งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 167
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ศูนย์เครื่อข่ายห้วยแถลง1 1. เด็กหญิงพรพรรณ    เกียงสี
2. เด็กหญิงจิรนันท์    ด้วงสูงเนิน
3. เด็กหญิงจิราภา    ด้วงสูงเนิน
1. นางยุพาพร    นามบัณฑิต
2. นางรัศมี    ครุธาโรจน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................