สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายวันชัย  แป้นกระโทก
2. เด็กชายสราวุฒิ  ป้อมกระโทก
 
1. นางสาวประทีป  ปุ้มกระโทก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ใยใหม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วิชาธร
 
1. นายสนิท  เนื้อนา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กชายชาญยุทธ  อดทน
2. เด็กชายวีรวัฒน์  โยธินปรีชากุล
 
1. นายสุรศักดิ์  พุทธชาติ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75.31 เงิน 4 โรงเรียนบ้านกันผม 1. เด็กชายปวริศ  เขตงูเหลือม
2. เด็กชายอรุณสวัสดิ์  สุขศรี
 
1. นางพันนิดา  กุมภะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 69.04 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายดนุพล  โหรี
2. เด็กชายภูริพัฒน์  เศษบุบผา
 
1. นายวิเชียร  นาดสะพัด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63.67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ทองลอง
2. เด็กชายเดชาธร  คิดเห็น
 
1. นายอภิชาติ  เพิ่มพูน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63.06 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 1. เด็กชายณัฐฐินันท์   คำพิมาย
2. เด็กชายสิริเดช   ภาพินิจ
 
1. นางระเบียบ   เอื้อเมธิยางกูล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 57.82 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กชายสรวิชญ์  ชาวเชียงยืน
2. เด็กชายสุธินันท์  แสงจันทร์ศรี
 
1. นางรัศมี  จันทร์หอม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 45.03 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กชายชัยภูรินทร์  ทานกระโทก
2. เด็กชายอานนท์  เขยกลาง
 
1. นายธวัชชัย  ฤาชา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42.31 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 1. เด็กชายจิรศักดิ์   สรสิทธิ์
2. เด็กชายยศกร   อยู่เล็ก
 
1. นายสุพัฒน์   สถิตเมธี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40.02 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กชายพัทธดนย์  พบกระโทก
2. เด็กชายภานุพงษ์  ลาภกระโทก
 
1. นางสาวชุติมา  จั่นกลาง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 35.31 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 1. เด็กชายดนพร  ไผ่ล้อมทำเล
2. เด็กชายธนากร  กองเงินกลาง
 
1. นายถนัด  เกรัมย์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 29.15 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 1. เด็กชายธีรวิทย์  ชำนาญกลาง
2. เด็กชายพัชรพล  สุรัสวดี
 
1. นายเฉลียว  ดาทอง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 26.61 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กชายธีรวัช  เพ็งไธสง
2. เด็กชายปาณชัย  ประเสริฐพงศ์
 
1. นางสาวสมคิด  ชะม้ายกลาง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 26.27 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโคกพระ 1. เด็กชายนนทพันธ์  วัชรพงษ์
2. เด็กชายสิรดนัย  คบทองหลาง
 
1. นางกิตยาภรณ์  วิเชียรทอง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 25.33 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. เด็กชายธีรภัทร  ผาระนัตถ์
2. เด็กชายศุภกร  ชลลอก
 
1. นายประกอบ  ป้อมทะเล
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 22.44 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กชายณรงค์กรณ์  สุธาอัต
2. เด็กชายมณฑา  ขั้วกลาง
 
1. นางเกษรา  ชนะเพีย
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 1. เด็กชายภูรินทร์  หน่อยกระโทก
2. เด็กชายสันติภาพ  นุชกระโทก
 
1. นางพิมพ์ฉวี  อาจศิริ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   อุดหนองเลา
2. เด็กชายณัฐพงษ์   คานกระโทก
 
1. นายคำพล   กกกระโทก
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 1. เด็กชายวิริทธิ์พล  มิ่งสูงเนิน
2. เด็กชายเกียรติชัย  จงรักกลาง
 
1. นายธนากร  เสาแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.22 ทองแดง 4 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายนพรัตน์  เงินทรัพย์
2. เด็กชายเมธา  สร้อยกระโทก
 
1. นายพุทธา  สร้อยกระโทก
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.56 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กองทุ่งมน
2. เด็กชายคมกริช  สีหาบุญทัน
 
1. นายพัฒนพงศ์  คำจันวงศ์ษา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.93 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายชลิตพล  จันทร์มีศรี
2. เด็กชายสุรชัย  หลวงพินิต
 
1. นายพงษ์พันธ์  อัศพันธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.51 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายภูชิต  อุสารัมย์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ระนาดไธสง
 
1. นางเสาวคนธ์  มดแสง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.24 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 1. เด็กหญิงปริยากร   ชาญอักษร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วมกระโทก
 
1. นายธวัชชัย   อนันตรสุชาติ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.29 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 1. เด็กชายกันตินันท์  น้อมกลาง
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ตีบกลาง
 
1. นายสำรวม  แตงกระโทก
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.83 เข้าร่วม 10 โรงเรียนไทรทอง 1. เด็กชายธันวา  ช่างเหล็ก
2. เด็กชายสำราญ  มะปะเข
 
1. นายมานิตย์  เหลามะดัน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 53.322 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายชนาธิป  เพ็งรัมย์
2. เด็กชายทยาวัต  เขียวสูงเนิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรีสันต์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51.59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายศรัณย์  ปริงกระโทก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แสวงผล
 
1. นางมาลี  ตะสูงเนิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46.52 เข้าร่วม 13 โรงเรียนภูทองวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  ฉายมะเริง
2. เด็กชายวัฒชิระ  หนูกระโทก
 
1. นายศักดิ์อนันต์  จั้นอรัญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44.18 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสระซาง 1. เด็กชายชนะพงษ์  คำพา
2. เด็กชายปุณณวิช  ธุรินทร์ไธสง
 
1. นายชัชนันท์  ทานกระโทก
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.398 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านพระ 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  เชิดสันเทียะ
2. เด็กชายณัฐกิตต์  จุ้ยแก้วพะเนา
 
1. นายพิธี  เชื่อมกลาง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 39.49 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ชนะไธสง
2. เด็กชายวายามิน  โมรานอก
 
1. นางสาวเนรมิต  สุดชนะ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 38.83 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 1. เด็กชายนิรุช  จิตนอก
2. เด็กชายรัฐภูมิ   จงสุขกลาง
 
1. นายอนิวัฒน์  พลยางนอก
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายภัควัฒน์  ทมตะขบ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ฤทธิ์กระโทก
 
1. นายพุทธา  สร้อยกระโทก
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 1. เด็กชายธนากร   เปลื้องกระโทก
2. เด็กชายสันติภาพ  นุชกระโทก
 
1. นายสนธยา  แนบกระโทก
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงสนิท
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ทองสุขนอก
 
1. นางบังอร  ไพบูลย์สุข
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76.81 เงิน 4 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 1. เด็กชายนิรัตน์พงษ์  คุ่มกลาง
2. เด็กชายนโรดม  ศรีวรรณะ
 
1. นางสายชล  นาคเครือ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.03 เงิน 5 โรงเรียนบ้านยอกขาม 1. เด็กชายณัฐพล  ดีสองชั้น
2. เด็กชายวันชนะ  แร้วกระโทก
 
1. นางสาวอรทัย  เวทไธสง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.21 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายพรรษกร  แก้วมะดัน
2. เด็กชายศุภกิตติ์   สุขอินพะเนาว์
 
1. นางสาวกมลพร  มิ่งสกุล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.14 ทองแดง 7 โรงเรียนไทรทอง 1. เด็กชายวิชญา  วรรณประภา
2. เด็กชายสุวรรณ  แสงลุน
 
1. นายมานิตย์  เหลามะดัน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67.73 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กชายชลทิศ  บุญส่ง
2. เด็กชายธนบดี  ตาไธสง
 
1. นายธวัชชัย  เฉิดจำเริญ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.41 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 1. เด็กชายณรงศักดิ์  มุมมอง
2. เด็กชายเจริญศรี  มุมมอง
 
1. นายอภิชาติ  เพิ่มพูน
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.87 ทองแดง 10 โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กชายธีรภัทร  กลางสวัสดิ์
2. เด็กชายสหวัต  อาศัยพวง
 
1. นางสาวกมลพรรณ  คำจันทร์วงศ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์กลาง
2. เด็กชายธิติ  บุญกำเนิด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทองขาว
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.35 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. เด็กชายณัฐนันท์  ใจกล้า
2. เด็กชายวิวัฒน์  สำเร็จงาน
 
1. นายประกอบ  ป้อมทะเล
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.05 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จริยามา
2. เด็กชายธนากร  ยอดน้ำ
 
1. นายบุญเลิศ  โตกระโทก
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.49 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 1. เด็กชายปฏิภาน   ลายผักแว่น
2. เด็กชายสิณากรณ์   เดชพร
 
1. นายสุรศักดิ์   ชูเกียรติสกุล
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48.77 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนชล  ด้องช้าง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตอกจงกลาง
 
1. นายต่วน  ข้องนอก
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 46.37 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายสิรวิชญ์   วงศ์กฎ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   บุญมา
 
1. นายธิเบศร์   เกิดกระโทก
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42.52 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายณัฐพล  เปลกไธสง
2. เด็กชายปกป้อง  เรียงณรงค์
 
1. นายประดิษฐ์  โลไธสง
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายฐนิดา  นันกระโทก
2. เด็กชายไวกูณฐ์  ลับดีพะเนา
 
1. นายบรรเจิด  ทานกระโทก
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 1. เด็กชายบัณฑิต  หลงสกุณี
2. เด็กชายสิทธิเดช  อภิพลภคสิทธิ์
 
1. นางบังอร  ไพบูลย์สุข
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กชายวรโชติ  กะภูพันธ์
2. นายวิทวัส  ตุมพร
 
1. นายสมชาย  กลางสวัสดิ์
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.41 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  อินนอก
2. เด็กชายจิณวัตร  บุญค้ำ
 
1. นายนรินทร์  พิณศิริ
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 55.98 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กชายนภัส  ไพรกระโทก
2. เด็กชายโยลันดา  อินทร์โคกสูง
 
1. นายบัญชา  ชิณศรี
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43.64 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายประสบการณ์  สานคล่อง
2. เด็กชายสุชานนท์  สว่างจิตร
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรีสันต์
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38.78 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1. เด็กชายชณภัต  ผายสุวรรณ
2. เด็กชายวีรพล  ทานไธสง
 
1. นายพรหมรินทร์  ดินไธสง
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 29.03 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คล่องการ
2. เด็กชายลัดทพล  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวเนรมิต  สุดชนะ
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายวุฒิชัย  เกิดสวัสดิ์
2. เด็กชายวโรดม  เชียรกระโทก
 
1. นายวรวุธ  อยู่มงคล
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 24.14 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดพะโค 1. เด็กชายพนวัตร   จะระนะวัตร
2. เด็กชายรชานนท์    ป้อมภา
 
1. นายดนุพล   ศรีแจ้
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายวัชรากร  นนทะศรี
2. เด็กชายเจษฎากร  กาวิน
 
1. นายสามารถ  ขวัญใจ
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายณัฐกานต์  สาทร
2. เด็กชายธีรพงศ์  ชาวทะเล
 
1. นายศุภกิจ  ผิวงาม
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กชายณัฐกิจ  ปรุกระโทก
2. เด็กชายวรโชติ  กะภูพันธ์
 
1. นายวุฒิไกร  ไกรสน
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กชายทศพล  แป้นเงิน
2. เด็กชายอติพงษ์  เครือผือ
 
1. นายธวัชชัย  เฉิดจำเริญ
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กชายสุรพล  ภูวันนา
2. เด็กชายอนุชา  จอดนอก
 
1. นายนรินทร์  พิณศิริ
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 49.96 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กชายธนธรณ์  เพ็งกระโทก
2. เด็กชายศุภชัย  มาดปัญญา
 
1. นายไกวัล  ประภาสโนบล
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 44.97 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดพะโค 1. เด็กชายสุรศักดิ์    โจหิงค์
2. เด็กหญิงอรพรรณ   ยอดเกษ
 
1. นายดนุพล   ศรีแจ้
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40.21 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายจิระศักดิ์  จงคอยกลาง
2. เด็กชายมงคล  สุขสด
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรีสันต์
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายชนากานต์  ตวยกระโทก
2. เด็กชายชัชวาล  แอบทองหลาง
 
1. นายบรรเจิด  ทานกระโทก
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กชายกอล์ฟ  อรุณ
2. เด็กชายภูวนัตถ์  สุวรรณรัมย์
 
1. นายสมชาย  ดอนพุดซา
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 36.92 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 1. เด็กชายปัณฑ์ธร  ชนะชัย
2. เด็กชายวายุ  เซียงเครือ
 
1. นางบังอร  ไพบูลย์สุข
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กชายธราดล  แบนอภัย
2. เด็กชายธวัชชัย  นามกระโทก
 
1. นายสุรินทร์  สุวะเสน
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายบรรดิษฐ์  ศณีวิจารย์
2. เด็กชายศิลป์ทวี  ฉัตรทัน
 
1. นายศุภกิจ  ผิวงาม
 
75 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายศุภกิจ  ดวงมาลา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ตรีชิต
 
1. นายประดิษฐ์  โลไธสง
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  รอดภัย
2. เด็กหญิงวิริยา  จี่พิมาย
3. เด็กชายอนรรฆ  ชายเสม
4. เด็กหญิงอัญธิชา  คุ้มน้อย
5. เด็กหญิงเกวรี  ชาลีจันทร์
 
1. นายฐิถิศักดิ์  เพิ่มพูน
2. นางสาวสุนารี  ดอนจันทึก
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองพลวง 1. เด็กชายทักษณวรรต  เชิดโคกสูง
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  เป็นดี
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  นาศรี
4. เด็กหญิงวริศรา  สานคล่อง
5. เด็กหญิงวิมลศิริ  สานคล่อง
 
1. นางณิรัชฎา  แก่งทองหลาง
2. นางสาวรัชฎาพร  แก่งทองหลาง
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เนตรนารี
2. เด็กหญิงณัฐกมล  อุส่าห์งาน
3. เด็กชายณัฐกานต์  ยาวาปี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีพาชู
5. เด็กหญิงอรพิม  ประสาร
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
2. นางสมหมาย  เสริมสุข
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ัพันสาย
2. เด็กหญิงจีระนันท์  เนียมไธสง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยสิทธิ์
4. เด็กหญิงวันวิสา  มุงกระโทก
5. เด็กหญิงอภิญญา  พันไร่
 
1. นายอนุวัตน์  วิวัตรชัย
2. นางสาววราภรณ์  ศรีอาภัย
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เลือดไธสง
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ลวกไธสง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝากาทอง
4. เด็กชายประมุข  การงาน
5. เด็กหญิงเนตรนภา  สรรพวุธ
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นางสาวทัศนีย์  เย็นไธสง
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทิมกระโทก
2. นางสาวปิยธิดา  ทิศกระโทก
3. เด็กชายพลวัต  ไทยกระโทก
4. เด็กชายพสิทธื์  บุญงาม
5. เด็กหญิงวีรดา  คงทองหลาง
 
1. นายรติ  คุ้มสง่า
2. นางวาสนา  ทิศกระโทก
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กชายธวัชชัย  หม่อมกระโทก
2. เด็กชายนภกานต์  เพลินบุญ
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  วันละดา
4. เด็กชายวชิรวิทย์  มะรังศรี
5. เด็กชายสุนทร  วัลดาห์
 
1. นายปรีชา  ดวดสูงเนิน
2. นางปิยนันท์  ลุนทองทา
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายบวร  พยัคมะเริง
2. เด็กชายศรัณย์  วงษ์ราษฎร์
3. เด็กหญิงสิริวิภา  ปานพิมพ์
4. เด็กชายอรรตพล  นาคพิมาย
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองหลาง
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
2. นางนิภา  ศรีโคตรโพธิ์
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 5 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กหญิงกาญจนา  ถาดสำโรง
2. เด็กชายครรชิต  นัดครบุรี
3. เด็กหญิงอรอนงค์  แนะกระโทก
4. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ด้วงกระโทก
5. เด็กชายอัษฎาวุฑิ  วงศ์น้อย
 
1. นายสถิตย์  อดทน
2. นายสุพจน์  เกษสุภะ
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสารภี 1. นางสาวธนพร  ชูนาม
2. เด็กชายธนากร  สุวรรณเลิศ
3. นางสาวปิยะธิดา  โฉมงาม
4. เด็กหญิงพีรยากร  โกนกระโทก
5. เด็กชายภาคิน  โค่นสังพะเนา
 
1. นายจำลอง  ฝอยกระโทก
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 1. เด็กชายชูชัย  พยุหะ
2. เด็กหญิงวรการณ์  คงชู
 
1. นายศรีทัศน์  โสภาใต้
2. นางกาญจนา  โสภาใต้
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เงินครบุรี
2. เด็กหญิงเวณิกา  หอมกระโทก
 
1. นางสิริวิมล  มุลานนท์
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาชัยรอง
2. เด็กชายปฎิภาณ  คล่องการ
 
1. นายสุบงกช  คล่องการ
2. นางศิรารัตน์  คล่องการ
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 1. เด็กชายศิวัช   แนมผักแว่น
2. เด็กหญิงอารีรักษ์  หอมสันเทียะ
 
