ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>6-7 ตุลาคม 2557
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่  => 9-11  ตุลาคม  2558 (ให้แก้ไขผ่านระบบโรงเรียน หรือ lineid:x-jakkapat)
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 12-14  ตุลาคม 2558

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-10 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  11-13 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู =>  14-21 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  22  พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  23 - 25 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  1  ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุรินทร์  =>  7 - 9  ธันวาคม 2558

วันศุกร์ ที่ 09 ตุลาคม 2558 เวลา 09:56 น.