หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nki2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอาคม มาตาโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ รักษาพลโรงเรียนบ้านนาทับไฮรองประธานกรรมการ
3. นายชาฤติ ชนาภาณิชยกุลโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
4. นางจริยา ม่วงจันทึกโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการและเลขานุการ
5. นายวิทยา ทวีทรัพย์สพป.นค.2ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวิรัช โพนพุทธโรงเรียนบ้านดงสระพังประธานกรรมการ
2. นายรักศักดิ์ ชาติอดุลย์โรงเรียนบ้านเซิมรองประธานกรรมการ
3. นางนุชจิรา บูชากุลโรงเรียนบ้านกุดบงกรรมการ
4. นางปิยฉัตร จิตรดีโรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเลิศชัย ชนูนันท์โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายนิกร ผาบจุงกุงโรงเรียนอนุบาลหนองควายรองประธานกรรมการ
3. นายชานุพงศ์ ตั้งสมบัติสันติโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทากรรมการและเลขานุการ
4. นางอรอุมา บวรศักดิ์สพป.นค.2ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวชอบใจ บูชากุลโรงเรียนบ้านนิคมดงบังประธานกรรมการ
2. นางฤดีมาศ ใจชื่นโรงเรียนบ้านนาสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางยุภาภรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวปริชญา ชัยนามโรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ ลาซะเลาโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางจารีพร หาฝ่ายเหนือโรงเรียนบ้านโนนสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรนภา บวรศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นางอุทิศ หันมาโรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวชญานิศ อินทะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายไกรสร พิมพ์ประชาโรงเรียนบ้านแบงประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ พิมพ์มาเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
4. นายไพบูลย์ เสนานามโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลากรรมการ
5. นายรัฐกร จงรักษ์เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายไกรสร พิมพ์ประชาโรงเรียนบ้านแบงประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
3. นายรัฐกร จงรักษ์เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
4. นายไพบูลย์ เสนานามโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลากรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ พิมพ์มาเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเกษร พลเรืองเดชโรงเรียนบ้านจับไม้ประธานกรรมการ
2. นางอังคณา สุระอุดรโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นางชุลีพร เคณาอุประโรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ อุดมการเกษตรโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภาพร บุญช่วยโรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ วงษ์คำหาญโรงเรียนบ้านหนองแก้วประธานกรรมการ
2. นางดวงเพ็ชร ดาวแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขามกรรมการ
3. นางดาหวัน แก้วอุดมโรงเรียนบ้านคำโคนสว่างกรรมการ
4. นางรจนา รักษ์มงคลโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
5. นางสาวยุพิน อินธิแสงโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ใจซื่อรอง.ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางจินดา พลศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักด์ิ ภูบรมโรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการ
4. นางดรุณี บูชากุลโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
5. นางปราณี คงโนนกอกโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายทรงศิริ ศรีบุญเรืองโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างประธานกรรมการ
2. นายนิคม นามบุญมีโรงเรียนอนุบาลหนองควายรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธรงค์ แสนวังโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ งามสง่าโรงเรียนบ้านโนนยางดอนเม็กกรรมการ
5. นายวิสุทธิพล ศรีโยธาโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
6. นายชาญชัย ชาญประไพโรงเรียนบ้านคำตอยูงกรรมการ
7. นายพิเชษฐ์ พุ่มนวลโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการ
8. นายสุวัชชัย คำพูลโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
9. นายเสมอ นาคราชโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
10. นายคมกฤษณ์ ทองขอนโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
11. นายพงษ์สันติ พัฒนจักรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
12. นายพนมไพร ภูผิวผาโรงเรียนบ้านหนองจอกฯกรรมการ
13. นางอัมพิกา ไชยคำพาโรงเรียนบ้านหนองกุ้งกรรมการ
14. นางสาวสาวิตรี เหล่าฆ้องโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ นาเคนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ นาเคนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ นาเคนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ นาเคนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวีระ โพธิรุกขาโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นายทองจันทร์ นาใจคงโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
3. นายสถิตย์ ทัศนัสโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
4. นางบรรทม ทองเต็มโรงเรียนพระบาทนาหงส์กรรมการ
5. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
2. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ นาเคนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ นาเคนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
2. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ นาเคนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ โพธิรุกขาโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางบรรทม ทองเต็มโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์รองประธานกรรมการ
3. นายสถิตย์ ทัศนัสโรงเรียนบ้านนาเพียงกรรมการ
