หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอัมพร พินะสา ผอ. สพป. หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายสวัสดิ์ มูลศรี รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายวีระพล สารบรรณ รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายมติชน มูลสูตร รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายวริทธิ จันทามี รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายมติชน มูลสูตร รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 - ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
10 - ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายวุฒิพงศ์ บทมาตย์ หัวหน้ากลุ่มงานงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายประทีป ทะแพงพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกัน คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางสมหมาย โยธากุล หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายธีรภพ วงศ์โยธา หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางเสนาะจิต ศิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นางจิตราพร ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางอนงค์ คำแสงทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายชาตรี ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายนิทัศน์ ปลัดพรหม หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นางสาวยริลภรณ์ สุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นายเขตต์ โคตษา พนักงานขับรถ คณะกรรมการอำนวยการ  
30 - ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  
31 - รองประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  
32 - ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  
33 - ครูวิชาการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  
34 - ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  
35 นายมติชน มูลสูตร รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่  
36 นายสมชาย ปัญญาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่  
37 นายประยูร พรหมสูตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่  
38 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่  
39 นายชาตรี ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดสถานที่  
40 นายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดสถานที่  
41 นายธีรภพ วงศ์โยธา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดสถานที่  
42 นางวงเดือน ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่  
43 นางอรพรรณ แก้วโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่  
44 นางระเบียบ พรหมสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่  
45 นางกนกวรรณ นามบุดดี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่  
46 นายชัยยุทธ์ ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่  
47 นายดิลก แสงรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่  
48 นางสุมิตรา จันทรวิไล ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่  
49 นางวัชรี พิลาวัลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่  
50 นางนิรมล ใจซื่อ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่  
51 นางสุจิตรา รวิวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่  
52 นายสิทธิชัย ศิริจันโท พนักงานขับรถ สพป.หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่  
53 นายสัมฤทธิ์ ประวิเศษ พนักงานขับรถ สพป.หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่  
54 นายสุวรรณ มาลาศรี พนักงานขับรถ สพป.หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่  
55 นายโยธิน จิตอำมาตย์ พนักงานธุรการ สพป.หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่  
56 นายวินัย รูปขันธ์ ช่างไม้ 4 สพป.หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่  
57 นายประถม บทมาตย์ ช่างไม้ ๔ สพป.หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่  
58 นายคำพันธ์ ดวงสี ช่างไม้ ๔ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่  
59 นายสวัสดิ์ คุณาบัณฑิต ช่างไม้ ๔ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่  
60 นายมารุต วงษ์เดช ช่างไม้ ๔ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่  
61 นายวีระ บุตรวงษ์ ยาม สพป.หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่  
62 นายวุฒิพงศ์ บทมาตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดสถานที่  
63 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดสถานที่  
64 นายอัมพร คำวันดี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่  
65 นายสวัสดิ์ มูลศรี รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
66 นายชุมพล พงษากลาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
67 นายนิทัศน์ ปลัดพรหม หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
68 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
69 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
70 นางอนงค์ คำแสงทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
71 นางสมลักษณ์ บุญประกอบ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
72 นางสาวสังวาล ชาวเหนือ นักวิชาการและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
73 นายละมุล ศรีภูดิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
74 นายสมชัย จันทะคาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
75 นางมยุรี สายืน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
76 นายวีรพล สารบรรณ รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
77 นายวุฒิพงศ์ บทมาตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
78 นายอเนก จันทรเสนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
79 นายทวีพงษ์ กองแก้ว นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
80 นางสาวยุวดี ขวาวงษ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.หนองคาย เขต คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
81 นายเอกลาภ กัลยาวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
82 นางสาวหงสุนีย์ เอื้อรัตนรักษา ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
83 นายมัธยันต์ สีสันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
84 นางปริศนา พะกะยะ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
85 นายประยงค์ สีลาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเดื่อ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
86 ว่าที่ ร.ต.ชัยญา ยาพรหม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
87 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
88 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
89 นางวชิรา วงศ์ภูธร ครู โรงเรียนบ้านโคกคอน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
90 นายผดุงเกียติ รักษ์วรโชติ รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
91 ว่าที่ พ.ต.พิฑูรย์ พิลาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
92 นางปริศนา พะกะยะ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
93 นางสุมิตรา จันทรวิไล ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
94 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
95 นางชวนพิศ ปรีดีวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
96 นางปิยพร สิงห์สุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
97 นางสาวศรัญญา คุณาวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
98 นางปวีณา ชัยนคร ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
99 นางนิรมล ใจซื่อ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
100 นางสาวพัชรี คำแพงศรี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
101 นงพงษ์ลดา รัตนติสร้อย ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
102 นางพนาวัลย์ โนนเดช ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
103 นางวิรัชดา พงษากลาง ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
104 นางวงเดือน ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
105 นางสาวพูนสมบัติ เสนจันทรฒิไชย ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