1. นางทุเรียน   เกณฑ์กระโทก
2. นางสาวกวินทิพย์  คงนอก
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กชายศิวากร  บุปผาทาโน
2. เด็กหญิงอาริษา  สบายใจ
 
1. นางพนิดา  สกิจขวา
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.4 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดรวง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คันกลาง
2. เด็กชายอนุพงศ์  ขำน้ำคู้
 
1. นางวาสนา  เชาว์มะเริง
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.4 ทอง 6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   หม่องกระโทก
2. เด็กชายอนุลักษณ์   วิเวกสระน้อย
 
1. นางสาววิษา  เขียงกระโทก
2. นางสุวิชา   รัตนชัยเดชา
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 1. เด็กหญิงนภัสสร  เที่ยงกระโทก
2. เด็กชายศิวัฒน์  ดวงกระโทก
 
1. นางสุพัตรา  ดาทอง
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.2 ทอง 8 โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 1. เด็กหญิงกรรญจนพร  ปุ๊กมะดัน
2. เด็กชายปัณณธร  พิรักษา
 
1. นางกนิษฐา  พันธ์สวัสดิ์
2. นางเยาวลักษณ์  แก้วโกมุท
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.25 ทอง 10 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  สวัสดิ์รักษา
2. เด็กชายภาสกร  เปล้ากระโทก
 
1. นางขวัญเรือน  ภพไตร
2. นางนภาดา  จันทรภูมิ
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.8 ทอง 11 โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กชายธนัท  บุราณรัตน์
2. เด็กหญิงปาริสา  มากทองหลาง
 
1. นางระวิพรรณ  เช่นพิมาย
2. นางสาวสุพิฌาย์  ใบโพธิ์
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านถนนหัก 1. เด็กชายทัยทัต  ท่วมกระโทก
2. เด็กหญิงปวีณธิดา  ปร๋อกระโทก
 
1. นางนภวรรณ  ภิญโญดม
2. นางบุญค่ำ  สีบุญเรือง
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังสีแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิชา  ปักอินทรีย์
 
1. นางเยาวมาลย์  คนรู้
2. นายวุฒิกร  คนรู้
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ภูวิจิตร
2. เด็กชายศักดิภัทร  เงินประโคน
 
1. นางจำนงค์  นารายณ์รักษ์
2. นางสาวธนพร  ปักษา
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองหมื่นไวย
2. เด็กชายนที  น้ำเพชร
 
1. นางยุพิน  วิสีปัตย์
2. นางจิราภรณ์  โพธิ์ตา
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.6 เงิน 16 โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กชายภควัฒน์  ถิ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงสาวิรักษ์  ภูเวียงแก้ว
 
1. นางคนึงนิตย์  ถ้ำเพชร
2. นางกีฬาวัน   ดอมไธสง
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.4 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 1. เด็กชายชินบัญชร   โทจรัญ
2. เด็กหญิงศิรประภา  นาแมว
 
1. นางนิตยา  ทองสุข
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พิมพ์วงษา
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เกสรเกิด
 
1. นายสุบงกช  คล่องการ
2. นางศิรารัตน์  คล่องการ
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายภูบดินทร์  ฉัตรกระโทก
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ตรึกตราครบุรี
 
1. นางสิริวิมล  มุลานนท์
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กชายชนาธิป  อับไพ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ดงคำสี
 
1. นางเยาวมาลย์  คนรู้
2. นายวุฒิกร  คนรู้
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงธัญกมล  จันคณา
2. เด็กชายปัณณธร  ดีเกษม
 
1. นางสาวอริสศรา  โพธิ์ชัยเลิศ
2. นายไพฑูลย์  บัวผันสระน้อย
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประจง
2. เด็กหญิงศรีชนากานต์  จุปะมัทถา
 
1. นายศรีทัศน์  โสภาใต้
2. นางกาญจนา  โสภาใต้
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองพลวง 1. เด็กชายทัศนัย  อะโน
2. เด็กหญิงอภิชญา  ชอบทองหลาง
 
1. นางสาวกัญญรัตน์   อิสระชาติ
2. นางปราณี  วิริยะ
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   หมายซ้อนกลาง
2. เด็กชายจารุวัฒน์  ประสบทรัพย์
 
1. นางอุบล  คำเอี่ยม
2. นางสุจินดา  นวลหงษ์
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสระซาง 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  แก้วกระโทก
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แตงกระโทก
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  มะลิใหม่
2. นางประไพ  ติระ
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายนิรุต  เกิดมะเริง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปล้องงูเหลือม
 
1. นางอลงญา  มองเพ็ชร์
2. นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 1. เด็กหญิงกาญจนา   วันนู
2. เด็กชายอนุวัฒน์   สายทะเล
 
1. นางทุเรียน    เกณฑ์กระโทก
2. นางสาวกวินทิพย์  คงนอก
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 1. เด็กชายธนราชน  วันสีวงษ์
2. เด็กหญิงอนัญญา  สมนาม
 
1. นางนิตยา  ทองสุข
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 1. เด็กชายจิรพล  แจ่มเรือน
2. เด็กหญิงสิริกัญรญา   ใบโพธิ์
 
1. นางอรชุมา  ทานกระโทก
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 1. เด็กชายบัญญวัต  มะณี
2. เด็กชายพิชญ์สินี  นกพรมพะเนา
 
1. นางสาววิภาวดี  แก้วลาด
2. นายสมบูรณ์  สระแสง
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทะศรี
2. เด็กหญิงเกวลิน  ชินทอง
 
1. นางวีรวรรณ  แก้วหลวง
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 1. เด็กชายชนาธิป  สิทธิสุธี
2. เด็กหญิงชาลิสา  ปลีกระโทก
 
1. นางอรทัย  แก้วอาจ
2. นายอวยชัย  ศรีเกื้อกลิ่น
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยรัตน์  วรรตนิกุล
2. เด็กหญิงเมลานิน  บัวนาค
 
1. นางสาวเปมิกา  จ่าโท
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ตุนาค
2. เด็กชายบุญลอย  ไกรคุ้ม
 
1. นางสมชิด  แสนรัมย์
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  แสงโชติ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เสาทอง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วันทะวงษ์
2. นางมัจฉรีย์  พงศ์สุวรรณ
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  กับกระโทก
2. เด็กชายศราวุฒิ  ลุนศักดิ์
 
1. นางสาวอริสศรา  โพธิ์ชัยเลิศ
2. นายศรายุธ  จรรยาจารุวงศ์
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายชวกร  บัวเกิด
2. เด็กหญิงวรนุช  นะสังขมิตร
 
1. นางสมหมาย  เสริมสุข
2. นางนิภา  ศรีโคตรโพธิ์
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. เด็กชายทินกร  ด่านกระโทก
2. เด็กหญิงสร้อยเพชร  ทองทะเล
 
1. นายสุทธิพล  คูณแก้ว
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.08 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสวนหอม 1. เด็กชายณิรนัย  ช่อทองหลาง
2. เด็กหญิงพัชริดา  วณิชชาชีวะ
 
1. นายชนาธิป  ชะนะพิน
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์หัวโทน
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายอนุสรณ์  แต้มสี
2. นางสาวอภิญญา  ทิศกระโทก
 
1. นางวาสนา  ทิศกระโทก
2. นางสาวจุฑามาศ  อินทรศักดา
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.98 ทอง 7 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐฐินันท์  พัฒนกุล
2. เด็กชายศุภเกียรติ  ปิ่นกลาง
 
1. นายสำเริง  กลอนโพธิ์
2. นางสาวสุนิตย์  ยูงทอง
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.44 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชิ่นคำ
2. เด็กหญิงปาริดา  จันทีนอก
 
1. นายทม  วรรณทะมาศ
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.17 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายธนพล  เกื้อญาติ
2. เด็กหญิงพิชญาพร  พรมบุตร
 
1. นางสุพร  ธรรมบรรเทิง
2. นางศิริรัตน์  พิมานสกุลวัฒน์
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  บุรีรัน
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสงสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  สวาสดิ์ญาติ
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.42 ทอง 11 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. นายณัฏฐา  เปรมไธสง
2. เด็กชายธีรเดช  สาระสำคัญ
 
1. นายชูชาติ  อะโน
2. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กชายยุทธภูมิ  พวงมาลัย
2. เด็กหญิงเมทินี  กลิ่นทับ
 
1. นางอมราวดี  ปิตาละเต
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.83 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กชายรัตธนากร  โมลากุล
2. เด็กหญิงอภิรดา  แป้นกระโทก
 
1. นางอัมพร  แก้วทองคำ
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 62.92 ทองแดง 14 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายธนพล  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงรัตนา  ผันครบุรี
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วิชัย
2. นางนิตยา  สร้อยกระโทก
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กชายกนกพล    เพ็ชรฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิตยา   เปลกระโทก
 
1. นายชาญชัย   วรรณวงศ์
2. นางสุภา   อนันตศีล
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงพัชราภา  กองกาญจน์
 
1. นางจีรนัน  กันเผือก
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาตะคุ 1. เด็กหญิงโนรี  รักเชื้อ
 
1. นายบุญส่ง  ปทุมวัน
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 1. เด็กหญิงเมยาวี  อ้อนกระโทก
 
1. นางสาวพรทิพา  เฝ้ากระโทก
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงญาณิศาน์  ธีระวัฒนา
 
1. นายนายสมบูรณ์   กาวกระโทก
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงพัณณิตา  สมกลาง
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 1. เด็กหญิงอติมา  พลเสน
 
1. นางสาววนิดา  อุดรวงศ์
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีคงคา
 
1. นางสายหยุด  ช่วงชิต
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดหินมงคล 1. เด็กชายชัยพร  นักผูก
 
1. นางจรรยาพร  เรียวอารีย์
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายโกศล  เนาว์ขุนทด
 
1. นางสุพรรณ  พลารักษ์
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดเหมสูง 1. เด็กชายอรรถพร  ชอบทองหลาง
 
1. นางสาวพรทิพย์  แก่นพะเนาว์
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายจิราภัทร  นาดสะพัด
 
1. นายวิเชียร  นาดสะพัด
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กชายธนภัทร  เพ็งพูน
 
1. นางสมสนิท  ค้าทันเจริญ
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 1. เด็กชายพงศกร   แก้วจำลอง
 
1. นายประสิทธิ์   แก้วกุลธร
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 1. เด็กชายศักรินทร์  เคล้ากระโทก
 
1. นางพิมพ์ฉวี  อาจศิริ
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงพิมพรรณ  แสนสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัตน์รวี  ปินะถา
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายสุทธิภัทร  เจิมขุนทด
 
1. นายกฤษณะ  แตงกระโทก
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เฉยกลาง
 
1. นายโอภาส  ช่วงชิต
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาตะคุ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  โผงาม
 
1. นายบุญส่ง  ปทุมวัน
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายอนันต์  ชารัมย์
 
1. นายกฤษณะ  แตงกระโทก
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญครอง
 
1. นางจีรนัน  กันเผือก
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  จิตรขจร
 
1. นางโสภา  ศรีสุขวัฒนกิจ
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเมืองรัง 1. เด็กชายแทนไท  หนไธสง
 
1. นายสุระชัย  ไม้หอม
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดเหมสูง 1. เด็กหญิงสุธารัตน์  พาดทองหลาง
 
1. นางสาวอังคณา  โคตรชมภู
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 1. เด็กชายดิสพงษ์   โพธิรัตน์
 
1. นางสาวเพ็ญผกา   สุขประเสริฐ
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 1. เด็กหญิงณัฐษา  พลเสน
 
1. นางสาววนิดา  อุดรวงศ์
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กชายยุทธพิชัย  หงษ์สมศรี
 
1. นางสาวิตรี  ดลตรี
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  เวียงคำ
 
1. นางไพรวรรณ  เรือนทิพย์
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนดอนไพล 1. เด็กหญิงเกษมณี  หมอกกระโทก
 
1. นางอุทัยวัลย์  แขดอน
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงกุลจิรา  พาดี
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงสุธานันท์  แน่นกระโทก
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 15 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงกนกพร    เหมากระโทก
 
1. นายสมบูรณ์   กาวกระโทก
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงอนันตญา  พะชะนะ
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กชายสมมาส    บ้านกระโทก
 
1. นางวิภา   ศรีม่วงกลาง
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เงกสูงเนิน
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กชายชาคริต  การะพันธุ์นิตย์
 
1. นายทรงศักดิ์  จันทะเรือง
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายสามารถ  สุวรรณปักษ์
 
1. นายกฤษณะ  แตงกระโทก
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายอภิชาติ  โนนโพธิ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จ่ามมาตย์
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กชายรักบุญ  บุญหลง
 
1. นายอนุพันธ์  อุตสาหกุล
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กหญิง มัญฑิตา  ทัศกิ่ง
 
1. นางสาวกนกชนก  ตะโพวิญญู
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 1. เด็กหญิงพรรษา  ละพิมาย
 
1. นางสาวอังศณา  สังฆมณี
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงญารัมภา  สุขวิเศษ
 
1. นายโอภาส  ช่วงชิต
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายกฤษณะ  จงเจิมกลาง
 
1. นางสุพรรณ  พลารักษ์
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาตะคุ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สว่างงาม
 
1. นายบุญส่ง  ปทุมวัน
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กชายเอกภพ  แสงคง
 
1. นางเสาวณี  กิตติเวทยานุสรณ์
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 1. เด็กหญิงนันทิยา  กองเกิด
 
1. นางสมจิตร  เจริญศิริ
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ้ก้านกลาง
 
1. นางสาววนิดา  อุดรวงศ์
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศิริวัฒน์  สุวโกศรี
 
1. นางอรทิชา  บัวนาค
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองพลวง 1. เด็กหญิงนันทกานต์  อยู่ยัง
 
1. นางปราณี  วิริยะ
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตะแกรง 1. เด็กหญิงสโรชา  นาฉกาด
 
1. นางสาวพวงผกา  มะสีผา
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวณัทฎามลณ์   ณัธญาธรนินน์
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโนนเพชร 1. เด็กหญิงชนมล  เนรมิตครบุรี
 
1. นางธฤษวรรณ  งอกชัยภูมิ
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายคณิน   นามกระโทก
 
1. นายสมบูรณ์   กาวกระโทก
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ดวงตาไท้
 
1. นางนภสร  จิตรพิมาย
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงพรพิมล  สีสุขพะเนา
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 1. เด็กชายอลงกช   ดาวดอน
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์   วิภาวิน
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กชายณภัทร  ต่ายกระโทก
 
1. นางภัทรธิดา  ตากกระโทก
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขมา
 
1. นางจีรนัน  กันเผือก
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา   สังฆมานนท์
 
1. นายสมบูรณ์   กาวกระโทก
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  มีหมู่
 
1. นายโอภาส  ช่วงชิต
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาตะคุ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  พรมหลอด
 
1. นายบุญส่ง  ปทุมวัน
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงธิดาพร  มนมา
 
1. นางอารีย์  หูแก้ว
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองพลวง 1. เด็กหญิงธนิตา  ศุภธรรมพิทักษ์
 
1. นางสาวรัชฎาพร  แก่งทองหลาง
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1. เด็กหญิงฐิติกา  ใสยาเย็น
 
1. นางกรชนก  เนินนา
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 1. เด็กหญิงลักษิกา  ศรีเผือก
 
1. นางธนพร  ชูทรัพย์
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 1. เด็กชายวิทวัส  พูนกระโทก
 
1. นายธีระพันธ์  ทองนำ
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงพรนัชชา  สดโคกกรวด
 
1. นางสาวสุวิมล  เพ็ชรคง
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 1. เด็กหญิงวริสสา  กลิ้งโนนสูง
 
1. นางมณฑิรา  สังฆมณี
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายคิมหันต์  ต่อมกระโทก
 
1. นายกฤษณะ  แตงกระโทก
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงนันทิชา  สุขประเสริฐ
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 1. เด็กชายณัฐดนัย   พระพรายครบุรี
 
1. นางสาวแพรวพรรณ   จีนสูงเนิน
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายลายพิน  กุยลา
 
1. นายพิศิษฎ์  โลไธสง
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโนนเพชร 1. เด็กหญิงวีสวัสดิ์  นานัน
 
1. นางปราถนา  พรประเสริฐ
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  นุชกระโทก
 
1. นางทิพพา  เที่ยงกระโทก
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายทินกร  ทินกระโทก
 
1. นายกฤษณะ  แตงกระโทก
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงหฤทัยธิยา  เที่ยงกระโทก
 
1. นางรวีรัศม์  ศิริปรุ
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 1. เด็กหญิงวิภาพร  ปิดตาละเพ
 
1. นางอุษณี  ชัยมีแรง
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงนิรินธร  ปะสาวะโท
 
1. นายประยูร  รำไธสง
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พินสิริ
 
1. นายณฐภัค  สุวรรณทา
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงนำ้ฝน  ประเภา
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จุ้ยทองหลาง
 
1. นางสาวอรวี  มานะดี
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   จอยกระโทก
 
1. นางวิภา   ศรีม่วงกลาง
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงอรอนงค์  พั่วเมืองสิทธิ์
 
1. นายทรงศักดิ์  จันทะเรือง
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชนะพะเนา
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติ  หาญกล้า
 
