายดารณี อัศฤกษ์โรงเรียนบ้านโคกปะฝางกรรมการ
5. นายอธิวัฒน์ พรมมาโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ เทพวรรณ์โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา การมาโสโรงเรียนบ้านเทพประทับกรรมการ
3. นางลัดดา ใจหาญโรงเรียนบ้านสางแลกรรมการ
4. นางอนันต์ วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
5. นางสมหวัง พุทธิวงค์โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมคิด โพธิ์จุมพลโรงเรียนบ้านโคกพระประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา อินทะนามโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางธัญปภัทร ปรีชาโรงเรียนอาโอยาม่า 2กรรมการ
4. นางพรธิภา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาน้ำพายกรรมการ
5. นางนารี โชติเจริญสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำโมงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ กำเนิดเพ็ชรโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นางสุนันต์ ชัยวงศ์โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
4. นางอริสรา ธรรมศรโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
5. นางสุนัยพร ราชกิจครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประจักร์ สีปุผอ.รร.บ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เคณาอุประครู รร.ราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
3. นายเติมพงษ์ โคตรชมภูครู รร.อาโอยาม่า2กรรมการ
4. นายธนภณ วุฒิวงค์ครู รร.บ้านท่ากฐินกรรมการ
5. นายนฤทธิ์ จันทราชครู รร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายไชยเรศ บัวใหญ่รักษาผอ.รร.บ้านหนองนางประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ภิญโญทรัพย์ครู รร.บ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางเตือนใจ พรหมมาแดงครู รร.บ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
4. นายชัยยุทธ ภวภูตานนท์ครู รร.อนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ เมืองเหลาครู รร.บ้านหนองบัวเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนายนพพร จันทะราช ผอ.รร.ชุมชนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางลักขณา สุภาครู รร.บ้านซำเจียง - ดงป่าเปลือยกรรมการ
3. นายสาคร เดชดอนขมครู รร.บ้านดงเจริญกรรมการ
4. นางสาวนิลมล โคตรแสงครู รร.บ้านม่วงกรรมการ
5. นายสุรเดช แสงเพ็ชรครู รร.บ้านเทพประทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสามารถ ดวงคำน้อยผอ.รร.อาโอยาม่า 2ประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ ภวภูตานนท์ครู รร.อนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ พันธ์พิมพ์ครู รร.บ้านหมากก่องฝายแตกกรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์ สุกใสครู รร.สมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นายบัญชา มูลเพียครู รร.บ้านเดื่อใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุทธิพงษ์ เจริญลอยผอ.รร.มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา พุกาทรรครู รร.ชุมชนบ้านถ่อนกรรมการ
3. นางทชาภร ภูวนารถครู รร.ธนากรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางขนิษฐ์ นามบุปผาครู รร.บ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นายสังวาลย์ รักษาครู รร.เซนต์ปอลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพุทธชัย ใจชื่นผอ.รร.บ้านหัวทรายประธานกรรมการ
2. นายไตรภพ ทิพสุวรรณครู รร.บ้านศูนย์กลางกรรมการ
3. นางสาวชมกนก ใจหาญครู รร.บ้านเทพประทับกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ ฝุ่นเงินครู รร.บ้านหนองกรรมการ
5. นายไพบูลย์ ชาวดอนครู รร.อาโอยาม่า 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเบญจพล สุภาจินผอ.รร.บ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายมนูญ กุประดิษฐ์ครู รร.บ้านน้ำโมงกรรมการ
3. นางมณีวรรณ์ กลางวิชัยครู รร.บ้านดอนขนุนพัฒนากรรมการ
4. นายสันติ อุตโรกุลครู รร.บ้านนางิ้วกรรมการ
5. นายปราโมทย์ รัตนคุณครู รร.สระใครไชยานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย อารีราษฎร์ผอ.รร.ฉันทนาวัณรถประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์อนุชา ปานมีศรีครู รร.โรซารีโอวิทยากรรมการ
3. นางจิราวรรณ จันทีครู รร.บ้านโพนพระกรรมการ
4. นางธนพร คล้อยตามครู รร.มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยากรรมการ
5. นายรฐนนท์ สุวรพันธ์ สุวรพันธ์ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ ดรศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ชาตะบุตรครู โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิชิต ภักดีบรรดิษฐ์ครู รร.มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิศมัย บุตรโยธีครู รร.บ้านหนองหมื่นกรรมการ
5. นายสฤษดิ์ ไชยเดชครู รร.บ้านแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนิวัฒน์ นามสมบัติผอ.รร.บ้านทุ่มฝางประธานกรรมการ
2. นายแสนสุข แสงศรีราชครู รร.บ้านกองนางกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ เข็มพรมมาครู รร.บ้านโพธิ์ตากกรรมการ
4. นายสุวิทย์ บัวลอยครู รร.บ้านนาน้ำพายกรรมการ
5. นางนริศรา ปานาครู รร.อนุบาลดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุวิช อุณาสิงห์ผอ.รร.ชุมชนบ้านโพนสาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชัยญา ยาพรมครู รร.ชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
3. นายดำรงค์ เจียรวาปีครู รร.บ้านเดื่อกรรมการ
4. นายศุภชัย ไชยวงศ์ครู รร.บ้านไร่กรรมการ
5. นางทองเปรียว อักษรครู รร.บ้านสาวแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายคูณ โคตะมีผอ.รร.บ้านน้ำโมงประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิชา ฉิมหลวงครู รร.ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
3. นางคำไพวรรณ์ วัดปานครู รร.บ้านไทยสามัคคีกรรมการ
4. นายประมวล ยาพรมครู รร.บ้านท่ามะเฟืองกรรมการ
5. นายพัฒนา จันทร์ศรีครู รร.พัฒนาคำแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสัมพันธ์ โยคะสิงห์ผอ.รร.บ้านนาช้างน้ำประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา ทองโพชครู รร.ครุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายฉัตรชัย พลธรครู รร.สมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นายสาคร ขันตรีครู รร.บ้านเดื่อกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา บรรจุปรุครู รร.บ้านคุยนางขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสนิท ศรีระษาผอ. รร.บ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายเตียง พรหมแดงครู รร.ร่วมมิตรกรรมการ
3. นางชไมพร พจน์พงษ์ครู รร.บ้านหินโงมกรรมการ
4. นางประเทียบ นันทโพธิ์เดชครู รร.ค่ายบกหวานโพนทองกรรมการ
5. นางปราโมทย์ รัตนคุณครู รร.สระใครไชยานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายธนะรัตน์ บุญทวีผอ. รร.บ้านดอนขนุนประธานกรรมการ
2. นายฤทธิไกร เจริญสุขครู รร.อนุบาลสังคมกรรมการ
3. นายเอกชัย ศิริจันทร์ครู รร.บ้านเมืองบางกรรมการ
4. นางสุพิณดา สุริธรรมาครู รร.บ้านเมือดแอ่กรรมการ
