รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
6-7 ตุลาคม 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 1. เด็กชายกฤษณะ  พุดบุรี
2. เด็กชายภูรินทร์  เปล่งผล
 
1. นายพิสิฏฐ์  ศรีสุขพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1. เด็กชายวุฒิชัย  พังทุย
2. เด็กชายอเล็ก  วรภาพ
 
1. นายวชิระ  คำสิงห์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนฤๅษี 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  กองวงษ์
2. เด็กชายอนุชิต  โลนุช
 
1. นายพิเชษฐ์  ศรีสุระ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายพสุธา  โคตะพันธ์
2. เด็กชายศรายุทธ์  สีอ่อนแห้
 
1. นายอนุชิต  รางศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมสีลา
2. เด็กชายอรรถพร  ทนิลรัมย์
 
1. นายวุฒินันท์  พระเทพ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายจีระวัฒน์  เหมือนโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ปุชัยเคน
3. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์   เพ็งพิทักษ์
4. เด็กชายศุภวิชญ์  วาระอาลัย
5. เด็กหญิงสาริกา  วาโยบุตร
 
1. นายอาคม  มาตา
2. นายวิชิต  เทพไทยา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กหญิงดนยา  จันทะคัด
2. เด็กชายธวัชชัย  ชุมไธสงค์
3. เด็กหญิงวนิดา  สุโพไข
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุริจันทร์
5. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุทธิวิเศษ
 
1. นายสมศักดิ์   วินทะไชย
2. นางสาวภคินี  ฐานะ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ทองห่อ
2. เด็กชายพงพณิชย์  อินทร์บุตร
 
1. นางปราณี  พาโส
2. นางเหมือนจันทร์  พิลางาม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงรัตน์ธิดา  นันทะวงค์
2. เด็กชายวรรณเฉลิม  จอมทิพย์
 
1. นายสมพงษ์  นาคเสน
2. นายดำเนิน  บุญเดช
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กชายกฤษดา  มาตรา
2. เด็กหญิงนุกธิดา  ชินโพธิ์คลัง
 
1. นางฐาปนีย์  ศรีสุจันทร์
2. นางพัชรัตน์  พลศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  สีแก้ว
 
1. นางละมุล  นะคำศรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กหญิงอรวรรณ  นาใจคง
 
1. นายนิคม  นามบุญมี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงอารียา  ทองดี
 
1. นายพิเชษฐ์  พุ่มนวล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กหญิงพฤกลัดดา  ไชยรส
 
1. นางประเทือง  กองธรรม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายทรงวุฒิ  บุญทัน
 
1. นายนิคม  นามบุญมี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายปิยะมงคล  อามาตย์มนตรี
 
1. นายคมกฤษณ์  ทองขอน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงมัสยา  รักษาพันธ์
 
1. นายประพันธ์พงศ์   บรรเทา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงฐานิตา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายคมกฤษณ์  ทองขอน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 1. เด็กหญิงปาลิตา  บุญคำ
2. เด็กหญิงวิรัชดา  สาเดช
 
1. นางสาวศศิธร  กางเดช
2. นางสาวพัชรี  สมบูรณ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กหญิงพิณพาทย์  อาจหาญ
2. เด็กหญิงวรัทยา  วรรณพราหมณ์
 
1. นางสาวนัฏฐนิชชา  กาลจักร
2. นางอัจฉราวรรณ  โคตรสาอุประ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สายบุญขันธ์
2. เด็กหญิงอนุตรา  มหาไชย
 
1. นางสาวสาวิตรี  เหล่าฆ้อง
2. นางสุดถวิล  ปัดถาทุม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวผัน
 
1. นางสาวสาวิตรี  เหล่าฆ้อง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ฉันทมิตร
2. เด็กชายศิริวัตน์  ทุมแสง
3. เด็กชายสิริวัตร  อินทะ
 
1. นายยรรยงค์  เป็นรัมย์
2. นางประนอม  หากันได้
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายทรงพล  เหล่าทองสาร
2. เด็กชายภานุพงษ์  แฟงกลาง
3. เด็กชายสหรัฐ  ก้อมอ่อน
 