1. นายกุลศิริ  อะโน
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายอภิรักษ์  ตรีวิเศษ
 
1. นายอำนาจ  กำเนิดเสนา
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายจักรินทร์  จงเจิมกลาง
 
1. นางสุพรรณ  พลารักษ์
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. นางสาวอารียา  มารแพ้
 
1. นางรวีรัศม์  ศิริปรุ
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายอภิรักษ์  ตรีวิเศษ
 
1. นายอำนาจ  กำเนิดเสนา
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เที่ยงขันธ์
 
1. นายประยูร  รำไธสง
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญชู
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กชายอนุศักดิ์  วงศ์แก้วมิ่ง
 
1. นางวิภา   ศรีม่วงกลาง
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กหญิงภารวี  คงป้อม
 
1. นายนิสิต  ไรกลาง
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายภาราดร  ท้องพิมาย
 
1. นางสาวเกศินี  ศรีรัง
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กชายณัฏฐพงษ์  เฉียงกลาง
 
1. นายอุดม  รั่งกระโทก
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายเด่นภูมิ  เปลกระโทก
 
1. นายกฤษณะ  แตงกระโทก
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จงสดับกลาง
 
1. นายอนุพันธ์  อุตสาหกุล
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ป้องกระโทก
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงอัฉรา  ชุ่มกิ่ง
 
1. นายพิศิษฎ์  โลไธสง
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บ้องกระโทก
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  สาจิตร
 
1. นางขวัญจิตร  ป้องนาน
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงศินัฐตา  จันดาหาญ
 
1. นายประยูร  รำไธสง
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. นายชลธาร  วัชรประทีป
 
1. นางสาวภัทรธินันธ์  ภัทรดำรงสิฐ์
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กชายรัฐติพงศ์  กูมกระโทก
 
1. นายอุดม  รั่งกระโทก
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายนนทกานต์  สิทธิเทศ
 
1. นายกฤษณะ  แตงกระโทก
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กชายชัยวัฒน์    โตกระโทก
 
1. นางวิภา   ศรีม่วงกลาง
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขุนแก้วเมือง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จ่ามมาตย์
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงกิติยากร  จันทร์นวล
2. เด็กหญิงปานชีวา  ลาภเจริญ
 
1. นางสาวอุบล  มิมไธสง
2. นางสราญรัตน์  ชิโกศรี
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงนัฐนันท์  สินธพ
2. เด็กหญิงนัทธิญา  ใจยุติธรรม
 
1. นางสุภาพร  ธรรมธุระ
2. นายวิศิษฏ์  ใหญ่น้ำ
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองอินต๊ะ
2. เด็กชายธนกฤต   เฉื่อยกลาง
 
1. นางสาวเครือวัลย์  บุญเขื่อง
2. นางสาวฉัตรศิริ  โง่นสูงเนิน
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ิพิมพ์เบ้าธรรม
2. เด็กหญิงอรปรียา   หวังสุข
 
1. นางสาวรัตน์ดาวรรณ  นางสันเทียะ
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงสุรัตนา  ชินผักแว่น
2. เด็กหญิงอทิติยา  ปัชตา
 
1. นางสาวมลธิชา  เกริ่นกระโทก
2. นางสาวปิยะพรรณ  ผึ่งกระโทก
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แดงโสภา
2. เด็กหญิงอริศรา  เพียรชน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  คชสาร
2. นางนงเยาว์  เพ็ดทะเล
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงภูริตา  โถมกระโทก
2. เด็กหญิงอรมณี  เงินกรุง
 
1. นางวิจิตร  เหล่าชุมพล
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายสมบัติ  ลอยสนั่น
2. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ปัตตาเทสัง
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 1. เด็กหญิงปิยนันท์  มาตรสีกลาง
2. เด็กหญิงสุธาสินี  สิทธิสุธี
 
1. นางนภาดา  จันทรภูมิ
2. นางสาวสุทธ์ศิริ  คันธาจิตร์สกุล
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงฐิติยา  สุขรัตน์
2. เด็กหญิงอัญญานี  จิตรค้างพลู
 
1. นางศศิธร   ชิณศรี
2. นางณัฐยาน์  ครอบกลาง
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 1. เด็กหญิงนิภาธร   มอมกระโทก
2. เด็กหญิงภิรดา   แก้วกระโทก
 
1. นางสุวรรณา   แตะกระโทก
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิกา  ทินกระโทก
2. เด็กหญิงฐิรัตติภรณ์  ทานกระโทก
 
1. นางบุปผา  มีกลางแสน
2. นายอธิวัฒน์  ธนกิจเสถียรชัย
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสวนหอม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วณิชชาชีวะ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  โชติชัยอนันต์
 
1. นางศิริพร  ชาญขุนทด
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์หัวโทน
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนภูทองวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชุมคำ
2. เด็กหญิงอนัญญา  พาดกลาง
 
1. นางมะลิวรรณ  จันลิ้ม
 
255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโคกพระ 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุวรรณษา  ใยใหม
 
1. นางนฤมล  บีพิมาย
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 16 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 1. เด็กหญิงกัญจนพร   ทองครบุรี
2. เด็กหญิงกุลิสรา   ผาสุขกิจ
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์   วิภาวิน
 
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กอห้าว
2. เด็กหญิงปริญดา  คำกอง
 
1. นางศรีสุคนธ์  แนบสนิทวงศ์
2. นางทิชานันท์  ไกรสน
 
258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ประเสริฐการ
2. เด็กหญิงภัทริตา  เรืองคง
 
1. นางทิชานันท์  ไกรสน
2. นางจิราพร  การเพียร
 
259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงสุธิดา  กริดกระโทก
2. เด็กหญิงเบญญา  หมายกลาง
 
1. นางสาวมลธิชา  เกริ่นกระโทก
2. นางสาวปิยะพรรณ  ผึ่งกระโทก
 
260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงกำลัย  อุดร
2. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  นามกระโทก
 
1. นางรุ่งนภา   สันติภัคพงศ์
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวนอก
2. เด็กหญิงศุภานันท์  ป้องนาน
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
2. นางวิไลลักษณ์  ริมไธสง
 
262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงรุ่งททิวา  โสเรรัมย์
2. เด็กหญิงลัดดา  แก้วกำพร้า
 
1. นางสาวรัตน์ดาวรรณ  นางสันเทียะ
 
263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 1. เด็กหญิงพุทธน้ำบุตร   จิตนอก
2. เด็กหญิงแพรวา  นพไธสง
 
1. นางสาวเครือวัลย์  บุญเขื่อง
2. นางสาวฉัตรศิริ  โง่นสูงเนิน
 
264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชิโกศรี
2. เด็กชายศิรินันท์  วรรณู
 
1. นางสาวอุบล  มิมไธสง
2. นางสราญรัตน์  ชิโกศรี
 
265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงสุชาดา  กิตติสมาภรณ์
2. เด็กหญิงอลิชา  บาตรโพธิ์
 
1. นางสาวเนตรชนก  ดวดกระโทก
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุลานนาย
2. เด็กหญิงสุธิดา  เข่าผักแว่น
 
1. นางอรุณฉลอง  ศิริพร ณ ราชสีมา
2. นางสาวนงลักษณ์  คชสาร
 
267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสวนหอม 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  ขาวฟอง
2. เด็กหญิงภัทราพร  วรรณพันธ์
 
1. นางเสาวภาคย์  กอบเกษ
2. นายมานิจ  ทรัพย์สิน
 
268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กหญิงกรกนก   แทะกระโทก
2. เด็กหญิงดวงดาว   โตกระโทก
 
1. นางรุ้งทิพย์   เพ็ชรกลับ
2. นางวรรณา   โด่งพิมาย
 
269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายฐากร  สุตัญตั้งใจ
2. เด็กชายตะวัน  สงค์คำภา
 
1. นางศศิธร  ชิณศรี
2. นางณัฐยาน์  ครอบกลาง
 
270 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แฝงกระโทก
2. เด็กหญิงรพีพัฒน์  ทนกระโทก
 
1. นางสาวสายสมร  เพิ่มพูน
 
271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดเหมสูง 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จีนทองหลาง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แท่งทองหลาง
 
1. นายเอกชัย  วัฒนไชย
2. นางสาวอังคณา  โคตรชมภู
 
272 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 1. เด็กหญิงจีรนันท์   อิ่มนาง
2. เด็กชายธนวันต์   มูลกระโทก
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์   วิภาวิน
 
273 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนภูทองวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรพร  พยัคฆ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลาภกระโทก
 
1. นายศักดิ์อนันต์  จั้นอรัญ
 
274 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงพรพิมาน  เหล็กลอย
2. เด็กหญิงวรัชยา  สวยกลาง
 
1. นางสมพิศ  มูลนิธิธรรม
2. นางสายหยุด  ช่วงชิต
 
275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กชายณัฐกร  แสงจันทร์
2. เด็กชายพงศกรณ์  กางกาน
 
1. นางทิชานันท์  ไกรสน
2. นายวุฒิไกร  ไกรสน
 
276 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงจิราพร  ปินะถา
2. เด็กหญิงนุจิรา  ปักกะตา
 
1. นางสาวกันต์ณิชชา  กองทุ่งมน
2. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายวสันต์  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สุขเพ็งพะเนาว์
 
1. นางวรรณศิริ  กิ่งโพธิ์
 
278 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ละอองทอง
2. เด็กหญิงธัณย์นิชา  พรมสิทธิ์
 
1. นางสาวเมษยา  ชูชีพ
2. นายสมพร  แขมพรมราช
 
279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงจันทร์กานต์  เพลินบุญ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แสงจันทร์ศรี
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
2. นางวิไลลักษณ์  ริมไธสง
 
280 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์เสน
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ไผครบุรี
 
1. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
2. นายบุณยกร  โจทย์กิ่ง
 
281 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสวนหอม 1. เด็กหญิงทัศนียา  พานทอง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  รักไร่
 
1. นายชนาธิป  ชะนะพิน
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์หัวโทน
 
282 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  มุ่งกลาง
2. เด็กหญิงนันทิพร  ผลบุญ
 
1. นางกฤษณา  ฤาชา
2. นายธวัชชัย  ฤาชา
 
283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายธีรธรรม  ฉัตรหิรัญรัตน์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  นามกระโทก
 
1. นางพรเพ็ญ  ชุมกระโทก
2. นายวิรพจน์  วงศ์วัฒน์เกษม
 
284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรเทพ  มีกำปัง
2. เด็กชายธเนศ  เตคำหันต์
 
1. นางสุภาภรณ์  สารรัมย์
2. นางสาวนภัสฤน  ประธรรมสาร
 
285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงวนิดา  โมงกระโทก
2. เด็กหญิงสุจิตรา  จิตประสงค์
 
1. นางสาวจรรยา  แนะกระโทก
2. นางสาวสุภาภรณ์  จำปาโพธิ์
 
286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กชายลินดา    ปลิงกระโทก
2. เด็กหญิงอารียา    เปลื้องกระโทก
 
1. นางวิภา   ศรีม่วงกลาง
2. นายชาญชัย   วรรณวงศ์
 
287 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กชายวรากร  ปรึกกระโทก
 
1. นางสาววราภรณ์  คชรินทร์
 
288 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยอ้าย
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
 
289 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กชายชิศนุพงษ์  อพรรัมย์
 
1. นายทรงศักดิ์  จันทะเรือง
 
290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เวชกามา
 
1. นายนิสิต  ไรกลาง
 
291 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินกลาง
 
1. นายกฤษณะ  แตงกระโทก
 
292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กชายอมรวัฒน์  ศิริรัตน์
 
1. นางวิภา    ศรีม่วงกลาง
 
293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  เนื่องกระโทก
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  เทียมกระโทก
 
294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงภคมน  เรืองศรี
 
1. นายพิศิษฎ์  โลไธสง
 
295 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  เพ็ชรพรม
 
1. นายทรงยุทธ  พวงประเสริฐ
 
296 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สนทองหลาง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จ่ามมาตย์
 
297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายมงคล  เนียมสำโรง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โมรัษเฐียร
 
298 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กชายณัฐพล  แตงอยู่
 
1. นายอนุพันธ์  อุตสาหกุล
 
299 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   เปลี่ยวกระโทก
2. เด็กหญิงศศิประภา   แจ้งเกิด
3. เด็กหญิงศศิภา   เปลวกระโทก
 
1. นางกฤษณา   สายกระสุน
2. นางดารุณี   มีระหงษ์
 
300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 1. เด็กชายวาทิน  ปลิงกระโทก
2. เด็กชายศิลป์  รัตนเมือง
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  แปะกระโทก
 
1. นางอรัญญา  ภูสีฤทธิ์
2. นางพรทิพย์  สุดกล้า
 
301 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายชัยณพัฒน์  เหงี่ยมโพธิ์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ทองกระโทก
3. เด็กหญิงศศิมงคล  เปรี่ยมพิมาย
 
1. นางศศิธร  ชิณศรี
2. นางณัฐยาน์  ครอบกลาง
 
302 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกพระ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ฉายมะเริง
3. เด็กหญิงธันยพร  แท่งทองหลาง
 
1. นางกิตยาภรณ์  วิเชียรทอง
2. นางสาวสุรีกร  พินิจวรานนท์
 
303 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 1. เด็กหญิงกรกช   อินทรทัต
2. เด็กหญิงปิยนุช   ขอเหนี่ยวกลาง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นพไธสง
 
1. นางสาวเครือวัลย์  บุญเขื่อง
2. นางสาวสงวน  เริญไธสง
 
304 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านช่องโค 1. เด็กชายคณสรณ์  สุ่มอินทร์
2. เด็กชายทิวา  อุ่นวิเชียร
3. เด็กชายพรหมพิริยะ  นันกระโทก
 
1. นางทิพรัตน์  จอกงูเหลือม
 
305 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ยนต์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงภัทรภร  น้ำเพ็ชร
3. เด็กหญิงศุจินทราภัทร  เปี่ยมเงิน
 
1. นางสายหยุด  ช่วงชิต
2. นายโอภาส  ช่วงชิต
 
306 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 1. เด็กหญิงกชพร   ครึบกระโทก
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   ใคร่กระโทก
3. เด็กหญิงเกวลิน   กลิ้งกระโทก
 
1. นางสาวพัชรา   เมืองนาม
2. นางสาวกวินทิพย์  คงนอก
 
307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กหญิงนรมน  นวลกระโทก
2. เด็กชายอนุพงษ์  ชุมกระโทก
3. เด็กหญิงอภิสุตา  กองกระโทก
 
1. นางอรอนงค์  สุรารักษ์
2. นางสาวปนัดดา  สาริคา
 
308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสวนหอม 1. เด็กหญิงพัชรลดา  น้อมมนัส
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  บุญพิมพ์
3. เด็กหญิงหทัยชนก  พานทอง
 
1. นางศิริพร  ชาญขุนทด
2. นายฉลอง  กอบเกษ
 
309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเมืองรัง 1. เด็กหญิงชญาดา  ลาภสถิตย์
2. เด็กชายทวีทรัพย์  ไม้หอม
3. เด็กหญิงนาฎณัฐดา   แจ้งทองหลาง
 
1. นายสุระชัย  ไม้หอม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้หอม
 
310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 1. เด็กชายชยพล  จำปาเรือง
2. เด็กหญิงศศิธร  จิตรทองหลาง
3. เด็กชายโรจนินท์  เฉื่อยมะณี
 
1. นางสาวณัฐวลัญช์  อ่อนน้อม
2. นางสาวขนิษฐา  วิลัยวรรณ์
 
311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองนอก
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชื่นงูเหลือม
3. เด็กชายพจชนะพล  สุระมุน
 
1. นางสาวธัญวลัย  สังฆมณี
 
312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านกรูด 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เขาสูงเนิน
2. เด็กหญิงจิรภา  มีศรี
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  เตยกระโทก
 
1. นายนิรันดร์  วัชรินทร์รัตน์
2. นางทองม้วน  ยิ้มทองหลาง
 
313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงพรนภา  อนุภาษา
2. เด็กชายพุทธิพงษ์  ท้องพิมาย
3. เด็กชายอัมรินทร์  แซดัง
 
1. นางสาวสุวิมล  เพ็ชรคง
2. นางสาวภัสรา  ตุ้มสูงเนิน
 
314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ดีพาชู
2. เด็กชายพิพัฒน์  ภูมิศรีจันทร์
3. เด็กชายวัชรพล  ธูปกลาง
 
1. นางสุนันทา  สุขขาวพงศ์
2. นางสาวอำภัย  ระวังทรัพย์
 
315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กชายชนกชนท์  ศรีเพชรประเสริฐ
2. เด็กชายรังสิมันต์  แถกระโทก
3. เด็กชายศุภโชค  เติมกระโทก
 
1. นางภัทรธิดา  ตากกระโทก
2. นางศรีสุคนธ์  แนบสนิทวงศ์
 
316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 1. เด็กหญิงกฐีน   ปัญญาพูนตระกูล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   อาลัยดี
3. เด็กชายวิทวัส   ผลกระโทก
 