106 นายวริทธิ จันทามี รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการประสานงานและบริการทั่วไป  
107 ว่าที่ พ.ต.พิฑูรย์ พิลาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการประสานงานและบริการทั่วไป  
108 นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซด์  
109 นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซด์  
110 นายวารสาร เมืองพวน ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาคำแก้ว คณะกรรมการ ตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซด์  
111 นายชวลิต ประลันย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซด์  
112 นางเบญจพร เตียวศิริชัยสกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการ ตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซด์  
113 นายก้องนเรนท์ จิตจินดา ครู โรงเรียนบ้านเสียว คณะกรรมการ ตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซด์  
114 นายศักดา แสงฟ้าม่วง ครู โรงเรียนบ้านผาตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซด์  
115 นายนิวัฒน์ กองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซด์  
116 นางสาวธัญรัตม์ ฮาดดา ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการ ตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซด์  
117 นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซด์  
118 นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซด์  
119 นายนิทัศน์ ปลัดพรหม หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา  
120 นายวุฒิพงศ์ บทมาตย์ หัวหน้ากลุ่มงานงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา  
121 นายประทีป ทะแพงพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา  
122 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันฯ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา  
123 นางสมหมาย โยธากุล หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา  
124 นายธีรภพ วงศ์โยธา หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา  
125 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา  
126 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา  
127 นางเสนาะจิต ศิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา  
128 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา  
129 นางจิตราพร ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา  
130 นางอนงค์ คำแสงทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา  
131 นายชาตรี ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา  
132 นายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา  
133 นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา  
134 นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา  
135 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการแข่งขันระดับการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
136 นางอนงค์ คำแสงทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการแข่งขันระดับการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
137 นางสมหมาย โยธากุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการแข่งขันระดับการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
138 นายธีรภพ วงศ์โยธา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการแข่งขันระดับการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
139 นายชาตรี ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการแข่งขันระดับการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
140 นางเสนาะจิต ศิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการแข่งขันระดับการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
141 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการแข่งขันระดับการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
142 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการแข่งขันระดับการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
143 นางวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการแข่งขันระดับการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
144 นางจิตราพร ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการแข่งขันระดับการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
145 นายประทีป ทะแพงพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการแข่งขันระดับการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
146 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการแข่งขันระดับการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
147 นายสวัสดิ์ มูลศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
148 นายนิทัศน์ ปลัดพรหม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
149 นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
150 นางเบญจพร เตียวศิริชัยสกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
151 นายศักดา แสงฟ้าม่วง ครู โรงเรียนบ้านผาตั้ง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
152 นายนิวัฒน์ กองแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
153 นายชวลิต ประลันย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
154 นางสาวอัญชลี บุญฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
155 นางสาวปวีณา ไชยสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
156 นางสาวเนตรนภา เศษตะคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
157 นางสาวนริณธร ด้วงไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
158 นางรัชนีกูล โคตะวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านบงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
159 นางสาวธัญชนก โคธิเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
160 นางสาวอติกานต์ กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
161 นางสาวธนภร ภูงนา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเมืองบาง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
162 นางสาวอัจจิมา ทองโพช เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
163 นายบัญชา มาตรมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนมีชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
164 นายณัฐพงษ์ สายเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
165 นางสาวระพีพรรณ นิติธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
166 นางสาวธิดารัตน์ ฤทธิ์เจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
167 นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
168 นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล  
169 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผลการแข่งขัน  
170 นางอนงค์ คำแสงทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผลการแข่งขัน  
171 นางสมหมาย โยธากุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผลการแข่งขัน  
172 นายธีรภพ วงศ์โยธา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผลการแข่งขัน  
173 นายชาตรี ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผลการแข่งขัน  
174 นางเสนาะจิต ศิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผลการแข่งขัน  
175 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผลการแข่งขัน  
176 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผลการแข่งขัน  
177 นายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผลการแข่งขัน  
178 นางจิตราพร ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผลการแข่งขัน  
179 นายประทีป ทะแพงพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผลการแข่งขัน  
180 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับผลการแข่งขัน  
181 นายนิทัศน์ ปลัดพรหม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน  
182 นายประทีป ทะแพงพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน  
183 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน  
184 นางสมหมาย โยธากุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน  
185 นายวุฒิพงศ์ บทมาตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]