1. นายนิคม  นามบุญมี
2. นางนพรัตน์  นามบุญมี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพร  โสดทา
2. เด็กชายธีระยุทธ  กะวีกุล
3. เด็กชายไพศาล  แก้วเกิดมี
 
1. นายยรรยงค์  เป็นรัมย์
2. นายยศกร  ปวงสุข
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงชญาดา  สิงหอำไพ
 
1. นางศิริพร  ศิริมงคล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สารศรี
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีสมบูรณ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปรีชา  ทิวาพัฒน์
 
1. นายนพพร  มังคละแสน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีณรงค์
 
1. นางนงเยาว์  สุนาคราช
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนาวิน  โพธิ์เลิง
 
1. นายนพพร  มังคละแสน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงณัฐฐิชา  คำเชียง
 
1. นางเรืองสิน  โสภาเวทย์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงกรวรรณ   รอดอุดม
2. เด็กหญิงกัญญดา   รอดอุดม
3. เด็กหญิงกาญจนาพร  แสวงศรี
4. เด็กชายจิรวัฒน์   นวนน้ำจิตต์
5. เด็กหญิงจิราพร  ขันธวุธ
6. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีวงษ์
7. เด็กหญิงชญานิน  สุขา
8. เด็กชายชนสรณ์    วุฒิสาร
9. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทองจันทร์
10. เด็กหญิงดวงรัตน์   ป้อมผาลา
11. เด็กชายถิรวัฒน์   สุวรรณชัยรบ
12. เด็กหญิงทนัชชา  พลเสน
13. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สีสด
14. เด็กหญิงธีรนาฏ   แสวงนาม
15. เด็กหญิงธีราพร   พิมวาปี
16. เด็กหญิงนงลักษณ์  ผายชำนาญ
17. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ศิริ
18. เด็กหญิงบัณทิตา  นามหงษา
19. เด็กชายปัณณวิชญ์   สาคร
20. เด็กหญิงพรลภัส  อ่อนโคกสูง
21. เด็กหญิงพัชชา   สวนลา
22. เด็กหญิงพิชาภรณ์  กระทู่นันต์
23. เด็กชายพีระภัทร์    พิรักษา
24. เด็กหญิงฟ้าใส  หนองผือ
25. เด็กชายภัทรพล  พรมประพันธ์
26. เด็กชายภูบดินทร์  เดือนขาว
27. เด็กชายวรยุทธ  จอมสังข์
28. เด็กหญิงวริศรา  นวลออน
29. เด็กหญิงวริศรา  ตาลลาด
30. เด็กหญิงสุนิสา  สงวนสิน
31. เด็กชายอดิเทพ   ภูพานทอง
32. เด็กชายอนุชิต   ดีโยธา
33. เด็กหญิงอภิภาวดี    สมบูรณ์
34. เด็กชายอริญชัย   สีกวนชา
35. เด็กหญิงอาภรณ์   ศรีจักร
36. เด็กหญิงเปรมวดี  บรรเทิงใจ
37. เด็กหญิงเมทิกา   มณีเจริญ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้วคำ
2. นางสาวนิตยา  คำศรีสุข
3. นางสาวนิภาพร  สาคร
4. นางนริศรา  นิลแสงศรี
5. นางสาวพนิดา  มิทะลา
6. นางสาวปุณิกา  ข่าทิพย์พาที
7. นางสาวกันตสิริ  แพงสุข
8. นางสาวจุฑามาศ  ดวงแก้ว
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กชายพีรพล  นาทองถม
 
1. นางสาวพุทธวรรณี  วันเหิม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 1. เด็กหญิงรัตนา  ยันตะพันธ์
 
1. นางไพบูลย์  สุวรรณเลิศ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 1. เด็กชายวีระพล  วรรณศิริ
 
1. นายสุพรหม  ทาเภา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กหญิงสรวีย์  ตุ่มภา
 
1. นายนิกร  ผาบจุงกุง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กชายสุธี  ประจิตร
 
1. นางจุฬาภรณ์  จันชารี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  นวลขาว
 
1. นางบรรทม  ทองเต็ม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชันษา
 
1. นางสาวอุษา  บุพศิริ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิมพ์พาไชย
 
1. นางสตรีรัตน์  ศรีโยธี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีอุดร
 