1. นางวนิดา   ผลกระโทก
2. นางพีรยา   คงกระโทก
 
317 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 1. เด็กหญิงนภัสรพี  พินิจวรานนท์
2. เด็กหญิงสมฤดี  มีพวงผล
3. เด็กหญิงแม่คะนิ้ง  ดวงกระโทก
 
1. นายภาคภูมิ  รักษ์ภักดี
2. นางปราณี  มิ่งสกุล
 
318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงกัญธิตา  ทองกลาง
2. เด็กหญิงจิรภัทร  รวมกระโทก
3. เด็กหญิงชัชชญา  นฤพันธ์
 
1. นางสายหยุด  ช่วงชิต
2. นายโอภาส  ช่วงชิต
 
319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  รุ่งแสง
2. เด็กชายณัฐพล  เลยกลาง
3. เด็กชายนฤนาม  มาเหลาหนาด
 
1. นางสาวบัณฑิตา  กลุ่มจันทึก
2. นางสาวกฤษณา  ฝากไธสง
 
320 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กชายกิตจนะ   หงวนกระโทก
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์   รักทะเล
3. เด็กชายสุรศักดิ์   ปลอดกระโทก
 
1. นายชาญชัย   วรรณวงศ์
2. นางสาวพรทิพย์    ทันกระโทก
 
321 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 1. เด็กชายณัฐพล  หนึ่งกระโทก
2. เด็กหญิงนุชวรา  บัวคำ
3. เด็กหญิงศิรินทร  ปลอดกระโทก
 
1. นางสุนันทา  สง่าเนตร
 
322 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 1. เด็กชายธนบูรณ์  ภูศรีหาเทศ
2. เด็กชายพงษ์ปณต  คล่องสืบข่าว
3. เด็กหญิงสิริยากร  พานรัมย์
 
1. นางเกษร  ยิ้มผุ
2. นางวัชรี  อิ่มวัฒนกุล
 
323 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 1. เด็กชายธนชัย  มุ่งย่อมกลาง
2. เด็กชายอภิชัย  สมบุญมี
3. เด็กชายอริยา  บุญภักดี
 
1. นางลำเพย  ใจเจริญ
2. นายสุรศักดิ์  หงำกระโทก
 
324 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จรครบุรี
2. เด็กชายศิริชัย  ขำกระโทก
3. เด็กชายอมรเทพ  เกิดโมลี
 
1. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
2. นายพยัคฆ์  เชื้อกล้า
 
325 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ก่ำโพธิ์
2. เด็กชายนันท์พิพัฒน์  แก้วพิลา
3. เด็กชายสุวัฒน์  ยอดทองหลาง
 
1. นางสาวธัญวลัย  สังฆมณี
 
326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กชายจิรายุ  ใช้ช้าง
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จันทร์สว่าง
3. เด็กชายณัฐพล  สุขศรีพะเนาว์
 
1. นายจตุรวิทย์   ซึ่งสมณกุล
2. นางมาลิน  เซ็นทองหลาง
 
327 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงชมนาค  เกียรติกลาง
2. เด็กชายชัยชนะ  แตงกระโทก
3. เด็กชายวัชรพงษ์  ชัยกลาง
 
1. นายรัชพล  ฉนำกลาง
2. นายบุญเลิศ  ภู่มะเริง
 
328 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ตั้งหมู่
2. เด็กชายธนโชติ  ลวกไธสง
3. เด็กชายสหรัฐ  ภูบาลชื่น
 
1. นายสุรทิน  โตหมื่นไวย
2. นางสุวรรณี  โตหมื่นไวย
 
329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเมืองรัง 1. เด็กหญิงชลธิดา  เดี่ยวกลาง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีชัยกระโทก
3. เด็กหญิงวิมษ์วิภา  อุดมบูลย์
 
1. นายสุระชัย  ไม้หอม
 
330 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านกรูด 1. เด็กหญิงณัฐิชา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงนรารัตน์  ภูพันนา
3. เด็กหญิงรพีภรณ์  แสงพรหม
 
1. นางทองม้วน  ยิ้มทองหลาง
2. นายธนภณ  จันทร์แสง
 
331 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงมาริษา  ตอกกระโทก
2. เด็กหญิงมุทิตา  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงแก้วใจ  ไทยสืบชาติ
 
1. นางราตรี  เทศผ่อง
2. นายอนุชิต  ป่วงกระโทก
 
332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กชายยุทธนา  นาราช
2. เด็กชายระพีพัฒน์  สงกระโทก
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ราศรีเฟื่อง
 
1. นายนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
2. นายบุณยกร  โจทย์กิ่ง
 
333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กชายกนกพล   เพ็ชรฤทธิ์
2. เด็กหญิงวรรณวรัทย์   แปวกระโทก
3. เด็กหญิงเกศินี   สุขเหล็ก
 
1. นางวิภา   ศรีม่วงกลาง
2. นายชาญชัย  วรรณวงศ์
 
334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กชายธนา  เกวียนทอง
2. เด็กชายศักดิ์มงคล  ทองดวง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ปานาสา
 
1. นายประยูร  รำไธสง
2. นายวิทูรย์  จูมพลสา
 
335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กชายประกาศิตร์   กล้าหาญ
2. เด็กชายพีรพัฒ  บีพิมาย
3. เด็กชายอภิศักดิ์  ล่ำสันต์
 
1. นางขวัญจิตร  ป้องนาน
2. นางสาวมลิวัลย์  ปะวะถา
 
336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กชายจุมพล  ป้องกระโทก
2. เด็กชายสราวุฒิ  โอดผักแว่น
 
1. นายจิรายุ  สุนทรมัจฉะ
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายบุรัสกร  รัตนวิชัย
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเหมสูง 1. เด็กหญิงชุติรัตน์  ขำมี
 
1. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายเจนณรงค์  ภูดวงจิต
 
1. นางทัศนีย์  ทองนำ
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   แสนไทย
 
1. ดร.สมัชชา   เจียรณัย
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   แสนไทย
 
1. ดร.สมัชชา   เจียรณัย
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เฉื่อยไธสง
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเหมสูง 1. เด็กหญิงอินทุอร  เรียนอย่าง
 
1. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายภัทรกร  ทดกระโทก
 
1. นางสาวสำเนาว์  แตงอยู่
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กชายธนากร  วัชพืช
 
1. นายวันชัย  ศรีสูงเนิน
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายชินภัทร   ผาสุข
 
1. ดร.สมัชชา   เจียรณัย
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายกิตติกุล  ดอกกระโทก
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายอัครชัย  คงสีดา
 
1. นางทัศนีย์  ทองนำ
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   แสนไทย
 
1. ดร.สมัชชา   เจียรณัย
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ด่านกระโทก
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายศดายุ  ดวงแก้ว
 
1. นางทัศนีย์  ทองนำ
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมิกา  ดีกระโทก
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  อาษาภักดิ์
 
1. นายธเนศ  สูติปัญญา
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงสิริไพบูลย์  พูนเจ็ก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงแพรวา  พิรักษา
 
1. นางสาวธัญพร  เฟื่องรัตนสินชัย
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงภัสรา  ด่านกระโทก
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 1. เด็กหญิงณัฐสิณ์  คงป้อม
 
1. นายสันติ  ภูชนิด
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  กระบัตรทอง
 
1. นายสันติ  ภูชนิด
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงอรปรียา  ใยใหม
 
1. นายพรชัย  นิตย์ใหม่
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงฉลองพร  ทองเพ็ชร
 
1. นายสากล  มีน้อย
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายอดิศักดิ์   ทองเลือม
 
1. นายส.อ.ศุภชัย   แคลนกระโทก
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ดวงกระโทก
 
1. นายสุรศักดิ์  ไชยเวศ
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงธนัชชา  เพ็ชรกระโทก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 1. เด็กชายสนองศักดิ์  สายหยุด
 
1. นายสันติ  ภูิชนิด
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กชายณัฐพล  มีชัย
 
1. นายสุริยา  ค้าคุ้ม
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 1. เด็กชายดุลยพล  ดงกันจ่า
 
1. นายสันติ  ภูชนิด
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เพ็ชรกลั่น
 
1. นายสากล  มีน้อย
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วมน
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 1. เด็กชายวสุพล  สนพะเนา
 
1. นางสุพรรณา  พันธุ์รอด
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงเบญจพร  กิริรัมย์
 
1. นางสาวธัญพร  เฟื่องวัฒนสินชัย
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  อบอุ่น
 
1. นายสังเวียน  เดชะโคบุตร
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลบ้ณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงบุษบง    โจทย์กระโทก
 
1. นางวาสนา   กาสินพิลา
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงจิดาภา  โมรานอก
 
1. นายฉัตรชัย  ชุ่มกลาง
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมสูง 1. เด็กชายกฤติพงษ์   โคมสูงเนิน
2. เด็กชายจิรเดช  ชอบทองหลาง
3. เด็กหญิงธัญทิพ  ดอกไม้
4. เด็กชายธาดา  แท่งทองหลาง
5. เด็กหญิงมริสา  สระทองหลาง
6. เด็กชายวริษฐา  ผาจวง
7. เด็กหญิงวิชาดา  จั่นอาจ
8. เด็กหญิงแก้วตา  มะโนธรรม
 
1. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
2. นางสุกัญญา  ตีบไธสง
3. นางสาวพรทิพย์  แก่นพะเนาว์
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พันธสกุล
2. เด็กหญิงกาญจนาพร   ขลุ่ยกระโทก
3. เด็กชายกิตติศักดิ์   พายกระโทก
4. เด็กชายชลธาร   นิลพุทรา
5. เด็กชายชินภัทร    ผาสุก
6. เด็กหญิงธนวรรณ   รากกระโทก
7. เด็กหญิงธนันพร   หมิ่นกระโทก
8. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   แสนไทย
9. เด็กชายอนุวัติ   ปอกระโทก
10. เด็กหญิงอรอุมา   โค่นสำเนา
11. เด็กชายเจษฏา   ศรีคงคา
12. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   ย่องกระโทก
 
1. ดร.สมัชชา   เจียรณัย
2. นางปิยวรรณ  คลื่นกระโทก
3. นายธิเบศร์   เกิดกระโทก
4. นายณัฐพงษ์   หม่อนกระโทก
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายกฤษฎา  หลอดทอง
2. เด็กชายกิตติกุล  ดอกกระโทก
3. เด็กชายชลชาติ  ถ้ำกลาง
4. เด็กชายณรงศักดิ์  ปรุกระโทก
5. เด็กชายณัฐภูมิ  เฉื่อยไธสง
6. เด็กชายนนทกร  ครบกลาง
7. เด็กชายบุรัสกร  รัตวิชัย
8. เด็กชายภูมินทร์  กลิ่นสุคนธ์
9. เด็กชายศุภกิตติ์  ด่านกระโทก
10. เด็กชายศุภสัณฑ์  ยวงกระโทก
11. เด็กชายเสกสรรค์  วิมลขจรยศ
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
2. นางสุพรรนณี  วิมลธรรม
3. นางสาวปัญณิศา  กาญจน์อนุกูล
4. นายณรงค์  วงษานนท์
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 1. เด็กหญิงจตุพร   แช่มสันเทียะ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   เคืองกระโทก
3. เด็กหญิงชลิตภากร   ต่อกระโทก
4. เด็กชายทวีพงษ์    ธีระภู่สงวน
5. เด็กชายนนธกร   มุขกระโทก
6. เด็กหญิงนฤมล   อเนกา
7. เด็กหญิงปัทมเกสร์   สุชาธร
8. เด็กชายพงษ์พิษณุ   ผันกระโทก
9. เด็กหญิงพิมกรณ์   เอื้อนกระโทก
10. เด็กหญิงพีรดา   เฉยกระโทก
11. เด็กหญิงภิญดา    พลุกระโทก
12. เด็กหญิงมานัสนันท์  เพลินกระโทก
13. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   บุญเพ็ง
14. เด็กหญิงวันวิสา   กอบกระโทก
15. เด็กหญิงวิญาดา   ภาคย์กระโทก
16. เด็กหญิงศุภัคสิริ   อัครไชยสิทธิ์
17. เด็กชายสหรัฐ    พลุกระโทก
18. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์สนิทศรี
19. เด็กหญิงอภิญญา    เอี่ยมจรูญ
20. เด็กหญิงเบญจศิริ  กุลกระโทก
 
1. นางวรางคณา  เอี่ยมสอาด
2. นางสุจินดา   นวลหงษ์
3. นายวารินทร์   สว่างเนตร
4. นายเพทาย  ทัศนขจรกุล
5. นายชำนาญ  กุลงูเหลือม
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงคัทลียา  ศรีพลกรัง
2. เด็กชายชาญนวัฒ  นากุดนอก
3. เด็กชายธนากร  หาญกลาง
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  พรหมพิมาย
5. เด็กหญิงสุพิชชา  เจริญนอก
6. เด็กหญิงอรปรียา  ปลื้มจันอัด
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
2. นายทรงศักดิ์  จันทะเรือง
3. นายอธิวัฒน์  ธนกิจเสถียรชัย
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 1. เด็กหญิงปณิธิ  แก้วพระรัก
2. เด็กหญิงพรสุดา  ดอกจันทร์
3. เด็กหญิงวิกานดา  วิจิตรดี
4. เด็กหญิงอภัสราพร  ภาคพรม
5. เด็กหญิงอภิสรา  สลีวงศ์
6. เด็กหญิงอรภรรณ  อุดมสุข
 
1. นายสันติ  ภูชนิด
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายธวัชชัย  เมินกระโทก
 
1. นายชาญ  จรัญกลาง
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายสมพงษ์  ห่อกำปัง
 
1. นางมยุรีย์  พาร์
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ลีสม
 
1. นายสุเนตร  ศรีสังข์
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กชายกฤตภัค  ตุงกระโทก
 
1. นายวุฒิไกร  ไกรสน
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายกนต์ธร  ถาดกระโทก
 
1. นางวรรณศิริ  กิ่งโพธิ์
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  คามปะใน
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาศิริสกุล
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กชายวิรัตน์  ยิ้มจัน
 
1. นางอุรารัตน์  หันกลาง
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  ทันค้า
 
1. นายสัมฤทธิ์  กลมกลาง
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายพิชิตชัย  ช่างประเสริฐ
 
1. นายสุนทร  เนื่องสุวรรณลักษณ์
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กชายเอกภพ  ดุลย์ไธสง
 
1. นายวิษณุพงษ์  แปลกผักแว่น
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กชายชยุตน์  ศรีสัน
 
1. นายสุริยา  ค้าคุ้ม
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายวรายุทธ  ศรีบุญราช
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายเกษมศักดิ์  โตสูงเนิน
 
1. นางมยุรี  ศรีสังเกตุ
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กชายฤทธิไกร   ปลอดกระโทก
 
1. นางสมพิศ   รุกขชาติ
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สมอเมือง
 
1. นางมยุรีย์  พาร์
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงปิ่นมุก  ครบอุดม
 
1. นางสมมาศ  จรัญกลาง
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงวาสนา  สืบเพ็ง
 
1. นางเต็มดวง  หวังปรุงกลาง
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แฝงด่านกลาง
 
1. นางวรรณศิริ  กิ่งโพธิ์
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงชนุดา  ศรีพรมสุข
 
1. นางลักนภา  กลอนโพธิ์
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ดวดกระโทก
 
1. นางสาวปิยะนุช  ประจวง
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงพนิดา  โคตะมะ
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงศฏพร  ชาญหมื่นไวย
 
1. นายวิทยา  ศรีวิเศษ
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 1. เด็กหญิงวรนุช  แก้วพิมาย
 
1. นายสุวรรณ  ครุฑใจกล้า
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงจิราภา  เอี่ยมสำองค์
 
1. นายสุริยา  ค้าคุ้ม
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 1. เด็กหญิงอรัญญา  นาหนอง
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาศิริสกุล
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ภูหิน
 
1. นายอำนาจ  กำเนิดเสนา
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กหญิงวณิชยา  ทุมฉิมพาลี
 
1. นางสาวสุนิสา  หลงทิพย์
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กหญิงอภัทสรา  วงศ์ขำ
 
1. นางสมพิศ   รุกขชาติ
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสวนหอม 1. เด็กหญิงอรัญรัตน์  ทัศนิยม
 
1. นายไพบูลย์  วงศ์นาม
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 1. เด็กชายอำนาจ  บุญสอน
 
1. นายอดิศร  นามวงษ์
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสลักได 1. เด็กชายนนทพัฒน์  จันขุน
 
1. นางธนวรรณ  ประเวศบุรีรมย์
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กชายพีระพงษ์  ตีระพา
 
1. นางขวัญจิตร  ป้องนาน
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายเกษมศักดิ์  เนินกระโทก
 
1. นายฤดีวรรณ  วิฤทธิ์ชัย
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.7 ทอง 5 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 1. เด็กชายภานุเดช  เงินขาว
 
1. นางพรรษา  ชวนสุข
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบึงไทย 1. เด็กชายนริศวร์  ห่ามกระโทก
 
1. นางสาวเตือนใจ   เกราะกระโทก
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กชายศิริโชค  วังคีรี
 
1. นายสุเนตร  ศรีสังข์
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายวีรภาพ  น้อมกระโทก
 
