หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวราวุฒิ แท่นแก้วโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ กิ่งกุ่มกลางโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางสาววิไล ชลไชยะโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
4. นายสาคร ไกรกลางโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
6. นายพุทธา สมสันเทียะโรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
7. นายณรงค์ศักดิ์ เปรมกมลโรงเรียนบ้านหัวทะเลกรรมการ
8. นายประสพ พรหมดิเรกโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
9. นายชาติชาย โชติกลางโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเนาวรัตน์ จันทรวิวัฒน์โรงเรียนบ้านสะพานกรรมการ
11. นายสายันต์ กลีบจอหอโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
12. นางสาวรณิดา คำพิทักษ์โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
13. นายสมศักดิ์ สุขกำเนิดชมรมนักบินน้อย จ.นครราชสีมากรรมการ
14. นางสาวเพชรา วรพรหมมินทร์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวราวุฒิ แท่นแก้วโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ กิ่งกุ่มกลางโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางสาววิไล ชลไชยะโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
4. นายสาคร ไกรกลางโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
6. นายพุทธา สมสันเทียะโรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
7. นายณรงค์ศักดิ์ เปรมกมลโรงเรียนบ้านหัวทะเลกรรมการ
8. นายประสพ พรหมดิเรกโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
9. นายชาติชาย โชติกลางโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเนาวรัตน์ จันทรวิวัฒน์โรงเรียนบ้านสะพานกรรมการ
11. นายสายันต์ กลีบจอหอโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
12. นางสาวรณิดา คำพิทักษ์โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
13. นายสมศักดิ์ สุขกำเนิดชมรมนักบินน้อย จ.นครราชสีมากรรมการ
14. นางสาวเพชรา วรพรหมมินทร์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวราวุฒิ แท่นแก้วโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ กิ่งกุ่มกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทกรรมการ
3. นางเพชราภรณ์ อาจศิริโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
4. นายสาคร ไกรกลางโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ เปรมกมลโรงเรียนบ้านหัวทะเลกรรมการ
7. นายประสพ พรหมดิเรกโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
8. นายชาติชาย โชติกลางโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเนาวรัตน์ จันทรวิวัฒน์โรงเรียนบ้านสะพานกรรมการ
10. นายสายันต์ กลีบจอหอโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
11. นางสาวรณิดา คำพิทักษ์โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
12. นายสมศักดิ์ สุขกำเนิดชมรมนักบินน้อย จ.นครราชสีมากรรมการ
13. นายพุทธา สมสันเทียะโรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
14. นางสาวเพชรา วรพรหมมินทร์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมดุลย์ นิมิตรเกาะโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาภรณ์ ปลั่งกลางโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
3. นายธนะชัย มากพูนโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นายเฉลิม อาจหาญโรงเรียนบ้านต่างตากรรมการ
5. นางยิ่งกมล กลั่นโคกสูงโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
6. นางเบญจมาพร พิมพ์ทองหลางโรงเรียนบ้านด่านทองหลางกรรมการ
7. นางสาวณัฐชลีพร จิรสินสุเมธาโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
8. นางสาวนิตยา อามาตย์โรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
9. นายศิริพงษ์ มณีสว่างโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
10. นางศุภวรรณ จตุรโกมลโรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมดุลย์ นิมิตรเกาะโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาภรณ์ ปลั่งกลางโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
3. นายธนะชัย มากพูนโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นายเฉลิม อาจหาญโรงเรียนบ้านต่างตากรรมการ
5. นางยิ่งกมล กลั่นโคกสูงโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
6. นางเบญจมาพร พิมพ์ทองหลางโรงเรียนบ้านด่านทองหลางกรรมการ
7. นางสาวณัฐชลีพร จิรสินสุเมธาโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
8. นางสาวนิตยา อามาตย์โรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
9. นางศุภวรรณ จตุรโกมลโรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
10. นายศิริพงษ์ มณีสว่างโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ชาติผดุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลจลกประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ชิ้นสุวรรณโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางศิริกานต์ ขันธอารีโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)กรรมการ
4. นางมะลิ บำเพ็ญชอบโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)กรรมการ
5. นางสาวอุบล พรมมีโรงเรียนบ้านพลกรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ชาติผดุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลจลกประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ชิ้นสุวรรณโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
3. นางศิริกานต์ ขันธอารีโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)กรรมการ
4. นางมะลิ บำเพ็ญชอบโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)กรรมการ
5. นางสาวอุบล พรมมีโรงเรียนบ้านพลกรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางรัชนีกร อรุณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ขำดีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
3. นางวัชรางกูร เชื่อมกลางโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นางนันทวัน บ่อพิมายโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
5. นางเรียบ โพธิ์แสนโรงเรียนบ้านไชยมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ไพฑรูย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคพิสุทธิ์ คลังกูลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางพรไพลิน โพธิ์ทองโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางบังอร ช่างแก้วโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการ
5. นางสาวศิวพร คงแก้วโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ ชิดสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตรประธานกรรมการ
2. นางอุบลกาญจน์ กระเช่าทองโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
3. นายอนุวัฒิ ศรีสระน้อยโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ งามโคกสูงนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