5. นายนาวิน ศรีวิบาลครู รร.บ้านเสียวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายพุฒิพงษ์ พัวตนะผอ.รร.จันทรารามประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา บุญจูงครู รร.บ้านทุ่มฝางกรรมการ
3. นายยงยศ แก้วขาวครู รร.บ้านห้วยไซงัวกรรมการ
4. นางลักขณา แสนศักดิ์ครู รร.บ้านทุ่มฝางกรรมการ
5. นายบัญญัติ มั่งมูลครู รร.บ้านนาบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาตผอ.รร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง วังเหมือยครู รร.บ้านซำเจียง - ดงป่าเปลือยกรรมการ
3. นางอุไร ไชยศรีครู รร.บ้านหนองกรรมการ
4. นายสุวิทย์ บัวลอยครู รร.บ้านนาน้ำพายกรรมการ
5. นางสาวกิ่งแก้ว สมหวังครู รร.บ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาตผอ.รร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง วังเหมือยครู รร.บ้านซำเจียง - ดงป่าเปลือยกรรมการ
3. นางอุไร ไชยศรีครู รร.บ้านหนองกรรมการ
4. นายสุวิทย์ บัวลอยครู รร.บ้านนาน้ำพายกรรมการ
5. นางสาวกิ่งแก้ว สมหวังครู รร.บ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายพุฒิพงษ์ พัวตนะผอ.รร.จันทรารามประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา บุญจูงครู รร.บ้านทุ่มฝางกรรมการ
3. นายยงยศ แก้วขาวครู รร.บ้านห้วยไซงัวกรรมการ
4. นางลักขณา แสนศักดิ์ครู รร.บ้านทุ่มฝางกรรมการ
5. นายบัญญัติ มั่งมูลครู รร.บ้านนาบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย สร้อยสนธ์ผอ.รร.บ้านผาตั้งประธานกรรมการ
2. นายปรีดา อรัญวารีครู รร.บ้านท่ามะเฟืองกรรมการ
3. นายวิเชียร ศรีบุตรดีครู รร.บ้านกองนางกรรมการ
4. นางอาภาพรรณ จันทร์ดาครู รร.โกมลวิทยาคารกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ เหล็กสักครู รร.ครุราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาตผอ.รร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง วังเหมือยครู รร.บ้านซำเจียง - ดงป่าเปลือยกรรมการ
3. นางอุไร ไชยศรีครู รร.บ้านหนองกรรมการ
4. นายสุวิทย์ บัวลอยครู รร.บ้านนาน้ำพายกรรมการ
5. นางสาวกิ่งแก้ว สมหวังครู รร.บ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางวิรินทร์ โคตรอาษาผอ.รร.บ้านโคกก่องประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ขาวไชยมหาครู รร.บ้านหนองเดิ่นกรรมการ
3. นายสุพจน์ ภูพันธ์พรครู รร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19กรรมการ
4. นางลำพอง อินเสมียนครู รร.บ้านน้ำโมงกรรมการ
5. นางพวงผกา หนูทองครู รร.โกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายจินดา อุปฮาตผอ.รร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง วังเหมือยครู รร.บ้านซำเจียง - ดงป่าเปลือยกรรมการ
3. นางอุไร ไชยศรีครู รร.บ้านหนองกรรมการ
4. นายสุวิทย์ บัวลอยครู รร.บ้านนาน้ำพายกรรมการ
5. นางสาวกิ่งแก้ว สมหวังครู รร.บ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาตผอ.รร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง วังเหมือยครู รร.บ้านซำเจียง - ดงป่าเปลือยกรรมการ
3. นางอุไร ไชยศรีครู รร.บ้านหนองกรรมการ
4. นายสุวิทย์ บัวลอยครู รร.บ้านนาน้ำพายกรรมการ
5. นางสาวกิ่งแก้ว สมหวังครู รร.บ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายจินดา อุปฮาตผอ.รร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง วังเหมือยครู รร.บ้านซำเจียง - ดงป่าเปลือยกรรมการ
3. นางอุไร ไชยศรีครู รร.บ้านหนองกรรมการ
4. นายสุวิทย์ บัวลอยครู รร.บ้านนาน้ำพายกรรมการ
5. นางสาวกิ่งแก้ว สมหวังครู รร.บ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ ลุนสำโรงผอ.รร.เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางชุดาภา ปาลสมบูรณ์ครู รร.อักษรอดุลวิทยากรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ อินมียืนครู รร.อนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นายธนภัทร สิงห์จินดาครู รร.อนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นายวนาพงค์ ชารีครู รร.สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอุทัย สร้อยสนธ์ผอ.รร.บ้านผาตั้งประธานกรรมการ
2. นายปรีดา อรัญวารีครู รร.บ้านท่ามะเฟืองกรรมการ
3. นายวิเชียร ศรีบุตรดีครู รร.บ้านกองนางกรรมการ
4. นางอาภาพรรณ จันทร์ดาครู รร.โกมลวิทยาคารกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ เหล็กสักครู รร.ครุราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอุดรเวียง ทองศักดิ์สิทธิ์ผอ.รร.บ้านโสกกล้าประธานกรรมการ
2. นายโสธร กมุทศรี ครู รร.หนองแดงสร้างประทายพัฒนากรรมการ
3. นายเล็ก เพชรยิ้มครู รร.บ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางจินตลา โคตรชมภูครู รร.อนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
5. นายสมชาติ เจริญสุขครู รร.บ้านดงเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ลุนสำโรงผอ.รร.เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางชุดาภา ปาลสมบูรณ์ครู รร.อักษรอดุลวิทยากรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ อินมียืนครู รร.อนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นายธนภัทร สิงห์จินดาครู รร.อนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นายวราพงค์ ชารีครู รร.สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพร โสดาวิชิตผอ.รร.บ้านเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา ระวะรักษ์ครู รร.โนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ พิลาคงครู รร.พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการ
4. นายจิระวัฒน์ พรมนิวาสครู รร.บ้านสังกะลี - นาขามกรรมการ
5. นายพจมาลย์ สารแสนครู รร.บ้านคุยนางขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ ลุนสำโรงผอ.รร.เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นางชุดาภา ปาลสมบูรณ์ครู รร.อักษรอดุลวิทยากรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ อินมียืนครู รร.อนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นายธนภัทร สิงห์จินดาครู รร.อนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นายวราพงค์ ชารีครู รร.สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมพร โสดาวิชิตผอ.รร.บ้านเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา ระวะรักษ์ครู รร.โนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ พิลาคงครู รร.พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการ
4. นายจิระวัฒน์ พรมนิวาสครู รร.บ้านสังกะลี - นาขามกรรมการ
5. นางสาวพจมาลย์ สารแสนครู รร.บ้านคุยนางขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายถาวร พุฒเขียวผอ.รร.บ้านหนองหมื่นประธานกรรมการ
2. นายพจน์ จันทวัณณ์โสภณครู รร.บ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางพวงพยอม สูฝนครู โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือกรรมการ
4. นายคมลิขิต นามไวครู รร.บ้านม่วงกรรมการ
5. นายวราภรณ์ ปานดีครู รร.บ้านฟ้าประทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ เชาว์ชอบผอ.รร.พร้าวใต้เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ กุลาสาครู รร.นาฮีนุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ไชยราครู รร.บ้านหนองกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ ลุนแก้วครู รร.อาโอยาม่า 2กรรมการ