1. นางสาวสาลี่  แคร่กระโทก
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายพงศกร  ลือทองหลาง
 
1. นางเบญจวรรณ  นาศรี
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กชายปภินวิทย์  ตุ้มเมืองโดน
 
1. นางอัษราภรณ์  พงศาวรรธนะ
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.2 ทอง 11 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายอดิศักดิ์   ทองเลือม
 
1. นางลักขณา   พิมสาร
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายภานุกร  ดวงกระโทก
 
1. นายธวัชชัย  ชัยพูน
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  อินธิเดช
 
1. นางนิตยา  ออมไธสง
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.1 เงิน 14 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กชายกรกฎ  นะรากุล
 
1. นางสาวณิชนันท์  นิติสิทธิ์
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.1 เงิน 14 โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายปวริศ  เขม้นเขตรกิจ
 
1. นางสาวสำเนาว์  แตงอยู่
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76.7 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กชายสิทธิกร  พูนศรี
 
1. นายเสรี  ถุนนอก
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74.1 เงิน 17 โรงเรียนบ้านตะแกรง 1. เด็กชายอภิเบส  ภู่นาค
 
1. นางสาวจณิสตา  อาศัยร่ม
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายวิจิตรา   ประสิทธิ์
 
1. นางลักขณา   พิมสาร
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิภาดา  กองกระโทก
 
1. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 1. เด็กหญิงขวัญชนก  วิชาชัย
 
1. นายสุนทร  สุขุมามาศ
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 1. เด็กหญิงพิยดา  พรมภักดี
 
1. นายสหัส  วิฤทธิ์ชัย
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงอภิชญา  ชีวะสวัสดิ์
 
1. นางสุคนธ์  โป๊ะไธสง
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดรวง 1. เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  ปภัสร์ภานุวงศ์
 
1. นางคุรุวรรณ  วีระชัยรัตนา
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.9 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 1. เด็กหญิงวนิดา  กลิ่นสันเทียะ
 
1. นายคมสัน  ยงเพชร
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 1. เด็กหญิงจตุพร  พวงสันเทียะ
 
1. นางชนากานต์  วรรณปะเก
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กหญิงอรอมล  พรมทอง
 
1. นางขวัญจิตร  ป้องนาน
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เหือดไธสง
 
1. นางมัจฉรีย์  พงศ์สุวรรณ
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.1 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงอรดา  พรมจุ้ยพะเนา
 
1. นางอิสรีย์  อิสระเพิ่มสุข
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.9 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ประประโคน
 
1. นายอัตพร  บังพิมาย
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  รันพิศาล
 
1. นางณัฐธยาน์  สะแกทอง
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโคกพระ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่เตียว
 
1. นายชูชาติ  มูลทองหลาง
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 15 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 1. เด็กหญิงปิยะพร  สัตบุตร
 
1. นายอดิศร  นามวงษ์
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนพลับพลา 1. เด็กหญิงนริศา   สุดช่วย
 
1. นางอภิฤดี  ไชยโส
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เดชจิรพงศ์
 
1. นางอัษราภรณ์  พงศาวรรธนะ
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1. เด็กชายภารดล  ศรีษะเนตร
 
1. นางศิริพรรณ  โลสันเทียะ
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายธีรภัทร  โขนกระโทก
 
1. นายชาญ  จรัญกลาง
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายครรชิต  เลยกลาง
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กชายปภาวินท์  เกียงวงค์
 
1. นางสาวนันทนา  มูลวันดี
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายวัชระ  ทรงสะอาด
 
1. นางสาวกนกชนก  ตะโพวิญญู
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายอนุสรณ์  ทองประเสริฐ
 
1. นายชุมพล  บ่อพิมาย
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหินดาด 1. นายศรัณยู  ศรีโพธิ์กลาง
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายภูวนาถ  พานิชกุล
 
1. นายประสบ  ขอมีกลาง
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 1. เด็กชายบัณชาการ  ชาญสำโรง
 
1. นายจวน  เฝ้ากระโทก
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายภูริวุฒิ  เลิศแตง
 
1. นางอิสรีย์  อิสระเพิ่มสุข
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กชายธนกฤต  ชัยนา
 
1. นายฉัตรชัย  ชุ่มกลาง
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บันดาลสิน
 
1. นางณัฐยาน์  ครอบกลาง
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กชายชลสิทธิ์  รามศรี
 
1. นางสาวภัทรนิธ์  ขมสูงเนิน
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83.32 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 1. เด็กชายอำนาจ  บุญสอน
 
1. นายอดิศร  นามวงษ์
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80.32 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายณัฐพล  ปัตถานัง
 
1. นางสาววรรณา  ด้วงสีทอง
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.68 เงิน 8 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 1. เด็กชายมงคล  แปกระโทก
 
1. นางสุพรรณา  พันธุ์รอด
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบึงไทย 1. เด็กชายนริศวร์  ห่ามกระโทก
 
1. นางสาวเตือนใจ   เกราะกระโทก
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.33 เงิน 10 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 1. เด็กชายเวชการ  ซีกพุดซา
 
1. นายชวนากร  บัวแดง
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.32 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กชายนิวัฒน์  อินใส
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โกธิศรี
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78.99 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์    จันทร์ตำรา
 
1. นางบังอร  มองเพ็ชร
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78.33 เงิน 13 โรงเรียนวัดหนองพลวง 1. เด็กชายเอกราช  แป้นบรรจง
 
1. นางณิรัชฎา  แก่งทองหลาง
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74.01 เงิน 14 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายภัทรายุส  วิชัย
 
1. นางอาพา  ตวยกระโทก
2. นายสุพรรณ  ตานา
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายวิศวะ  แปลงไธสง
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงพรประภา  ภูดวงจิตร
 
1. นางสาวนันทนา  พรวนกลาง
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  อินทร์ศรี
 
1. นางสาวสุลาลัย  สินสุพรรณ์
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงสุนิสา  เสือเครือ
 
1. นายชาญ  จรัญกลาง
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  มากทองหลาง
 
1. นางมยุรีย์  พาร์
 
470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 1. เด็กหญิงประภัสรา  ภาคพรม
 
1. นางวลินดา  ร่มสบาย
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  คูณภาค
 
1. นายกรวิชญ์  หลีเคียนขู
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงเมษาวรรณ  ปิตาละเต
 
1. นางสาวสุพรรณา  อินทะวัน
 
473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กหญิงนิตยา  เปลกระโทก
 
1. นางนภัสชล    ปรีติกุล
 
474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ดวดกระโทก
 
1. นางสาวปิยะนุช  ประจวง
 
475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบึงพระ 1. เด็กหญิงสุพัชชา   ดอกกระโทก
 
1. นายชัชชัย   สิงหิรัญเรือง
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  บุญประสงค์
 
1. นางสาวจันทิรา  แปรนุ่น
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรรณพษา  โนนกระโทก
 
1. นางสาววลิฐินี  เวทย์วิชานันท์
 
479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ทัพภูเดช
 
1. นายสุวิทย์  จูมผา
 
480 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงรังรักษ์  ป้อกระโทก
 
1. นายประสบ  ขอมีกลาง
 
481 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรวง 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  เขียนโคกกรวด
 
1. นางวัชรี  คงฤทธิ์
 
482 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 1. เด็กหญิงจตุพร  พวงสันเทียะ
 
1. นางชนากานต์  วรรณปะเก
 
483 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  ศรียุทธณรงค์
 
1. นางเฉลิมศรี  สุกรินทร์
 
484 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 1. เด็กหญิงพรฑิตา  ศุภศร
 
1. นางพิกุล  ทองอินทร์
 
485 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แฝงลาภ
 
1. นางสาววรรณา  ด้วงสีทอง
 
486 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.01 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงเขมจิรา  บาลิสี
 
1. นางสาวธัญพร  เฟื่องรัตนสินชัย
 
487 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงดวงเนตร  ดำริ
 
1. นางยุพิน  ยอดดำเนิน
 
488 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำโคกกรวด
 
1. นายเสรี  ถุนนอก
 
489 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จุลลา
 
1. นายอดิศร  นามวงษ์
 
490 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.01 ทอง 10 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ปืนกระโทก
 
1. นางสุพรรณา  พันธุ์รอด
 
491 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงอภิวรรณ  เข็มกลาง
 
1. นายธงชัย  แทนจะโปะ
 
492 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กหญิงนิติยา  ผัดกระโทก
 
1. นางอัมพวรรณ   สิงคเสลิต
 
493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  ภูกิ่งพลอย
 
1. นายไพทูรย์  พืชทองหลาง
 
494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79.67 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ด่านกระโทก
 
1. นางมาลัย  สุขุมามาศ
 
495 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนดอนไพล 1. เด็กหญิงกริชติยา  ฤทธิ์กล้า
 
1. นายเสถียร  รัตนธรรม
 
496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยอดสง่า
 
1. นายประดิษฐ์  ลาดสีทา
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนพลับพลา 1. เด็กหญิงนริศา   สุดช่วย
 
1. นางอภิฤดี  ไชยโส
 
498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กริบกระโทก
 
1. นายธนบดี  ด่านกระโทก
 
499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายอานนท์   แป้นทองหลาง
 
1. นางมยุรีย์  พาร์
 
500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายพงศ์พล  สาระวาท
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ชุมกระโทก
 
1. นายพิพัฒน์  ชาติกระโทก
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1. เด็กชายพลกฤต  เวียงเงิน
 
1. นางวาสนา  วิชัยโย
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายเจษฎา  จุลลา
 
1. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กชายพงศธร  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นางขวัญจิตร  ป้องนาน
 
505 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายทักษิณ  แจ่มแจ้ง
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
 
506 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กชายณัฐพล  ชูนาม
 
1. นายวุฒิไกร  ไกรสน
 
507 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงสุภาพัฒน์  ดีนารัมย์
 
1. นางณัฐชยา  ศิริสวัสดิ์
 
508 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละกอ 1. นางสาวอภิญญา  ทิศกระโทก
 
1. นางชลณิศา   นนพละ
 
509 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 1. เด็กหญิงจินตนา  มีแก้ว
 
1. นายคมสัน  ยงเพชร
 
510 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ป้ายนอก
 
1. นายวุฒิไกร  ไกรสน
 
511 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 1. นางสาวอมรรัตน์  ดอกกระโทก
 
1. นางเทพี  พันธุรัตน์
 
512 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ดีประเสริฐ
 
1. นางนภัสชล    ปรีติกุล
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เรืองกลั่น
 
1. นายวิษณุพงษ์  แปลกผักแว่น
 
514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ชิดกระโทก
 
1. นายพิพัฒน์  ชาติกระโทก
 
515 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภาวิดา  นาบำรุง
 
1. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
516 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงพรทิพา  ปักกะตา
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.66 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชัยสิทธิ์
 
1. นายอุทัย  เพ็งกลาง
 
518 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงภัสรา  เทียนกระโทก
 
1. นางมยุรีย์  พาร์
 
519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงวาสนา  แสวงพันธ์
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
 
520 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปัดถานัง
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
521 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กชายกฤตภัค  ตุงกระโทก
 
1. นายวุฒิไกร  ไกรสน
 
522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. นายศรณรงค์  ชอบการ
 
1. นายธนบดี  ด่านกระโทก
 
523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายภราเดช  สาลี
 
1. นางวรรณศิริ  กิ่งโพธิ์
 
524 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กชายภิภพ   โกษากุล
 
1. นางสมพิศ   รุกขชาติ
 
525 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กชายสมยศ  ดวงเพ็ง
 
1. นายอุทัย  เพ็งกลาง
 
526 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  จันทร์คง
 
1. นางวาสนา  วิชัยโย
 
527 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. นายสิทธิพร  ประสมศรี
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
 
528 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  พูนกระโทก
 
1. นายประสบ  ขอมีกลาง
 
529 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กชายสุริวัติน์  แก้วทรวง
 
1. นางมัสธุรส  ผ่องสุข
 
530 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสุริยา  ทวยไธสง
 
1. นางสาววลิฐินี  เวทย์วิชานันท์
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายนภดลย์  พลเสน
 
1. นายชุมพล  บ่อพิมาย
 
532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายนฤตย์  ธงกระโทก
 
1. นายพิพัฒน์  ชาติกระโทก
 
533 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัตชัยโย
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  เลยกลาง
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 1. เด็กชายนิรพัฒน์  สืบเพ็ง
 
1. นางศุภลักษณ์  สาโรจน์
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงไทย 1. เด็กชายนริศวร์   ห่ามกระโทก
 
1. นางสาวเตือนใจ   เกราะกระโทก
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กชายวิชชากร  เพ็ชรกระโทก
 
1. นายต่วน  ข้องนอก
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 1. เด็กชายภูริพักตร์  กาหาวงค์
 
1. นางนิศานาถ  ภูมิธนภาคินันท์
 
538 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 1. เด็กชายธนากร  คล่องการ
 
1. นางสาววาสนา  บัวจะบก
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันตรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  พึ่งจันดา
 
540 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตะแกรง 1. เด็กชายพิสิษฐ์  เงาไพร
 
1. นางสาวจณิสตา  อาศัยร่ม
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 1. เด็กชายอนุชิต    ชื่นกระโทก
 
1. นางนภาภรณ์   ฝ่ายโชคชัย
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายภัทรพล  เปลี่ยนกระโทก
 
1. นายประสบ  ขอมีกลาง
 
543 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กชายกฤษฎา  เพียรผักแว่น
 
1. นางอุไร  จงจอหอ
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. เด็กชายเจตรินทร์  แฟนพิมาย
 
1. นางสาวปิยะนุช  ประจวง
 
545 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดหินมงคล 1. เด็กชายธีรภัทร  พูนเพชร
 
1. นางจุฬาลักษณ์  คำเจริญ
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี 1. เด็กหญิงนัฐธิชา  ภูดวงกิจ
 
1. นางนภาพร  วิทิตวุฒินันท์
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 1. เด็กหญิงพรายรุ้ง  ชัยสูงเนิน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  เยื่องอย่าง
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงอภิสรา  มุ่งกลาง
 
1. นางสาวสุลาลัย  สินสุพรรณ์
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณพันธ์
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดรวง 1. เด็กหญิงรสศุคนธ์  พินงูเหลือม
 
1. นางสาวดาวเรือง  ขึงโพธิ์
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบึงไทย 1. เด็กหญิงกุลภา   พระกระโทก
 
1. นางจำนงค์   อดีตรัมย์
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงสิริทิพย์  ธรรมทร
 
1. นางณัฐวลัญธ์  เริ่มสกุลชัย
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงสริสา  ก๋าแก่น
 
1. นางอรวรรณ  พระไตรยะ
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลบ้ณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงธนันดา    เต็มกระโทก
 
1. นางสาวปริยฉัตร   ปติตัง
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชื่นจิตร
 
1. นางสุพรรณา  พันธุ์รอด
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  คงกลาง
 
1. นางสาวธีระดา  ทับกระโทก
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงปิยาภัสร์  ผัดกระโทก
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  โคนกระโทก
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงพิยะฎารัตน์  ชิดทองหลาง
 
1. นางวิพาห์วัน  พรหมมีชัย
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงสิริยากร  เรือกลาง
 
1. นางดวงฤดี  สมวงษ์
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินสิงห์ทอง
 
1. นายกุลศิริ  อะโน
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุจินตนา  สุขตำแย
 
1. นายอนันต์  ดามะดัน
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพียรผักแว่น
 
1. นางพิมพ์ชนก  กรวยสวัสดิ์
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  นามนอก
 
1. นายสำเริง  กลอนโพธิ์
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 1. เด็กหญิงอริษา  แก้วพวง
 
1. นายสุวรรณ  ครุฑใจกล้า
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สุวรรณรักษา
 
1. นางชนากานต์  วรรณปะเก
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กหญิงจามรี  โปร่งกระโทก
 
1. นางสาวปนัดดา  สาริคา
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กชายอริสา  ทอนสร้างนา
 
1. นางมัสธุรส  ผ่องสุข
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงภัทราพร  นุชกระโทก
 
1. นายประสบ  ขอมีกลาง
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงอาทิตญา  พันธ์ุโยศรี
 
1. นายอุทัย  เพ็งกลาง
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงศศิวิมล  พราวแดง
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กหญิงอาภาพร    บุญกระโทก
 
1. นางสมพิศ   รุกขชาติ
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนีรชา  รักษาไพร
 
1. นางสาววลิฐินี  เวทย์วิชานันท์
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงวาสนา  แสวงพันธ์
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีพลัง
 
1. นายวิษณุพงษ์  แปลกผักแว่น
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงลักษิกา  แตงกระโทก
 
1. นางวรรณศิริ  กิ่งโพธิ์
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงแรกตะวัน  โมกมะเริง
 
1. นายชุมพล  บ่อพิมาย
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 1. เด็กชายนราธร  ชะวางกลาง
 
1. นางแสงอรุณ  รัตนศฤงค์
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กชายชัยวัฒนา  จำปาบุญ
 
1. นายเสรี  ถุนนอก
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กชายจุติพงศ์  แหลมทองหลาง
 
1. นายสุธา  สาธร
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายอมรเทพ   ประสิทธิ์
 
