รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 86.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายกริน  ไชยพระอินทร์
2. เด็กชายกฤต  เดชะคำภู
 
1. นางสาวอรวรรณ  อาคม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 1. เด็กชายมนัสนันท์  บรรณารักษ์
2. เด็กชายรัตนมงคล  ศรีชนะ
 
1. นายอริยะเดช  มุทุกันต์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายจิราณุวัฒน์  ภาระพงษ์
2. เด็กชายอนุสิทธิ์  แก้วพวง
 
1. นางสาวจีรภา  อาคม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. เด็กชายจีระวัฒน์  โสภาพรม
2. เด็กชายชินวัตร   ใชจอกแก้ว
 
1. นายวรวิทย์  สังข์วงศ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1. เด็กชายวีระศักดิ์  วรวงษ์
2. เด็กชายอนุศักดิ์  ชัยโพธิ์
 
1. นายสุพจน์  พรหมจักร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทับ 1. เด็กหญิงนิยตา  ชูนาม
2. เด็กชายพงศพัศ  เทียมภักดี
3. เด็กชายสมพร  อดทน
4. เด็กหญิงสุชาดา  วัสสะนัน
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ริภูนนท์
 
1. นายบุญตา  ใฮงาม
2. นางสาวเสาวคนธ์  หอมทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิษา  หมั่นดี
2. เด็กหญิงสินีนาฏ  บทมาตย์
3. เด็กหญิงอังคณา  ทัศนิจ
4. เด็กชายไวยากรณ์  พิมมะศร
5. เด็กหญิงไอลดา  พรมมาศรี
 
1. นางนันทกา  ศรีระวงษา
2. นายสุพรรณ  ผิวบาง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา  สุระคาย
2. เด็กชายวีรวุฒิ  กรทิพย์ศิริกุล
 
1. นางสาววาสนา  แซ่ตั้ง
2. นางสาวสุพิศ  ทะแพงพันธ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายพัทธพล  คำศรี
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  นาคมนต์
 
1. นางปัฐมา  ทะมีพันธ์
2. นางสุจิตรา  รวิวรรณ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงปองจิต  พนักศรี
2. เด็กชายวีระชัย  แสงไสย์
 
1. นายประสิทธิ์  คิดตะเสน
2. นางปิยานันต์  บุรณะสุทธิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงภัควรัญชญ์  แก้วขาว
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขใส
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงประภัสสร  ทองสะคม
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพานพร้าว 1. เด็กหญิงรุจิรา  จับแก้ว
 
1. นางชนิกา  ศรีระษา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กชายคุณากร  สมปิตะ
 
1. นายอนุชิต  กรมวังก้อน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  แดงนา
 
1. นางสาวรินลดา  เลาะหะนะ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. นางสาวโสมสุดา  ผิววงศ์
 
1. นายเฉลิมชัย  อินทรักษา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. นายมนตรี  สีมา
 
1. นายเฉลิมชัย  อินทรักษา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  มินะสิงห์
2. เด็กชายนทีธร  ชัยทองคำ
 
1. นางปารณีย์  มูลกัน
2. นางจรัสศรี  น้อยยะ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  โคกสีนอก
2. เด็กหญิงสุชานาถ  การะภักดี
 
1. นางสาวรุ่งทวี  โคตราช
2. นางอรทัย  ดาวแก้ว
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กหญิงนันทพร  ไชยโยธีร์
2. นางสาวรวิพร  ลิดสี
 
1. นายบุญรอด  เหลืองาม
2. นางพูลศิริ  คำเวียง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. นายอรรถชัย  ชัยสุข
 
1. นางสาวรินลดา  เลาะหะนะ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  ปุ้งคง
2. เด็กหญิงสุพรรญา  บุญใหญ่
3. เด็กหญิงอนุชสรา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางนงเยาว์  หล้าวงศา
2. นายวิศะ  สีวาปี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 1. เด็กหญิงกรวิภา  ศรีระษา
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  วาทศิลป์
3. เด็กหญิงชนิตตา  กลางบุรัมย์
 
1. นายสุชาติ  วัดปาน
2. นางเกตพร  วงศ์โยธา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. นายพัฒนพงษ์  จันจระจิตร
2. นายวัสติชัย  นามษร
3. นายอภิเษก  ยะอิ่น
 