1. นายวิทยา  วงษ์ไชยา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงสุกานดา  ตันชมภู
 
1. นางเกศลักษณ์  อภัยภักดิ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กชายจิตติศักดิ์  ซื่อตรง
 
1. นายวัฒนา  คำทะเนตร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กชายเหมวัต  พระโพธิ์
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีสมบูรณ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 1. เด็กหญิงบุษยมาส  ช่วยศรีทอง
 
1. นางสาวผกาวรรณ  อังคะพนมไพร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ชาติทุ่ง
 
1. นายภัทรชัย  ธรรมคุณชัย
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  นวลขาว
 
1. นางบรรทม  ทองเต็ม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1. เด็กหญิงแอนเจอร์รีน  แก้วระหัน
 
1. นายนุกูล  เข่งดี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กชาย กฤษติภัทร  วิพากย์เดชา
2. เด็กหญิงจารุภา  รวมพร
3. เด็กหญิงชลธิชา   เรือสุวรรณ
4. เด็กหญิงชวัลย์ลักษณ์  งามผ่อง
5. เด็กชายชินภัทร   ไพวงศา
6. เด็กชายชิษณุชา  วิสภา
7. เด็กหญิงณัชนิชา  วิเชฏฐพงษ์
8. เด็กหญิงณัฐณิชา   เจริญพร
9. เด็กหญิงณัฐนพิน  เคหะฐาน
10. เด็กชายณัฐภูมิ  เทพสุริย์
11. เด็กชายตั้งจิต   ชุมพล
12. เด็กชายธณภัทร  ประจิมทิศ
13. เด็กชายธราเทพ   พลภักดี
14. เด็กหญิงธัญญาณัฐ   ศรีแสน
15. เด็กชายนวพรรษ  สีหา
16. เด็กหญิงนันทฉัตร  ทองหล่ำ
17. เด็กหญิงปพิชญา   เคหฐาน
18. เด็กชายปริยากร  พิมพ์โต
19. เด็กชายปริยากร  พิมโต
20. เด็กชายปรเมษฐ   อินทรักษา
21. เด็กหญิงปวิชญาดา   ผาสุราษฎร์
22. เด็กหญิงปิยฉัตร   ปัดถามัย
23. เด็กชายพลเชษฐ์  ปาปะขำ
24. เด็กหญิงฟ้าทวีพร   มาลาสิน
25. เด็กหญิงภัทรลาภา   ปฎิเสน
26. เด็กหญิงมนัสชนก   พระชัย
27. เด็กหญิงวรรณภาพร   ทับสีแก้ว
28. เด็กหญิงวราภรณ์   รัตนเมธาโกศล
29. เด็กชายศราวุธ  ชนะชัย
30. เด็กชายศิรวิทย์  จับตะเฆ้
31. เด็กชายสหรัฐ   ศาตสมบูรณ์
32. เด็กหญิงสิริโสภา   ปะระมะ
33. เด็กหญิงสุพิชญา    แก้ววิเศษ
34. เด็กหญิงอชิรญา  ไพวงศา
35. เด็กหญิงอภิชนกน์   สมบูรณ์
36. เด็กหญิงอมรรัตน์   เพชรนอก
37. เด็กหญิงเยาวภา   เสนทา
38. เด็กชายโชติพัฒน์  ภูมิฐาน
39. เด็กหญิงไอลิน   โจเก็นเซ่น
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้วคำ
2. นางสาวนิตยา  คำศรีสุข
3. นางสาวกานต์นภัส  สุวรรณวงษ์
4. นางสาวนิภาพร  สาคร
5. นางสาวรัตนา  รัตนมงคล
6. นายจิรวัฒน์  สารีพันดอน
7. นายพชร  สาคร
8. นางภาวนา  แสวงนาม
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุมรินทร์
2. เด็กหญิงขิมญารัตน์  พรมสีหา
3. เด็กชายจักรกริช  กาญจนจำรูญศรี
4. เด็กชายธนกฤต  ฉันทมิตร
5. เด็กหญิงมนันญา  นุราช
6. เด็กชายระติพงษ์  ขันติสะพังหลวง
7. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมสีหา
8. เด็กหญิงสุนิษา  โคตรสขึง
9. เด็กชายอรรถพล  ธรรมบุตร
10. เด็กหญิงเมทินี  ศรีสะอาด
 