1. นางลักขณา   พิมสาร
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. เด็กชายนาวิน  นิตย์กระโทก
 
1. นางสาวปิยะนุช  ประจวง
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายณัฐพล  ปัตถานัง
 
1. นางสาวรสริน  แนววิลัย
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กชายสิทธิพร  เลียนอย่าง
 
1. นายสุภาพ  เซ็นทองหลาง
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 1. เด็กชายวิษณุวัฒน์  ด่านกระโทก
 
1. นางสุพรรณา  พันธุ์รอด
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กชายนฤสรณ์  ซองรัมย์
 
1. นางมัจฉรีย์  พงศ์สุวรรณ
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายชุติศรณ์  สร้อยวัน
 
1. นางยุพิน  ยอดดำเนิน
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายชานนท์  ดวงกระโทก
 
1. นางมาลัย  สุขุมามาศ
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบึงไทย 1. เด็กชายนริศวร์   ห่ามกระโทก
 
1. นางสาวเตือนใจ   เกราะกระโทก
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 1. เด็กชายจิระภัช  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุนัย  ทวรรณกุล
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดะแลง 1. เด็กชายยุทธนา  ใหม่จันดี
 
1. นางจันทนา  ใหม่จันดี
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กชายนัทธพงศ์  พัดเบี้ยมา
 
1. นายสมปอง  แท่นทอง
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ขันโท
 
1. นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   กอบกระโทก
 
1. นางบังอร    มองเพ็ชร
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงกนกพร  หนึ่งกระโทก
 
1. นางฤดีวรรณ  วิฤทธิ์ชัย
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 1. เด็กหญิงจตุพร  พวงสันเทียะ
 
1. นางชนากานต์  วรรณปะเก
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 1. เด็กหญิงอริสรา  บัวนาค
 
1. นางเฉลี่ย  เหล่าดิ้ม
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงจันปรียา  สุริยะ
 
1. นางปิยนันท์  ลุนทองทา
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงแพรทอง  ก้อกระโทก
2. เด็กหญิงแพรทอง  ก้อกระโทก
 
1. นางพิมพ์ชนก  กรวยสวัสดิ์
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กหญิงวาสนา  ลือพงษ์พัฒนะ
 
1. นายเสรี  ถุนนอก
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงนพรดา  วงษ์คณารักษา
 
1. นางสาวสุชาดา  ชัยรัตน์
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิริเปี่ยมสุข
 
1. นางวัชรา  สลางสิงห์
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  กรวดกระโทก
 
1. นางสาวเกรียงจิตร  ฝ่ายกระโทก
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงรมย์รุจี  ชอบสุข
 
1. นางสาวธัญพร  เฟื่องรัตนสินชัย
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนวัดหินมงคล 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  กระจ่างโพธิ์
 
1. นางสาวสมนึก  จิวทองสุข
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงกานต์ธิรา  มากทองหลาง
 
1. นายสุภาพ  เซ็นทองหลาง
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคลองกลาง 1. เด็กหญิงแก้วตา   เวชสุวรรณ
 
1. นายนาคินทร์    เชิงกลาง
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 1. เด็กหญิงปิยะพร  สัตบุตร
 
1. นายอดิศร  นามวงษ์
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงภรณ์ฤดี  กระจายพะเนา
 
1. นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปลายสวน
 
1. นางสาววรรณา  ด้วงสีทอง
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพลวง 1. เด็กชายกฤษณะ  สีเงิน
2. เด็กชายกิตติวัฒน์  เชิญกลาง
3. เด็กชายจิรวัฒน์  มาทา
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  เขจรฤทธิ์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชัยสิทธิ์
6. เด็กชายชาติชาย  แท้ไธสง
7. เด็กหญิงชุติยาพร  บุญมาพิลา
8. เด็กหญิงดวงแก้ว  ติตานัง
9. เด็กชายติณณภพ  ขวัญทอง
10. เด็กชายธนาวิน  แก้วคูณ
11. เด็กชายนครินทร์  ปินะเต
12. เด็กหญิงนริศรา  ปินะเต
13. เด็กชายนวภูมิ  นะบรรดิษฐ์
14. เด็กหญิงนัจกร  โรมไธสง
15. เด็กหญิงนัฏฐริณีย์  สุธารส
16. เด็กหญิงพันพัสสา  พลจันทึก
17. เด็กชายพีรธัช  บุญประเสริฐ
18. เด็กชายภูริณัฐ  แสนโบราณ
19. เด็กชายวรพล   ในทอง
20. เด็กหญิงวรรณฤดี  ดูแก้ว
21. เด็กหญิงศิราณี  ป้องเขต
22. เด็กหญิงสรัลรัตน์  ราชปึ
23. เด็กชายสุทัศน์  วินัง
24. เด็กหญิงสุธิดา  โคตรสมบัติ
25. เด็กหญิงสุพรรษา  วะระคัน
26. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญมาพิลา
27. เด็กหญิงสุพิชยา  คานสี
28. เด็กชายสุรวัช  อังกาบ
29. เด็กชายอคิชาต  เบ้าทอง
30. เด็กชายอดิสรณ์  สุขกำปัง
31. เด็กหญิงอนัญพร  หันเหิน
32. เด็กชายอนันต์  จันทีนอก
33. เด็กหญิงอรวรรณ  รุ่งเป้า
34. เด็กหญิงอาทิตยา  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายสุวิทย์  สุภารีย์
2. นางมะลิ  แสงสุระ
3. นางกมลวรรธ  รุ่งเป้า
4. นางสาวสุภัทรา  แก้ววิจิตร
5. นางนงเยาว์  ชาญบัญชี
6. นางสาวอรณิชา  นรเพ็ชร
7. นางสาวอังคนันท์  หงษ์วิจิตปรีชา
8. นางกิติยา  สุภารีย์
9. นายสุเทพ  แสงสุระ
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงกชกร  เครือนิล
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  กุลโต
3. เด็กชายคมกริบ  ชนิดไธสง
4. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  โง่นสูงเนิน
5. เด็กหญิงจิรารัตน์  ทองอาจ
6. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ทองดี
7. เด็กชายชินบัญชร  ปินะกาเส
8. เด็กหญิงชุติมณฑ์  กลางสวัสดิ์
9. เด็กหญิงฐนิชา  โพธิ์ไทร
10. เด็กชายฐิติภัทร  เณรก้อ
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสีทา
12. เด็กหญิงดารุณี  ทิ้งแสน
13. เด็กชายต่อศักดิ์  เพ็ชรพูน
14. เด็กชายธนพัฒน์  สุขแก้วณรงค์
15. เด็กหญิงธนัสถา  งิ้วไธสง
16. เด็กหญิงธัญชนก  ปัตตาลาโพธิ์
17. เด็กชายธิติมาศ  ปินะกาเส
18. เด็กหญิงนิจวิภา  บุญมา
19. เด็กหญิงปริยากร  พรมลา
20. เด็กหญิงปวริศา  โง่นสูงเนิน
21. เด็กหญิงปิยธิดา  แลไธสง
22. เด็กหญิงปิยพร  โง่นสูงเนิน
23. เด็กชายปิยวัฒน์  กาแก้ว
24. เด็กหญิงพรพิมล  บริสุทธิ์
25. เด็กหญิงพิชามลธุ์  สุขเสริม
26. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ุบุญหาร
27. เด็กหญิงวัชรียา  โทไธสง
28. เด็กหญิงศรีประภา  ลงกลาง
29. เด็กหญิงศศิธร  พันไร่
30. เด็กหญิงศิรวดี  มิตรจันทึก
31. เด็กหญิงศิรินยา  หมื่นโยชน์
32. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุดตา
33. เด็กชายศุภณัฐ  ทองอาจ
34. เด็กหญิงศุภนุช  ทัดโกสุม
35. เด็กชายสร้างสรรค์  ทองหลาง
36. เด็กหญิงสุนิตา  แท่นทอง
37. เด็กหญิงอรพรรณ  ลาวัลย์
38. เด็กหญิงอาริตา  แลไธสง
39. เด็กชายเจษฎา  สาตรี
40. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วงศ์เวียน
 
1. นางสุภาพร  ขุนภักดี
2. นางราตรี  ลวกไธสง
3. นางถิรมนัส  ยอดบุญมา
4. นางสาววราภรณ์  ศรีอาภัย
5. นางสาวกฤษณา  ฝากไธสง
6. นางสาวบัณฑิตา  กลุ่มจันทึก
7. นายอนุวัตน์  วิวัตรชัย
8. นายสุรวิทย์  ตาไธสง
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ขอบเมืองฮาม
2. เด็กชายกฤษฎา  ชนะภัย
3. เด็กหญิงกัญญา  เต็งพิมาย
4. เด็กหญิงกัญญาวีย์  บีพิมาย
5. เด็กหญิงกัญลญา  รงค์ทอง
6. เด็กหญิงกัลยานี  แต้มสูงเนิน
7. เด็กหญิงกานต์ธีรา  พันธ์นิล
8. เด็กชายกูมิมรินทร์  เต็งพิมาย
9. เด็กหญิงชนิดา  พูนศรี
10. เด็กชายณรงค์  ปลั่งกลาง
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเพชร
12. เด็กชายณัฐภัทร  ตะโพธิ์
13. เด็กหญิงณัฐริกา  หลอดทอง
14. เด็กหญิงณีรนุช  ดอนจ๊ะโป๊ะ
15. เด็กชายธนากร  กองมะเริง
16. เด็กชายนวพล  วรทองหลาง
17. เด็กชายนวพล  ทวารแก้ว
18. เด็กหญิงนันทิยา  เดี่ยวกลาง
19. เด็กหญิงบุษบามินตรา  เพชรทองกลม
20. เด็กหญิงปาริตา  แจ้งทองหลาง
21. เด็กหญิงพรประกาย  แต้มสูงเนิน
22. เด็กหญิงพรพรรณ  รัตนสุข
23. เด็กหญิงพรพิมล  หมั่นสาน
24. เด็กชายพศวีร์  มุขพิมาย
25. เด็กชายพันกร  กรองมะเริง
26. เด็กชายภาคิไนย  มุ่งคำคุณ
27. เด็กชายภูผา  แต้มสูงเนิน
28. เด็กหญิงรักษิณา  แจ๋พิมาย
29. เด็กหญิงวนิดา  ชำนาญไพร
30. เด็กหญิงวรารัตน์  สว่างจิต
31. เด็กหญิงศรัญญา  นิทรัพย์
32. เด็กหญิงศิรินารถ  กลั่นสาร
33. เด็กหญิงศิวปรียาภรณ์  ทานกระโทก
34. เด็กชายสิทธิโชค  จันดารา
35. เด็กหญิงสุภัสสรา  แต้มสูงเนิน
36. เด็กหญิงอารีญา  ค่ำยัง
37. เด็กหญิงเกศวดี  จันทร์เขียว
38. เด็กชายเดชณรงค์  ส่วนชอบ
39. เด็กชายเมธาการต์  ชอบเมืองอาม
40. เด็กหญิงเอวิตรา  ไม้พิมาย
 
1. นายวราวุฒิ  ชะมังกลาง
2. นางสาวทัศนีย์  มีพวงพินธ์ุ
3. นางสาวธนภร  จันทร์พรม
4. นางอังคณา  สุดใจ
5. นายถวัลย์  สิงหกุลพิทักษ์
6. นางเรณู  ถุนนอก
 
613 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงกัญญา  ทุมนานอก
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำพิมาย
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ต่อมกระโทก
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  แผ่งกระโทก
5. เด็กหญิงจตุพร  ทอนกระโทก
6. เด็กหญิงชนิกานต์  สิวกระโทก
7. เด็กหญิงณัฐสินี  ฝอยทอง
8. เด็กหญิงณิชลดา  ทองทะเล
9. เด็กหญิงดารินทร์  ทะมะรมย์
10. เด็กหญิงนภัสประภา  เหลี่ยมศรี
11. เด็กหญิงนัทธมน  ศิริโภคานน
12. เด็กหญิงนาขวัญ  ภูสีน้ำ
13. เด็กหญิงปราญชลี  เดชกระโทก
14. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเกลี้ยง
15. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เลิศไธสง
16. เด็กหญิงพีรภาว  โพธิ์เงิน
17. เด็กหญิงวรกมล  สถิรชาติ
18. เด็กหญิงวรรณนิษา  เฟื่องฟู
19. เด็กชายศศิพงธ์  ขุนพิลึก
20. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุ้มกระโทก
21. เด็กหญิงศุภสุตา  ทองทัพทัน
22. เด็กหญิงสิริยากร  ลีนามวงษ์ธนัน
23. เด็กหญิงสุภัสรา  บุ้มกระโทก
24. เด็กชายสุริยกมล  ทมกระโทก
25. เด็กหญิงสุุภัทรา  ต่ายกระโทก
26. เด็กหญิงอชิรญาณ์  คงนอก
27. เด็กหญิงอรปรียา  ปรีดาสา
28. เด็กหญิงอรอนงค์  จันทร์ศิริสุข
29. เด็กหญิงอริสรา  บัณฑิตวงษ์
30. เด็กหญิงเกสรา  พลพวก
31. เด็กชายเจษฎา  ศรีจันทร์แดง
32. เด็กชายเสกสรร  เซียงนอก
 
1. นางสำราญ  มิ่งชัย
2. นางไพบูลย์  ศรีมะเริง
3. นางสาวฐิติชญา  ขันทะวงศ์
4. นางกมลวัลย์  รัตนกุล
5. นางสาวสุดาณิษา  ปัทมสกุลชัย
6. นางธันย์จิรา  ลีนามวงษ์ธนัน
7. นางอรวรรณ  สิทธิศักดิ์ไพบูลย์
8. นางสุพรรนณี  วิมลธรรม
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันรักษา
2. เด็กชายขจรศักดิ์  คงป้อม
3. เด็กหญิงฉัตรสกร  คงป้อม
4. เด็กชายธนจิตท์  สันติธรรมการ
5. เด็กชายธีร์ธวัช  หวังมีชัย
6. เด็กหญิงนฤมล  คำหอม
7. เด็กชายปรมัตต์  เมฆา
8. เด็กหญิงปรียานุช  ทองศรี
9. เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์วงษา
10. เด็กชายพลภัทร์  ทองธรรมรัตน์
11. เด็กหญิงพาฝัน  เต็มส้ม
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สอนโก่ย
13. เด็กชายภานุเดช  เต็มส้ม
14. เด็กหญิงวาสนา  แสงมา
15. เด็กหญิงศศิกัญญา  บุญเรือง
16. เด็กชายศักดินนท์  สนองเดช
17. เด็กหญิงศิรารัตน์  อินทรมณี
18. เด็กชายสิทธิกร  ประนามะตัง
19. เด็กหญิงสิธิดา  วรวิเศษ
20. เด็กหญิงสุชัญญา  อาศัยพลวง
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  หาญกิจ
22. เด็กหญิงสุภาวรรณ  วิจิตรดี
23. เด็กชายอภิชัย  ฝันอากาศ
24. เด็กหญิงอารยา  มาแดง
25. เด็กชายเกริกฤทธิ์  เกิดสุข
26. เด็กหญิงเบญจมาศ  มีพร้อม
27. เด็กหญิงเศฐินี  จีนเกา
 
1. นายสันติ  ภูชนิด
 
615 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  แก้วกล้า
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงถวิล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยจะโป๊ะ
4. เด็กหญิงพิติญา  รวมคุณ
5. เด็กหญิงภัคทิวา  จิตพิมาย
6. เด็กชายวรวิช  เดชสันเทียะ
7. เด็กชายศรัญญู  ศรีโพธิ์กลาง
8. เด็กชายศักดิ์ชัย  เพ็ชรพรม
9. เด็กชายอดิศักดิ์  ขยันงาน
10. เด็กชายอุดมศักดิ์  ขยันงาน
 
1. นายนิพัทธ์  ศรีอารยวิจิตร
2. นางสาวพูนพิศมัย  เปี่ยมสุวรรณ
3. นายทรงยุทธ  พวงประเสริฐ
 
616 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไทยภักดี
2. เด็กชายดลพัฒน์  เดชา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฉิมพะเนาว์
4. เด็กหญิงพิชญา  ตั้งสูงเนิน
5. เด็กชายภัคภานุ  ชื่นบุปผา
6. เด็กชายภาคิน  ป่วงกระโทก
7. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตุมกระโทก
8. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองหมื่นไวย์
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  คูณกระโทก
10. เด็กชายแสนชัย  ทองบัลลังค์
 
1. นางประเทือง  ปร๋อกระโทก
2. นางยุพิน  วิสีปัตย์
3. นางสาวสุภาพร  คันกลาง
 
617 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลีวงศักดิ์
2. เด็กชายกฤษฎา  แสนมี
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ดาวไธสง
4. เด็กหญิงชุติมา  ทวิมาตร
5. เด็กชายธีรภัทร  เนียสไธสง
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  หงวนไธสง
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญแย้ม
8. เด็กหญิงอริตา  ดุลไธสง
9. เด็กชายเฉลิมชัย  ทวนท้าว
10. เด็กชายเสฐวุฒิ  กว้างนอก
 