1. นายสงกรานต์  ระวิวรรณ
2. นายภุชงค์  นิยมธรรม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นายสมเจตน์   นาคนิ่ม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ซื่อตรง
 
1. นายอธิวัฒน์  คำภา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1. เด็กชายจารุเวศ  ใจภักดี
 
1. นายสุวัฒน์  ถันชนนาง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงเกวลิน  พุฒนุ่น
 
1. นายสนิท  ศรีระษา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 1. เด็กหญิงธารทิพย์  โพธิผล
 
1. นายประกฤษฏิ์  พิลาคง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงนภัสสร   พรมเทศ
 
1. นางจีระนันต์  ทองอัฐ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางชไมพร  พลศักดิ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภามี
 
1. นายฉัตรชัย  พลธร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 1. เด็กหญิงวิภา  หมุนโคกสูง
 
1. นางพุทธาพร  แดนเขต
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กหญิงผกามาศ  สดใส
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  สมหวัง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 1. เด็กหญิงกันยานี  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวสิริกร  จอมกิ่ง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีวงค์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โปตะเวทย์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  คำวงศา
4. เด็กชายณัฐภัค  เมืองแพน
5. เด็กชายธนวัฒน์  คำพีระเกษ
6. เด็กหญิงธนัชพร  ชัยวงค์
7. เด็กหญิงนิตติญาภรณ์  ประทาน
8. เด็กหญิงประภัสสร  พหลทัพ
9. เด็กชายปรัชญา  ภานุรักษ์
10. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แสงเพชร
11. เด็กชายภานุพงศ์  เลิศศักดาชัย
12. เด็กหญิงภาสินี  ผาบชมภู
13. เด็กหญิงมัญชุภา  กายเสนา
14. เด็กหญิงมาซาโกะ  อารีเอื้อ
15. เด็กหญิงวิจิตตรี  พานิพัฒน์
16. เด็กชายศุภกิตติ์  พรหมจันทร์
17. เด็กหญิงอริสา  เพิ่มขุนทด
18. เด็กชายอิจิโร่  อารีเอื้อ
19. เด็กชายอุดมศักดิ์  อินร์บุหรั่น
20. เด็กชายเจษฎา  สีกุลนาวา
 
1. นายวิเชียร  สืบแวง
2. นายวิทวัส  ภูบรม
3. นายมนตรี  ถาวร
4. นายยุพิน  แก้วประดับ
5. นายสมเกียรติ  ธรรมวงศ์
6. นายสุกัญญา  บุญตาทิพย์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. นายชนายุทธ  กองศรี
2. นางสาวชลธิชา  แก้วภูมิแห่
3. นายธันวา  น่าชม
4. เด็กชายรุ่งอนัน  กวดนอก
5. นายวุฒิชัย   เถาชาลี
6. นายอังคะริน  กองศรี
 
1. นายกิตติทร  ศรีระโส
2. นายธรรมนูญ  แสงมณี
3. นายรุ่งเรือง  สว่าง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีไพรงาม
 
1. นางชดาภร  พยัคฆชาติโชติ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หารินไสล
 
1. นายฉัตรชัย  พลธร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายทินกร  สดใส
 
1. นายกิตติกร  ศรีระโส
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะนุช  อาศักดา
 
1. นางบุญส่ง  สิทธิสมาน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. นายสายทอง  โคตตาแสง
 
1. นายนพฤทธิ์  สิทธิสาร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 1. เด็กชายจิรวัฒน์  นิลเกตุ
 
1. นางรัศมี  พันธ์พิมพ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาดสีดา
 
1. นายธนภัทร  สิงห์จินดา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองอาสา
 
1. นางรัศมี  พันธ์พิมพ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. นายจิรายุส  วงษ์คำสิงห์
 
1. นายสัญญา  ระวะรักษ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หารินไสล
 
1. นายฉัตรชัย  พลธร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 1. เด็กชายนฤพาน  มาลาศรี
 
1. นางสุปราณี  ไตรยางค์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 1. เด็กชายพงศกร  จันทศร
 
1. นางชนิดาภา  คำสิม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  มหาพล
 
1. นางพิรุณรัตน์  โคตรหลักเพชร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาดสีดา
 