5. นางธนาพร ศรีสว่างครู รร.บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรังศรี ดวงบุญมีผอ.รร.เนินพระเนาว์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพล จริงวาจาครู รร.ราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
3. นายชิน คำแสงทองครู รร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19กรรมการ
4. นางบุญส่ง สิทธิสมานครู รร.โพนสว่างป่าตองวิทยากรรมการ
5. นายธนภัทร สิงห์จินดาครู รร.อนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ ภานุรักษ์ผอ.รร.บ้านหนองเดิ่นประธานกรรมการ
2. นายนวลสมร ชูสโมนครู รร.บ้านดงต้องกรรมการ
3. นางสาวปสุตา ชาวชายโขงครู รร.โนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวฉัตรธิดา โยประทุมครู รร.สมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุษราคัม อุตคะวาปีครู รร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสัญญา เบ้าธรรมผอ.รร.หนองผือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ ผิวบางครู รร.โนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นายประยงค์ สีลาวงศ์ครู รร.บ้านเดื่อกรรมการ
4. นายอัมพร คำวันดีครู รร.อนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางรัศมี สิงหเสรีครู รร.บ้านคุยนางขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรังศรี ดวงบุญมีผอ.รร.เนินพระเนาว์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพล จริงวาจาครู รร.ราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
3. นายชิน คำแสงทองครู รร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19กรรมการ
4. นางบุญส่ง สิทธิสมานครู รร.โพนสว่างป่าตองวิทยากรรมการ
5. นายธนภัทร สิงห์จินดาครู รร.อนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ เชาว์ชอบผอ.รร.พร้าวใต้เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางนวลสมร ชูสโมนครู รร.บ้านดงต้องกรรมการ
3. นางสาวปสุตา ชาวชายโขงครู รร.โนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวฉัตรธิดา โยประทุมครู รร.สมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นางบุษราคัม อุตคะวาปีครู รร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร ดีมากผอ.รร.บ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ ใจขานครู รร.บ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางปริญญา วิริยะครู รร.เนินพระเนาว์วิทยากรรมการ
4. นายสุวรรณ เลื่อนแก้วครู รร.บ้านโคกคอนกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา บุญรักษาครู รร.ธนากรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ ภานุรักษ์ผอ.รร.บ้านหนองเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางนวลสมร ชูสโมนครู รร.บ้านดงต้องกรรมการ
3. นางสาวปสุตา ชาวชายโขงครู รร.โนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวฉัตรธิดา โยประทุมครู รร.สมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นางบุษราคัม อุตคะวาปีครู รร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ ดวงแก้วผอ.รร.หนองแดงสร้างประทายพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางแสงระวี ศรีธรครู รร.ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
3. นายประยงค์ สีลาวงศ์ครู รร.บ้านเดื่อกรรมการ
4. นางอัญชิษฐา วงศ์สง่าครู รร.บ้านนาอ่างสร้างอ่างกรรมการ
5. นางวิระภา โสดาครู รร.ฉันทนาวัณรถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางนิภาพร ดีมากผอ.รร.บ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ ใจขานครู รร.บ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางปริญญา วิริยะครู รร.เนินพระเนาว์วิทยากรรมการ
4. นายสุวรรณ เลื่อนแก้วครู รร.บ้านโคกคอนกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา บุญรักษาครู รร.ธนากรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมใจ วงศ์ชาลีผอ.รร.บ้านปากโสมประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ จันทศรครู รร.เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ กรรมการ
3. นายพิทักษ์ อินเสมียนครู รร.บ้านกองนางกรรมการ
4. นายสมนึก ศรีภาครู รร.บ้านท่ามะเฟืองกรรมการ
5. นางสาวอรุณลักษณ์ น้อยเจริญครู รร.ฉันทนาวัณรถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายทรงวุฒิ ดวงแก้วผอ.รร.หนองแดงสร้างประทายพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายแสงระวี ศรีธรครู รร.ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
3. นายประยงค์ สีลาวงศ์ครู รร.บ้านเดื่อกรรมการ
4. นางอัญชิษฐา วงศ์สง่าครู รร.บ้านนาอ่างสร้างอ่างกรรมการ
5. นางวิระภา โสดาครู รร.ฉันทนาวัณรถกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมใจ วงศ์ชาลีผอ.รร.บ้านปากโสมประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ จันทศรครู รร.เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ กรรมการ
3. นายพิทักษ์ อินเสมียนครู รร.บ้านกองนางกรรมการ
4. นายสมนึก ศรีภาครู รร.บ้านท่ามะเฟืองกรรมการ
5. นางสาวอรุณลักษณ์ น้อยเจริญครู รร.ฉันทนาวัณรถกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายนคร เกตุพลโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ ทองอัฎโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางสุภาพร บุตรดีโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสุวรรณี จิตรรักษ์โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นางบัวลอง พรหมกุลโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายนคร เกตุพลผอ.รร.บ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ ทองอัฏครู รร.อนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางสุภาพร บุตรดีครู รร.บ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสุวรรณี จิตรรักษ์ครู รร.สมสะอาดดงมุขกรรมการ
5. นางบัวลอง พรหมกุลครู รร.อนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายนคร เกตุพลผอ.รร.บ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ ทองอัฏครู รร.อนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางสุภาพร บุญดีครู รร.อนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสุวรรณี จิตรรักษ์ครู รร.สมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นางบัวลอง พรหมกุลครู รร.อนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ปัญญาทิพย์โรงเรียนอนุบาลหนองคายประธานกรรมการ
2. นางนิภา ศรีบุดดีโรงเรียนบ้านกองนางกรรมการ
3. นางยุพิน เทพวรรณโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการ
4. นางสมปอง แสนจำลาโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ปัญญาทิพย์รอง ผอ.รร.อนุบาลหนองคายประธานกรรมการ
2. นางนารี โชติชักครู รร.บ้านน้ำโมงกรรมการ
3. นางอรพิณ เทพวรรณครู รร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19กรรมการ
4. นางสมปอง แสนจำลาครู รร.บ้านนาดงกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ ธรรมเจริญครู รร.บ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสงกรานต์ เนตรภักดีผอ.รร.สระใครไชยานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ หงษาบุตรครู รร.บ้านนางิ้วกรรมการ