1. นายสมหมาย  มุ่งศิลธรรม
 
618 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายชนะพล    นาไพรวัน
2. เด็กหญิงชินันพร   บุญกระโทก
3. เด็กชายณัฐดนัย    เผลอกระโทก
4. เด็กหญิงณัฐวลัย   คลองสามสิบ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   บุญเพิ่ม
6. เด็กหญิงพัชรวดี    คร่อมกระโทก
7. เด็กชายพิชญะ   ก่ำกระโทก
8. เด็กหญิงวิสา   มิ่มกระโทก
9. เด็กชายเกษม   เชาว์ยอ
10. เด็กชายโสภณวิทย์   การสำโรง
 
1. นางลักขณา   พิมสาร
2. นางรังสิมา   บั้งจันอัด
3. นางทองคำ   มุมกระโทก
 
619 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  กู้กระสัง
2. เด็กชายชัยวิทย์  ประสานศักดิ์
3. เด็กชายพิพัฒน์  แลสันเทียะ
4. เด็กชายภานุภัทร์  นาคร้าย
5. เด็กหญิงมรกต  แก่นกระโทก
6. เด็กหญิงรัติกาล  เอมโคกสูง
7. เด็กชายวิทวิน  เรือนคง
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ยวนแม
 
1. นางอารีรัตน์  จอนเกาะ
2. นางสาวเพ็ชรลดา   พชรธาดา
3. นางสาวเจนจิรา  มูลจังหรีด
 
620 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 1. เด็กหญิงกิตติพร  คำมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนตรทองหลาง
3. เด็กหญิงทวีพร  สาขา
4. เด็กหญิงทวีพร  พูนศรี
5. เด็กชายธวัชชัย  สวิงกลาง
6. เด็กชายธิติภัทร  คำมา
7. เด็กชายปฐมชัย  สมงาม
8. เด็กหญิงลลนา  แก้วยงกฎ
9. เด็กชายวรบุตร  เนตรทองหลาง
10. เด็กหญิงอังคณา  จูกลิ่น
 
1. นางจรัญญา  หงษ์แปลง
2. นางสาวสุภาภรณ์  อ้นประดิษฐ์
 
621 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กชายณัฐกมล  สังสีมา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมบุตร
3. เด็กชายธนภัทร  เพียงไพร
4. เด็กหญิงนฤพร  มะสีผา
5. เด็กชายภูวดล  ราชหิรินทร์
6. เด็กหญิงมณฑิตา  ทุมมี
7. เด็กชายยุทธพิชัย  หงษ์สมศรี
8. เด็กหญิงสุจิตตา  บุญเหมาะ
9. เด็กชายอธิป  พิชัย
10. เด็กหญิงเพียงคำแพง  โฮนอก
 
1. นางพนิดา  สกิจขวา
2. นางสาวิตรี  ดลตรี
3. นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน
 
622 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองแมว 1. เด็กชายชยากร  โกสุม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกียรตินอก
3. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ทักษิโณ
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พลพวก
5. เด็กชายวรกานต์  สุขกระโทก
6. เด็กชายวายุ  อบทองหลาง
7. เด็กหญิงศุภกานต์  ผลอำนวยบุญส่ง
8. เด็กหญิงสวรินทร์  ข้องนอก
9. เด็กชายอนวัฒน์  ไลงาม
10. เด็กชายอภินันท์  ในกระโทก
 
1. นางสาวปิยะนุช  นิตย์ด่านกลาง
 
623 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงศศิกร  สำนักบ้านโคก
3. เด็กหญิงสมฤดี  มณีเนตร
4. เด็กหญิงอังคณา  เสาะด้น
5. เด็กหญิงอินทิรา  พลีดี
6. เด็กหญิงเยาวรัตน์  เจ๊กมะเริง
 
1. นายนิพัทธ์  ศรีอารยวิจิตร
2. นางสุคนธ์  โป๊ะไธสง
 
624 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงจุรีพร  เปลี่ยนกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เอี่ยมศิริ
3. เด็กหญิงตติยา  ด้วงกระโทก
4. เด็กหญิงพิยดา  หงษ์สา
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ทนอามาตย์
6. เด็กหญิงสุภาวดี  สาเทวิน
 
1. นางชญาดา  ไชยสงค์
2. นางพัชรา  บุญยะมัย
3. นางบุษรา  หินเหล็ก
 
625 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงธนพร  พงษ์สุข
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เกตุนอก
3. เด็กหญิงปุณยาพร  รักษา
4. เด็กหญิงวนัชพร  แดนกระโทก
5. เด็กหญิงวรินรำไพ  สุขดี
6. เด็กหญิงศุภากร  บุตะเขียว
7. เด็กหญิงอรัญญา  พันกระโทก
8. เด็กหญิงอริสรา  เมินกระโทก
 
1. นางสาววัลยา  ประพงษ์
2. นางราตรี  เทศผ่อง
3. นางสาวพิกุล  เทศผ่อง
4. นางสาวประเทืองศรี  บุญล้อม
 
626 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงจิราณี  สระทองหลาง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงภาณิดา  วงษ์บ้านดู่
4. เด็กหญิงสุธิดา  พงษ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงอารียา  พุทบุรี
6. เด็กหญิงเมธินี  สุวรรณพิทักษ์
 
1. นายนิพัทธ์  ศรีอารยวิจิตร
 
627 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลีวงศักดิ์
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ดาวไธสง
3. เด็กหญิงชุติมา  ทวิมาตร
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  หงวนไธสง
5. เด็กหญิงอริตา  ดุลไธสง
6. เด็กหญิงเมชุตา  ดินไธสง
 
1. นายสมหมาย  มุ่งศิลธรรม
2. นางจุไรรัตน์  แก้วสีทา
3. นายประสาท  แป้นนางรอง
 
628 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 1. เด็กหญิงกัลญากร  เที่ยงเดช
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ชาติพันธ์จันทร์
3. เด็กหญิงพัชราภา  วาปีโส
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  หมึกไธสง
5. เด็กหญิงอนิษา  ยางนอก
6. เด็กหญิงอัมพร  สุทธิสา
7. เด็กหญิงเนตรนภา  สุขพิมาย
8. เด็กหญิงเพชรดา  ปูพบุญ
 
1. นางอรุณฉลอง  ศิริพร ณ ราชสีมา
 
629 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงจุรีพร  เปลี่ยนกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เอี่ยมศิริ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  กำกระโทก
4. เด็กหญิงตติยา  ด้วงกระโทก
5. เด็กหญิงพิยดา  หงส์สา
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ทนอามาตย์
7. เด็กหญิงสุภาวดี  สาเทวิน
 
1. นางชญาดา  ไชยสงค์
2. นางพัชรา  บุญยะมัย
3. นางบุษรา  หินเหล็ก
 
630 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงกชกร  ปีปกระโทก
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ต่ำกระโทก
3. เด็กหญิงจารุภา  มัดตังดอน
4. เด็กหญิงชนัศญา  การบรรจง
5. เด็กหญิงณัฐชา  กระจ่างโพธิ์
6. เด็กหญิงทัตพิชชา  ปลั่งกลาง
7. เด็กหญิงปิยนันท์  ถินกระโทก
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตุมกระโทก
9. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ข่วนกระโทก
 
1. นางประเทือง  ปร๋อกระโทก
2. นางปิยะดา  สิงขรอาจ
3. นางสาวสุภาพร  คันกลาง
 
631 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.2 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  วัดรอด
2. เด็กหญิงชุติกานต์  หวานสูงเนิน
3. เด็กหญิงฐานวรรณ  เหม็งสูงเนิน
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  นิลโต
5. เด็กหญิงปภัสสร  หนไธสง
6. เด็กหญิงประภัสสร  เสรี
7. เด็กหญิงปุณญิศา  ปราบทุกข์
8. เด็กหญิงพรพาสุข  เสรี
9. เด็กหญิงวราภรณ์  มอญไธสง
10. เด็กหญิงอภินันท์  ตันกระโทก
11. เด็กหญิงเกตศดา  รุ่งกูล
12. เด็กหญิงแพรทอง  สร้อยทอง
 
1. นางศรีสมพร  เอมราช
2. นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน
3. นางอิสรีย์  อิสระเพิ่มสุข
4. นางวิพาห์วัน  พรหมมีชัย
 
632 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันทรภักดี
2. เด็กหญิงกุลธิดา  นาคพิมาย
3. เด็กหญิงชไมภรณ์  สานคล่อง
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  ช่างหนอง
5. เด็กหญิงติกานต์  ไม้พลวง
6. เด็กหญิงวนิดา  สว่างจิตร
 
1. นางสาวเกศินี  ศรีรัง
 
633 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 7 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กหญิงจิรปรียา  บุญกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  แสนปัดซา
3. เด็กหญิงนราทิพย์  หมุนคำ
4. เด็กหญิงนริศรา  สำรวมรัมย์
5. เด็กหญิงพรรวรินทร์  อินทรจร
6. เด็กหญิงภาวิดา  ตามครบุรี
7. เด็กหญิงวารุณี  นุชกระโทก
8. เด็กหญิงสนิฏา  แตะกระโทก
 
1. นางสังวร  ภู่โกสีย์
 
634 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมสูง 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จีนทองหลาง
2. เด็กหญิงณัฐพร  หมอไทย
3. เด็กชายณัฐพล  หมึกไธสง
4. เด็กชายตันติกร  ฝีมือสาน
5. เด็กหญิงทิพย์พิพัฒน์  มาลาศรี
6. เด็กชายธนภัทร  วอนทองหลาง
7. เด็กหญิงธนาภา  อ่อนทองหลาง
8. เด็กชายพันทองทิพย์  พืชทองหลาง
9. เด็กชายรพีพัฒน์  มูลทองหลาง
10. เด็กหญิงวัชรินทร์  สระทองหลาง
11. เด็กชายวุฒิพงษ์  พูนศรี
12. เด็กชายศิรวิทย์  พืชทองหลาง
13. เด็กหญิงศิลป์สุภา  วงศ์ก่อ
14. เด็กหญิงศุภนิดา  พาดทองหลาง
15. เด็กหญิงสุธารัตน์  พาดทองหลาง
16. เด็กหญิงเนตรชนก  ใช้ช้าง
 
1. นางสาวดุจฤดี  ใช้ช้าง
2. นายชีระวิทย์  คบทองหลาง
3. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
4. นางสุขจิตร  มีชื่อ
5. นายสุรโชติ  คิ้วทองเต็ม
 
635 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  มั่นคง
2. เด็กหญิงจีรติยา  เวโสวา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  มอไธสง
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมือนวาจา
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ส้มกลาง
6. เด็กหญิงพีรดา  มาหมื่นไวย
7. เด็กหญิงศรุตา  อู่เสือพะเนาว์
8. เด็กหญิงอรุชา  อุปวันดี
 
1. นางสาวภัสรา  ตุ้มสูงเนิน
2. นายสงกรานต์  สร้อยบัว
3. นางสาวสุวิมล  เพ็ชรคง
 
636 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงกนกอร    พอกระโทก
2. เด็กหญิงถิรพร   เขลากระโทก
3. เด็กหญิงนุศรา   มิตรกระโทก
4. เด็กหญิงปณาลี   การกระโทก
5. เด็กหญิงปานชีวา   ปานทุ่ง
6. เด็กชายปิยะพร    เปรมพินิจ
7. เด็กหญิงพัณฑษา   ฤทธิวัชร
8. เด็กหญิงสุทธิดา   กอบกระโทก
9. เด็กหญิงอภิรตา   อเนกมัย
10. เด็กหญิงอาทิตยา   มีจิตรเจริญ
 
1. นางลักขณา   พิมสาร
2. นางนิภา   อ้วนโพธิ์กลาง
3. นายสุเมธ   เมธาวรนนท์
4. นายส.อ.ศุภชัย   แคลนกระโทก
5. นางทองคำ   มุมกระโทก
 
637 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายคณิสร  ตุ้มทอง
2. เด็กหญิงจารุนันท์  เครือนิล
3. เด็กหญิงจิตรานุช  ลงกลาง
4. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ซึมรัมย์
5. เด็กหญิงดาราวดี  อุรีรัมย์
6. เด็กชายธิติวุฒิ  เวียนนอก
7. เด็กหญิงปนัดดา  เวียนนอก
8. เด็กหญิงปวิตรา  สงนอก
9. เด็กหญิงลลิลรัตน์  ยอยรู้รอบ
10. เด็กหญิงวีรวรรณ์  พึ่งพิง
11. เด็กชายวุฒิชัย  เครือนิล
12. เด็กหญิงสรัญญา  ดวงศรีจันทร์
13. เด็กหญิงสิริภา  แก้วฝ่ายนอก
14. เด็กหญิงอรทัย  ทอนไธสง
15. เด็กหญิงอาภัสรา  สุขสมบูรณ์
 
1. นางวราภรณ์  ฤทธิ์ไธสง
2. นายกิตติศักดิ์  ชินสี
3. นายยรรยง  ประกอบกัน
4. นางอัญชุลี  เคียงรัมย์
5. นางวรรณนิสา  ยอดบุญมา
 
638 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 98.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กชายฉัตรชัย  มาสูงเนิน
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ครามสูงเนิน
3. เด็กหญิงธารารัตน์  พิมพ์ผา
4. เด็กชายธีรนันท์  แสงแก้วสุก
5. เด็กชายยุทธนา  จุฬารมย์
 
1. นายสุเนตร  ศรีสังข์
2. นางนงค์นุช  แสงแก้วสุก
 
639 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 1. เด็กชายจิมมี่  อิเคล่าร์
2. เด็กชายชนินทร์  ดองโพธิ์
3. เด็กชายทินกร  ชาติกลาง
4. เด็กชายนราธิป  ชะวางกลาง
5. เด็กชายสิรวิชญ์  ธิติพงศา
 
1. นายชวนากร  บัวแดง
 
640 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 98.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงรินดา  บัวลา
2. เด็กหญิงวลาวรรณ  เรียบเรียง
 
1. นายอนุสรณ์  สนิทชัย
2. นายศุทธวีร์กาณฑ์  ไกรสน
 
641 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนตาวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แซ่ลี้
2. เด็กชายนฤเบศ  เฮมโนนทอง
3. เด็กหญิงปิยะนุช  หนูสิงห์
4. เด็กหญิงลลนา  สีแสง
5. เด็กหญิงศิริรัตนา  แก้วมน
6. เด็กหญิงอธิตา  มนปาน
 
1. นายรุ่งโรจน์  พรหมมีชัย
2. นางสาวทองมี  อินทร์ช้าง
 
642 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กชายจิรพันธ์  ครองชื่น
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชมพูคำ
3. เด็กชายชนาธิป  ปิ่นหอม
4. เด็กชายณัฐกานต์  คำเสียง
5. เด็กชายพัชรินทร์  วงษ์ทอง
6. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  แม้นสอนลา
 
1. นายสมชัย  สมบูรณ์นอก
2. นางณัฐชญา  ดาโม้
3. นางสาวขนิษฐา  สมรูป
 
643 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พิศพล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  กลิ่นหอม
3. เด็กชายณัฐพล  พลสว่าง
4. เด็กชายวชิรวิทย์  พรมหนองแสน
5. เด็กชายวายุ  พลเยี่ยม
6. เด็กชายวิทยา  ฉลาดดี
 
1. นางพรมนิล  แทนสูงเนิน
2. นางสาววรรณวิมล  ไปเจอะ
3. นางนงเยาว์  คำโส
 
644 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กชายจันชะ  แก้วยม
2. เด็กชายทินภัทร  รินทร
3. เด็กชายพายุ  ฝอยจบก
4. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วศรี
5. เด็กชายมนัสชัย  ไชยเสริม
6. เด็กชายเตวิทย์  นาคิลชาติ
 
1. นายอารมย์  นิตย์ด่านกลาง
 
645 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 1. เด็กชายนภัทร  โพธิ์ตาด
2. เด็กหญิงปวินท์รัตน์  ปานแย้ม
3. เด็กชายภูมิรพี  ปิ่นทอง
4. เด็กชายยุทธนา  คลังพิมาย
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พูนสุข
6. เด็กชายเบส  อุดมพร
 
1. นางพรเพ็ญ  นพไธสง
2. นางสาวสงวน  เริญไธสง
3. นางสาวภาวิณี   ต่วนไธสง
 
646 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายชัยมงคล  โพธิ์ระศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  กำหัวเรือ
3. เด็กชายรัตนากร  พลมีเดช
4. เด็กชายรัตนากร  เตรียมไธง
5. เด็กหญิงวนิดา  นันทะรักษ์
6. เด็กชายสิรภัทร  สำราญสุข
 
1. นายสัญญา  พิมพา
 
647 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมาพร  ชัยชนะ
2. เด็กชายธงชัย  พันธุ์โสภา
3. เด็กหญิงธัญพิมล  มิ่งขวัญ
4. เด็กชายวิศวะ  เชิดกลาง
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ได้พร
6. เด็กชายโชติฬส  กลางนอก
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรกลาง
2. นายสำเริง  กลอนโพธิ์
3. นายอธิวัฒน์  ธนกิจเสถียรชัย
 
