รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 26-27 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 1. เด็กชายชานชล  โพธิ์กลาง
2. เด็กชายอลงกรณ์  สินคำคูณ
 
1. นายอดิศร  ประสาทนอก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ทราบพรมราช
2. เด็กหญิงสิริปัญจรา  พรหมนิล
 
1. นายบุญศรี  แก้วปานกัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กชายนันทะ  ยั่งกลาง
2. เด็กชายปิยะภัทร  จามน้อยพรม
 
1. นางสาวปรียานุช  ขอมีกลาง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายรุ่งเรือง    จอสูงเนิน
2. เด็กชายวิษณุ   หมั่นกลาง
 
1. นายธนะชัย   มากพูน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายนฤนาท  เตียนพลกรัง
2. เด็กชายวีรพล  ประณีตพลกรัง
 
1. นายพุทธา  สมสันเทียะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐพล   โพธิ์จักร
2. เด็กชายธีรพัทธ์   พันธ์โสรี
3. เด็กชายหิรัญ   ศรีธร
4. เด็กชายอภิลักษณ์   จี๋คำ
5. เด็กชายโสภณวิชญ์   ศูนย์สูงเนิน
 
1. นางสาวศิริพร   หวังวัฒนา
2. นางสุกัญญา   จุลโทชัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จริยวณิชชาวดี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิขาว
 
1. นายอนุวัฒิ  ศรีสระน้อย
2. นางวชิราภรณ์   สุวรชัย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงรวิภา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายสรศักดิ์  เหมือนด้วง
 
1. นายเฉลิมวัชร์  จอกจอหอ
2. นางอาภรณ์  อินธุโสภณ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กชายวัชระ   ผินสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุภิญยา   สุทธิไสย
 
1. นายกริชชัย   กิ่งกุ่มกลาง
2. นางสาวสมจิตร  ติ่งหมาย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 1. เด็กชายหิรัญ   นงค์สันเทียะ
 
1. นางนิตยา    แก้วชื่นชัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงนวิยา   นูนประโคน
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงวรัญญา  จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินนุกูล 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีเกื้อกลิ่น
 
1. นางจุติพร  จันเผือก
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายคณินณัฐ  ชาญชนะโยธิน
 
1. นางเสงี่ยม  เผ่ารัตนะ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 1. เด็กหญิงกานต์นิธิ  ศรีเคน
 
1. นายพันธ์ศรี  ศรีไชย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงมณฑป   พยัคฆา
 
1. นางจิราพร  มอมขุนทด
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. นางสาวปิยฉัตร   พลพวก
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 1. เด็กหญิงกัลยากร  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงวริษฐา  ดอกงิ้ว
 
1. นางชนานันท์  เชาว์พลกรัง
2. นางพรกมล  ธรรมนูญรักษ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 1. เด็กหญิงดวงรวี  คำกำพุฒ
2. เด็กหญิงพักตร์ศิริ  ขอย้ายกลาง
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ชาเกาะ
2. นางวิชชุกร  พัชรมุุสิก
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงนันทรัตน์   ศรีโพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงพรทิพย์   จงจอหอ
 
1. นางจิราพร  มอมขุนทด
2. นายอุทิศ  โทแหล่ง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  พลงาม
 
1. นางสาวกิติพร  จิตสุวรรณรักษ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงนิชาภา   โชตินิกร
2. เด็กหญิงพุฒินันท์  วิโรจน์
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  วัชราภรณ์
 
1. นางสาวพรพนา   ช่างเกวียน
2. นางจิราพร  มอมขุนทด
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์สาลี
2. เด็กหญิงนภัสรา  โพ๊ะสูงเนิน
3. เด็กชายวันชัย  ดุงโคกกรวด
 
1. นายสันติพงษ์  สำราญกลาง
2. นางสาวประภาพร  วิชยะไพบูลย์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กชายธนพงษ์   พิรักษา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  วิเชียรชาติ
3. เด็กหญิงอรวิภา   กำจร
 
1. นางสาวพรพนา   ช่างเกวียน
2. นางจิราพร  มอมขุนทด
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
 
1. นายสุเทพ   กิขุนทด
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณิศวรา   ศรีสะอาด
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายณพัฒ  ยอดกลาง
 