1. นายกำธร  เวชสิทธิ์
2. นายชาฤติ  ชนาภาณิชยกุล
3. นางสาวศรินทิพย์  พิมพเสน
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 1. เด็กชายกมล  ทองอยู่
2. เด็กชายจักริน  พรมหันต์
3. เด็กชายธนาพล   ไม้แพ
4. เด็กชายธรรมาธิป  มูลละ
5. เด็กชายธาดา  วงษ์สงคราม
6. เด็กหญิงปนัดดา  หาญราชา
7. เด็กหญิงปิยธิดา  พิมพ์พา
8. เด็กหญิงพนิดา  ยอดจันทร์
9. เด็กหญิงวราภรณ์  เดื่อทุ่ง
10. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเลิศ
 
1. นายกำธร  เวชสิทธิ์
2. นายชาฤติ  ชนาภาณิชยกุล
3. นางสาวศรินทิพย์  พิมพเสน
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สวนมอญ
2. เด็กหญิงดาริกา  เพชรโก
3. เด็กหญิงปภัสสร  อุตรา
4. เด็กหญิงพิจิตตรา  ยวดดี
5. เด็กหญิงสมัญญา  อินทะโพธิ์
6. เด็กหญิงอนุสรณ์  โชติรัตน์
 
1. นางสาวรัชฎา  พระโพธิ์
2. นางสาวดาราพร  ทานัง
3. นางสาวสิริกาญจน์  ผ่านสำแดง
4. นางสาวเสาวดี  ฝ้ายขาว
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกัลยกร  มีชัย
2. เด็กหญิงถาวรีย์  เจิมขุนทด
3. เด็กหญิงธนพร  วัชรวิทยา
4. เด็กหญิงนันทัชพร  อินกง
5. เด็กหญิงวิมลพรรณ  ปู่วัง
6. เด็กหญิงศศิธร  แซ่แต้
7. เด็กหญิงศิริกานดา  บรรณารักษ์
8. เด็กหญิงศุภนิดา  ชาลี
 
1. นางสุดารัตน์  วัฒนพฤติไพศาล
2. นางสาวเสาวนีย์  สุวรรณรอด
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทีโสดา
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  สุวรรณรินทร์
3. เด็กหญิงนิตยา  บูชากุล
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ตามพันธ์
5. เด็กหญิงภานุมาศ  วรรณประไพ
6. เด็กหญิงลีลาชนก  ตรงดี
7. เด็กหญิงสุจิตราภา  เพียศรี
8. เด็กหญิงสุดธิดา  ประจิตร์
9. เด็กหญิงสุพิตรา  พระชัย
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำวงษา
 
1. นายอัมรินทร์   เพียเอีย
2. นายผดุงศักดิ์  ตรีพลี
3. นายสุรพล  มาตวงค์
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ขัติยะ
2. เด็กชายนฤเดช   อุปแก้ว
3. เด็กหญิงนัฐนินันทน์   เผ่าเต็ม
4. เด็กหญิงนุชเนตร  แจ้งสว่าง
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ยางนอก
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  ยะประภา
7. เด็กหญิงปรีดาภรณ์   อ่อนสุวรรณ
8. เด็กหญิงมลนภา  มีมาก
9. เด็กหญิงวิภาวี  พลศิริ
10. เด็กชายวุฒิพงศ์   เก่งเกตุ
11. เด็กหญิงสุชาดา   อาจินกิจ
12. เด็กหญิงสุชาวดี  ไชยจักร
13. เด็กชายสุทธิเกียรติ  ชัยบรรลือ
14. เด็กหญิงสุภารัตน์   ดวงกลาง
15. เด็กหญิงสุรัตนา  อ.ท.สี
16. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อ่อนสุวรรณ
 