4. นายเทวัน กองกุนโรงเรียนหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ โพธิรุกขาโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ทัศนัสโรงเรียนนาเพียงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางบรรทม ทองเต็มโรงเรียนพระบาทนาหงส์กรรมการ
4. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ โพธิรุกขาโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ทัศน้สโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางบรรทม ทองเต็มโรงเรียนพระบาทนาหงส์กรรมการ
4. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ โพธิรุกขาโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ทัศนัสโรงเรียนนาเพียงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นางบรรทม ทองเต็มโรงเรียนพระบาทนาหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายลำพอง อินทะวิมานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายนางปาจารีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
4. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นางนิตยา พิมพ์โคตรโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายลำพอง อินทะวิมานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางปาจารีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
4. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นางนิตยา พิมพ์โคตรโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายลำพอง อินทะวิมานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนบ้านนายางรองประธานกรรมการ
3. นางปาจารีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางนิตยา พิมพ์โคตรโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
5. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายลำพอง อินทะวิมานข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางปาจารีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
4. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นางนิตยา พิมพ์โคตรโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายลำพอง อินทะวิมานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางปาจารีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
4. นางนิตยา พิมพ์โคตรโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
5. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายลำพอง อินทะวิมานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางปาจารีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
4. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นายนิตยา พิมพ์โคตรโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายลำพอง อินทะวิมานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางปาจารีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
4. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นางนิตยา พิมพ์โคตรโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนุกูล เข่งดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นายอดุลเดช สาริคานโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์รองประธานกรรมการ
3. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นางอุลัย สุโพธิ์โรงเรียนนาตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายลำพอง อินทะวิมานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พิมพ์โคตรโรงเรียนบ้านเชียงอาดรองประธานกรรมการ
3. นางปาจารีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
5. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนุกูล เข่งดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางอุลัย สุโพธิ์โรงเรียนนาตาลรองประธานกรรมการ
3. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นายอดุลเดช สาริคานโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายนุกูล เข่งดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวรองประธานกรรมการ
3. นางอุลัย สุโพธิ์โรงเรียนนาตาลกรรมการ
4. นายอดุลเดช สาริคานโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายทองจันทร์ นาใจคงโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
2. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์กรรมการ
3. นางอุลัย สุโพธิ์โรงเรียนบ้านนาตาลกรรมการ
4. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
5. นายอดุลเดช สาริคานโรงเรียนพระบาทนาหงส์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายนุกูล เข่งดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางอุลัย สุโพธิ์โรงเรียนบ้านนาตาลรองประธานกรรมการ
3. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ปินะถาสพป.หนองคายเขต 2กรรมการ
5. นายอดุลเดช สาริคานโรงเรียนพระบาทนาหงส์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวีระ โพธิรุกขาโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางอุลัย สุโพธิ์โรงเรียนบ้านนาตาลกรรมการ
3. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นายอดุลเดช สาริคานโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปิยรัตน์ เทศเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัลภา วงษ์สิมโรงเรียนบ้านผือรองประธานกรรมการ
3. นางสำลี ชาตินิลโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางถาวร สำคัญยิ่งโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาลโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นางไพบูลย์ สุวรรณเลิศโรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการ
7. นางสาวแพลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
8. นางสาววรชินา หนันตั๊ะโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
9. นางสาวศิรินทิพย์ พิมพเสนโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
10. นางเพชรา หากันได้โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
11. นายเจริญ ไชยแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวอรชพร อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทองที่ปรึกษา
13. นางรำเพย ทินกระโทกสพป.นค.2ที่ปรึกษา
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาววิลาส นพเกล้าโรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ปงสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ดิสสรณ์โรงเรียนอนุบาลเทียรวนนท์กรรมการ