1. นายสุรชาติ  รัตทะวงศ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายพิสุทธิ์  อาศัยสุข
 
1. นายสุรชาติ  รัตทะวงศ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กหญิงแพรวา  กล้าหาญ
 
1. นายจักรกฤษ  สมสิทธิ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงจินตนา  กกสันเที๊ยะ
 
1. นางสมลักษณ์  ขจรภพ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กชายกฤษดา  สุขพุทรา
 
1. นายจักรกฤษ  สมสิทธิ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ทวีชาติ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทอนศรี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงจิรัชญา   ใหญ่โคกกรวด
2. เด็กหญิงญาณิศา   เนขุนทด
3. เด็กหญิงทัศชยภรณ์   ใสสระน้อยธนกร
4. เด็กหญิงธนัญญา    เดชเรืองศรี
5. เด็กชายปกป้อง   ณ พิกุล
6. เด็กหญิงปลื้มชนก   นามประเสริฐ
7. เด็กชายพุฒิพงศ์   ศรีสูงเนิน
8. เด็กหญิงรินรดา    งบไธสง
9. เด็กหญิงสุขฤทัย   รัตนวิชัย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   โสภาพินิจ
2. นางจำรัส   เพลากรณ์
3. นายพลากร   คะนองมาตย์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิรัชยา   ธีรประภานนท์
2. เด็กหญิงณิศวรา   ศรีสะอาด
3. เด็กหญิงทอฝัน   ทวนกระโทก
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  อึดจันทึก
5. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
6. เด็กหญิงปาลิกา   สนิทโกศัย
7. เด็กหญิงพรนภา   อุทัยดา
8. เด็กหญิงพัสน์นันท์   รัตนานนท์เสถียร
9. เด็กหญิงวริสา  อุทัยดา
10. เด็กหญิงสุธิมา   ภูพิศุทธิ์
11. เด็กหญิงอรปรียา   ทรงชัยสงวน
12. เด็กหญิงเกลียวกมล   ทูลสันเทียะ
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
2. นายพัฒนพล  นาคดิลก
3. นางสมคิด  การถาง
4. นางวารี  วงษ์ขุนเณร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองสุข
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ขวัยเพ็ง
3. เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาดี
4. เด็กชายธวัชชัย  พวงสันเทียะ
5. เด็กชายปฏิพล  ดีพิมาย
6. เด็กชายปรัชญา  แสนดอนดู่
7. เด็กชายพงศพล  บัวรุ่ง
8. เด็กหญิงพัชรากร  แก้วทองภู
9. เด็กชายพุฒิพงษ์  สุขเจริญ
10. เด็กหญิงมัฑิญา  สวยกลาง
11. เด็กชายรัชชานนท์  พรมตา
12. เด็กชายรัชชานนท์  ซึมรัมย์
13. เด็กหญิงวราภรณ์  สุริยาวงศ์
14. เด็กหญิงศรัณพร  อินจะบก
15. เด็กหญิงสุพิชญา  เกตุเอี่ยม
16. เด็กชายสุรชัย  อุบลโพธิ์
17. เด็กหญิงอัญรัตน์  ขอทองกลาง
18. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คำพิลา
19. เด็กชายเกษมสิทธิ์  เข็มประสิทธิ์
20. เด็กชายเรวัตร  โสดา
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพ็ชร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤษฎา  แหนกลาง
2. เด็กชายกฤษณพงศ์  ชนากลาง
3. เด็กชายนพดล  หวังคุ้มกลาง
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  เป็นซอ
5. เด็กชายอัฒพล  คำมุงคุณ
 
1. นางปราณีต  จำปาโพธิ์
2. นายวันวลิต  หนูทอง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  รัตนรักษ์
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ชำนาญ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงหนึ่งเดียว  พยัฆโส
 
1. นางกิศราพร  ทองสีสุข
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กชายคุณาธิป  ขันทอง
 
1. นางสาวปิโญรจน์  ผาสุข
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงวิชชุดา  โพธิ์เกาะ
 
1. นางสำลี  จันทีนอก
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายบัญญัติ  ไม้กลาง
 
1. นางปราณีต  จำปาโพธิ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 1. เด็กชายอนุพันธ์  สิงห์แจ่ม
 