1. นายธนภัทร  สิงห์จินดา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กหญิงกนกนภา  เพียสา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เขียงเมือง
3. เด็กหญิงขนิษฐา  บุุญยะศรี
4. เด็กหญิงคะนึงนิจ  คำปึง
5. เด็กหญิงจุรีรัตน์  โยคันชัย
6. เด็กหญิงชลธิดา  แก้วภูมิแห่
7. เด็กหญิงชไมภรณ์  ไชยโชค
8. เด็กชายธีรภัทร  หอมขจร
9. เด็กหญิงนันทพร  ไชยโยธี
10. เด็กหญิงนันทิกา  สาระชร
11. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พาพานทอง
12. เด็กหญิงพัชราภา  สดใส
13. เด็กหญิงรวิพร  ลิดสี
14. เด็กชายรัฐพล  สุวะไกร
15. เด็กหญิงวชิรญา  ปราบหนองบัว
16. เด็กชายวินัย  รบชนะ
17. เด็กหญิงวิภาพร  ชัยมงคล
18. เด็กหญิงสายธาร  ศรีนนท์เคน
19. เด็กหญิงสุนิตา  สาคำ
20. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สาระชร
21. เด็กหญิงสุภาวดี  มิหิม
22. เด็กหญิงสุภาวดี  วงไชยา
23. เด็กชายอนุวัฒน์  ศิลาเกษ
24. เด็กหญิงอรจิรา  มหาศรี
25. เด็กหญิงอรณิชา  มหาศรี
26. เด็กหญิงอริสรา  หลอดคำ
27. เด็กหญิงอริสา  ศรีแก้ว
28. เด็กชายอัมรินทร์  แทนสิงห์
29. เด็กชายเฉลิมชล  โสคำแก้ว
30. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศรีนนท์เคน
 
1. นายสุวิทย์  คำสอนทา
2. นายกิตติทร  ศรีระโส
3. นางสาวจิรายุ  เกื้อทาน
4. นางมุทิตา  วังเหมือย
5. นางพูลศิริ  คำเวียง
6. นายธรรมนูญ  แสงมณี
7. นางสาววัชราภรณ์  ทองน้อย
8. นางสาวจิตติวัลย์  สาหล้า
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 1. เด็กชายทวิน  เพ็ชรภูมี
 
1. นายสุพจน์    ภูพันธ์พร
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 1. เด็กหญิงเข็มพร  สุขภูวงศ์
 
1. นางรัศมี  พันธ์พิมพ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายกลวัชร  สองเมือง
2. เด็กหญิงกวิสรา  เชาว์ปัญญเวช
3. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  สร้างช้าง
4. เด็กหญิงจิระภา   บุญเพิ่ม
5. เด็กหญิงชลธิชา   รัตนคุณ
6. เด็กหญิงญาณิน  วงษ์ลา
7. เด็กชายธนกฤต  หล้าสรวย
8. เด็กหญิงธนพร   สีบุตรา
9. เด็กหญิงธนพร   ภู่พงษ์
10. เด็กชายธนพล  ยังสีชาติ
11. เด็กชายธันวา  ฝึกหัด
12. เด็กชายบารอส  เจริญเพ็ง
13. เด็กหญิงปัญรวี   ธีระพันธ์
14. เด็กหญิงพรชิตา  สาริโส
15. เด็กชายพิพัฒน์  ดวงจำปา
16. เด็กหญิงฟ้าประทาน   ภูริศรี
17. เด็กหญิงภัทรวดี   แสนชัย
18. เด็กหญิงรุ่งทิวา   ประทุมแฝง
19. เด็กชายวีรวัฒน์  กลางยศ
20. เด็กชายวีรศักดิ์   มะเกลือป่า
21. เด็กหญิงสุธิชา  ภูผาจง
22. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์   ชาวหลวง
23. เด็กชายอดิเทพ  บุญจักร
24. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุวรรณไตร
25. เด็กหญิงเนตรนภา   สมหานึก
26. เด็กชายโกสินทร์  ทักษิณบุตร
27. เด็กหญิงโสภิตสุดา   หวานตา
28. เด็กชายไกรษร   โสมงาม
 