1. นางสาวสุพรรษา  คุณวิชา
2. นายคมสันต์  เหล่าธรรม
3. นายพยนต์  นุ่นนาแซง
4. นายจำนงค์  รมย์วิชัย
5. นางสาวรจนา  พิมพาชัย
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนัฐธิยา  ปักคะมา
2. เด็กหญิงมลิวัลย์  คันโททอง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  จำนงเพียร
4. เด็กหญิงอภิภัยพร  ประเคน
5. เด็กหญิงอรัญญา  กิดนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ทองคำ
2. นางสาววิไลลักษณ์  สารธิราช
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1. เด็กชายจักรภพ   น้อยเนาลา
2. เด็กชายณัฐนันท์  ธรรมขันธ์
3. เด็กชายทินกร  ศรีสมบูรณ์
4. เด็กหญิงพัชราภา  วิริยาภิรมย์
5. เด็กหญิงศวรรยา  พิเสม
6. เด็กหญิงอินทราณี  ภูสะไสย
 
1. นายวัฒนา  ชัยโสม
2. นางบังอร  ศรีจันทร์
3. นางอวยพร  สุวรรณรินทร์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แกมใบ
2. เด็กชายทิพกร  พิมพา
3. เด็กชายภาคภูมิ   สีใส
4. เด็กชายสิทธิโชค  ชาติทุ่ง
5. เด็กชายเจษฎา  มหาวงศ์
6. เด็กชายเอกพล  เวียงคำ
 
1. นายอนุวัฒน์  ชาญฉลาด
2. นางสุดสวาท  หน่อแก้ว
3. นางอัจจิมา   งามวิไล
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีเผลา
2. เด็กหญิงภูริทัต  ภูทัด
3. เด็กหญิงละมัย  พลพิทักษ์
4. เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณไกรศร
5. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วเจริญ
6. เด็กหญิงอังคณารักษ์  สุกรรณ
7. เด็กหญิงเกดกมล  จันทะศรี
8. เด็กหญิงเมริญา  ชาวยศ
 
1. นายจักรพงษ์  เบ้ารักษา
2. นางวิไล  พรมภิมาตย์
3. นางสาวปภาดา  อินทร
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงนีรชา  โมมา
2. เด็กชายสิริมงคล  ล้าหมอก
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  มาลัย
 
1. นางสาวสงวน  เรียงพรม
2. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรมแสง
2. เด็กหญิงนันทนา  ประเสริฐกุล
3. เด็กหญิงมลิดา  พิจารย์โชติ
 
1. นางสาวสงวน  เรียงพรม
2. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
 
62 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สาวงนาม
2. เด็กหญิงภัทราพร  โพธิ์สิงห์
 
1. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ
2. นายธวัชชัย  ธรรมขันธ์
 
63 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94.625 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงปวิชญา  ธานัง
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  บุญกว้าง
 
1. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
2. นางนุศรา  ธานัง
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. นายณัฐวุฒิ  คำพิลา
2. เด็กหญิงภัสรา  ยงยืน
 
1. นายประเทือง  นางาม
2. นายดำเนิน  บุญเดช
 
65 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. นายกันตพงษ์  บัวแทน
2. นายมินทดา  สิงห์บุญมา
 
1. นายกษิดิ์เดช  ปราบสาร
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กชายตันติยาวัฒน์  มูลหอม
2. เด็กชายนราดร  อุ่นพรมมี
 
1. นายศุภกิจ  ราชบุรี
2. นางสมปอง  สลาพิมพ์
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงสีดา  โคกสถาน
2. เด็กชายโฆษิต  หว้านเครือ
 
1. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ
2. นางภัทราวดี  แก้วจันทร์
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายภัทรพล  โนนพัน
2. เด็กชายเจษฎา  ไชยา
 
1. นายโชติ  มะลิซ็อน
2. นางอุมารัก  รางศรี
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายคฑา  วิชัยดิษ
2. เด็กหญิงณิฐทิตา  แสงโทโพธิ์
 
1. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ
2. นางพรนิภา  วรรณมหินทร์
 
70 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงอรทัย  สุกใส
2. เด็กชายโชคดี  พิทักษ์วาปี
 
1. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวขนิษฐา  มุกขะกัง
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เขียวขำ
2. เด็กชายทินกร  ชาพิมพ์
 
1. นายเทพพร   สรรพทรัพย์
2. นางศิริพร  ดงงาม
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงภาวดี  รู้ยืนยง
2. เด็กหญิงวัลวิษา  นาแก้ว
 
1. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ
2. นางอรุณ  ศรีภักดี
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 1. เด็กหญิงชลิตา  ชัยจันทร์
2. เด็กชายชินกฤต  จตุเทน
3. เด็กชายพีรภัทร  สยมชัย
 
1. นางอรวรรณ  หล้าบุตรศรี
2. นางสาวยุวดี  มีศรี
 
74 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กหญิงจินตนา  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงชลธิชา  วิบูลย์กุล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมภักดี
 
1. นายสมบัติ  ตันนารัตน์
2. นางสาวจรุงจิต  นาคเสน
 
75 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรามกระโทก
2. เด็กชายเจษฎา  ชาวยศ
3. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  อุ่นวิเศษ
 
1. นางปริญฎา  อุ่นวิเศษ
2. นางรินทร์ลภัส  ตั้งสมบัติสันติ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  อุบลเกิด
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ยะประภา
3. เด็กชายราเมศวร์  ถาวร
 
1. นายยศกร  ปวงสุข
2. นางประนอม  หากันได้
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีรโชติ  โลกธาตุ
2. เด็กชายประวีณ  แสนสิทธิ์
3. เด็กชายพีรพล  จันทร์เพ็ง
 
1. นายยศกร  ปวงสุข
2. นายยรรยงค์  เป็นรัมย์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายกฤษฎา  เพ็ชรโรจน์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยทองดี
3. เด็กชายธนากร  สอนสำโรง
 
1. นางสาววิภารัตร  ตางจงราช
2. นางอัจฉราวรรณ  โคตรสาอุประ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  พิมพ์พันธ์
2. เด็กหญิงปรัชญา  จันทะจร
3. เด็กชายสุริยา  พิมพ์พันธ์
 
1. นางพรพิมล  แก้วมงคล
2. นางเหมือนจันทร์  พิลางาม
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลชุม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  โยธิกุล
2. เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณวงษ์
3. เด็กหญิงนันทิชา  สุวรรณวงษ์
4. เด็กชายบัญชาชัย  พรหมเมตตา
5. เด็กหญิงวนิษา  ชมประเสริฐ
6. เด็กชายอัฎวราวุฒิ  ไชยะนาน
 
1. นางธนวรรณ  หมื่นเรือคำ
2. นายพงษ์ศักดิ์  หมื่นเรือคำ
3. นายคง  วงษ์คำหาญ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงชุติมา  ไกรรัตน์
2. เด็กหญิงพรรณธิรา  มูลภิประถม
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  เสมสูงเนิน
4. เด็กหญิงศิรินภา  เกตุราช
5. เด็กหญิงสุนิตา  ปาระสาร
6. เด็กหญิงอารีญา  มูลลา
 
1. นางพรนิภา  วรรณมหินทร์
2. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ
3. นางเกศลักษณ์  อภัยภักดิ์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงปริยดา  โบสถ์ดอน
2. เด็กหญิงมนัสวีร์  โพธิ์สิงห์
3. เด็กหญิงสุริยากรณ์  ปากขันตรี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  อภัยวงศ์
2. นางสาวอภันตรี  กองมณี
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สนหา
2. เด็กหญิงพิยดา  ริ้วทอง
3. เด็กชายสุเมธ  อินสมบัติ
 
1. นายสุนทร  สอนสมนึก
2. นางสาวทัศวรรณ  โสภากุล
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุทธิแสน
2. เด็กหญิงประวีณา  หมอเก่ง
3. เด็กชายยุทธการ  ดาขาว
 
1. นางวชิราภรณ์  สาริคาร
2. นางสาวภัทราภรณ์  ทองอุ่น
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศิริญา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ระดาฤทธิ์
3. เด็กหญิงโสภาพร  จันทร์เพ็ง
 
1. นายยศกร  ปวงสุข
2. นายพิชิตชัย  เบ้าสาทร
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กชายฟ้าประทาน  รักษานวล
2. เด็กหญิงภัชราภร  กอแก้ว
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  สีสัน
 
1. นางสาวพุทธวรรณี  วันเหิม
2. นางนิภารัตน์  สมจิตพิจารณ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมย 1. เด็กหญิงประไพพร  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงพรประภา  วงษาเทพ
3. เด็กหญิงอรนรินทร์  โฮมชัย
 