3. นายทิวา ไม้เมืองครู รร.บ้านสาวแลกรรมการ
4. นายชูชีพ ตุ้มมีครู รร.โกมลวิทยคารกรรมการ
5. นางสาวอภิชญาภรณ์ สุทธิรักษ์ครู รร.บ้านกองนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอุทัย สร้อยสนผอ.รร.บ้านผาตั้งประธานกรรมการ
2. นางพันมณี ขัตติยะราชครู รร.บ้านหงษ์ทองสามขากรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ สุทธิรักษ์ครู รร.บ้านกองนางกรรมการ
4. นางสาวอรุณลักษณ์ น้อยเจริญครู รร.ฉันทนาวัณรถกรรมการ
5. นายสมหมาย รัตนะครู รร.บ้านเชือกม่วยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรีผอ.รร.บ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ สุริยวงศ์ครู รร.บ้านสังกะลี - นาขามกรรมการ
3. นายวันเพ็ญ มีบุญครู รร.อนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางวรรณภา สมจิตศรีปัญญาครู รร.บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา"กรรมการ
5. นางสาววิภาวดี ชาวแสนครู รร.บ้านดอนขนุนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุริธรรม แก่นพรหมผอ.รร.อนุบาลสังคมประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิตร เจริญผลครู รร.บ้านสังกะลี - นาขามกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ เสนาคำครู รร.อนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นายพัฒนพงศ์ พรรคพวกครู รร.ดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวโยภา ศรีงามครู รร.บ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ไสยลามผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์รักชาติ ปานิเสนครู.รร.บ้านเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ อรัญวาสครู รร.บ้านนางิ้วกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ เทพาขันธ์ครู รร.อาโอยาม่า 2กรรมการ
5. นายสายัณห์ เคณาสิงห์ครู รร.บ้านท่ามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอัศราวรรณ บุญอยู่ผอ.รร.บ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ราชาวังครู รร.บ้านซำเจียง - ดงป่าเปลือยกรรมการ
3. นางลำพูล บ่อสารคามครู รร.อาโอยาม่า 2กรรมการ
4. นางสาวบัวคำ บุญจันทร์ครู รร.บ้านเวียงคุกกรรมการ
5. นางอุษณีย์ คำจันทร์ครู รร.บ้านนาช้างน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย มิตะนุผอ.รร.บ้านห้วยไซงัวประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี โยธาทิพย์ครู รร.บ้านเทานาบอนกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เครือแก้วครู รร.อาโอยาม่า 2กรรมการ
4. นางนิภา ศรีบุตรดีครู รร.บ้านกองนางกรรมการ
5. นางรสสุคนธ์ ไชยรัตน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ คำจันทร์โรงเรียนบ้านดงนาคำประธานกรรมการ
2. นายภัทรพล ชัยสีดาโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการ
3. นายอัศวิน ศรีสว่างโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
4. นายฉลอง พันธุระโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
5. นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วงโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอดุลย์ คำจันทร์โรงเรียนบ้านดงนาคำประธานกรรมการ
2. นายสรรเพชร สรรพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิตโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางชาลิสา จันทร์เสนาโรงเรียนบ้านซำเจียงดงป่าเปลือยกรรมการ
5. นายไพศาล เพชรศรีงามโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ พ.ต.จักรพงษ์ กองภาโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐสุดา ชาวน้ำโมงโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
3. นายสมเกียรติ โคธิเวทย์โรงเรียนบ้านโคกป่าฝางกรรมการ
4. นางกิตติมา ศรีสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
5. นางสาวพัทธนันณ์ ลุนสะแกวงศ์โรงเรียนอาโอยาม่า 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ คำจันทร์โรงเรียนบ้านดงนาคำประธานกรรมการ
2. นางสาวทิชากร ก่องคำโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ คำปัญโญโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
4. นายเฉลิมพันธ์ เกตุศิริโรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา"กรรมการ
5. นายเสถียร บัวชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพินิจ เหลืองอิงคสุตโรงเรียนบ้านดงต้องประธานกรรมการ
2. นางหนูแดง ศรีวาลัยโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพดี พาชัยโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
4. นางวิไลพร รักษาเมืองโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง สว่างโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายศีล นิลเกตุโรงเรียนสีกายวิทยารองประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทวี โคตราชโรงเรียนบ้านฟ้าประทานกรรมการ
3. นายศุภณัฐ พรหมเขจรครู โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือกรรมการ
4. นางศศิประภา อ่อนพรมโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายสนอง อักษรโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุลโรงเรียนบ้านโคกสำราญประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ แสงมณีโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
3. นายสมเจตน์ นาคนิ่มโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นางศิริพร ชัยสารโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
5. นางเบญจพร เตียวศิริชัยสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวารสาร เมืองพวนโรงเรียนพัฒนาคำแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวพดี พาชัยโรงเรียนโพนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวเสาวคนธ์ หอมทองโรงเรียนบ้านเทพประทับกรรมการ
4. นายปริญญา นันทะมีชัยโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ โสภาพงษ์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวารสาร เมืองพวนโรงเรียนพัฒนาคำแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวปวริศา เทียมดามาโรงเรียนชุมชนประชานุเคราะห์4กรรมการ
3. นางสาวแพรทอง สามีวังโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
4. นายจีระเดช พรหมสูตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
5. นางสาวณัฐมล สิขาระภาโรงเรียนบ้านกองนางกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวีรชน ภานุรักษ์โรงเรียนบ้านโคกคำทุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นางอุทัยทิพย์ ฐานันดรโรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
3. นางสาวปวีณา ไชยสมบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
4. นางสาวอรัญญา บรรณกิจโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสาวธัญรัศม์ ฮาตดาโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมิทธิ์ มูลโพธิ์โรงเรียนบ้านเป้าประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต บทมาตย์โรงเรียนบ้านน้ำโมงกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ กิติยะวงศ์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวยุพเรศ สงครามโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการ
5. นายนิวัฒน์ กองแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบรรจงศักดิ์ พินธะโรงเรียนบ้านบ่อแปบฯประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต บทมาตย์โรงเรียนบ้านน้ำโมงกรรมการ
3. นายนบชุลี ตะกลมทองโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางสาวภิญญา เชยชมศรีโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
5. นางปทุมวรรณ สว่างอารมณ์โรงเรียนอาโอยาม่า 2กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายมงคล ผิวผ่องบ้านถิ่นทอนเหนือประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน ศรีสว่างบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นายณัฐพล จันทร์ลาครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
4. นางวาสนา สู่สุขบ้านนาช้างน้ำกรรมการ
5. นางสาวสิรพัทร์ สวัสดิ์วงษ์อาโอยาม่า 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายมงคล ผิวผ่องโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน ศรีสว่างโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นายณัฐพล จันทร์ลาโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
4. นางวาสนา สู่สุขโรงเรียนบ้านนาช้างน้ำกรรมการ
5. นางสาวสิรพัทร์ สวัสดิ์วงษ์โรงเรียนอาโอยาม่า 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. ว่าที่ พ.ต.จักรพงษ์ กองภาโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายบุญเท แสนบุญเมืองบ้านสาวแลกรรมการ
3. นางไพเราะ จันธิราชครู.รร.บ้านเหมือดแอ่กรรมการ
4. นางยุพดี พาชัยครู.รร.บ้านโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวธัญรัศม์ ฮาดดาครู รร.สมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายไกรภพ พิสัยสวัสดิ์ผอ.รร.บ้านนากอประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา มหิวรรรณครู รร.สมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางสุนทรี รัตนคชครู รร.บ้านตอแกกรรมการ
4. นางศรีภิรมย์ กาญจนสินครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
5. นางยุพา เจียมศรครู รร.อนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายกฤศภณ หล้าวงศาผอ.รร.โกมลวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดนัย นิดทยาครู รร.โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางดอกไม้ มั่งมีครู รร.บ้านเดื่อใต้กรรมการ
4. นายบุญช่วย แสงมณีครู รร.บ้านเทา-นาบอนกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ ศรีสมบัติครู รร.บ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมพร โสดาวิชิตผอ.รร.บ้านเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นายคมสันติ สลาพิมพ์ครู รร.โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์กรรมการ
3. นายธีระพล ป้องทัพไทยครู รร.บ้านโพนทองกรรมการ
4. นางบัวเครือ พัดพรมครู รร.บ้านหงส์ทองสามขากรรมการ
5. นางวัฒนา กระบวนรัตน์ครู รร.ธนากรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ เนตรภักดีผอ.รร.สระใครไชยานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายปัญญาวุธ ไชยโยธีร์ครู รร.บ้านเทา-นาบอนกรรมการ
3. นายศิริ โคตรชมภูครู รร.บ้านตอแกกรรมการ
4. นางมุกดาภรณ์ จันทร์ใสครู รร.บ้านนาบงกรรมการ
5. นางสมนึก จริงวาจาครู รร.ครุศิษย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางศศิญา ศรีธนบุตรสพป.หนองคาย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวัชรี พิลาวัลย์ครู รร.อนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางสาวรินนา คำวงศาครู รร.บ้านหมากหุ่งขี้เหล็กกรรมการ
4. นางอารีย์ สุริยะครู รร.หัวหาดวิทยากรรมการ
5. นางอนุธิดา นามมันครู รร.บ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ อันภักดีผอ.รร.บ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางหนูแดง ศรีวาลัยครู รร.สมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ ปัญญาวจีครู รร.มีชัยวิทยากรรมการ
4. นางรัชนี มั่งเจริญครู รร.บ้านเดื่อใต้กรรมการ
5. นางจันทร์ศรี สุวัฒครู รร.ชุมชนบ้านหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายรณชัย มีชัยนามผอ.รร.สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75ประธานกรรมการ
2. นางปราณี ศักดาคำครู รร.โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรัชนี พานารัตน์ครู โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือกรรมการ
4. นายสมัคร วันวาศรีครู รร.อนุบาลดอนไผ่กรรมการ
5. นางสาวอรทัย ดาวแก้วครู รร.บ้านฟ้าประทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภาพร ศรีจันดารอง ผอ.รร.อนุบาลดารณีท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายนิรัญ รัตนสุรินทร์ครู รร.บ้านเบิดวิทยากรรมการ
3. นางหอมหวล มูลศรีครู รร.ราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
4. นางสุธิษา จันเทพาครู รร.โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์กรรมการ
5. นายดิลก แสงรัตน์ครู รร.อนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ใยนนท์ผอ.รร.บ้านว่านประธานกรรมการ
2. นางปราณี ศักดาคำครู รร.โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวบังอร หล่มศรีครู รร.ราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
4. นางโสพิศ บุญพรมครู รร.บ้านวังยางกรรมการ
5. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์ครู รร.บ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเพ็ชรมณี โคตรชมภูผอ.รร.ชุมชนบ้านถ่อนประธานกรรมการ
2. นายสุรพันธ์ โปตวัฒน์ครู รร.บ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
3. นายบุญเรือง ใจหวังดีครู รร.บ้านโคกคอนกรรมการ
4. นายไชยยงค์ พรหมโคตรครู รร.อนุบาลคอกช้างกรรมการ
5. นายพจน์ จันทวัณณ์โสภณครู รร.บ้านศรีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ โคตรชมภูผอ.รร.โพนศิลางามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรีสวาท ทินราชครู รร.ดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวรำพรรณ ผามาครู รร.บ้านโพนสวรรค์กรรมการ
4. นางซ่อนกลิ่น พรรณะครู โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือกรรมการ
5. นางสุดาวดี พรหมโทครู รร.ร่วมมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายอบชัย เวียนวันผอ.รร.บ้านหมากก่องฝายแตกประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ อ่อนพรหมครู รร.บ้านหมากก่องฝายแตกกรรมการ
3. นางสวิการ์ เขียวไสวครู รร.อนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางจันดา อุดามาลย์ครู รร.บ้านเมืองบางกรรมการ
5. นางภาวิณี สีใสครู รร.บ้านท่ากฐินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายอุย วงศ์ไชยาผอ.รร.บ้านเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสุกัลป์ จันทวงศ์ครู รร.ชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
3. นางวรรณภา สมชัยครู รร.ราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางนริศรา ปานาครู รร.อนุบาลดอนไผ่กรรมการ
5. นางเพชรา ศรีสุขครู รร.บ้านหนองผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ ใจหาญผอ.รร.บ้านกวดโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ปัญญาทิพย์ครู รร.อนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางสมพิศ ชาวสวนครู รร.บ้านน้อยกรรมการ