4. นางสุดสวาท หน่อแก้วโรงเรียนบ้านหาดสั่งกรรมการ
5. นางสาวมณีรันต์ กุลวงค์โรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการ
6. นางสาวชมนภัทร ผ่องปัญญาโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
7. นายอเล็กส์ ณ อุบลโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการและเลขานุการ
8. นายเวชยันต์ ภูละครสพป.นค.2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา ชัยโสมโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาดโรงเรียนบ้านหาดสั่งรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา เสนารัตน์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายวันชัย สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนบ้านนิคมดงบังกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธีรนพ พิมพศักดิ์โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ปัดถาทุมโรงเรียนบ้านคำเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ เบ้ารักษาโรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพรเพชร เพียสุระโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลชิญา คูณาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองอั้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภคินี ฐานะโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ มูลศรีโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุดสวาท หน่อแก้วโรงเรียนบ้านหาดสั่งรองประธานกรรมการ
3. นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ฤกษ์พิมพ์พงษ์โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิรมย์ มาตาโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางสาวอรญา จำเริญศรีโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางอุมารัก รางศรีโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ บูชากุลโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประเทือง นางามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทพพร สรรพทรัพย์โรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการ
3. นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุลโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
4. นายพัทยา บุญญะรังโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
5. นางสาวบรรจบพร คำจันทร์โรงเรียนบ้านคำปะกั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพรหม ทาเภาโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนียา สุทธิประภาโรงเรียนบ้านท่าคำบงกรรมการ
3. นางอุมาภรณ์ แก้วนารีโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการ
4. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
5. นายวรินทร์พงษ์ สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุพรหม ทาเภาโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนียา สุทธิประภาโรงเรียนบ้านท่าคำบงกรรมการ
3. นางอุมาภรณ์ แก้วนารีโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการ
4. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
5. นายวรินทร์พงษ์ สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิศร ทิพเสนาโรงเรียนพระบาทนาหงษ์ประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร ศรีอุทาโรงเรียนบ้านปักกรรมการ
3. นายจำรัส ลิชัยมูลโรงเรียนบ้านนิคมดงบังกรรมการ
4. นางสาวจิตติญา บุญเพ็งโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการ
5. นางสาวดวงหทัย พิชัยโรงเรียนบ้านสามัคคีชัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายโชติ มะลิซ้อนโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศรีดาวโรงเรียนบ้านดงดาลกรรมการ
3. นางสาวยุดา ฤทธิ์มหาโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย บุญญะสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
5. นายไพบูลย์ โสภากุลโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายโชติ มะลิซ้อนโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศรีดาวโรงเรียนบ้านดงดาลกรรมการ
3. นางสาวยุดา ฤทธิ์มหาโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย บุญญะสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
5. นายไพบูลย์ โสภากุลโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางกุลธิดา มานะดีโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางสาวปรางค์วิมล เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นายอัครพล อ่อนสันสีโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายธนพล สะพังเงินโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอภิศร ทิพเสนาโรงเรียนพระบาทนาหงษ์ประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร ศรีอุทาโรงเรียนบ้านปักกรรมการ
3. นายจำรัส ลิชัยมูลโรงเรียนบ้านนิคมดงบังกรรมการ
4. นางสาวจิตติญา บุญเพ็งโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการ
5. นางสาวดวงหทัย พิชัยโรงเรียนบ้านสามัคคีชัยกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางกุลธิดา มานะดีโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางสาวปรางค์วิมล เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นายอัครพล อ่อนสันสีโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายธนพล สะพังเงินโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ฤกษ์พิมพ์พงษ์โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิรมย์ มาตาโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางสาวอรญา จำเริญศรีโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางอุมารัก รางศรีโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ บูชากุลโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายระเทือง นางามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทพพร สรรพทรัพย์โรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการ
3. นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุลโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
4. นายพัทยา บุญญะรังโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
5. นางสาวบรรจบพร คำจันทร์โรงเรียนบ้านคำปะกั้งกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ทวีทรัพย์สพป.นค.2ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ พิมพ์มาสพป.นค.2กรรมการ
