เจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อประสานงาน ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ที่ จ.สุรินทร์
ติดต่อประสานงานกลุ่มงานเลขานุการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์ (สพป.)
ที่ ชื่อผู้ประสาน เบอร์โทร
1 ศน. ชำนาญ ภคะวา 089-7758648
2 ศน.บัญญัติ โอษฐงาม 089-7711892
3 ดร.จำรัส สอนกล้า 081-9763279
4 น.ส.นภาพร รังสรรค์เมธากุล 095-6099252

ติดต่อประสานงานกลุ่มงานเลขานุการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์ (สพม.) ที่ ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทร
1 นายสำเริง บุญโต 081-4709416
2 นายองอาจ ดีประดวง 093-5545588
3 นายวัชรา สามาลย์ 088-5727955
วันพุธ ที่ 07 ตุลาคม 2558 เวลา 17:00 น.