1. นางมะลิ  บำเพ็ญชอบ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 1. เด็กหญิงสุนิสา  กลมค้างพลู
 
1. นางจิตลัดดา  รัตนบัวชุม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงวิชชุดา  โพธิ์เกาะ
 
1. นางสุภาภรณ์   ปัญญาปรุ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายรัตนพล   พวงเกาะ
 
1. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร   คุ้มกลาง
 
1. นางสาวสุคนธรัตน์   ชำนาญนาค
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายประกายเพชร   ชูเกาะ
 
1. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายนิรพัชร์  ทหารนะ
 
1. นางสำลี   จันทีนอก
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พันธุ์ชเนนทร์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทอนศรี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 1. เด็กหญิงวรรณพร  แดงใหม่
 
1. นางธิดารัตน์  ตีเมืองสอง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤศ  มีโพธิ์
 
1. นายเสนีย์  ศิริสวัสดิ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงรพิศรณ์  มงคลศรีพัฒนา
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แก้วพิชัย
2. เด็กชายจตุรวิชญ์  กาญจนจักร์
3. เด็กหญิงจิรพัส  พัชรมนตรี
4. เด็กชายตฏิณนนท์  ผิวอ่อน
5. เด็กชายติชิลา  แสนทวีสุข
6. เด็กชายธนพัต  พลสวาย
7. เด็กชายธัชธรรม์  ทองมา
8. เด็กหญิงธัญรดา  ศศิโรจน์
9. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขามเกาะ
10. เด็กหญิงปภานัน  วัฒนรัตนกุล
11. เด็กชายปิติพัฒน์  ประสันสอย
12. เด็กหญิงพรนัชชา  บอกสันเทียะ
13. เด็กหญิงพรรณราย  ชนากลาง
14. เด็กหญิงพิยดา  วัลลิกุล
15. เด็กหญิงพิริสา  วัลลิกุล
16. เด็กชายพีรพัฒน์  พัชรมนตรี
17. เด็กชายภูมิ  คอกพิมาย
18. เด็กหญิงวันวิสาข์  พิมพ์เงิน
19. เด็กหญิงวิรัลยุพา  นิ่มหิรัญวงษ์
20. เด็กชายสิทธิกร  กวดพุทรา
21. เด็กชายสุกฤตา  เวสนุสนธิ์
22. เด็กหญิงสุรภา  แก้วฝ่าย
23. เด็กชายอชิตะ  เรืองคง
24. เด็กชายอชิตะ  เรืองคง
25. เด็กชายอธิเทพ  เอื้องกุศล
26. เด็กชายเหนือเมฆ  โนนโพธิ์
 
1. นายเชาว์  กลิ่นจันทสร
2. นางบังอร  เพชรทอง
3. นายสุรชาติ  รัตทะวงศ์
4. นายกนกพล  ภาณุพินทุ
5. นางสาวณิชกานต์  นาฮ่อม
6. นายรณชัย  ภูขุนทด
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ไปล่กระโทก
2. เด็กชายจักรกฤษ์  ทวนมะเริง
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  อาจมะเริง
4. เด็กชายยศกร  พูลบำเพ็ญ
5. เด็กหญิงรักษิณา  ชุนเกาะ
6. เด็กหญิงวันวิสา  ชะนะทะเล
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  ปัจฉิมา
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  จักรพิมพ์
9. เด็กชายสิทธิโชค  ไปล่กระโทก
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุตรวุธ
 
1. นายชัยวัฒน์  คารมย์กลาง
2. นางสังวาลย์  บึกขุนทด
3. นางสาวสุริยา  ตอพล
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐธีร์   ธนกิจธีรพจน์
2. เด็กหญิงณัฐพิมล   ทรัพย์ฉายแสง
3. เด็กหญิงธนพร   ฟุบขุนทด
4. เด็กชายนพฤทธิ์   ลาดผา
5. เด็กหญิงพลอยชมภู   ฮ่มป่า
6. เด็กหญิงพัสตาภรณ์   ฮ่มป่า
7. เด็กชายภูวนัทธ์   ถิระพงศ์สิริ
8. เด็กชายวิษณุกร   กูบกลาง
9. เด็กหญิงสุพรรษา    บุญเชิญ
10. เด็กชายอาโญ   ชูหมื่นไวย์
 