3. นายรัฐกร จงรักษ์สพป.นค.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนุชจิรา จันดาโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นางนุ่มนวล วงศ์พงษ์คำโรงเรียนบ้านร่งอโนร่องแกมกรรมการ
3. นางรัตติกาล เครือเพียกุลโรงเรียนบ้านตาลชุมกรรมการ
4. นางนีรนาท บุญญาพิทักษ์โรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นางสาวปิยนุช ภูมาศโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางเปมิกา ไทยเจริญพรโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจรีพร สืบโมราโรงเรียนบ้านน้ำเปกรรมการ
3. นางปานใจ เข่งดีโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นายสมพร พูดเพราะโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางธิวา เปียจำปาโรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสายันต์ พันลำโรงเรียนบ้านแบงประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สอนสมนึกโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญกรรมการ
3. นายนพพร สรรพทรัพย์โรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการ
4. นายพิฑูรย์ ทิมินกุลโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
5. นายสุภเวช ป้องสนามโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายฉลอง เทียบแสนโรงเรียนอนุบาลเปงจานประธานกรรมการ
2. นายประยน เรือนเพ็ญโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ คงปัญญาโรงเรียนแบงกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ ชานวงษ์โรงเรียนบ้านคำโคนสว่างกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ์ พัฒนจักรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางธนวรรณ หมื่นเรือคำโรงเรียนบ้านตาลชุมประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล แก้วมงคลโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
3. นางประนอม บัวคอมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางนุชจิรา จันดาโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งกรรมการ
5. นางสุดสาคร จามพัฒน์โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการ
6. นางสาวสุนิชฌา นิดานาราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางทิพวัลย์ พรหมโคตรโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย กองธรรมโรงเรียนบ้านจับไม้กรรมการ
3. นางลำดวน ดงราษีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางผุสดี เทพไทยาโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
5. นางแสงสุรีพร ศรีผาโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางมนัส แสงขันโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายพยัญ ผาบสิมมาโรงเรียนบ้านหนองวัวชุมกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย วรขันธ์โรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
4. นายวัสพล พัดเปี้ยมาโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นายบัณฑิต ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านปักหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสง่า สินธิสุทธิ์โรงเรียนบ้านกุดบงประธานกรรมการ
2. นางสมบุญ มะลิซ้อนโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
3. นางจันคำ เวชสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
4. นายคำฟอง ตันประเสริฐโรงเรียนบ้านนาทับไฮกรรมการ
5. นางนันทิดา กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอรพินทร์ โพธิหะนามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา จันทะแจ่มโรงเรียนบ้านดอนเหมือดกรรมการ
3. นายศราวุธ กาญจสุขเมฆินโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสาวลำดวน สุทธิประภาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นางอรุณ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ เวียงคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย แท่นหินโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายเคน โพธิ์เศษโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
4. นายนพพร มังคละแสนโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายจรูญกิจ ทองแสนโรงเรียนยูเนสโกสัมนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางคูณ สะวิสัยโรงเรียนบ้านนาตาลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ปู่วังโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสมจิตร ภูมิโสมโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
4. นางสำราญจิตต์ พุทธจงโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นางทิพวรรณ วรรณคำโกฎิ์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ จงรักษ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสมควร วรโยธาโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
3. นางอำพร มงคลโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นางนิรมล มิทะลาโรงเรียนนิคมเจริญชัยกรรมการ
5. นางนัฐธียา เหมือนบุุดดีโรงเรียนบ้านบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสมร กะวิเศษโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางทองใส ภูชาดึกโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
3. นางผุสดี เพ็งวิภาศโรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็กกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ สมจิตพิจารณ์โรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการ
5. นางเรืองศิลป์ โสภาเวทย์โรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเพิ่มพูล บูชากุลโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา เรียมแสนโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางจุฑามาศ อินธิราชโรงเรียนบ้านน้ำเปกรรมการ
4. นางวงเดือน วงษ์ชาลีโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
5. นางอัจฉิมา งามวิไลโรงเรียนบ้านหาดสั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพิศวง ด่านรัตนนะโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้นนาหนังกรรมการ
3. นางบานเย็น เทพาโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
4. นางชุมพร ดาศรีโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