5. นางจิระภาพร เหิมหาญโรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางกมลพร ว่องวิกย์การโรงเรียนบ้านกรูดหนองออกประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ กาญจนะแก้วโรงเรียนบ้านบุุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาววาสนา ขรึมสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางกมลพร ว่องวิกย์กรโรงเรียนบ้านกรูดหนองออกประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ กาญจนะแก้วโรงเรียนบ้านบุุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นางวาสนา ขรึมสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางกมลพร ว่องวิกย์การโรงเรียนบ้านกรูดหนองออกประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ กาญจนะแก้วโรงเรียนบ้านบุุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาววาสนา ขรึมสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอารยะ มนูญศักดิ์ภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายดำริห์ ธรรมบุญเรืองโรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือกรรมการ
3. นางอัจฉรา ดวงแสงโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอารยะ มนูญศักดิ์ภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายดำริห์ ธรรมบุญเรืองโรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือกรรมการ
3. นายสันติภาพ พันธุ์ชนะข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอารยะ มนูญศักดิ์ภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายดำริห์ ธรรมบุญเรืองโรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือกรรมการ
3. นายสันติภาพ พันธุ์ชนะข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสันติภาพ พันธุ์ชนะข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา แก้วชื่นชัยโรงเรียนบ้านโนนมันเทศกรรมการ
3. นางพิมพ์พิศา จุ้ยดอนกลอยโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางบุหงา พูลเแลิมโรงเรียนบ้านกล้วยจอหอประธานกรรมการ
2. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
3. นายประสิทธิ พึ่งหิรัญโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวีรศักดิ์ ฉายวิริยกุลโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางเรณุกา สุขมงคลโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางสุภาวดี บุญญาพิจิตรโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ ฉายวิริยกุลโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางเรณุกา สุขมงคลโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางสุภาวดี บุญญาพิจิตรโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ ฉายวิริยกุลโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางเรณุกา สุขมงคลโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางสุภาวดี บุญญาพิจิตรโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ธวัช ตราชูอาจารย์ภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางลำปางวดี ทองจันทร์โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นายเนติเกษม ชักชวนดีโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุภาพ ดวงดีภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพนา ช่างเกวียนโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
3. นายสุภาพ อุดมเลิศปรีชาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสมฤดี เป้ามีพันธุ์โรงเรียนบ้านด่านเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ ดวงดีภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพนา ช่างเกวียนโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
3. นายสุภาพ อุดมเลิศปรีชาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสมฤดี เป้ามีพันธุ์โรงเรียนบ้านด่านเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ดวงดีภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพนา ช่างเกวียนโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
3. นายสุภาพ อุดมเลิศปรีชาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสมฤดี เป้ามีพันธุ์โรงเรียนบ้านด่านเกวียนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวสุวิชญา รุมาคมโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเจนจิรา บุญช่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวสุวิชญา รุมาคมโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเจนจิรา บุญช่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวสุวิชญา รุมาคมโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเจนจิรา บุญช่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวสุวิชญา รุมาคมโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเจนจิรา บุญช่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวสุวิชญา รุมาคมโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเจนจิรา บุญช่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวสุวิชญา รุมาคมโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเจนจิรา บุญช่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวสุวิชญา รุมาคมโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเจนจิรา บุญช่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวสุวิชญา รุมาคมโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเจนจิรา บุญช่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวผกาวิน นาเมืองรักษ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวผกาวิน นาเมืองรักษ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวผกาวิน นาเมืองรักษ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวผกาวิน นาเมืองรักษ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวผกาวิน นาเมืองรักษ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวผกาวิน นาเมืองรักษ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวผกาวิน นาเมืองรักษ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวผกาวิน นาเมืองรักษ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวผกาวิน นาเมืองรักษ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวผกาวิน นาเมืองรักษ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมพร ทองสีเขียววิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวชมพูนุช ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวผกาวิน นาเมืองรักษ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมพร ทองสีเขียววิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวชมพูนุช ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นายจักกฤษ สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวผกาวิน นาเมืองรักษ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายไกรลาศ เอี่ยมศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเจนจิรา บุญช่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
6. นายกฤษณะ จาตุรัสวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
7. นางสาวสุวิชญา รุมาคมโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวเจนจิรา บุญช่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
6. นายกฤษณะ จาตุรัสวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
7. นางสาวสุวิชญา รุมาคมโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวเจนจิรา บุญช่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
6. นายกฤษณะ จาตุรัสวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