1. นายฉัตรชัย   พลธร
2. นายธนพล   พันธุ์พิบูลย์
3. นายคมสันต์   ทาแท่งทอง
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองหม่อม
2. เด็กชายคมกฤทิ์  อินทศร
3. เด็กหญิงวนิดา  ทาสี
4. เด็กหญิงวรนุช  แสงตาสุ่ย
5. เด็กชายวรสิทธิ์   คุณมี
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  จันทร์สนิท
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ลาดแลนด์
8. เด็กชายสุพัฒน์  ชูโชติ
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ตะวงษา
10. เด็กชายอภิวัฒน์  กั่วชมพู
 
1. นางจุฬาลักษณ์  อาคม
2. นางสาวอรวรรณ  อาคม
3. นางสาววัชราภรณ์  ทองน้อย
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 1. เด็กหญิงกอชกชฬ์  บุตรมะ
2. เด็กชายณรงฤทธิ์  ปักษา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิวัตร
4. เด็กหญิงณัฐริดา  พิทักษ์กุล
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  เพชรสังหาร
6. เด็กชายภูตะวัน  ทิพย์เอม
7. เด็กชายมัณธนากร  สุขาวงศ์
8. เด็กหญิงวรนุช  หมั่นพลศรี
9. เด็กชายวิชิต  รุ่งโรจน์รังสิกุล
10. เด็กชายเดชาวัตร  มาสพันธ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ซิตา
2. นางสาวพรพิมล  ศรีชมภู
3. นางสาวธนาภรณ์  แก้วบุญมี
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   วิตะบุตร
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา   รัตนา
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จินตนานันท์
4. เด็กหญิงภัทรนันท์   โคตรชมพู
5. เด็กหญิงศิริรักษ์   รอดบุญมา
6. เด็กหญิงสุทธิดา   วงหาริมาตย์
 
1. นางจีระนันต์  ทองอัฐ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กหญิงกองมณี   หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงชญาณี  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงธิติมา   สังเพ็ชร
4. เด็กหญิงปิติยา   ห้าวเส็ง
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์   บุญทม
6. เด็กหญิงมณีรัตน์   สายด้วง
7. เด็กหญิงวนิสสา  ชไนเทอร์
8. เด็กหญิงวริญญา   บานเย็น
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์   สีตอง
10. เด็กหญิงสุภาวดี   ศรีเทศ
 
1. นายเยี่ยม  สุขวิบูลย์
2. นางเตือนใจ   พรหมมาแดง
3. นางอุบลรัตน์   ผ่านสำแดง
4. นางนะรีนุช   หาบุญมี
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กหญิงนันทิชา  ศรีสุธรรม
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ดวงเกษ
3. เด็กหญิงรสริน  สดใส
4. เด็กหญิงวัชราพร  ศิริโส
5. เด็กหญิงอัมพร  ศิลธรรม
6. เด็กหญิงเพียงฟ้า  เทพรักษ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ธรรมเจริญ
2. นางสาวสุภาพร  หังษาบุตร
3. นายอภิสิทธิ์  อรัญวาส
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคอน 1. เด็กหญิงกิ่งกนก  เที่ยงภักดิ์
2. เด็กหญิงชมภูนุช  กุลแก้ว
3. เด็กหญิงชลิตา  ดวงสว่าง
4. เด็กหญิงณัฐรุจา  เชยคำดี
5. เด็กชายบุญธนัช   ชาปากดี
6. เด็กหญิงพรทิภา  มาวาย
7. เด็กชายพัดยศ  ราชโยธี
8. เด็กหญิงวีรญา  เยาวเรศ
9. เด็กหญิงสุภาพร  สมพงษ์
10. เด็กชายอัษฎา  รักษาภักดี
11. เด็กหญิงอาริษา  แก้วอาดิษฐ์
12. เด็กชายเจษฎาพร  คอนคำ
 
1. นางปัญลักษณ์  อุตมะ
2. นางลักขณา  บำรุงเอื้อ
3. นางสมอาด  ใจหวังดี
4. นางสาวสุจินดา  สมรูป
5. นางวชิรา   วงภูธร
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. นางสาวจรัญญา  ขจร
2. เด็กชายพัชรพงษ์  เสโส
3. นายศุภชัย  ศาธุวงศ์
4. นางสาวสำราญ  สุกใส
5. เด็กชายอานนท์  ตาตะมิ
 