1. นางจำรัส    เพลากรณ์
2. นางสาวจันทร์จิรา   โสภาพินิจ
3. นายพลากร   คะนองมาตย์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 75.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทะเล 1. เด็กหญิงจันทกานต์  โฉมสูงเนิน
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เทียมมาลา
3. เด็กหญิงพรรษา  มะสูงเนิน
4. เด็กหญิงภาณุมาส  คลองผุย
5. เด็กหญิงวลัยกร  ชั้นสำโรง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เนียมหอม
 
1. นายยวญ  จันทบุรี
2. นางสาวดุจดาว  เกิดโมลี
3. นางพรนภา  มาจาด
4. นางรพีพรรณ  ผินกระโทก
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกรนิกา   งอกโพธิ์
2. เด็กหญิงธันยากร   ชมลัง
3. เด็กหญิงปนัดดา   ชวนโพธิ์
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์    เอื้อกิดาการ
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ธนะจิตต์
6. เด็กหญิงภัทรชวิสา   ภู่ประดับตระกูล
7. เด็กหญิงสิริวิมล    เพชรทะเล
8. เด็กหญิงเบญญาภา   เชื่อดี
 
1. นายจำรัส   เพลากรณ์
2. นางสาวจันทร์จิรา   โสภาพินิจ
3. นายพลากร   คะนองมาตย์
4. นายจำรัส   เพลากรณ์
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. นางสาวกมลวรรณ  เรืองสวัสดิ์
2. นายกฤษณะ  ชาญนอก
3. เด็กหญิงชนาเนตร  หนูคล้าย
4. เด็กชายณัฐพล  ทำกิน
5. นายธนพล  เที่ยงกระโทก
6. นางสาวนิภากร  แซ่ตั้ง
7. เด็กหญิงปนัดดา  สุระทด
8. เด็กชายพงศธร  สิมมา
9. เด็กชายภูเบช  อินทร์นอก
10. นางสาวรัชดาพร  พลทองมาก
11. นางสาวศิราพร  นฤทธิพันธ์
12. นางสาวอรนภา  สิงหพงษ์
 
1. นางนงนภัส  นาทองลาย
2. นางสาวลักษณาวดี  จันทราศรี
3. นางสาววิระวรรณ  ผลฟัก
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทะเล 1. เด็กหญิงกรองทอง  ทัดสะวอน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญพจน์
3. เด็กหญิงจันทกานต์  โฉมสูงเนิน
4. เด็กหญิงญาณิศา  สินปรุ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชวนโพธิ์
6. เด็กชายทนุธรรม  ทุดปอ
7. เด็กหญิงนวนันท์  อุ่นสวัสดิ์
8. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เทียมมาลา
9. เด็กหญิงพรรษา  มะสูงเนิน
10. เด็กหญิงวลัยกร  ชั้นสำโรง
11. เด็กหญิงวันวิสา  รักษาสุวรรณ
12. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ห่างภัย
13. เด็กหญิงสุกัญญา  เนียมหอม
14. เด็กหญิงสุภัทรา  รอดกลาง
15. เด็กหญิงอภิฤดี  นิลมัย
16. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายยวญ  จันทบุรี
2. นางสาวดุจดาว  เกิดโมลี
3. นางวาทินี  หมอไทย
4. นางขนิษฐา  เชาวลิต
5. นายณรงค์ศักดิ์   เปรมกมล
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แสนมะฮุง
2. เด็กชายธนาวัตร  พวงเกาะ
3. เด็กชายพัชรพล  คำกัด
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ขอกลาง
5. เด็กหญิงมินรดา  ชาวสวน
 
1. นายสมใจ  ผิวสา
2. นางสาวเจนจิรา  ฝ่ายกลาง
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 1. เด็กชายคมศักดิ์  ฝีมือสาน
2. เด็กหญิงพรธิดา  เฉลาภักดิ์
 