7. นางสาวสุวิชญา รุมาคมโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวเจนจิรา บุญช่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
6. นายกฤษณะ จาตุรัสวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
7. นางสาวสุวิชญา รุมาคมโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวเจนจิรา บุญช่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
6. นายกฤษณะ จาตุรัสวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
7. นางสาวสุวิชญา รุมาคมโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวเจนจิรา บุญช่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
6. นายกฤษณะ จาตุรัสวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
7. นางสาวสุวิชญา รุมาคมโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวเจนจิรา บุญช่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายจักกฤษณ์ เส็งกลิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
5. นายยงยุทธ ไปรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
6. นายกฤษณะ จาตุรัสวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
7. นางสาวสุวิชญา รุมาคมโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวเจนจิรา บุญช่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ กลิ่นจันทสรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ สว่างสุขกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา สพป.นม.1กรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ จันณรงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.1กรรมการ
4. นายสุพจน์ ทองพันธ์ุผู้อำนวยการโรงเรียนคอหงษ์กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ แพ่งสูงเนินศึกษษนิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
6. นางสาวมลฤดี มนทองหลางนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
7. นางวิภา รักชวนกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นม.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายไกรลาศ เอี่ยมศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
5. นายกนกพล ภาณพินทุนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายไกรลาศ เอี่ยมศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
5. นายกนกพล ภาณพินทุนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายไกรลาศ เอี่ยมศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
5. นายกนกพล ภาณพินทุนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายไกรลาศ เอี่ยมศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
5. นายกนกพล ภาณพินทุนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ หมวกขุนทดวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวนิชกานต์ นาฮ่อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายไกรลาศ เอี่ยมศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
5. นายกนกพล ภาณพินทุนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ หมวกขุนทดวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวนิชกานต์ นาฮ่อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายไกรลาศ เอี่ยมศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
5. นายกนกพล ภาณพินทุนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ หมวกขุนทดวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวนิชกานต์ นาฮ่อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ หมวกขุนทดวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวนิชกานต์ นาฮ่อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายไกรลาศ เอี่ยมศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
5. นายกนกพล ภาณพินทุนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ หมวกขุนทดวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวนิชกานต์ นาฮ่อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายคธายุทธ ผาผงวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายไกรลาศ เอี่ยมศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นายอดุลย์ ปิตาระเตโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
5. นายกนกพล ภาณพินทุนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ หมวกขุนทดวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวนิชกานต์ นาฮ่อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ หมวกขุนทดวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวนิชกานต์ นาฮ่อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ หมวกขุนทดวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวนิชกานต์ นาฮ่อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ หมวกขุนทดวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวนิชกานต์ นาฮ่อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ หมวกขุนทดวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวปรียาภัทร์ พัฒนจันทรารักษ์โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวนิชกานต์ นาฮ่อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปาจรีย์ บูรณธนิต พละสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ อ่วมอุไรวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ บำรุงธนทรัพย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางนทีกาญจน์ บุญโยธาโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่กรรมการ
5. นางอนุสรณ์ ลพล้ำเลิศโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวกาญจนา รอดคำทุยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวปวีณา เพียรงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปาจรีย์ บูรณธนิต พละสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ บำรุงธนทรัพย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ อ่วมอุไรวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางนทีกาญจน์ บุญโยธาโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่กรรมการ
5. นางอนุสรณ์ ลพล้ำเลิศโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวกาญจนา รอดคำทุยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวปวีณา เพียรงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปาจรีย์ บูรณธนิต พละสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ บำรุงธนทรัพย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ อ่วมอุไรวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางอนุสรณ์ ลพล้ำเลิศโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการ
5. นางนทีกาญจน์ บุญโยธาโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวปวีณา เพียรงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกาญจนา รอดคำทุยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปาจรีย์ บูรณธนิต พละสุขวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ บำรุงธนทรัพย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ อ่วมอุไรวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางอนุสรณ์ ลพล้ำเลิศโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการ
5. นางนทีกาญจน์ บุญโยธาโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวกาญจนา รอดคำทุยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวปวีณา เพียรงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศิริเพ็ญ แก้วดีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวนนทลี รัตนพันธุ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สีทองโรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบกรรมการ
5. นางนัฏกร สกุลศรีโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวอุไรวรรณ ขอกลางนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศิริเพ็ญ แก้วดีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวนนทลี รัตนพันธุ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สีทองโรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบกรรมการ
5. นางนัฏกร สกุลศรีโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวอุไรวรรณ ขอกลางนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศิริเพ็ญ แก้วดีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวนนทลี รัตนพันธุ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางนัฏกร สกุลศรีโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ สีทองโรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวอุไรวรรณ ขอกลางนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางศิริเพ็ญ แก้วดีวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวนนทลี รัตนพันธุ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
4. นางนัฏกร สกุลศรีโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ สีทองโรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวอุไรวรรณ ขอกลางนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ทองพันธุ์โรงเรียนบ้านคอหงษ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ สว่างสุขกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา สพป.นม.1กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แพ่งสูงเนินศึกษานิเทศก์ สพป.นม.1กรรมการ
4. นายเชาว์ กลิ่นจันทสรข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ จันณรงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
6. นางวิภา รักชวนกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นม.1กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวมลฤดี มนทองหลางนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ทองพันธ์ุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอหงษ์ประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย สว่างสุขกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา สพป.นม.1กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แพ่งสูงเนินศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
4. นายเชาว์ กลิ่นจันทสรข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ จันณรงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
6. นางวิภา รักชวนกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวมลฤดี มนทองหลางนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ ลิศนันท์กรรมการลูกเสือ สพป.นม.1ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย อ่วมวงษ์โรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
3. นางศิริอร วงษ์รัตนะข้าราชการบำนาญ สพป.นม.1กรรมการ
4. นางอัมพร ขวัญกลางข้าราชการบำนาญ สพป.นม.1กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศานต์ จุลโทชัยโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
6. นางจิตนา ผายพิมายโรงเรียนสีคิ้ว (สวัสดิ์ผดุงวิทยา)กรรมการ
7. นายณรงค์ หมายสมกลางโรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้กรรมการ
8. ดาบตำรวจอนันต์ บุญรอดผบ.หมู่ สภ.โพธิ์กลางกรรมการ
9. นายแสวง อันทยันโรงเรียนบ้านดอนกระทิงศีรษะช้างกรรมการ
10. นายอนันต์ ใจทนโรงเรียนบ้านละลมโพธิ์กรรมการ
11. นายชูเกียรติ ชาติวีรัตนไตรโรงเรียนบ้านด่านคนคบกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีอำไพ มงคุณพรมนักวิชาการ อบต.หนองจะบกกรรมการ
13. นายชูเกียรติ จิตรทหารโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
14. นางทุเรียน มุ่งเกมกลางโรงเรียนบ้านหนองจำปากรรมการ
15. นางสุกฤตา จามรพงศ์โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์กรรมการ
16. นายเสมือน บุญแซมโรงเรียนบ้านดอนกระทิงศีรษะช้างกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวประมวล แทนขุนทดกรรมการลูกเสือ สพป.นม.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ลิศนันท์กรรมการลูกเสือ สพป.นม.1ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย อ่วมวงษ์โรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
3. นางศิริอร วงษ์รัตนะข้าราชการบำนาญ สพป.นม.1กรรมการ
4. นางอัมพร ขวัญกลางข้าราชการบำนาญ สพป.นม.1กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศานต์ จุลโทชัยโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
6. นางจิตนา ผายพิมายโรงเรียนสีคิ้ว (สวัสดิ์ผดุงวิทยา)กรรมการ
7. นายณรงค์ หมายสมกลางโรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้กรรมการ
8. ดาบตำรวจอนันต์ บุญรอดผบ.หมู่ สภ.โพธิ์กลางกรรมการ
9. นายแสวง อันทยันโรงเรียนบ้านดอนกระทิงศีรษะช้างกรรมการ
10. นายอนันต์ ใจทนโรงเรียนบ้านละลมโพธิ์กรรมการ
11. นายชูเกียรติ ชาติวีรัตนไตรโรงเรียนบ้านด่านคนคบกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีอำไพ มงคุณพรมนักวิชาการ อบต.หนองจะบกกรรมการ
13. นายชูเกียรติ จิตรทหารโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
14. นางทุเรียน มุ่งเกมกลางโรงเรียนบ้านหนองจำปากรรมการ
15. นางสุกฤตา จามรพงศ์โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์กรรมการ
16. นายเสมือน บุญแซมโรงเรียนบ้านดอนกระทิงศีรษะช้างกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวประมวล แทนขุนทดกรรมการลูกเสือ สพป.นม.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ลิศนันท์กรรมการลูกเสือ สพป.นม.1ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย อ่วมวงษ์โรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
3. นางศิริอร วงษ์รัตนะข้าราชการบำนาญ สพป.นม.1กรรมการ
4. นางอัมพร ขวัญกลางข้าราชการบำนาญ สพป.นม.1กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศานต์ จุลโทชัยโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
6. นางจิตนา ผายพิมายโรงเรียนสีคิ้ว (สวัสดิ์ผดุงวิทยา)กรรมการ
7. นายณรงค์ หมายสมกลางโรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้กรรมการ
8. ดาบตำรวจอนันต์ บุญรอดผบ.หมู่ สภ.โพธิ์กลางกรรมการ
9. นายแสวง อันทยันโรงเรียนบ้านดอนกระทิงศีรษะช้างกรรมการ
10. นายอนันต์ ใจทนโรงเรียนบ้านละลมโพธิ์กรรมการ
11. นายชูเกียรติ ชาติวีรัตนไตรโรงเรียนบ้านด่านคนคบกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยเอกอำไพ มงคุณพรมนักวิชาการ อบต.หนองจะบกกรรมการ
13. นายชูเกียรติ จิตรทหารโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
14. นางทุเรียน มุ่งเกมกลางโรงเรียนบ้านหนองจำปากรรมการ
15. นางสุกฤตา จามรพงศ์โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์กรรมการ
