หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 26-27 กันยายน 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเผด็จศึก โชติกลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายอภิลักษณ์ เวรสันเทียะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายไพศาล ประทุมวงศ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายชัชชัย ฉัตริยากุล รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสุวิทย์ ศรีฉาย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายเกษม ศุภรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายปฏิพัทธ์ ทองเทียนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายอำนาจ อยู่คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายชัยรัตน์ ชอบใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนหม่อน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายธนกฤษ กีรติเกริกไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนานุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายพงษ์ศักดิ์ กลูพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายเดชา รวมใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลโคกกรวด คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางกนกภรณ์ ยมะคุปต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางกาญจนา ศุภรานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางเพชรา จำเนียรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสาธิต ขอย้ายกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางสาวภรณ์นภัส ปิยชัยกวี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางสาวสมิตานันท์ เมฆมณี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสาวกนกกร จามร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางวงศ์ประสิทธิื์ สังสีมา ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
25 นางสาวจงกล ผลประสาท ศึกษษนิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1 กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]