สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโพธิ์ 28 1 0 0 29
2 บ้านแบง 27 1 0 1 28
3 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 24 1 1 1 26
4 เวทีราษฎร์บำรุง 21 1 0 1 22
5 บ้านผือ 20 4 0 1 24
6 อนุบาลหนองควาย 20 2 0 0 22
7 บ้านบัว 19 0 0 1 19
8 บ้านวัดหลวง 18 1 0 0 19
9 บ้านโนนสะอาด 13 1 0 0 14
10 อนุบาลรัตนบัณฑิต 12 1 1 0 14
11 บ้านเชียงอาด 12 1 0 0 13
12 บ้านเซิม 11 3 1 0 15
13 บ้านหนองอั้ว 11 1 1 2 13
14 บ้านหนองหอย 11 1 1 0 13
15 เฝ้าไร่วิทยา 11 0 0 0 11
16 รุจีจินตกานนท์ 10 3 1 0 14
17 สุทธสิริโสภา 10 1 0 0 11
18 บ้านนายาง 9 2 0 0 11
19 บ้านพระบาทนาหงส์ 9 2 0 0 11
20 บ้านนาหนัง 9 2 0 0 11
21 บ้านนาฮำ 8 1 0 0 9
22 โนนฤๅษี 8 1 0 0 9
23 บ้านเหล่าต่างคำ 7 0 1 1 8
24 อนุบาลอรวรรณ 7 0 0 0 7
25 บ้านดงกำพี้ 6 1 0 0 7
26 รสลินคัคณางค์ 6 0 0 0 6
27 บ้านแป้น 5 2 0 0 7
28 บ้านใหม่ 5 1 1 0 7
29 บ้านโนนสวรรค์ 5 0 0 0 5
30 ชุมชนบ้านปากสวย 5 0 0 0 5
31 บ้านโพนแพง 5 0 0 0 5
32 บ้านนาเพียงใหญ่ 4 4 0 0 8
33 บ้านหนองแอก 4 3 0 1 7
34 อนุบาลนิคมเปงจาน 4 2 0 0 6
35 บ้านหนองเค็ม 4 1 1 0 6
36 อนุบาลภัทรมน 4 1 0 0 5
37 สันติรักษ์ 4 1 0 0 5
38 บ้านท่าคำบง 4 1 0 0 5
39 บ้านต้อน 4 0 0 1 4
40 บ้านนาเมย 4 0 0 1 4
41 บ้านคำโคนสว่าง 4 0 0 0 4
42 บ้านนาคำมูลชมภูพร 4 0 0 0 4
43 บ้านนาทับไฮ 4 0 0 0 4
44 บ้านโคกกลาง 4 0 0 0 4
45 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 4 0 0 0 4
46 ชุมชนบ้านชุมช้าง 3 1 0 0 4
47 บ้านดงสระพัง 3 0 0 1 3
48 ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 3 0 0 0 3
49 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 3 0 0 0 3
50 บ้านท่าหนองพันทา 3 0 0 0 3
51 บ้านหาดสั่ง 3 0 0 0 3
52 บ้านหนองวัวชุม 3 0 0 0 3
53 อนุบาลเธียรวนนท์ 3 0 0 0 3
54 บ้านโคกหัวภู 3 0 0 0 3
55 หมู่บ้านตัวอย่าง 3 0 0 0 3
56 บ้านปัก 3 0 0 0 3
57 ป่าไม้อุทิศ 8 3 0 0 0 3
58 บ้านน้ำเป 2 2 0 0 4
59 บ้านกลุ่มพัฒนา 2 1 0 0 3
60 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 2 1 0 0 3
61 โนนยางดอนเม็ก 2 1 0 0 3
62 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 2 1 0 0 3
63 บ้านหนองกุ้ง 2 1 0 0 3
64 บ้านหนองบัวเงิน 2 0 1 0 3
65 บ้านห้วยเปลวเงือก 2 0 0 0 2
66 ประชาบำรุง 2 0 0 0 2
67 บ้านปักหมู 2 0 0 0 2
68 บ้านคำปะกั้ง 2 0 0 0 2
69 บ้านสามัคคีชัย 2 0 0 0 2
70 บ้านหนองแคนดอนสนุก 2 0 0 0 2
71 บ้านนาดี 2 0 0 0 2
72 บ้านสร้างนางขาว 1 2 1 0 4
73 กุดแคนโนนมันปลา 1 1 0 0 2
74 บ้านกุดบง 1 1 0 0 2
75 บ้านกุดแกลบ 1 1 0 0 2
76 บ้านนิคมดงบัง 1 0 1 0 2
77 บ้านโคกถ่อนวิทยา 1 0 1 0 2
78 บ้านหนองหลวง 1 0 0 1 1
79 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 1 0 0 0 1
80 บ้านตาลชุม 1 0 0 0 1
81 บ้านต้อนเหนือ 1 0 0 0 1
82 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 0 0 0 1
83 บ้านโปร่งสำราญ 1 0 0 0 1
84 บ้านจับไม้ 1 0 0 0 1
85 สนธิราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
86 ยูเนสโกสัมมนา 1 0 0 0 1
87 อนุบาลเฝ้าไร่ 1 0 0 0 1
88 นิคมเจริญชัย 1 0 0 0 1
89 บ้านคำจำปา 1 0 0 0 1
90 บ้านคำตอยูง 1 0 0 0 1
91 บ้านดอนเหมือด 1 0 0 0 1
92 บ้านหนองแก้ว 1 0 0 0 1
93 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี 1 0 0 0 1
94 บ้านก่องขันธ์ 0 1 0 2 1
95 บ้านคำเจริญ 0 1 0 0 1
96 บ้านหนองยาง 0 1 0 0 1
97 บ้านโพนทอง 0 1 0 0 1
98 เตชะไพบูลย์ 1 0 1 0 0 1
99 บ้านหนองคอน 0 0 2 1 2
รวม 514 66 15 16 611