16. นายเสมือน บุญแซมโรงเรียนบ้านดอนกระทิงศีรษะช้างกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวประมวล แทนขุนทดกรรมการลูกเสือ สพป.นม.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสวภาธ์ นาคินชาติโรงเรียนบ้านกระโดนประธานกรรมการ
2. นางณิชชา เงียวขัยภูมิโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวสุทธาพร หาญสูงเนินโรงเรียนบ้านหัวทะเลกรรมการ
4. นางอนงค์ ฤาเดชโรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวประพิศ นามเข็มโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบประธานกรรมการ
2. นางธัญญาภรณ์ อารยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเพิกกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ใจชอบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวประณีต วิชากรโรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
5. นางพรรณี หมั่นพิทักษ์พงศ์โรงเรียนบ้านมาบมะค่า (คงฤทธิ์บัวสุวรรณอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นางลภัสรดา มะลิกาโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ซอกจอหอโรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
4. นางอินทิรา ศรีสรรพ์โรงเรียนบ้านดอนท้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายจรัญ นวลดีโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางมยุรา ภูมิดินดิบโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นายพิเชษฐ กู้พิมายโรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนากรรมการ
4. นายพิศณุ ชาติปรีชาโรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ เกินกลางโรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวรสิทธิ์ ธัญญเฉลิมโรงเรียนเคหะประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ช่างทองโรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
3. นางสาวอินทุกร รักษ์ศรีทองโรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการ
4. นายกฤษดา ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางมะลิ คล่องแคล่วโรงเรียนประขาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
3. นางศิวพร เหวขุนทดโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
4. นางมยุพัฒน์ พิทยธาราธรโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวิยะดา ดอกจันกลางโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร โยธะคงโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
4. นางขนิษฐา พรมป้อโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ ดอกจันกลางโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรุณวรรณ ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางอภิญญา สุริยะศรีโรงเรียนบ้านดอนกระทิงศีรษะช้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ มั่นกลางโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวเรศ รัชกฤตโรงเรียนบ้านบึงตะโกกรรมการ
3. นายตุลย์ตกิตติ์ พิบูลย์รุ่งเรืองโรงเรียนกันเกราพิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐมนัสนันท์ ชัยธีราวุธโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา จุลโทชัยโรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร บุญญานุสนธ์โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ศรีสรรพ์โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
4. นายจิโรจ พิทยธาราธรโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพงกรรมการ
5. นางสาววารุณี จินาพรโรงเรียนบ้านหนองปรูกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนัชชา สวัสดิ์ไพบูลย์โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธรัตน์ ชำนาญนาคโรงเรียนกันเกราพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระพล ประทุมโตโรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
4. นางวรรณวิภา ค่อยจะโปะโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวนัทธมน เย็นจะบกโรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ เกษะโกศลโรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิงกรรมการ
3. นางสาวสิริพร บำรุงเกาะโรงเรียนชุมชนบ้านศรีษะละเลิงกรรมการ
4. นางสาววรินทร์ทิพย์ วงศ์ษาพานโรงเรียนบ้านมาบมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ)กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ช่างทองโรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
6. นายสรศักดิ์ ศรีนครินทร์โรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายณัญธัญ รัตนกูลโรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ จุติกรีโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี มะเริงสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
4. นายณัฎฐ์ พฤกษามาลาโรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธนกร วราวิทยาวุฒิโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางจิราพร พานสุวรรณโรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายกรกฎ ไพรงามโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นายกิตติพงศ์ แก้วสุรินทร์โรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย ขำเทศเจริญโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ขำเทศเจริญโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นายณัญธัญ รัตนกูลโรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายธนะชัย มากพูนโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ พฤกษามาลาโรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ขำเทศเจริญโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นายณัญธัญ รัตนกูลโรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายธนะชัย มากพูนโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ พฤกษามาลาโรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายวรสิทธิ์ ธัญญเฉลิมโรงเรียนเคหะประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเสริง ธรรมพิทักษ์โรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
3. นายกฤษดา ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายวรสิทธิ์ ธัญญเฉลิมโรงเรียนเคหะประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเสริง ธรรมพิทักษ์โรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
3. นายกฤษดา ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสิทธิศักดิ์ พรหมสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกระโดนประธานกรรมการ
2. นายบุญยิ่ง เคยพุทราโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสุภาวดี เกียรตินอกโรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงกรรมการ
4. นางสมหมาย อินอ้วนโรงเรียนบ้านภูเขาลาดกรรมการ
5. นางประทีป ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านไพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ พรหมสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกระโดนประธานกรรมการ
2. นายบุญยิ่ง เคยพุทราโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสุภาวดี เกียรตินอกโรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงกรรมการ
4. นางสมหมาย อินอ้วนโรงเรียนบ้านภูเขาลาดกรรมการ
5. นางประทีป ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านไพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์จิต สิทธิปรุโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมณฑล พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านโตนดกรรมการ