1. นายสุจินต์  ดำสอาด
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายฉัตรชัย    ไตรนารี
2. เด็กชายธนกฤต   ศรีโคกกรวด
3. เด็กชายนที    เทียนพลกรัง
4. เด็กชายวรรณเฉลิม    พิกุลแก้ว
5. เด็กชายศิวกร   ทนโคกสูง
6. เด็กชายเตชิต    เที่ยวสูงเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศานต์   จุลโทชัย
2. นางจารุวรรณ   แก้วพิจิตร
3. นางวนิดา   มากพูน
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ธรรมดี
2. เด็กชายชยากร  ขอนพุดซา
3. เด็กหญิงชุตินันท์  พันธิ์สวัสดิ์
4. เด็กหญิงพรรณทิวา  กลึงพุดซา
5. เด็กชายพลวัฒน์  จันทโรจน์
6. เด็กชายวิสษฐพล   จันทรนนท์
 
1. นายแสงทอง  อันทยัน
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิดกระโทก
2. เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มย่อง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ต่อมกระโทก
 
1. นางสาวอรณิชชา  เจริญสุข
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจริยา  ชอบใจ
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  ปลั่งกลาง
3. เด็กหญิงสมใจ  ปลั่งกลาง
 
1. นางจินตนา  ชมจอหอ
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 1. เด็กชายธนาดล  อินทรมณี
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แทบประสิทธิ์
 
1. นายพงษ์ศิริ  เกื้อทาน
 
69 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงศิขริน   หมอยาดี
2. เด็กหญิงอรวรรณ    กมลศิลป์
 
1. นางมยุพัฒน์    พิทยธาราธร
2. นายสายันต์  กลีบจอหอ
 
70 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐกานต์   สินปรุ
2. นายธีรกฤศ   จันทรัตน์
3. เด็กชายธีระพันธ์   งดสูงเนิน
 
1. นายณัญธัญ  รัตนกูล
2. นางพูนเกษม  ตั้งพงษ์
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายธรรมภิมา   บุญมี
2. เด็กชายอำนาจ   วงษ์ระคร
 
1. นายธงชัย  ขำเทศเจริญ
2. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
 
72 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายบรรพชา   บุญมี
2. เด็กชายบัณฑิต   จงคอยกลาง
 
1. นายธงชัย  ขำเทศเจริญ
2. นางเนาวรัตน์  กาญจนแก้ว
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กชายปัณณธร   บุญญาพิจิตร
2. เด็กชายวิศวกร   วางขุนทด
 
1. นายชัยวัฒน์   ฝาชัยภูมิ
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงทับทิม  ดอกสี
2. เด็กหญิงสุนิสา  พูนฤทธิ์
 
1. นายกฤษดา  ปลั่งกลาง
2. นางลภัสรดา  มะลิกา
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงธัญชนก  กิ่งปรุ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  หนูแก้ว
 
1. นางบุญศิริ  กันนุช
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงชุติมา  มุ่งห้องกลาง
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  ชะรากลาง
 
1. นายอดิรัตน์  เพ็ชรโคกสูง
 
77 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 1. เด็กชายพชรดนัย  ใยไหม
2. เด็กหญิงอาทิตญา   มีมาก
 
1. นายณัฎฐ์  พฤกษามาลา
2. นางสาวกิตติญา   ปัตถาลี
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 1. เด็กชายชินพัฒน์   บรรจงปรุ
2. เด็กชายเปรมสิทธิ์   นันทสุคนธ์
 
1. นายณัญธัญ  รัตนกูล
2. นางสาวนภัทร  ตันศิริกร
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 1. เด็กชายธัตนะพล   ประจงจิตร
2. เด็กชายศุภวิชญ์    โพธิ์พัฒนชัย
 
1. นายณัฏฐ์   พฤกษามาลา
2. นางสาวโสรยา  ศรีพรม
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแจง 1. เด็กชายจิรเดช  จงกลาง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ขออ้อมกลาง
3. เด็กชายพีระภัทร  ชงกลาง
 
1. นายอัครเดช  ชงกลาง
2. นางสาวฐิติชญาณ์  ศรีทองหลาง
 
81 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กชายจักรี  สายธนู
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สาทกลาง
3. เด็กหญิงธาดา  มีใหม่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรุจิภาส  เหลื่อมสีจันทร์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 1. เด็กชายปฏิมากร  สว่างจิต
2. เด็กหญิงพัชราภา  แดงสันเทียะ
3. เด็กหญิงพานทองเพชร  แก้วพวง
 