1. นายสุริยา  บุญสงค์
2. นายเอกวิทย์  ฝุ่นเงิน
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1. เด็กหญิงจิดาภา   นิลน้อย
2. เด็กชายบูรพา  นะสาโร
3. เด็กหญิงปนิตา  ขันสู้
4. เด็กหญิงพัชรี  นุ่นภูบาล
5. เด็กหญิงอารยา  ลิล้ำ
6. เด็กชายเข็มทอง  ทองสงค์
 
1. นายอุทิศ  สุริยวงศ์
2. นายเชาวลิตร  เจริญผล
3. นางพีรญา  วงษ์คำหาญ
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายฑัฆทัศน์   จินตนานันท์
2. เด็กชายธนกฤต   สุวอ
3. เด็กชายธนาวุธ   ดิสถาฤทธิ์
4. เด็กชายพีรพล   จริยานุกูลวงศ์
5. เด็กชายวรพล   อินทริง
6. เด็กชายวิบูลย์เวช   แสงสมพร
 
1. นายทวีศักดิ์  เสนาคำ
2. นายพิศิษฐ์  สุวรรณทรัพย์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กชาย ธีรศักดิ์   สาพารัตน์
2. เด็กชาย วาธิน    เวียงอินทร์
3. เด็กชายนัฐกร  นามชาลี
4. เด็กชายนันทกร    กลางยศ
5. เด็กชายพรชัย   ซุยพิมพ์
6. เด็กชายพีรภัทร์    แดงบุญ
7. เด็กชายวีระวุฒิ   ติวสร้อย
8. เด็กชายสุริยา  โสดาวิชิต
 
1. นายสมศักดิรักชาติ  ปานิเสน
2. นางสภาพร   เพชรวิชิต
3. นางไพเราะ  จันธิราช
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงกุลยา  แก้วพิลารมย์
2. เด็กชายชวศิษฐ์  ลุนรักษา
3. เด็กหญิงลักษิกา  แพงคำอ้วน
 
1. นางสาวประภาพร  บุญพาเกิด
2. นายเรืองสรรค์  เปี่ยมดี
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองนาง - ปากมาง 1. นางสาวชลดา   หงษา
2. นางสาวชลาธาร   หงษา
3. เด็กหญิงศิริพร   เบาะพรม
 
1. นางนิภา  ศรีบุตรดี
2. นางสาวพัชราพร  สุทธิทักษ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายธนายุทธ  โคตรวิทย์
2. เด็กชายสิรภพ  ภูริศรี
 
1. นางสาวธัญรัศม์  ฮาดดา
2. นางสาวขวัญสุดา  โยวะผุย
 
70 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำทอน 1. เด็กหญิงชลธิชา  เอมศิริ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  บัวปลูก
 
1. นางสาวอาภาวดี  เครือเพียกุล
2. นางเกษสุดา  แฝงสมศรี
 
71 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   คำหอม
2. เด็กชายเขตย์ตะวัน   สีตอง
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์   สิงคีบับภา
 
1. นายอรรถสิทธิ์   ปลัดพรหม
2. นางจุฑาภรณ์   ตรงดี
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. เด็กชายนิกร  ทองศรีสังข์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ชำนาญกลาง
 
1. นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางกานดา  ถันชนนาง
 
73 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ชาพิทักษ์
2. เด็กชายธีรัตม์  ธุระพระ
 
1. นางสาวธัญรัศม์  ฮาดดา
2. นางสาวขวัญสุดา  โยวะผุย
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายยุทธภูมิ  บุญมี
2. เด็กชายศราวุฒิ  ดวงคำจันทร์
 
1. นางสาวธัญรัศม์  ฮาดดา
2. นางสาวขวัญสุดา  โยวะผุย
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงปฏิญญา  สุวัตร
2. เด็กหญิงปิยนุช  พุทธิรัก
 
1. นางสาวธัญรัศม์  ฮาดดา
2. นางสาวศิรินลักษณ์  นนทชาติ
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกล้า 1. เด็กหญิงวนิดา  สียางนอก
2. เด็กหญิงสุชาวดี  จินนาโด
 
1. นายสเกน  สุทธิ
2. นางเอื้อมพร  สุทธิ
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. นายจีรศักดิ์  สดใส
2. เด็กชายสุรศักดิ์  อินทร์ดี
 