4. นางนาวี สีมะสิงห์ครู โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือกรรมการ
5. นางจำปา เพชรเวียงครู รร.ชุมชนบ้านถ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายคำดี จันทะเกษผอ.รร.ร่วมมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ ตัณฑรัตน์ครู รร.อนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
3. นางบุษกร บัวลอยครู รร.บ้านนาน้ำพายกรรมการ
4. นางกิติยา สีสงค์ ครู รร.บ้านเดื่อใต้กรรมการ
5. นางกฤติกา เรืองแสงครู รร.บ้านทุ่มฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายชนะ อัคราชผอ.รร.บ้านสร้างพอกประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กิติยะวงศ์ครู รร.โกมลวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุนันต์ โพธิเสนครู รร.ชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
4. นางรฎา มะหูนี ครู รร.บ้านหนองบ่อกรรมการ
5. นางรำพรรณ ผามาครู รร.บ้านโพนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสามารถ โสภาเวทย์ผอ.ร.ร.หัวหาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมศรี สิงห์ศิริครู รร.นาฮีนุเคราะห์กรรมการ
3. นางทัศพร วงศ์ไชยาครู รร.อนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
4. นางจิตราพร ราชบัณฑิตศึกษานิเทศก์กรรมการ
5. นางอัญชลินทร์ อินทลักษณ์ครู รร.ชุมชนบ้านพวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ดรศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ คำจันทร์ครู รร.บ้านนาช้างน้ำกรรมการ
3. นางยุพิน วิชัยดิษฐ์ครู รร.บ้านซำเจียง - ดงป่าเปลือยกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ยางธิสารครู รร.ชุมชนบ้านพวกกรรมการ
5. นางศรีดอกไม้ คำทวีครู รร.โกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสายัณต์ มูลทาทองโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางอุทัย มังษาโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
3. นายเพ็ญจันทร์ ปัญญาวจีโรงเรียนมีชัยวิทยากรรมการ
4. นางอนงค์ พจนสารวงศ์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางณัฐชนันท์ มหาวันโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายพงษ์เทพ กลางวิชัยโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ ถาวรจักร์โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการ
3. นางจันทิมา จันทะหารโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ อาษานอกโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
5. นางลักขณา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ สุบินโรงเรียนป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากรโรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธสารวิทยากรรมการ
3. นางพนิดา สิงหเสรีโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางพันมณี ขัตติยราชโรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขากรรมการ
5. นางจินตพร บัวติกโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาดน้ำสวยมิตรภาพที่ 19ประธานกรรมการ
2. นางเพียรจิตต์ ใยนนท์โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางรัตนา ชากุทนโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
4. นางสุพินดา สุวิธรรมาโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางปิยอร พันธุระโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ มืดอินทร์โรงเรียนบ้านโคกคอนประธานกรรมการ
2. นางนวลตา จันทร์ศรีโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ง สินพรมโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
4. นางจิตรดา ศรีชัยชนะโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
5. นางมุกดาภรณ์ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ มืดอินทร์โรงเรียนบ้านโคกคอนประธานกรรมการ
2. นางนวลตา จันทร์ศรีโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ง สินพรมโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
4. นางจิตรดา ศรีชัยชนะโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
5. นางมุกดาภรณ์ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ มืดอินทร์โรงเรียนบ้านโคกคอนประธานกรรมการ
2. นางนวลตา จันทร์ศรีโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ง สินพรมโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
4. นางจิตรดา ศรีชัยชนะโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
5. นางมุกดาภรณ์ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านนาบงที่ปรึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย บุตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
3. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือกรรมการ
4. นายประจิต พินธะโรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎาวุฒิ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย บุตรโยธโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
3. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือกรรมการ
4. นายประจิต พินธะโรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎาวุฒิ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย บุตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
3. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือกรรมการ
4. นายประจิต พินธะโรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎาวุฒิ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย บุตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
3. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือกรรมการ
4. นายประจิต พินธะโรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎาวุฒิ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย บุตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
3. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือกรรมการ
4. นายประจิต พินธะโรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎาวุฒิ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันวิสา กองแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ กลางวิชัยโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนากรรมการ
3. นางมนัสดา บัวน้อยโรงเรียนบ้านหม้อเหนือกรรมการ
4. นางจิดาภา จันทร์ใบโรงเรียนอนุบาลอรุณรังษีกรรมการ
5. นางอุดมพร โคตรชมภูโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอารมณ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางเรณู สุรสิทธิ์โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีกรรมการ
3. นางชนิภา ศรีระษาโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ พิมพ์พาโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
5. นางสาวอุบลรัตน์ อุตมะโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอารมณ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางเรณู สุรสิทธิ์โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีกรรมการ
3. นางชนิภา ศรีระษาโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ พิมพ์พาโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