1. นางวิภาดา  กรองกระโทก
2. นางสาวณฐมน  ผาภูมิ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 1. เด็กชายณรงค์ชัย  อวยกลาง
2. เด็กชายณัฐพล  ถุงพุดซา
3. เด็กชายธนพงษ์  คุ้มจันอัด
 
1. นางสาวผุสชา  ศักดิ์ดา
2. นางสาวชุติมา  ทวีสุข
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะโก 1. เด็กหญิงชนากานต์  บุญไพร
2. เด็กหญิงนฤมล  สุขกำปัง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ช่วยงาน
 
1. นายมาตรา  นามพลกรัง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เทียมพุดซา
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายจักรกฤษ   โมราเจริญ
2. เด็กหญิงชมพูนุช   เริงสนาม
3. เด็กหญิงสุภาพิชญ์    ใบโพธิ์
 
1. นางไพนา   ปลั่งกลาง
2. นางเนตรยา   เกยพุดซา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงฐิติชญา  จริงโพธิ์
2. เด็กหญิงบุญชิรา  ยอดโคกสูง
3. เด็กหญิงพิยะฎา  นักฟ้อน
4. เด็กหญิงยศสินี  พรหมทา
5. เด็กหญิงอิสเบล  ตั้งอดุลย์รัตน์
6. เด็กหญิงเบญจภัค  สกุลภักดี
 
1. นางลำปาง  สูติปัญญา
2. นางสาววรรณา  แสงทอง
3. นางละเอียด  ไชยรัตน์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงธิดา  กิ่งโคกกรวด
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุขทองหลาง
3. เด็กหญิงสุธิตา  ไชยพงษ์
4. เด็กหญิงอทิตศรา  ทวนมะเริง
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ยอดแก้ว
6. เด็กหญิงอรัญญา  ทองเพ็ง
 
1. นางธัญพร  กาดขุนทด
2. นางรัชษา  ศิรกฤชโสภณ
3. นางนภาพร  สีมะเสถียรโสภณ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรุม 1. เด็กหญิงณัชชา  พรหมเทพาพิทักษ์
2. เด็กชายพิพรรธน์  ประวะระ
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ลักภูกลาง
 
1. นางกาญจนา  ปันเต
2. นางสำรวม  ต่างกลาง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกนกอร  แก้วนิยม
2. เด็กหญิงวิภาวี  สุวรรณศิลป์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   พงษ์พุทธรักษ์
 
1. นางเจษฎาพร   ภูประเสริฐ
2. นางนวลตา  จันทุมา
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กิ่งโคกกรวด
2. เด็กหญิงณิชากร  หมวกพิมาย
3. เด็กหญิงฟ้าพราว  พรหมมา
 
1. นางศุภัสสา  ผากาเกตุ
2. นางวรรณวิภา  ค่อยจะโปะ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 1. เด็กชายกิตติกร  เหนือเก่ง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ประสิทธิสุวรรณ
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อินขาน
 
1. จ.ส.อ.ประมวล  ทับทัน
2. นางฉัตรฤดี  นนทวิรัตน์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงกนกพร  หมายไร่กลาง
2. เด็กหญิงนิภาพร  พวงกลาง
3. เด็กหญิงเทวิกา  นกกลาง
 
1. นางสาวณภาภรณ์  บุตรไทย
2. นางสาววนิดา  แสนศรี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะโก 1. เด็กหญิงกณิษฐา  คนดี
2. เด็กหญิงจันทิมา  เสาทองหลาง
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  เป้าสันเทียะ
 
1. นางเจรจิฬา  โกยชัย
2. นางดวงพร  นามพลกรัง
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลกัลยา  สังเกตุ
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  ลาภเจริญ
3. เด็กหญิงชลพิชา  สิงห์ผักแว่น
 
1. นางศุนิษา  ปานจุ้ยพะเนา
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พลดีลา
2. เด็กหญิงทวินณา  วิไลวรรณวิวัฒน์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ยอดคำ
 
1. นางปณิธี  พัฒนธรรมคุณ
2. นางณิชาดา  ศรีบุญวงษ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐกมล  จงกลนีย์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทรงผูกจิตต์
3. เด็กหญิงสุภาพร  แพนดี
 
1. นายวีรยุทธ  จุลโสม
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธนพร  ไตรศรี
2. เด็กหญิงวณิดา  ไชยชนะ
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  ยอดคำ
 