1. นายอัศวิน  ศรีสว่าง
2. นายธนภูมิ  ศรีภูเวียง
 
78 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงดุลยรัก   นามศักดิ์
2. เด็กหญิงเยาวเรศ   หาริกุล
 
1. นางนบชุลี  ตะกลมทอง
2. นายสนธยา  วิเศษศรี
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงพจนารถ  อินทะวงศ์
2. เด็กชายพลลภัตม์  พรมสูตร
 
1. นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางสาวสุภาพร  พันเหลา
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงบุญสิตา   จันทธรรม
2. เด็กหญิงปฏิพร   จิประพันธ์
 
1. นางนบชุลี  ตะกลมทอง
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กชายณัฐพล  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายทินกร  วงหาริมาตย์
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  พรมรัตน์
 
1. นายเอกชัย  ศิริจันทร์
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยเสนา
2. เด็กชายธีรภัทร์  แก้วเมือง
3. เด็กชายอภิชัย  โพชราช
 
1. นายเอกชัย  ศิริจันทร์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กชายปฏิกรณ์   นีพันดุง
2. เด็กชายปริญญา  บุญมี
3. เด็กชายอนุสรณ์  สุดชา
 
1. นางปราณี  ศักดาคำ
2. นายดนัย  นิตทยา
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กชายคมกฤษ  สีหาพล
2. เด็กชายจตุพล  จันมะณี
3. เด็กชายพงศ์ทวี  มัสฉายามาตร
 
1. นางปราณี  ศักดาคำ
2. นายดนัย  นิตทยา
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงนันทกา  ศิริเพ็ชร
2. เด็กหญิงวรรณิษา  พรมดวงสี
3. เด็กชายเกริกพล  คำแพงศรี
 
1. นางผกาวรรณ  แดงตะโคตร
2. นางจิตธิดา  กิจติกาล
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ   บุษบา
2. เด็กชายวิศืษย์  ลือวิเศษ
3. เด็กชายศิริจิตร  ศรีชมพู
 
1. นางสาวธนันญา  สีมืด
2. นางสาวสุธิษา  จันเทพา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนอง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปัทม์สุวรรณ
2. เด็กหญิงปรียาฉัตร  ทองจบ
3. เด็กหญิงปัญญากร  หีบทอง
4. เด็กหญิงปานตะวัน  อาคม
5. เด็กหญิงสุชาดา  คำภา
6. เด็กหญิงอาริยา  บุญยะมิตร
 
1. นางสุภาภรณ์  โพธิ์พัฒน์
2. นางสาวสุภาพร  นาหัวนิล
3. นางอุไร  ไชยศรี
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  วิจารณรงค์
2. เด็กหญิงนฤมล  สร้างช้าง
3. เด็กหญิงนัทธมน  ศรีม่วง
4. เด็กหญิงปนัดดา  สำราญรมย์
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  เวียงอินทร์
6. เด็กหญิงศศิตา  พรมหลวง
 
1. นางสาวมยุรา  มหิวรรณ
2. นางสาวฉัตรธิดา  โยประทุม
3. นางนิภารัตน์  บุญชิต
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงชวิศา  ติยะพิพัฒน์
2. เด็กหญิงศตกมล  เจริญรอย
3. เด็กหญิงอนิลวดี  แก้วดอนรี
 
1. นายกฤษดากร  บุษปฤกษ์
2. นางสาวตะวันฉาย  จ้อยกระจ่าง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายชัยรัตน์   นาคโคตร
2. เด็กหญิงณัฐณชา   อัควิจิตร
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา   ขันขวา
 
1. นายดิลก  แสงรัตน์
2. นางวนิดา  คำวันดี
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจรรยา  ต่ออำนาจ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  อ่อนสาท้าว
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นีพันดุง
 
1. นางสาวสุธิษา  จันเทพา
2. นางสาวธนันญา  สีมืด
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ 1. นายชัยวัฒน์  ศรีเสม
2. นางสาวสิริรัฐ  สอนคำแก้ว
3. นางสาวอรทัย  คำคูณ
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  ลุนแก้ว
2. นางสาวสิรพัทร์  สวัสดิ์วงษ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กหญิงกลมชนก  ปัดชาพงษ์
2. เด็กหญิงมนต์ธิกา  ตันนารัตน์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  พฤฒิสาร
 