5. นางสาวอุบลรัตน์ อุตมะโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอารมณ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางเรณู สุรสิทธิ์โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีกรรมการ
3. นางชนิภา ศรีระษาโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ พิมพ์พาโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
5. นางสาวอุบลรัตน์ อุตมะโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอารมณ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางเรณู สุรสิทธิ์โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีกรรมการ
3. นางชนิภา ศรีระษาโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ พิมพ์พาโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
5. นางสาวอุบลรัตน์ อุตมะโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอารมณ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางเรณู สุรสิทธิ์โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีกรรมการ
3. นางชนิภา ศรีระษาโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ พิมพ์พาโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
5. นางสาวอุบลรัตน์ อุตมะโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายสุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
4. นายสัญญา ระวะรักษ์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางดวงปี ประดาสุขโรงเรียนสังกะลีนาขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายสุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
4. นายสัญญา ระวะรักษ์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางดวงปี ประดาสุขโรงเรียนสังกะลีนาขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายสุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
4. นายสัญญา ระวะรักษ์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางดวงปี ประดาสุขโรงเรียนสังกะลีนาขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายสุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
4. นายสัญญา ระวะรักษ์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางดวงปี ประดาสุขโรงเรียนสังกะลีนาขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายสุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
4. นายสัญญา ระวะรักษ์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางดวงปี ประดาสุขโรงเรียนสังกะลีนาขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสมใจ วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธานกรรมการ
2. นางชไมพร จันทนาโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพร บุญพาเกิดโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางไพรวัลย์ เข็มพรมมาโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นางสาวบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมใจ วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธานกรรมการ
2. นางชไมพร จันทนาโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพร บุญพาเกิดโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางไพรวัลย์ เข็มพรมมาโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นางสาวบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมใจ วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธานกรรมการ
2. นางชไมพร จันทนาโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพร บุญพาเกิดโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางไพรวัลย์ เข็มพรมมาโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นางสาวบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมใจ วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธานกรรมการ
2. นางชไมพร จันทนาโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพร บุญพาเกิดโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางไพรวัลย์ เข็มพรมมาโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นางสาวบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมใจ วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธานกรรมการ
2. นางชไมพร จันทนาโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพร บุญพาเกิดโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางไพรวัลย์ เข็มพรมมาโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นางสาวบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิชัย มิตะนุโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวประธานกรรมการ
2. นางศรีวิไล แก้วปรีชากรโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางวิจิตรา โสภาเวทย์โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยากรรมการ
4. นางศิริยาภรณ์ อัคราชโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยากรรมการ
5. นางสรีย์ทิพย์ แสนบุญเมืองโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอภิชัย มิตะนุโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวประธานกรรมการ
2. นางศรีวิไล แก้วปรีชากรโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางวิจิตรา โสภาเวทย์โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยากรรมการ
4. นางศิริยาภรณ์ อัคราชโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยากรรมการ
5. นางสรีย์ทิพย์ แสนบุญเมืองโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวนประธานกรรมการ
2. นางอรพิน แก้วด้วงโรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ เมืองเหลาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินวิทยากรรมการ
4. นางสายสุนี แสนสุวรรณโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
5. นางรัตติภาภรณ์ ใจขานโรงเรียนสลากกินแบ่งที่ 45กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวนประธานกรรมการ
2. นางอรพิน แก้วด้วงโรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ เมืองเหลาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินวิทยากรรมการ
4. นางสายสุนี แสนสุวรรณโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
5. นางรัตติภาภรณ์ ใจขานโรงเรียนสลากกินแบ่งที่ 45กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานิจ โยคินโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นางพิกุล มิตะนุโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
3. นางธัญวลัย ไพศาลอนันต์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
4. นางบุษราคัม อุตคะวาปีโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ 12กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ คำทวีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมานิจ โยคินโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นางพิกุล มิตะนุโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
3. นางธัญวลัย ไพศาลอนันต์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