3. นายอุทิศ ภัทรกิจไพศาลโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายมนัส สุขเรืองกุลโรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิ์บัวสุวรรณอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายวุฒินันท์ เพชรบุตรโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์จิต สิทธิปรุโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมณฑล พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านโตนดกรรมการ
3. นายอุทิศ ภัทรกิจไพศาลโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายมนัส สุขเรืองกุลโรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิ์บัวสุวรรณอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายวุฒินันท์ เพชรบุตรโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางศุภนาถ อังสุพันธ์โกศลโรงเรียนบ้านหนองอ้อประธานกรรมการ
2. นาย- -วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวยุพวรรณ จันทรวิวัฒน์โรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
4. นางวาสนา พลวิเศษโรงเรียนบ้านหนองรังกากรรมการ
5. นางจริยา จำปาโพธิ์โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางศุภนาถ อังสุพันธ์โกศลโรงเรียนบ้านหนองอ้อประธานกรรมการ
2. นาย- -วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวยุพวรรณ จันทรวิวัฒน์โรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
4. นางวาสนา พลวิเศษโรงเรียนบ้านหนองรังกากรรมการ
5. นางจริยา จำปาโพธิ์โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ แพเกาะโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นาย- -วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมากรรมการ
3. นายจักรเพชร หาญสันเทียะโรงเรียนบ้านต่างตากรรมการ
4. นางอารีภรณ์ สุกใสโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นางอิสรีย์ แผนสุพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายฐปนนท์ ทองเกิดโรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายบุญศรี แก้วปานกันโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางศรุตา สุคนธพงศ์โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการ
4. นางกิจจาพร พึ่งอาศัยโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางนิตยา โพธิมูลรัตน์โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ แพเกาะโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นาย- -วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมากรรมการ
3. นายจักรเพชร หาญสันเทียะโรงเรียนบ้านต่างตากรรมการ
4. นางอารีภรณ์ สุกใสโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นางอิสรีย์ แผนสุพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายฐปนนท์ ทองเกิดโรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายบุญศรี แก้วปานกันโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นายศรุตา สุคนธพงศ์โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการ
4. นางอารีย์ ธานีโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางนิตยา โพธิมูลรัตน์โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายทินกร แพเกาะโรงเรียนบ้านหมื่นไวยประธานกรรมการ
2. นาย- -วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมากรรมการ
3. นายเสกสุก วิมลธรรมโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
4. นางกุสุมา แก้วกลางโรงเรียนบ้านสะพานกรรมการ
5. นางวีระวรรณ์ ใจกุศลโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายทินกร แพเกาะโรงเรียนบ้านหมื่นไวยประธานกรรมการ
2. นาย- -วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมากรรมการ
3. นายเสกสุก วิมลธรรมโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
4. นางกุสุมา แก้วกลางโรงเรียนบ้านสะพานกรรมการ
5. นางวีระวรรณ์ ใจกุศลโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวนิดา นาคดิลกโรงเรียนบ้านระกายประธานกรรมการ
2. นาย- -วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมากรรมการ
3. นางเจียมจิต โพธิ์ทองโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางสุธาดา มีประเสริฐโรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
5. นางธัณย์จิรา ศุภรัตน์วรกิตติโรงเรียนบ้านกระโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวนิดา นาคดิลกโรงเรียนบ้านระกายประธานกรรมการ
2. นาย- -วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมากรรมการ
3. นางเจียมจิต โพธิ์ทองโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางสุธาดา มีประเสริฐโรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
5. นางธัณย์จิรา ศุภรัตน์วรกิตติโรงเรียนบ้านกระโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวัชรารัตน์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านยองแยงประธานกรรมการ
2. นาย- -วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมากรรมการ
3. นางจินตนา ชมจอหอโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางศิริรัตน์ พัดพิมายโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
5. นางกรวิการ์ พรมภาโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวัชรารัตน์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านยองแยงประธานกรรมการ
2. นาย- -วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมากรรมการ
3. นางจินตนา ชมจอหอโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางศิริรัตน์ พัดพิมายโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
5. นางกรวิการ์ พรมภาโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางกนกธร ภูวิศชามัยโรงเรียนบ้านบึงทับช้างประธานกรรมการ
2. นาย- -วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมากรรมการ
3. นางสุคนธ์ พลซื่อโรงเรียนบ้านหนองรังกากรรมการ
4. นางอรดี สำรวมรัมย์โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)กรรมการ
5. นางจรีรัตน์ คิดก่อนทำโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกนกธร ภูวิศชามัยโรงเรียนบ้านบึงทับช้างประธานกรรมการ
2. นาย- -วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมากรรมการ
3. นางสุคนธ์ พลซื่อโรงเรียนบ้านหนองรังกากรรมการ
4. นางอรดี สำรวมรัมย์โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)กรรมการ
5. นางจรีรัตน์ คิดก่อนทำโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวัจนวดี วิมลธรรมโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสุจิน แซ่เตียโรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
3. นางอำพร เพียงกระโทกโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางสุจิตรา สักกะพรางกูรโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
5. นางสาวนันทิยา แก้วนานโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสมปอง กำเนิดกลางโรงเรียนอนุบาลตลาดแคประธานกรรมการ
2. นางกันกรัตน์ นางามโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางวีณา รุ่งรังษีโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวโสรัจจา โยงทะเลโรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