5. นางประภาพรรณ อุตะมะยานโรงเรียนบ้านดงดาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านโพนแพงประธานกรรมการ
2. นางพรนิภา วรรณมหินทร์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
3. นางนรินทร์ ดวงภมรโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลากรรมการ
4. นางวารุณี ปราบสารโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
5. นางสมจิตร ภูมิโสมโรงรียนบ้านนาหนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเย็นจิตร์ มณีวงศ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล แก้วมงคลโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
3. นางประนอม บัวคอมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายวิโรจน์ ตะมะนันโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นางสาวซ่อนกลิ่น สุวรรณวงษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเย็นจืตร์ มณีวงศ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล แก้วมงคลโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
3. นางประนอม บัวคอมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายวิโรจน์ ตะมะนันโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นางสาวซ่อนกลิ่น สุวรรณวงษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวิมลประภา อ่อนพรมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา นาใจคงโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
3. นางสาวดวงตา ศรีสร้างคอม โรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นางสาวชมนภัส ผ่องปัญญาโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางสมหมาย ราคาพงษ์โรงเรียนบ้านนาเมยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนพรัตน์ นามบุญมี โรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา ปัญญาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา พันธ์ภักดีโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
4. นางอรนุช ท่อนไม้จันทร์ โรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา ดาเหล็กโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ นามสีอุ่นโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางมยุรี อินทะโชติโรงเรียนอนุนิคมเปงจานกรรมการ
3. นางอุไร บริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางมารยาท เทพอินแดงโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวภคินี ฐานะโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นางสาวอนุมา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยยงค์ คลังกลางโรงเรียนบ้านทุ่งธาตุท่าลี่ ฯประธานกรรมการ
2. นางพรพิศ สังทองโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นางวาปี ธะนิศรีโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
4. นางรุ่งลักษณ์ จัดโสภาโรงเรียนเพียงหลวง ๑๓กรรมการ
5. นางกัญญาภัค สนิทบรรเลงโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชัยยงค์ คลังกลางโรงเรียนบ้านทุ่งธาตูท่าลี่ ฯประธานกรรมการ
2. นายพรพิศ สังทอง โรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นางวาปี ธะนิศรีโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
4. นางกัญญาภัค สนิทบรรเลงโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นางรุ่งลักษณ์ จัดโสภาโรงเรียนเพียงหลวง ๑๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายชัยยงค์ คลังกลางโรงเรียนบ้านทุ่งธาตูท่าลี่ดอนกลางสมาคคีประธานกรรมการ
2. นางวาปี ธะนิศรีโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
3. นางกัญญาภัค สนิทบรรเลงโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางรุ่งลักษณ์ จัดโสภาโรงเรียนเพียงหลวง ๑๓กรรมการ
5. นางพรพิศ สังทอง โรงเรียนบ้านบัวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเทียร จานลานโรงเรียนบ้านต้อนเหนือประธานกรรมการ
2. นางมรกต ศรีสุราษฎร์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
3. นางทัศนาพร โยธิกุล โรงเรียนบ้านเซิมกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ กุลวงษ์โรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการ
5. นางสมใจ โพนพุทธโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเทียร จานลานโรงเรียนบ้านต้อนเหนือประธานกรรมการ
2. นางมรกต ศรีสุราษฎร์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
3. นางสมใจ โพนพุทธโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ กุลวงษ์โรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการ
5. นางสาวทัศนาพร โยธิกุล โรงเรียนบ้านเซิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเทียร จานลานโรงเรียนบ้านต้อนเหนือประธานกรรมการ
2. นางมรกต ศรีสุราษฎร์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
3. นางสมใจ โพนพุทธ โรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
4. นางสาวทัศนาพร โยธิกุลโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ กุลวงษ์โรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุบรรณ นันทพลโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพา คลังชำนาญโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
3. นางสาวอัมพิกา ชาวสวยโรงเรียบ้านหนองจอกโนนสมบุรณ์กรรมการ
4. นางนภสร แข็งแรงโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
5. นางสาวจิราพร พิสัยสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นางสาวผุสดี เทพไทยาโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
7. นางภัทราวดี แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
8. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรงามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเทียร จานลานโรงเรียนบ้านต้อนเหนือประธานกรรมการ
2. นางมรกต ศรีสุราษฎร์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
3. นางสมใจ โพนพุทธโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ กุลวงษ์โรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการ
5. นางทัศนาพร โยธิกุล โรงเรียนบ้านเซิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุบรรณ นันทพลโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพา คลังชำนาญโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
3. นางนภสร แข็งแรงโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