4. นางบุษราคัม อุตคะวาปีโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ 12กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ คำทวีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เทพ กลางวิชัยโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ประธานกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิตโรงเรียนอนุบาลคอกช้างกรรมการ
3. นางรัศมี วิชิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
4. นางอนุธิดา นามมันโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
5. นางชนิภา สมบุศย์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เทพ กลางวิชัยโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ประธานกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิตโรงเรียนอนุบาลคอกช้างกรรมการ
3. นางรัศมี วิชิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
4. นางอนุธิดา นามมันโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
5. นางชนิภา สมบุศย์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ สุวิธรรมาโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางลักขณา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสุจิตรา หล้าศักดิ์โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางเกสร ปัตถาวโรโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
5. นางผกามาศ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านหม้อเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ สุวิธรรมาโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางลักขณา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสุจิตรา หล้าศักดิ์โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางเกสร ปัตถาวโรโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
5. นางผกามาศ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านหม้อเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวทิพวรรณ รามฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นายโสพันธ์ ขัตติยะราชโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิราพร พานุรักษ์โรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
5. นายเจษฎา พหลทับโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ รามฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นายโสพันธ์ ขัตติยะราชโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิราพร พานุรักษ์โรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
5. นายเจษฎา พหลทับโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ รามฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นายโสพันธ์ ขัตติยะราชโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิราพร พานุรักษ์โรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
5. นายเจษฎา พหลทับโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย กองศรีโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4ประธานกรรมการ
2. นายบุญเท แสนบุญเมืองโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
3. นางสนิท ยศติวงศ์โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารกรรมการ
4. นางสุนิจ โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางสุวรรณา ทองศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพร โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวโยภา ศรีงามโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสุนทรี รัตนคชโรงเรียนบ้านตอแกกรรมการ
4. นางรัชนี สีหาพรมโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางสาวเพ็ชรัตน์ ทุมมาจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายคมสัน โคตรชมภูโรงเรียนบ้านหนองปลาปากประธานกรรมการ
2. นางปัสนี ดวงเกตุโรงเรียนบ้านเทานาบอนกรรมการ
3. นายธนาเวศม์ วันทองโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นายทิวา โม้เมืองโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
5. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายชูเชิด เจียมศรโรงเรียนบ้านโคกแมงเงาประธานกรรมการ
2. นายตกิติทร ศรีระโสโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
3. นางพิมลภรณ์ ถึงปัดชาโรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่๑๙กรรมการ
4. นางอรุณ ศรีประโชติโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการ
5. นายสุริยันต์ ชัยมูลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายชูเชิด เจียมศรโรงเรียนบ้านโคกแมงเงาประธานกรรมการ
2. นายตกิติทร ศรีระโสโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
3. นางพิมลภรณ์ ถึงปัดชาโรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่๑๙กรรมการ
4. นางอรุณ ศรีประโชติโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการ
5. นายสุริยันต์ ชัยมูลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายคมสัน โคตรชมภูโรงเรียนบ้านหนองปลาปากจำปาทองประธานกรรมการ
2. นายปัสณี ดวงเกตุโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
3. นายธนาเวศม์ วันทองโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นายทิวา โม้เมืองโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
5. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นางวันวิสา กองแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายสัญชาติ นันทะผาโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ พูนชัยโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
4. นางกรรณิกา โคตะมี กรรณิกา โคตะมีโรงเรียนบ้านนำ้โมงกรรมการ
5. นางนงเยาว์ มุนิวงศ์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นางวันวิสา กองแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายสัญชาติ นันทะผาโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ พูนชัยโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
4. นางกรรณิกา โคตะมีโรงเรียนบ้านนำ้โมงกรรมการ
5. นางนงเยาว์ มุนิวงศ์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นางวันวิสา กองแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายสัญชาติ นันทะผาโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ พูนชัยโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
4. นางกรรณิกา โคตะมีโรงเรียนบ้านนำ้โมงกรรมการ
5. นายนงเยาว์ มุนิวงศ์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นางวันวิสา กองแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายสัญชาติ นันทะผาโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ พูนชัยโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
4. นางกรรณิกา โคตะมีโรงเรียนบ้านนำ้โมงกรรมการ
5. นางนงเยาว์ มุนิวงศ์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นางวันวิสา กองแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายสัญชาติ นันทะผาโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ พูนชัยโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
4. นางกรรณิกา โคตะมีโรงเรียนบ้านนำ้โมงกรรมการ
5. นางนงเยาว์ มุนิวงศ์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]