1. นายนิยม  วงค์คำสม
2. นางสาวจารุณี  ไชยชาญ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1. เด็กหญิงธิดาพร  บุญพร้อม
2. เด็กหญิงสุจานันทร์   วรจักร์
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  ศรีโมรส
 
1. นางสำราญจิตต์  พุทธจง
2. นางสาวฉัตรสุดา  จามน้อยพรม
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญชัย
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สิงห์อ่อน
3. เด็กหญิงหยาดนภา  พึ่งสุข
 
1. นางสาวฐิตินันท์  โคตรประทุม
2. นางสาวนุชรี  ทิพย์เจริญ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แพงไธสง
2. เด็กหญิงมลวิภา  ภูยาฟ้า
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ไชยราษรี
 
1. นางปรียานาถ   หวังหมู๋กลาง
2. นางสุภาพร  โคตรประทุม
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ตามพันธ์
2. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์บัญฑิต
3. เด็กหญิงอรนิษา  วาสรัตน์
 
1. นายวิโรจน์  ตะมะนัน
2. นางสนธยา  บุตรสาระ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทีโสดา
2. เด็กหญิงนิตยา  บูชากุล
3. เด็กหญิงสุจิตราภา  เพียศรี
 
1. นายวิโรจน์  ตะมะนัน
2. นายพิทยา  จำวงศ์
 
93 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายณัฐพล  วิมลสม
2. เด็กชายศิวากูล  พรมวงษา
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บัวใหญ่รักษา
 
1. นางจุฬา  ศรีมังคละ
2. นางสาวกรรณิกา  คุปนัติ
 
94 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 1. เด็กหญิงธนัชพร  ทองเหม
2. เด็กหญิงปัญญพร  ไกรสุข
3. เด็กชายวัชรวีร์  ประยูรชาญ
 
1. นางสาวเบญจลักษณ์   ไฝทาคำ
 
95 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. นางสาวจริยาภรณ์  สมิงรำ
2. นางสาวสุพิศ  มงคุณ
3. นางสาวเดือน  น้ำคำ
 
1. นางอัจฉรา  รู้ยืนยง
2. นางสาวอัจฉรางค์  วงษ์สิม
 
96 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กชายจักรินทร์  พินะพงษ์
2. เด็กหญิงน้ำริน  สุพันธ์
3. เด็กหญิงศศิโสม  หอมเย็น
 
1. นางนัฐธียา  เหมือนบุตรดี
2. นางสาวสุภารัตน์  สุทธิสาร
 
97 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  พิทักษ์เขต
2. เด็กหญิงพลอยนิล  ศรแสง
 
1. นางยุภาพร  เวชสิทธิ์
2. นางเพ็ญศรี  มีฮาตร์
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โสภารักษ์
 
1. นางปราณี  โฆสิต
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กชายเนติพงษ์  วงษาเทพ
 
1. นางถิรดา  ทองแสน
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายเดชณรงค์  สังสุดแท้
 
1. นางปาจรีย์  นิคมภักดิ์
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อน 1. เด็กหญิงธิตาวีร์  บิลโภชน์
2. เด็กหญิงผกามาศ  วังศรี
3. เด็กหญิงรุ้งนภา  สาธุชาติ
4. เด็กหญิงสุพรรณษา  แรมสุข
5. เด็กหญิงอภิญญา  ฟองสาลี
 
1. นางจิตรา  สุพร
2. นางพิศมัย  พฤกษชาติ
3. นางสาวลัดดาวรรณ  แก้วม่วง
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กหญิงจิตรสุดา  ประเสิรฐสังข์
 
1. นายชูชัย  ทองวงษ์
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 1. เด็กชายปฏิพล  อุตมะ
 
1. นายประลอง  ไชยวี
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทร์ผา
 
1. นางกองสินธิ์ุ  ศรีชัยชนะ
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. นางสาวอรอนงค์  ชนูนันท์
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงกวิสรา   วันใส
 
1. นางวรินทร  สอนใหม่
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงดลฤทัย  เมืองผากุล
2. เด็กหญิงธนาวดี  สมบัติหล้า
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พลเยี่ยม
 