4. นางจิราพร พิสัยสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นางสาวผุสดี เทพไทยาโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
6. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรงามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
7. นางภัทราวดี แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
8. นางสาวอัมพิกา ชาวสวยโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุบรรณ นันทพลโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพา คลังชำนาญโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
3. นางสาวอัมพิกา ชาวสวยโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวจิราพร พิสัยสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นางสาวผุสดี เทพไทยาโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
6. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรงามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
7. นางภัทราวดี แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
8. นางนภสร แข็งแรงโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุบรรณ นันทพลโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพา คลังชำนาญโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
3. นางสาวจิราพร พิสัยสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสาวผุสดี เทพไทยาโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรงามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
6. นางภัทราวดี แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
7. นางนภสร แข็งแรงโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุบรรณ นันทพลโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางภัทราวดี แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
3. นางพิมพา คลังชำนาญโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
4. นางสาวอัมพิกา ชาวสวยโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวจิราพร พิสัยสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นางสาวผุสดี เทพไทยาโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
7. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรงามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
8. นางนภสร แข็งแรงโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุบรรณ นันทพลโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางภัทราวดี แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
3. นางพิมพา คลังชำนาญโรงเรียนบ้านาหนังกรรมการ
4. นางสาวอัมพิกา ชาวสวยโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางนภสร แข็งแรงโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
6. นางจิราพร พิสัยสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางสาวผุสดี เทพไทยาโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
8. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรงามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุบรรณ นันทพลโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราวดี แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
3. นางพิมพา คลังชำนาญโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
4. นางสาวอัมพิกา ชาวสวยโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางนภสร แข็งแรงโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
6. นางสาวผุสดี เทพไทยาโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
7. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรงามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
8. นางสาวจิราพร พิสัยสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสมจันทร์ ทิพเสนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิตรา สุพรโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยกรรมการ
4. นางอัญชนา ภูมาศโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางถิรดา ทองแสนโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยประธานกรรมการ
2. นางเกษราภรณ์ วรสิษฐ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นางนัฎทิยา ศรีมงคลโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
4. นางมวลทอง มหาธรรมโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางถิรดา ทองแสนโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยประธานกรรมการ
2. นางนัฎทิยา ศรีมงคลโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ วรสิษฐ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางมวลทอง มหาธรรมโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางถิรดา ทองแสนโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยประธานกรรมการ
2. นางนัฎทิยา ศรีมงคลโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ วรสิษฐ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางมวลทอง มหาธรรมโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุพัตรา บริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นางรุ่งพิศ เกตุคำโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการ
3. นางภควดี บูชาทิพย์โรงเรียนหมู่บ้านตัวอยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุพัตรา บริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นางรุ่งพิศ เกตุคำโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการ
3. นางภควดี บูชาทิพย์โรงเรียนหมู่บ้านตัวอยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสมจันทร์ ทิพเสนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิตรา สุพรโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยกรรมการ
4. นางอัญชนา ภูมาศโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสมจันทร์ ทองแสนโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิตรา สุพรโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยกรรมการ
4. นางอัญชนา ภูมาศโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ศน.จักรพัฒน์ สมบูรณ์ โทร 0879061032 LineID:x-jakkapat email:jakkapat@nongkhai2.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]