5. นางวราภรณ์ แสงรัตนพงษ์โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งกนก สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางสงบ ตาดไธสงโรงเรียนบ้านบิงกรรมการ
3. นางสาวเกษร พรมกลางโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการ
4. นางสุมิตรา อภิชาติโตโรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางกิ่งกนก สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางสงบ ตาดไธสงโรงเรียนบ้านบิงกรรมการ
3. นางสาวเกษร พรมกลางโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการ
4. นางสุมิตรา อภิชาติโตโรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัทยาภรณ์ ชุนเกาะโรงเรียนบึงพญาปราบประธานกรรมการ
2. นางนวลเพ็ญ จิตมณีโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
3. นางสาววรัญญา ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ใจ ชอบนาโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพัทยาภรณ์ ชุนเกาะโรงเรียนบึงพญาปราบประธานกรรมการ
2. นางนวลเพ็ญ จิตมณีโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
3. นางสาววรัญญา ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ใจ ชอบนาโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวพัทยาภรณ์ ชุนเกาะโรงเรียนบึงพญาปราบประธานกรรมการ
2. นางนวลเพ็ญ จิตมณีโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
3. นางสาววรัญญา ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ใจ ชอบนาโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางอารยา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวอารียา ก่อกุศลโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
6. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
7. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางอารยา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวอารยา ก่อกุศลโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
6. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
7. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางอารยา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวอารียา ก่อกุศลโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
6. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
7. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางอารยา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวอารียา ก่อกุศลโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
6. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
7. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางอารยา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวอารียา ก่อกุศลโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
6. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
7. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสภา ยอดบุนอกโรงเรียนอนุบาลตลาดแคประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎิ์ชญานันท์ จันทร์โทโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
3. นางพรนภา มาจาดโรงเรียนบ้านหัวทะเลกรรมการ
4. นางสายรัก สว่างเนตรโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสาวประจักษ์ ศรพรมโรงเรียนบ้านดอนผวากรรมการ
6. นางสาวปณิธาน น้อยเสนาโรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางอารยา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวอารียา ก่อกุศลโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
6. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
7. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางอารยา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวอารียา ก่อกุศลโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
6. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
7. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางอารยา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวอารียา ก่อกุศลโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
6. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
7. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางอารยา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวอารียา ก่อกุศลโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
6. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
7. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสมคิด มุ่งกลางโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอริษา ไกรฤกษ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางอารยา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวอารียา ก่อกุศลโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
6. นางวชิรา คำนากลางโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
7. นางสาวสุนันท์ จงปลื้มกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางโสภา จันทฉายาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางปัญจพร จอสูงเนินโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7กรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางเจริญใจ เหลืองบงกชโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
5. นางสาวผุสชา ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
6. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางโสภา จันทฉายาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางปัญจพร จอสูงเนินโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7กรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางเจริญใจ เหลืองบงกชโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
5. นางสาวผุสชา ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
6. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางโสภา จันทฉายาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางปัญจพร จอสูงเนินโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7กรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางเจริญใจ เหลืองบงกชโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
5. นางสาวผุสชา ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
6. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสภา จันทฉายาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางปัญจพร จอสูงเนินโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7กรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางเจริญใจ เหลืองบงกชโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
5. นางสาวผุสชา ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
6. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางโสภา จันทฉายาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางปัญจพร จอสูงเนินโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7กรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางเจริญใจ เหลืองบงกชโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
5. นางสาวผุสชา ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
6. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางโสภา จันทฉายาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางปัญจพร จอสูงเนินโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7กรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางเจริญใจ เหลืองบงกชโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
5. นางสาวผุสชา ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
6. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางโสภา จันทฉายาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางปัญจพร จอสูงเนินโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7กรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางเจริญใจ เหลืองบงกชโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
5. นางสาวผุสชา ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
6. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางโสภา จันทฉายาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางปัญจพร จอสูงเนินโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7กรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางเจริญใจ เหลืองบงกชโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
5. นางสาวผุสชา ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
6. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางโสภา จันทฉายาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางปัญจพร จอสูงเนินโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7กรรมการ
3. นางลัดดา วิจันทึกโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางเจริญใจ เหลืองบงกชโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
5. นางสาวผุสชา ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
6. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางโสภา จันทฉายาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางปัญจพร จอสูงเนินโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7กรรมการ
3. นางเจริญใจ เหลืองบงกชโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นางลัดดา วิจันทึกโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
5. นางสาวผุสชา ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
6. นางสาวฐิรนันท์ พันธุ์เพ็งโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสาวนีย์ ชาตะสุวัจนานนท์โรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิภา เนตรนางรองโรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการ
3. นางสาวเขมิกา ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ อ้อมกลางโรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเสาวนีย์ ชาตะสุวัจนานนท์โรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิภา เนตรนางรองโรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการ
3. นางเขมิกา ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ อ้อมกลางโรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญญา ม่วงดีโรงเรียนบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางภิญญารักษ์ ลิ้มกลางโรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
3. นางสมสกุล แมบจันทึกโรงเรียนบ้านเพิกกรรมการ
4. นางทองแม้น ยาววัชรศิลป์โรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญญา ม่วงดีโรงเรียนบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางภิญญารักษ์ ลิ้มกลางโรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
3. นางสมสกุล แมบจันทึกโรงเรียนบ้านเพิกกรรมการ
4. นางทองแม้น ยาววัชรศิลป์โรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานพ ชมกลางโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ ยอดทองหลางโรงเรียนบ้านโนนมันเทศกรรมการ
3. นายอภิชาติ ทั่งกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นางนิภาพร แก้วทะเลโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมานพ ชมกลางโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ ยอดทองหลางโรงเรียนบ้านโนนมันเทศกรรมการ
3. นายอภิชาติ ทั่งกลางโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นางนิภาพร แก้วทะเลโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกริชชัย กิ่งกุ่มกลางโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ์ ทองกลางโรงเรียนบ้านเมืองทีกรรมการ
3. นางนิลาวรรณ เผดิมผลโรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงกรรมการ
4. นางเบญจา ไพรามโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกริชชัย กิ่งกุ่มกลางโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ์ ทองกลางโรงเรียนบ้านเมืองทีกรรมการ
3. นางนิลาวรรณ เผดิมผลโรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงกรรมการ
4. นางเบญจา ไพรามโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศรีสมร เจียนกลางโรงเรียนโพธารามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปรานอม เขตกลางโรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
3. นางสาววนิดา แจกกลางโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นางอิสรีย์ แผนสุพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวศรีสมร เจียนกลางโรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการ
2. นางปรานอม เขตกลางโรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
3. นางสาววนิดา แจกกลางโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นางอิสรีย์ แผนสุพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราพร พานสุวรรณโรงเรียนวัดทุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นางธัญพร ทิพย์รอดโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นายศรายุทธ ท้าวถาโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ซอกจอหอโรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราพร พานสุวรรณโรงเรียนวัดทุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นางธัญพร ทิพย์รอดโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นายศรายุทธ ท้าวถาโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ซอกจอหอโรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราพร พานสุวรรณโรงเรียนวัดทุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นางธัญพร ทิพย์รอดโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นายศรายุทธ ท้าวถาโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ซอกจอหอโรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพูนทรัพย์ อนันต์ทวีทรัพย์โรงเรียนบึงพญาปราบประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ รักษาสุวรรณโรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อยกรรมการ
3. นางณัฐธิดา ดวงมาศโรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
4. นางสายใจ กล่อมปัญญาโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญกว้าง ชยภพโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล มุกดาโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาววิไรวรรณ รักด่านกลางโรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิ์บัวสุวรรณอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสุภาพร รัตนนิชาญโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายชูชาติ ศรีพรามณ์เวชโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]