หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6-7 ตุลาคม 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการ  
2 นายอนันต์ พันนึก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 รองประธานคณะกรรมการ  
3 นายประหยัด โพนสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 รองประธานคณะกรรมการ  
4 นายสวัสดิ์ แสงขัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 รองประธานคณะกรรมการ  
5 นายอำนวย ทิพย์กำจร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 รองประธานคณะกรรมการ  
6 จักรพัฒน์ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ  
7 นายสุวัฒน์ โบราณินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ  
8 นายชัยณรงค์ ไชยวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ  
9 นางกนกรัตน์ บุญผ่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ  
10 นางราตรี ฉันทพจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาลและแผน กรรมการ  
11 นางสาวนิติยา ตาตินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล กรรมการ  
12 นายชารี แพนแสง ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเซิมโพธิ์์ กรรมการ  
13 นายสมพงษ์ ปราบศัตรู ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้างบ้านผือ กรรมการ  
14 นายสุรชัย ทินกระโทก ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ กรรมการ  
15 ว่าที่ร้อยตรีรัฐฐา มานัส ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว กรรมการ  
16 นายเสถียร แก้วมงคล ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบุง กรรมการ  
17 นายเตียงทอง ชัยจันทา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล กรรมการ  
18 นายธวัช ถาโท ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาหนัง กรรมการ  
19 นายอุดม หวังหมู่กลาง ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวงหนองหลวง กรรมการ  
20 นายอาชว์ บุตรวงศ์ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบุงเฝ้าไร่ กรรมการ  
21 นายอุดมสิน คำมุงคุณ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปงจานนคร กรรมการ  
22 นายพิทยา บริจาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดหลวง กรรมการ  
23 นายสมเกียรติ ประจันติ ครูโรงเรียนบ้านนาตาล กรรมการ  
24 นายยุวเรศ ศรีหาบุตร นักประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
25 นางสาวทัศสนียา ประจิมทิศ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการ  
26 นางสาวกาญจนา คุปนัติ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการ  
27 นายชัชวาล รูปขันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการ  
28 นางสาวมัทธิดา พงษ์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการ  
29 นายนพดล เสนาอาจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ  
30 นางรำเพย ทินกระโทก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ  
31 นางสาวณัชฐานีย์ คนงาม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  
32 นายวิทยา ทวีทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
33 นายตุ๊ จงรักษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
34 นายอนุชิต บัวพุฒ ศึกษานิเทศก์ กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
35 นายเวชยันต์ ภูละคร ศึกษานิเทศก์ กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
36 นายปรีชา หลักคำพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
37 นายสมพงษ์ มหาโยธี ศึกษานิเทศก์ กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
38 นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
39 นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
40 นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
41 นายวิโรจน์ ต่อติด ศึกษานิเทศก์ กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
42 นางสาวมนัสวีร์ พงษ์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ศน.จักรพัฒน์ สมบูรณ์ โทร 0879061032 LineID:x-jakkapat email:jakkapat@nongkhai2.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]