1. นางโสมจันทร์  ทิพเสนา
2. นางสาวสาวิตรี  แง้วอ๋อง
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนัง 1. เด็กชายชินราช  จุลนันท์
2. เด็กชายภูวดล  ทับวงษา
3. เด็กชายเทวา  ไวยาวรณ์
 
1. นายณรงค์  มหาชัย
2. นางสาวสุรีย์พร  สุวจันทร์
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายปฏิวัติ  ภูชุม
2. เด็กชายปริญญา  จวงโส
3. เด็กชายอดิศรณ์  เสนกาบ
 
1. นางสาววิภารัตร  ตางจงราช
2. นางอัจฉราวรรณ  โคตรสาอุประ
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  กลหลัด
2. เด็กชายวรชาติ  ผิวคำ
3. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีสมบัติ
 
1. นางสมบุญ  มะลิซ้อน
2. นางธรกาญ  นามสีอุ่น
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายณัฐวุฒ  นาคำ
2. เด็กชายไพฑรูย์  โต๊ะขุขันธ์
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายกฤษฎา  ปราณี
2. นายอชิตพล  สิมมาจันทร์
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 1. เด็กชายถีระวัฒน์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายอนุรักษ์  แพงบุดดี
3. เด็กชายอิทธิพล  วงค์กัลยา
 
1. นางสาวสุวรรณี  พิมเส็ง
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์คำ
2. เด็กชายอนุชา  เทพไทยา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  กาฬภักดี
 
1. นางผุสดี  เทพไทยา
2. นางผกาเพชร  ขวัญสถิตย์วงศ์
 
115 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กชายปัณณวิชญ์   สาคร
 
1. นางสาวนิตยา  คำศรีสุข
 
116 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  คงประพัฒน์
 
1. นายนพพร  มังคละแสน
 
117 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายพงศกร  เดชจร
 
1. นายอดิศักดิ์  นาเคน
 
118 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงกรวรรณ   รอดอุดม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้วคำ
 
119 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กหญิงจตุพร  ณ หนองคาย
2. เด็กชายจักรภพ  น้ำใส
3. เด็กหญิงจันทร์ทอง  ผาทอง
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  สิริเปี่ยมสุข
5. เด็กชายจิราวุฒิ  ผาทอง
6. เด็กชายจีรศักดิ์  ผาทอง
7. เด็กชายชินวัฒน์  ดอนขัน
8. เด็กหญิงฐาปนี  ปาระมี
9. เด็กหญิงทศพร  ชาวยศ
10. เด็กชายธนากร  ผาทอง
11. เด็กชายธีปกรณ์  ขุนสักทอง
12. เด็กหญิงนภัสรา  ผาทอง
13. เด็กชายปฏิภาน  รามฤทธิ์
14. เด็กหญิงปณัฐดา  เทียมสม
15. เด็กหญิงผกามาศ  ปาระมี
16. เด็กหญิงพรทิพย์  สุยคำไฮ
17. เด็กหญิงวาสนา  เคณาภูมิ
18. เด็กหญิงวิภาพร  ผาทอง
19. เด็กหญิงศรัญญ่า  ณ หนองคาย
20. เด็กหญิงศรันญา  ผาทอง
21. เด็กชายศันสนะ  ชาพิทักษณ์
22. เด็กชายศุภชัย  ศิริเชษฐ์
23. เด็กชายสิทธิกร  ผาทอง
24. เด็กชายอติชาติ  สุวรรณผล
25. เด็กหญิงอรพิมล  มหาฤทธิ์
26. เด็กหญิงอรยา  ณ หนองคาย
27. เด็กหญิงอาภาพร  ผาทอง
28. เด็กหญิงอินทิรา  บุญเคน
29. เด็กชายอิสรา  ศรีจันทร์
30. เด็กชายเจษฎา  สุทธิวรรณ
 
1. นายวิสุทธิพล  ศรีโยธา
2. นายทวี  แสงฤทธิ์
3. นางปิยะธิดา  วงศ์รัตน์
4. นางอัมพร  ดอนจันทร์โคตร
5. นางสาวดาราวรรณ  สิงห์คำ
6. นางสาวอุสา  เคณาภูมิ
7. นางสาวภัทรียา  นิงเกต