1. นางจันดา  อุดามาลย์
2. นางพันนิรัตน์  สุนทรดี
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงกมลนันท์  วงศ์พรมบุตร
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อัคราช
3. เด็กหญิงพริมา  เปี่ยมการุณรัตน์
 
1. นางสาวตะวันฉาย  จ้อยกระจ่าง
2. นางสาวรัฐพร  ศรีแสน
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 1. เด็กหญิงญดาพร  สีม่วง
2. เด็กหญิงพิยะดา  ศรีสุธรรม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีสุทำ
 
1. นางภาวิณี  สีใส
2. นายใหม่  สีใส
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงสุมิตรา  แสงธรรม
2. เด็กหญิงเจตรินทร์  ศรีต้นวงศ์
3. เด็กหญิงเมธิตา  พินิจ
 
1. นางกัญญาภัค  ไข่เพชร
2. นางศศิประภา  อ่อนพรม
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีบุตร
2. เด็กหญิงนราภรณ์  สิงหา
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  นัยลี
 
1. นางอโนทิพย์  ขันแก้ว
2. นางอนันต์  วิรุณพันธ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. นางสาวรุ่งทิวา  ตาแก้วน้อย
2. นางสาววิสุดา  บันดิษฐ์
3. นางสาวศิริลักษณ์  คำบุญเรือง
 
1. นายรังสรรค์  น่าบัณฑิต
2. นางกรรณิกา  น่าบัณฑิต
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงนิตยา   สีม่วง
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ต้นกันยา
3. เด็กหญิงวิจิตรา  เขียวศรี
 
1. นางสุพัตรา  ไชยจงมี
2. นางสาวกานดา  สิงห์ศิลป์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   สิมมาหลวง
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   พันธพนม
3. เด็กหญิงรุจิรางค์   อินทวงษ์
 
1. นางสุพัตรา  ไชยจงมี
2. นางไพเราะ  จันธิราช
 
101 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจินลดา 1. เด็กชายปรีดิยธร  สุทธากรณ์
2. เด็กหญิงมนัสดา  เอี่ยมหุ่น
3. เด็กชายอรรถกฤต  ด้านจันทรา
 
1. นางสาวจงจิน  สุขสิงห์
2. นางชลันดา  สุทธากรณ์
 
102 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตุนก่อ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  จุลฑา
3. เด็กหญิงลักษิกา  แข็งข้อ
 
1. นางสาวสมถวิล  รินทรามี
2. นางสาวอาภรณ์  วงษ์กระนวน
 
103 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. นางสาวขนิษฐา   ส่องใส
2. นางสาวญัฐฐาพร    รังษีสาคร
3. นางสาวเข็มทอง   พรมศรี
 
1. นางสุนิจ  โสดาวิชิต
2. นางรัชนี  สิงหาพรม
 
104 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  หมอยา
2. เด็กชายวัชรพล  บทมาตย์
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  ศรีภา
 
1. นางสาวประภาพร  บุญพาเกิด
2. นางปิยอร  พันธุระ
 
105 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพานพร้าว 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สวัสดิพอ
2. เด็กหญิงสุชาดา  บุญทันเทียะ
 
1. นางชนิกา  ศรีระษา
2. นางสาวศิริพร  ชัยสาร
 
106 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรพร  จันที
2. เด็กชายศิรวัฒน์  แสนคำคิด
 
1. นางนวลตา  จันทร์ศรี
2. นางอนงนุช  บรรณกาล
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กชายอดุลวิทย์  ณ แสวง
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์ใบ
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัญญาภู
 
1. นางบุญยาพร  หล่อแท้
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. เด็กชายภูวดล  มะโนสุข
 
1. นางสาวรินลดา  เลาะหะนะ
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 1. เด็กชายนิพอน  ทุระพัน
 
1. นางรัติภาภรณ์  ใจขาน
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 1. เด็กหญิงนันนรินทร์  นันทะ
 
1. นางอรวรรณ  ตาตะมิ
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บัวเทิง
2. เด็กหญิงณัฐพร  บ่อเงิน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธา
4. เด็กหญิงสุนทรี  คันที
5. เด็กหญิงอุทุมพร  สุขประเสริฐ
6. เด็กหญิงเจนสุดา  ศุภกิจจรรยา
 