1. นางปณิธี  พัฒนธรรมคุณ
2. นายจักริน  ใจใหญ่
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสาร 1. เด็กหญิงณัฐญา  รัตนกระจ่าง
2. เด็กหญิงณัฐมน  มุระศรี
3. เด็กหญิงณันธิกา  กลิ้งพะไล
 
1. นางแฉล้ม  วิสุทธิเชื้อ
2. นางไฉไล  เลิศพงษ์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงธัญชนก   สร้อยเสน
2. เด็กหญิงภาริดา   เลิศกิ่ง
3. เด็กชายอุเทน   ทองดี
 
1. นางสวิชญา   เจียมธนานุรักษ์
2. นางวีฎา   ทวรรณกูล
 
100 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชลนภา  ศรีกุล
2. เด็กหญิงปุณณิสา  ว่องวณิชชากร
3. เด็กชายพรรฒรงค์  ตระกูลไชยพฤกษ์
 
1. นายสิทธิกร  ยันตะพันธ์
2. นางสาวปัทมรัตน์  รายณะสุข
 
101 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายณทรรศ  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงภรภัทร  สุขเสถียร
3. เด็กหญิงวีรพัชร  ชื่นราม
 
1. นางจงกล  คารมย์กลาง
2. นางศศิธร  แหยงกระโทก
 
102 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฟูคำ
2. เด็กหญิงภัทลัดดา  ชิดโคกสูง
3. เด็กหญิงสุวันนี  ศรีหงษา
 
1. นางสาวมรกต  โพธิ์พะเนาว์
2. นางสาวรุ่งไพลิน  บูรณปรีชา
 
103 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กชายปณิธาน  ทาทอง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ปีกสันเทียะ
3. เด็กหญิงเยาวรัตน์  สุทธิเรือง
 
1. นางสวภาธ์  นาคินชาติ
2. นางจิดาภา  ปิยเฉลิมชัย
 
104 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายภควัต  รัตนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุธารัตน์  เดชาภูมิ
 
1. นางนัทนรินทร์  เปี่ยมเตชะเชาว์กูล
2. นางกัญญารัตน์  คิ้วทองเต็ม
 
105 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   ภูมิพันธ์
2. เด็กชายอำนาจศักดิ์   อรุณ
 
1. นางสาวประกายแก้ว    แปรโคกสูง
2. นางสุทธิเมศ   บัวโคกสูง
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาคง 1. เด็กชายสุรกุล  จันทินมาธร
 
1. นางลัดดา  วิจันทึก
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารปราสาท 1. เด็กหญิงนลินธร  โทนแก้ว
 
1. นางคนึงนิตย์  จอมกลาง
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงยลดา   จันทร์ตา
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายชัยเชษฐ์   เทพรักษา
 
1. นางเฉลิมรัตน์  ปลั่งกลาง
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    โรจนสุวรรณ
2. เด็กหญิงขวัญรพี  วงศ์อิน
3. เด็กชายชวรัตน์    ลือเดช
4. เด็กชายธนกฤต  คำสัตย์
5. เด็กชายนิรมิต   ปุมพิมาย
6. เด็กหญิงศิรดา   กิ่งโพธิ์
7. เด็กชายเบญญพนต์   เฟื่องฟู
 
1. นางสาวอำไพ   บุญลำพู
2. นางสาวกฤษณา   ชาติดอน
3. นายสิทธิชัย   ทวีสิงห์
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงนิตยา   จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา   จ้องกลาง
 
1. นางสาววาสนา   คบทองหลาง
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์   ชัยทวีศักดิ์
 
1. นางฐิตารีย์  นวโลหะกุล
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1. เด็กชายธนกร  กสิกรรม
 
1. นางสุมาลี  วิศนุนาถนคร
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาคง 1. เด็กชายพีระพันธ์ุ  มหาวัธนะ
 
1. นางณัฐนี  โปร่งสันเทียะ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จิตรกลาง
 
1. นางงามนิตย์  คำกอง
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายชวิศ    รัดกุม
 
1. นางสาวกฤษณา   ชาติดอน
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  สุขสอาด
 
1. นางทิพยวรรณ  บรรจงปรุ
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 1. เด็กชายบรรณสรณ์  กิมสมบูรณ์
 
