สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแบง 11 7 3 21 27 1 0 1 28
2 อนุบาลหนองควาย 11 2 2 15 20 2 0 0 22
3 เวทีราษฎร์บำรุง 10 4 5 19 21 1 0 1 22
4 บ้านวัดหลวง 7 0 1 8 18 1 0 0 19
5 บ้านผือ 6 5 2 13 20 4 0 1 24
6 เฝ้าไร่วิทยา 5 4 0 9 11 0 0 0 11
7 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 4 5 2 11 24 1 1 1 26
8 บ้านบัว 4 2 3 9 19 0 0 1 19
9 อนุบาลรัตนบัณฑิต 4 2 1 7 12 1 1 0 14
10 บ้านนาฮำ 4 2 1 7 8 1 0 0 9
11 บ้านโนนสะอาด 4 0 6 10 13 1 0 0 14
12 บ้านนายาง 3 3 1 7 9 2 0 0 11
13 รุจีจินตกานนท์ 3 1 3 7 10 3 1 0 14
14 บ้านพระบาทนาหงส์ 3 0 3 6 9 2 0 0 11
15 บ้านหนองอั้ว 2 3 3 8 11 1 1 2 13
16 บ้านเซิม 2 2 2 6 11 3 1 0 15
17 รสลินคัคณางค์ 2 2 1 5 6 0 0 0 6
18 บ้านโนนสวรรค์ 2 0 2 4 5 0 0 0 5
19 บ้านดงกำพี้ 2 0 0 2 6 1 0 0 7
20 บ้านหนองเค็ม 2 0 0 2 4 1 1 0 6
21 บ้านหนองบัวเงิน 2 0 0 2 2 0 1 0 3
22 บ้านโพธิ์ 1 8 5 14 28 1 0 0 29
23 บ้านนาหนัง 1 3 0 4 9 2 0 0 11
24 บ้านต้อน 1 2 1 4 4 0 0 1 4
25 บ้านคำโคนสว่าง 1 2 1 4 4 0 0 0 4
26 บ้านนาคำมูลชมภูพร 1 2 0 3 4 0 0 0 4
27 บ้านเชียงอาด 1 1 3 5 12 1 0 0 13
28 อนุบาลอรวรรณ 1 1 2 4 7 0 0 0 7
29 บ้านนาเพียงใหญ่ 1 1 1 3 4 4 0 0 8
30 ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 1 1 1 3 3 0 0 0 3
31 โนนฤๅษี 1 1 0 2 8 1 0 0 9
32 ชุมชนบ้านปากสวย 1 1 0 2 5 0 0 0 5
33 บ้านนาทับไฮ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
34 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
35 บ้านนาเมย 1 0 1 2 4 0 0 1 4
36 บ้านท่าหนองพันทา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
37 บ้านห้วยเปลวเงือก 1 0 1 2 2 0 0 0 2
38 ประชาบำรุง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
39 สุทธสิริโสภา 1 0 0 1 10 1 0 0 11
40 บ้านหาดสั่ง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
41 กุดแคนโนนมันปลา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
42 บ้านนิคมดงบัง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
43 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านตาลชุม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านต้อนเหนือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านโปร่งสำราญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 ชุมชนบ้านชุมช้าง 0 3 0 3 3 1 0 0 4
49 บ้านแป้น 0 2 0 2 5 2 0 0 7
50 บ้านปักหมู 0 2 0 2 2 0 0 0 2
51 บ้านหนองวัวชุม 0 1 2 3 3 0 0 0 3
52 บ้านโพนแพง 0 1 1 2 5 0 0 0 5
53 อนุบาลภัทรมน 0 1 1 2 4 1 0 0 5
54 บ้านดงสระพัง 0 1 1 2 3 0 0 1 3
55 บ้านน้ำเป 0 1 1 2 2 2 0 0 4
56 บ้านคำปะกั้ง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
57 บ้านหนองหอย 0 1 0 1 11 1 1 0 13
58 บ้านใหม่ 0 1 0 1 5 1 1 0 7
59 อนุบาลนิคมเปงจาน 0 1 0 1 4 2 0 0 6
60 สันติรักษ์ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
61 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
62 อนุบาลเธียรวนนท์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
63 บ้านโคกหัวภู 0 1 0 1 3 0 0 0 3
64 บ้านกลุ่มพัฒนา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
65 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
66 โนนยางดอนเม็ก 0 1 0 1 2 1 0 0 3
67 บ้านจับไม้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 สนธิราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านท่าคำบง 0 0 3 3 4 1 0 0 5
70 บ้านเหล่าต่างคำ 0 0 1 1 7 0 1 1 8
71 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
72 หมู่บ้านตัวอย่าง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
73 บ้านสามัคคีชัย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
74 บ้านหนองแคนดอนสนุก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
75 บ้านสร้างนางขาว 0 0 1 1 1 2 1 0 4
76 บ้านหนองหลวง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
77 ยูเนสโกสัมมนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
78 อนุบาลเฝ้าไร่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
79 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 4 3 0 1 7
80 บ้านปัก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
81 ป่าไม้อุทิศ 8 0 0 0 0 3 0 0 0 3
82 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
83 บ้านหนองกุ้ง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
84 บ้านนาดี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
85 บ้านกุดบง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
86 บ้านกุดแกลบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
87 บ้านโคกถ่อนวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
88 นิคมเจริญชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 บ้านคำจำปา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 บ้านคำตอยูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 บ้านดอนเหมือด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 บ้านหนองแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 บ้านก่องขันธ์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
95 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 เตชะไพบูลย์ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านหนองคอน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
รวม 119 94 78 291 514 66 15 16 595