สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแบง 11 7 3 21 27 1 0 1 28
2 เวทีราษฎร์บำรุง 9 4 4 17 19 1 0 1 20
3 อนุบาลหนองควาย 8 2 1 11 13 2 0 0 15
4 บ้านวัดหลวง 6 0 1 7 16 1 0 0 17
5 เฝ้าไร่วิทยา 5 4 0 9 11 0 0 0 11
6 บ้านนาฮำ 4 2 1 7 8 1 0 0 9
7 บ้านโนนสะอาด 4 0 6 10 13 1 0 0 14
8 บ้านนายาง 3 3 1 7 9 2 0 0 11
9 บ้านพระบาทนาหงส์ 3 0 3 6 9 2 0 0 11
10 รุจีจินตกานนท์ 3 0 2 5 8 3 1 0 12
11 บ้านผือ 2 5 2 9 15 4 0 1 19
12 บ้านหนองอั้ว 2 3 3 8 11 1 1 2 13
13 บ้านบัว 2 2 3 7 16 0 0 1 16
14 อนุบาลรัตนบัณฑิต 2 2 1 5 10 1 1 0 12
15 รสลินคัคณางค์ 2 2 1 5 6 0 0 0 6
16 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 2 1 2 5 16 1 0 1 17
17 บ้านโนนสวรรค์ 2 0 2 4 5 0 0 0 5
18 บ้านดงกำพี้ 2 0 0 2 6 1 0 0 7
19 บ้านหนองเค็ม 2 0 0 2 4 1 1 0 6
20 บ้านหนองบัวเงิน 2 0 0 2 2 0 1 0 3
21 บ้านโพธิ์ 1 8 5 14 28 1 0 0 29
22 บ้านคำโคนสว่าง 1 2 1 4 4 0 0 0 4
23 บ้านนาคำมูลชมภูพร 1 2 0 3 4 0 0 0 4
24 อนุบาลอรวรรณ 1 1 2 4 7 0 0 0 7
25 โนนฤๅษี 1 1 0 2 7 1 0 0 8
26 บ้านนาทับไฮ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
27 บ้านนาเพียงใหญ่ 1 1 0 2 3 4 0 0 7
28 บ้านนาเมย 1 0 1 2 4 0 0 1 4
29 บ้านท่าหนองพันทา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
30 บ้านห้วยเปลวเงือก 1 0 1 2 2 0 0 0 2
31 ประชาบำรุง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
32 สุทธสิริโสภา 1 0 0 1 10 1 0 0 11
33 บ้านหาดสั่ง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
34 กุดแคนโนนมันปลา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
35 บ้านนิคมดงบัง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
36 บ้านตาลชุม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 บ้านโปร่งสำราญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 บ้านเซิม 0 2 2 4 8 3 1 0 12
40 บ้านนาหนัง 0 2 0 2 7 2 0 0 9
41 บ้านปักหมู 0 2 0 2 2 0 0 0 2
42 บ้านเชียงอาด 0 1 3 4 11 1 0 0 12
43 บ้านหนองวัวชุม 0 1 2 3 3 0 0 0 3
44 บ้านโพนแพง 0 1 1 2 5 0 0 0 5
45 อนุบาลภัทรมน 0 1 1 2 4 1 0 0 5
46 บ้านดงสระพัง 0 1 1 2 3 0 0 1 3
47 บ้านน้ำเป 0 1 1 2 2 2 0 0 4
48 บ้านคำปะกั้ง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
49 บ้านใหม่ 0 1 0 1 5 1 1 0 7
50 บ้านแป้น 0 1 0 1 4 2 0 0 6
51 สันติรักษ์ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
52 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
53 อนุบาลเธียรวนนท์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
54 บ้านโคกหัวภู 0 1 0 1 3 0 0 0 3
55 บ้านกลุ่มพัฒนา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
56 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
57 โนนยางดอนเม็ก 0 1 0 1 2 1 0 0 3
58 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
59 ชุมชนบ้านชุมช้าง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
60 บ้านต้อน 0 1 0 1 1 0 0 1 1
61 ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านจับไม้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
63 สนธิราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านท่าคำบง 0 0 2 2 3 1 0 0 4
65 บ้านเหล่าต่างคำ 0 0 1 1 7 0 1 1 8
66 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
67 หมู่บ้านตัวอย่าง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
68 บ้านสามัคคีชัย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
69 บ้านหนองแคนดอนสนุก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
70 บ้านสร้างนางขาว 0 0 1 1 1 2 1 0 4
71 บ้านหนองหลวง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
72 ยูเนสโกสัมมนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
73 อนุบาลเฝ้าไร่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
74 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 8 1 1 0 10
75 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 4 3 0 1 7
76 บ้านปัก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
77 ป่าไม้อุทิศ 8 0 0 0 0 3 0 0 0 3
78 อนุบาลนิคมเปงจาน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
79 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
80 บ้านหนองกุ้ง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
81 ชุมชนบ้านปากสวย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
82 บ้านนาดี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
83 บ้านกุดบง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
84 บ้านกุดแกลบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
85 บ้านโคกถ่อนวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
86 นิคมเจริญชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านคำจำปา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านคำตอยูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 บ้านดอนเหมือด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 บ้านหนองแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 บ้านก่องขันธ์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
93 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 เตชะไพบูลย์ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านหนองคอน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
รวม 94 81 71 246 455 66 14 16 535