1. นางปรีชาภรณ์  ทบแก่น
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เฉลียวไว
2. เด็กหญิงชลธิชา  นักคราช
3. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรบังเกิด
 
1. นางเสาวนีย์  ชาตะสุวัจนานนท์
2. นางสิรยา  สังขรัตน์
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กหญิงณัฐชา   ฤกษ์กลาง
2. เด็กหญิงปราณี   มณีเนตร
3. เด็กหญิงสุพรรษา   เผยกลาง
 
1. นางสมพิศ   บาดกลาง
2. นางศรีอุบล   วัชระสุขโพธิ์
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กชายศิริฉัตร  จงอบกลาง
2. เด็กชายเทพธันวา  ประดุจนาม
3. เด็กชายเอกรินทร์  สิงห์คำ
 
1. นายมนูญ  ทองสุขนอก
2. นางอารีย์  ทองสุขนอก
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กชายชัยพิทักษ์  แสงทอง
2. เด็กหญิงณัฐทริกา  จงกล
3. เด็กหญิงอรทัย  ธัญญานนท์
 
1. นางวรรณรัตน์  ทองกลาง
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กชายนพกร  ครบกลาง
2. เด็กชายภัทรพล  พิทักษ์นอก
3. เด็กชายอภินันท์  กรวยสวัสดิ์
 
1. นายมนูญ  ทองสุขนอก
2. นางอารีย์  ทองสุขนอก
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายครรชิต    ป้อมโคกสูง
2. เด็กชายรชานนท์    สุวรรณสิงห์
3. เด็กชายอนุชา    เสนาบัว
 
1. นางจิราภรณ์   ยะไวทย์
2. นางสาวจรรยารัตน์   นุ่นกลาง
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงทรัพย์ศินี  ฉายมะเริง
2. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  เพ็งทองพะเนา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ชัยพิบูลย์
 
1. นางฉวีวรรณ  ศิริปรุ
2. นางปภาลักษณ์  พัฒนปฐวีพันธ์
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกานติมา  แตงกระโทก
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีชุม
3. เด็กหญิงศรันพร   นาคพะเนา
 
1. นางฉวีวรรณ  ศิริปรุ
2. นางปภาลักษณ์  พัฒนปฐวีพันธ์
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายชัชนันท์   อินทรีย์
2. เด็กชายธีระชัย   สอนครบุรี
 
1. นางมยุพัฒน์   พิทยธาราธร
2. นางพัทธมน  กรรณิการ์
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงชัชฎาพร   ทองอยู่
2. เด็กชายธีระวัฒน์   สอนครบุรี
 
1. นางมยุพัฒน์   พิทยธาราธร
2. นายสมศักดิ์  กรรณิการ์
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 1. เด็กชายณัฐพล  แจ่มใส
2. เด็กชายศิริชัย  เปรมสุข
3. เด็กชายสมศักดิ์  เปรียงกระโทก
 
1. นางเพียรผจง  ขอช่วยกลาง
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เทียมลี้
2. เด็กชายชินวัตร   เนื่องกระโทก
3. เด็กชายศุภณัฐ  ถินจะบก
 
1. นางเจษฎาพร   ภูประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์   มาลัย
 
132 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   โพธิ์สมบัติ
 
1. นายฉัตรชัย   ฉิมกลางดอน
 
133 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กชายศิรชัช  นวลพะเนา
 
1. นางสังวาลย์  บึกขุนทด
 
134 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายภัทรพงศ์   ยอดจะโปะ
 
1. นายฉัตรชัย   ฉิมกลางดอน
 
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กชายจักรรัตน์   ยิ้มกระโทก
 
1. นางกิศราพร  ทองสีสุข
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายพงศ์พนิชย์   พรหมมาแค่
 
1. นายฉัตรชัย   ฉิมกลางดอน
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กชายอวิรุทธิ์  ศรีคาม
 
1. นางสาวทองย้อย   ช่างเกวียน
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กหญิงธนัญญา  ปาปะเณย์
 
1. นางกรกนก  สิงหแสนยาพงษ์
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. นายวีระศักดิ์   ชูเกาะ
 
1. นางพิมพ์ประภาอร   ฮอหรินทร์