สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโพธิ์ 28 1 0 0 29
2 บ้านแบง 27 1 0 1 28
3 เวทีราษฎร์บำรุง 19 1 0 1 20
4 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 16 1 0 1 17
5 บ้านวัดหลวง 16 1 0 0 17
6 บ้านบัว 16 0 0 1 16
7 บ้านผือ 15 4 0 1 19
8 อนุบาลหนองควาย 13 2 0 0 15
9 บ้านโนนสะอาด 13 1 0 0 14
10 บ้านหนองอั้ว 11 1 1 2 13
11 บ้านเชียงอาด 11 1 0 0 12
12 เฝ้าไร่วิทยา 11 0 0 0 11
13 อนุบาลรัตนบัณฑิต 10 1 1 0 12
14 สุทธสิริโสภา 10 1 0 0 11
15 บ้านนายาง 9 2 0 0 11
16 บ้านพระบาทนาหงส์ 9 2 0 0 11
17 รุจีจินตกานนท์ 8 3 1 0 12
18 บ้านเซิม 8 3 1 0 12
19 บ้านหนองหอย 8 1 1 0 10
20 บ้านนาฮำ 8 1 0 0 9
21 บ้านนาหนัง 7 2 0 0 9
22 โนนฤๅษี 7 1 0 0 8
23 บ้านเหล่าต่างคำ 7 0 1 1 8
24 อนุบาลอรวรรณ 7 0 0 0 7
25 บ้านดงกำพี้ 6 1 0 0 7
26 รสลินคัคณางค์ 6 0 0 0 6
27 บ้านใหม่ 5 1 1 0 7
28 บ้านโนนสวรรค์ 5 0 0 0 5
29 บ้านโพนแพง 5 0 0 0 5
30 บ้านหนองแอก 4 3 0 1 7
31 บ้านแป้น 4 2 0 0 6
32 บ้านหนองเค็ม 4 1 1 0 6
33 อนุบาลภัทรมน 4 1 0 0 5
34 สันติรักษ์ 4 1 0 0 5
35 บ้านนาเมย 4 0 0 1 4
36 บ้านคำโคนสว่าง 4 0 0 0 4
37 บ้านนาคำมูลชมภูพร 4 0 0 0 4
38 บ้านนาทับไฮ 4 0 0 0 4
39 บ้านโคกกลาง 4 0 0 0 4
40 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 4 0 0 0 4
41 บ้านนาเพียงใหญ่ 3 4 0 0 7
42 บ้านท่าคำบง 3 1 0 0 4
43 บ้านดงสระพัง 3 0 0 1 3
44 บ้านท่าหนองพันทา 3 0 0 0 3
45 บ้านหาดสั่ง 3 0 0 0 3
46 บ้านหนองวัวชุม 3 0 0 0 3
47 อนุบาลเธียรวนนท์ 3 0 0 0 3
48 บ้านโคกหัวภู 3 0 0 0 3
49 หมู่บ้านตัวอย่าง 3 0 0 0 3
50 บ้านปัก 3 0 0 0 3
51 ป่าไม้อุทิศ 8 3 0 0 0 3
52 บ้านน้ำเป 2 2 0 0 4
53 อนุบาลนิคมเปงจาน 2 2 0 0 4
54 บ้านกลุ่มพัฒนา 2 1 0 0 3
55 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 2 1 0 0 3
56 โนนยางดอนเม็ก 2 1 0 0 3
57 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 2 1 0 0 3
58 บ้านหนองกุ้ง 2 1 0 0 3
59 บ้านหนองบัวเงิน 2 0 1 0 3
60 บ้านห้วยเปลวเงือก 2 0 0 0 2
61 ประชาบำรุง 2 0 0 0 2
62 บ้านปักหมู 2 0 0 0 2
63 บ้านคำปะกั้ง 2 0 0 0 2
64 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 2 0 0 0 2
65 บ้านสามัคคีชัย 2 0 0 0 2
66 บ้านหนองแคนดอนสนุก 2 0 0 0 2
67 ชุมชนบ้านปากสวย 2 0 0 0 2
68 บ้านนาดี 2 0 0 0 2
69 บ้านสร้างนางขาว 1 2 1 0 4
70 กุดแคนโนนมันปลา 1 1 0 0 2
71 ชุมชนบ้านชุมช้าง 1 1 0 0 2
72 บ้านกุดบง 1 1 0 0 2
73 บ้านกุดแกลบ 1 1 0 0 2
74 บ้านนิคมดงบัง 1 0 1 0 2
75 บ้านโคกถ่อนวิทยา 1 0 1 0 2
76 บ้านต้อน 1 0 0 1 1
77 บ้านหนองหลวง 1 0 0 1 1
78 บ้านตาลชุม 1 0 0 0 1
79 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 0 0 0 1
80 บ้านโปร่งสำราญ 1 0 0 0 1
81 ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 1 0 0 0 1
82 บ้านจับไม้ 1 0 0 0 1
83 สนธิราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
84 ยูเนสโกสัมมนา 1 0 0 0 1
85 อนุบาลเฝ้าไร่ 1 0 0 0 1
86 นิคมเจริญชัย 1 0 0 0 1
87 บ้านคำจำปา 1 0 0 0 1
88 บ้านคำตอยูง 1 0 0 0 1
89 บ้านดอนเหมือด 1 0 0 0 1
90 บ้านหนองแก้ว 1 0 0 0 1
91 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี 1 0 0 0 1
92 บ้านก่องขันธ์ 0 1 0 2 1
93 บ้านคำเจริญ 0 1 0 0 1
94 บ้านหนองยาง 0 1 0 0 1
95 บ้านโพนทอง 0 1 0 0 1
96 เตชะไพบูลย์ 1 0 1 0 0 1
97 บ้านหนองคอน 0 0 2 1 2
รวม 455 66 14 16 551