1. นางพิศวาส  หล้าวงศา
2. นางสาวศิริกัญญา  พาพิมพ์
3. นายโสพันธุ์  ขัตติยะราช
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หล้าพุฒ
 
1. นางนวลตา  จันทร์ศรี
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. เด็กชายพงศธร  ปีเลขา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยญา  ยาพรม
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงภูริดา  ชาชัย
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยดา  โรจนธรรม
 
1. นางชูชีพ  ตุ้มมี
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกวินธิดา  มังษา
 
1. นางชูชีพ  ตุ้มมี
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 1. เด็กหญิงพรชิตา  เจียมสมพร
 
1. นางสาวจินดา  แผนเมือง
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1. เด็กชายวิศรุต  จันทะแจ้ง
 
1. นางจิรารัตน์  อาษาเสน
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ปัญญาทอง
 
1. นายวิวัฒน์  จันทศร
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ประพฤติ
 
1. นายสัญญา  ระวะรักษ์
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  แก้วมหาชัย
2. เด็กชายวัชรพล  สุขวงค์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  แก้วศิลา
 
1. นางสมจิตร  วังซ้าย
2. นางศรีวิไล  แก้วปรีชากร
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงซูหลิง  หลิน
2. เด็กหญิงปพิชญา  ฝ้ายสีงาม
3. เด็กหญิงพัชราภา  บุญเกิด
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะคาด
2. นางสุภาวิณี  วิปุละ
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทะศรี
2. เด็กชายธนวุฒิ  ขวาของ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนื้อไม้หอม
 
1. นางอนงนุช  บรรณกาล
2. นางนวลตา  จันทร์ศรี
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 1. เด็กชายธนาดล  นามภักดี
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีทองทิพย์
3. เด็กชายเจษฏากร   แก้วโกมล
 
1. นางพัชราภรณ์  บุญทวี
2. นางสาวอุทุมพร  หล้าวงศา
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  โคตพันธ์
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  จันแดง
3. เด็กชายศุภจิตด์  ประเสริฐยิ่ง
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ชัยจิต
2. นางสาวไพริน  ปะวะเน
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีภา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  อินทรักษา
3. เด็กหญิงสุธิดา  บุญทัน
 
1. นางสุกัลป์  จันทวงศ์
2. นางกิตติมา  ศรีสว่าง
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 1. เด็กชายตนุภัทร  สุพันธมาศ
2. เด็กชายอธิราช  แก้วศรี
 
1. นางจิดาภา  โสภาเวทย์
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  ดวงขาว
2. เด็กชายโชคชนะ  โพธิอรรถ
 
1. นางจิรวดี  คำจินดา
2. นางสาวอรนภา  เมืองพวน
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำทอน 1. เด็กชายกฤติเดช  แก้วพรม
2. เด็กชายเพรชรัตน์  ปราบพาล
 
1. นางสาวอาภาวดี  เครือเพียกุล
2. นางเกษสุดา  แฝงสมศรี
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพรชิตา  เทวงศา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีวิไกร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผิวนวล
 
1. นางทัศนีย์  พงษ์สุพรรณ
2. นางสรีย์ทิพย  แสนบุญเมือง
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ศิริขันธ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ดุมา
3. เด็กหญิงเวทิดา   ราชนิตย์
 
1. นางยุพิณ    เทพวรรณ์
2. นางบุษราคัม   อุตคะวาปี
 
133 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 1. เด็กชายพีรภัส  ผาณิบุศย์
 
1. นางหัสดี  คำจุมพล
 
134 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายสิทธิชัย  สิงห์ลา
 
1. นายรุ่งเรือง  สว่าง
 
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายจักราวุธ  บุตรพันธ์
 
1. นายอุทัย  สร้อยสนธ์
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวแล 1. เด็กชายพัชรพล   ภูเงิน
 
1. นางทองเปรียว  อักษร
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วนามวงษ์
 
1. นางสาวจิตติวัลย์   สาหล้า
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวแล 1. เด็กชายวีระวัตร  เดชไกร
 
1. นางทองเปรียว  อักษร
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายจักราวุธ  บุตรพันธ์
 
1. นายสว่าง  วิรัสวา