648 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 1. เด็กชายกฤษกร  ยงสืบชาติ
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  หงษ์ทอง
3. เด็กชายศาสวัต  ตวยกระโทก
4. เด็กชายสิริวิชญ์  พิณฑ์โทกระโทก
5. เด็กชายอนุวิน  บุญเฉย
6. เด็กชายอภิรักษ์  ขิมทองหลาง
 
1. นายจรีวุฒิ  กรรภิรมย์
2. นางสาวณัทฎามลณ์  ณัธญาธรนินน์
 
649 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรโชติ  คูบาทองหลาง
2. เด็กหญิงทิพลดา  ลมไธสง
3. เด็กชายธนพัฒน์  ชุมศรี
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มะสุใส
5. เด็กชายศุภวิชญ์  อินทะมน
6. เด็กชายสุริยะ  ศรีคูณ
 
1. นายประจวบ  เลิศไธสง
2. นางขวัญดาว  เลิศไธสง
 
650 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 10 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีทองหลาง
2. เด็กชายธณาวัฒน์  ทองชัย
3. เด็กชายพลกฤต  ชะม้อยกลาง
4. เด็กชายพิชญะ  ทนกระโทก
5. เด็กชายวิศศุวัฒณ์   แหลมทองหลาง
6. เด็กชายศราวุฒิ  ชัยพรหม
 
1. นางสาววาสนา  บัวจะบก
2. นายมณฑล  พืชทองหลาง
 
651 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กชายทัสสยุ  วงศ์นอก
2. เด็กชายธนา  คำสุวรรณ
3. เด็กชายสยาม  เนื้ออ่อน
4. เด็กชายสุรษิณ  หิรัญอร
5. เด็กชายอดิศร  วันละดา
6. เด็กชายอนุชา  ประทุมโต
 
1. นายสุเนตร  ศรีสังข์
2. นางรัศมี  จันทร์หอม
3. นางเยาวลักษณ์  กล้าไพรี
 
652 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 1. เด็กชายกิตติกร  ดอนกระโทก
2. เด็กชายณัฐพงษ์  หลงจันพะเนา
3. เด็กชายนัทธพงษ์  เจ็กแตงพะเนา
4. เด็กชายวิรกร  ชาติจันทึก
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พรามกระโทก
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธินอก
 
1. นายลอง  พูลเกษม
2. นายนคร  รัตนประภาวรรณ
 
653 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สิทธิ์เสือ
2. เด็กชายธีรพงศ์  โดดนาดี
3. เด็กชายบัณฑูร  สมบูรณ์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสำโรง
5. เด็กชายวิทวัส  ราชจันทร์
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กรองกระโทก
 
1. นายสุนทร  รัตนสุข
2. นางทัศลียา  สุนทรภักดี
3. นางสุภาพร  คงอาจ
 
654 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กหญิงจันทิมา  ชินวงษ์
2. เด็กชายจิรกร  นามกระโทก
3. เด็กชายพีรพัฒน์  แกงขุนทด
4. เด็กชายอคิราภ์  แจงกระโทก
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถาดกระโทก
6. เด็กชายไกรวิชญ์  จวบกระโทก
 
1. นายบุชิต  แกงขุนทด
2. นางวัลวิสา  ภูยาดาว
 
655 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 1. เด็กชายจิรวัฒน์   พุ่มขุน
2. เด็กชายฐิติพงศ์   กลอนกิ่ง
3. เด็กชายธนา   น้อมเมืองปัก
4. เด็กชายปรวัตร    ไขกระโทก
5. เด็กชายปัณณธร    บ้านกระโทก
6. เด็กชายยอดภพ   ค้อนกระโทก
 
1. นางสาวภัสราวรรณ    พูนพุทธ
 
656 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 1. เด็กหญิงชญากุล  กวนกระโทก
2. เด็กชายนรินทร   แก้วดอนรี
3. เด็กชายบูรพา   สมบูรณ์
4. เด็กหญิงภูสุดา   แรมจะบก
5. เด็กหญิงอรณิชา   ข่ายกระโทก
6. เด็กหญิงเสาวนีย์   มาตรทะเล
 
1. นายธวัชชัย    อนันตรสุชาติ
2. นางสาวสุนทรี  ปานปรีชา
3. นางสิริวดี  ถาวรพานิช
 
657 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงกชกร  ป้องกระโทก
2. เด็กชายกิตติทัศน์  มุงกระโทก
3. เด็กชายนวพล  เคล้ากระโทก
4. เด็กชายพิชัยยุทธ  ชดลมกลาง
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จีนดอน
6. เด็กหญิงวิภาศิริ  ค่ากระโทก
 
1. นางสาวบุญร่วม  ราวพิมาย
2. นางสมมาศ  จรัญกลาง
3. นางณัฐชยา  ศิริสวัสดิ์
 
658 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายจักรกฤต  จันทร์เกษ
2. เด็กชายพีระพงศ์  ศรีเตชะ
3. เด็กชายภูวนัย  ไชยสีหนาท
4. เด็กชายรามเมธ  นาแซง
5. เด็กชายสหรัฐ  รักษาทรัพย์
6. เด็กชายเมษา  เรืองสุข
 
1. ส.ต.อ.สง่า  แก้วพิมพรม
2. นางสาววิจิตร์  แสนคำ
3. นางสาวหริณยา  ตีเหล็ก
 
659 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนตาวิทย์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  มงคล
2. เด็กชายธีระเทพ  เจียนมะเริง
3. เด็กชายบัญฐิต  ประจบจิตร
4. เด็กชายสนธยา  พลอยกลาง
5. เด็กชายสรายุทธ  แซ่อึ้ง
6. เด็กชายเกียรติมงคล  จันทร์เติบ
 
1. นายดำรงชัย  ทองพันธ์
2. นายนิทัศน์  สอนน้อย
3. นายเสถียร  สืบม่วงไทย
 
660 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กชายณัฐวัตร  เถาสิงโต
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมูล
3. เด็กชายธนวิชญ์  อานัย
4. เด็กชายนันทิพัฒน์  จันทกุล
5. เด็กชายมินธาดา  ลารคร
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีเศษ
 
1. นายณัฐพล  หมวดเมืองกลาง
 
661 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายกลวัชร  ธงกระโทก
2. เด็กชายชลสิทธิ์  ช่วยพิมาย
3. เด็กชายพัสกร  พิอุบล
4. เด็กชายสุบรรหาร  อินณรงค์
5. เด็กชายสุเมธา  ถอยกระโทก
6. เด็กชายอนุชา  พลพิพัฒนะกุล
 
1. นายสมเกียรติ  เฉียดกลาง
2. นางละเอียด  เรืองมะเริง
 
662 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 1. เด็กชายกมลภพ   แปกระโทก
2. เด็กชายทัศน์ไชยภพ  พูลทรัพย์
3. เด็กชายธนวัฒน์   ไชยแสน
4. เด็กชายอนุวัฒน์   ศรีชาวนา
5. เด็กชายอภิรักษ์   รัตนวิเศษ
6. เด็กชายโลหิตะ  รัตนวิเศษ
 
1. นายธวัชชัย   อนันตรสุชาติ
2. นางอรุณรัตน์  ลุนอินทร์
3. นางสมพิศ  สิงห์คำ
 
663 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กชายธีรภัทร์  นาเหลือ
2. เด็กชายภูวดล  ประโพสาติ
3. เด็กชายภูวิดล  แก้วจันทึก
4. เด็กชายยืนยง  ปัญญาดิษฐ์
5. เด็กชายสหัชชัย  คำโส
6. เด็กชายอนุรักษ์  วิระตา
 
1. นายธวัชชัย  จอมไธสง
2. นายศราวุธ  ตลับไธสง
3. นางวันเพ็ญ  ทองดี
 
664 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนดอนไพล 1. เด็กชายธนชิด  แก่นกระโทก
2. เด็กชายธีรนัย  กูบกระโทก
3. เด็กชายธีรภัทร์  นาคกระโทก
4. เด็กชายธีรวุฒิ  วิลัยหก
5. เด็กชายปัตตพงศ์  ศรีเจริญ
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สืบกระโทก
 
1. นายบุญผ่าน  บรรณสาร
 
665 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายจีรภัทร  ศรีดาหาร
2. เด็กชายทยาวัติ  เขียวสูงเนิน
3. เด็กชายนิสันต์  จุลพันธ์
4. เด็กชายเทพรัตน์  ศรีใหม่
5. เด็กชายเอกภพ  ควบพิมาย
6. เด็กชายเอกภาพ  งิ้วใหญ่
 
1. นายเทพฤทธิ์  นาศรี
 
666 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กชายนันทวัฒชัย  พาสกระโทก
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กูบกระโทก
3. เด็กชายภูวณัฐ  สินปรุ
4. เด็กชายวิษณุ  ไทยสำโรง
5. เด็กชายสุธินันท์  ชินพะเนาว์
6. เด็กชายเจษฎา  คูณผักแว่น
 
1. นายสราวุธ  กรองกระโทก
2. นายอนุชิต  ป่วงกระโทก
3. นางราตรี  เทศผ่อง
 
667 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  จังหวัดกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  มุ่งเขตกลาง
3. เด็กหญิงธัญพิมล  หุตะมาน
4. เด็กหญิงพะธูกานต์  นิตรานนท์
5. เด็กหญิงวรนิษฐา  เชื่อมกลาง
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีนาคา
 
1. นายฐิถิศักดิ์  เพิ่มพูน
2. นางสาวสุนารี  ดอนจันทึก
 
668 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กชายจักรพันธ์  แสงคำพันธ์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  มานะอริยทรัพย์
3. เด็กชายณคร  ลี่ไพฑูรย์
4. เด็กชายปฏิภาณุกรณ์  มณีเนตร
5. เด็กชายรัฐกร  มณีสัย
6. เด็กชายศุภโชค  บัวทองหลาง
 
1. นายอมรินทร์  อักโข
2. นายชัย  กลายกลาง
 
669 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็งพูน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ยอดโยธี
3. เด็กชายสุปัญญา  คนกลาง
4. เด็กชายสเปน  เซียงหนู
5. เด็กชายอนุชา  มาดี
6. เด็กชายเจนณรงค์  อินเป้า
 
1. นายพงศ์พณิชย์  วรไธสง
 
670 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 1. เด็กชายวุฒิชัย   ไพร่กระโทก
2. เด็กชายศรายุทธ   ไทยวงศ์
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ปลอดกระโทก
4. เด็กชายสิทธิโรจน์    แขกระโทก
5. เด็กชายสุรบดินทร์   โกนกระโทก
6. เด็กชายเจษฎากร   กรอกกระโทก
 
1. นางสาวภัสราวรรณ   พูนพุทธ
2. นางสาวเพ็ญผกา   สุขประเสริฐ
 
671 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1. เด็กชายนรินทร์  เศษสุวรรณ
2. เด็กชายปลายฝน  นิราศสูงเนิน
3. เด็กชายฟรอนเทียร์  พุทธบุรี
4. เด็กชายรังสรรค์  พุดนอก
5. เด็กชายวิวัฒน์  จงจอหอ
6. เด็กชายวีรพัฒน์  ขอกรดสำโรง
7. เด็กชายเจมส์บอนด์  โรส
8. เด็กชายเจษฎา  เศรษฐา
 
1. นายวันชัย  สันโต
2. นายเจตวัฒน์  ปรึกกระโทก
 
672 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงธนภัทร   ไฝกระโทก
2. เด็กหญิงพิยดา   ยาวยืน
3. เด็กหญิงสวรรยา   สังข์ใหม่
 
1. นางนิภา   อ้วนโพธิ์กลาง
2. นางลักขณา   พิมสาร
 
673 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงนฤมล  ส่งเสริม
2. เด็กชายวรัตน์ชัย  ใช่กระโทก
3. เด็กหญิงสุราลักษณ์  ปั่นทองหลาง
 
1. นางสิริวิมล  มุลานนท์
 
674 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองพลวง 1. เด็กหญิงพิชญาภา  งิ้วใหญ่
2. เด็กหญิงสิทธินี  แสงบุญ
3. เด็กหญิงอริศรา  เขียวอ่อน
 
1. นางณิรัชฎา  แก่งทองหลาง
2. นางวาสนา  วัชรพงศ์
 
675 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงฑิตย์ติยา  บุญเชิด
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กาดกลางดอน
3. เด็กหญิงปนัดดา  ชินวงศ์
 
1. นางยุพาพร  นามบัณฑิต
2. นางรัศมี  ครุธาโรจน์
 
676 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงธิติมา  จันดาหาญ
2. เด็กหญิงบุรัสกร  สวยงาม
3. เด็กชายประกาศศักดา  จันทร์ดาหัวดง
 
1. นางมัจฉรีย์  พงศ์สุวรรณ
2. นางเนตรนภา  แทนนคร
 
677 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  อินทร์ศรีเมือง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุตรศรีภูมิ
3. เด็กหญิงประกายวรรณ  ภูมิภักดิ์
 
1. นางสาวกนกพัทธ์  เวียงสีมา
 
678 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  นันทะยักษ์
2. เด็กหญิงปกีรนันทร์  อาษากลาง
3. เด็กหญิงภูรินทร์  คำด้วง
 
1. นางอรุณฉลอง  ศิริพร ณ ราชสีมา
2. นางสุกัญญา  แนวจำปา
 
679 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงกันทิมา  สมกลาง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เนือนกระโทก
3. เด็กหญิงอรสา  เหล็กอยู่มะดัน
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
680 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.6 เงิน 9 โรงเรียนวัดหินมงคล 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เหลวกุล
2. เด็กหญิงพิณสุดา  อุปพงศ์
3. เด็กหญิงพิไลพร  โถมกระโทก
 
1. นางจุฬาลักษณ์  คำเจริญ
 
681 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วประโคน
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ดาเดช
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สิงห์คีรี
 
1. นางจุฑารัตน์  คงนันทะ
2. นางสาลี่  แคร่กระโทก
 
682 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงนันชนก  พุงไธสง
2. เด็กหญิงพรนภัส  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงศศินิภา  ลมไธสง
 
1. นางราตรี  ลวกไธสง
2. นางถิรมนัส  ยอดบุญมา
 
683 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70.6 เงิน 12 โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เวียงคำ
2. เด็กหญิงชลธิชา  สารนอก
3. เด็กหญิงไอรัตน์ดา  ลีลา
 
1. นางอาริสา  สิงห์บุตร
 
684 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68.8 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงวรรณิษา  เทพกระโทก
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ปีกกระโทก
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ปลอดกระโทก
 
1. นางฉลอง  ดีการนา
2. นางสาวจำเนียร  คำสาริรักษ์
 
685 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ส่งเสริม
2. เด็กหญิงนภัสสร  พึ่งสันเทียะ
3. เด็กหญิงพิกุล  ปานฉลอง
 
1. นางสาวจิราพร  การเพียร
 
686 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61.6 ทองแดง 15 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  แปนบ้าน
2. เด็กหญิงจันจิรา  ดำกระโทก
3. เด็กหญิงปภาดา  ริดระสระ
 
1. นางสาวเพรชสมใจ  ศิลปแสง
2. นางสาวสุชาดา  ชัยรัตน์
 
687 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แจ่มเรือน
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทงกระโทก
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สว่างจิตร
 
1. นางขวัญเมือง  ดอกคำ
2. นางสุรีย์  ตุนาค
 
688 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  นุชนาค
2. เด็กหญิงปิยะดา  แซ่ทู้
3. เด็กหญิงสุพิตรา  หมึกกระโทก
 
1. นางอุรารัตน์  หันกลาง
2. นางสาววีรักษ์  เอิบผักแว่น
 
689 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ราชรินทร์
2. เด็กชายพิสิทธิ์  เลิศสมผล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผาน้อยวงค์
 
1. นางสาวนันทนา  มูลวันดี
2. นางเต็มดวง  หวังปรุงกลาง
 
690 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กหญิงธิวาพร  นาคศรี
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  หงษ์คำ
3. เด็กหญิงเปรมวดี  ชะนะทะเล
 
1. นางสาวสำอางค์  พิศเพ็ง
2. นางสาวมลิวัลย์  ปะวะถา
 
691 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กชายกฤษฏา   แซ่ตั้ง
2. เด็กชายวรรณิศา   แสงขำ
3. เด็กชายสายฝน   ลอกชัยภูมิ
 
1. นางสมพิศ   รุกขชาติ
2. นางสุภา   อนันตศีล
 
692 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงพรรษา  ทับกระโทก
3. เด็กหญิงภัทรภร   ระแวกกลาง
 
1. นางชลณิศา  นนพละ
2. นางวาสนา  ทิศกระโทก
 
693 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  ด่านกระโทก
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ไปกระโทก
3. เด็กหญิงหยาดนภา  ศิริปรุ
 
1. นางฉลอง  ดีการนา
2. นายประสบ  ขอมีกลาง
 
694 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. นางสาวพรชิตา  สุพอ
2. นางสาววนิดา  มานะพิมพ์
3. นางสาวสุกัญญา  แสนบุญยัง
 
1. นางปิยะมาศ  บุญยะมัย
2. นางใจทิพย์  ด่านกระโทก
 
695 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สมบูรณ์ศรี
2. เด็กหญิงนันทนา  นนทะชัย
3. เด็กหญิงอรจิรา  เนื้อนา
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
2. นางสาววิจิตร์  แสนคำ
 
696 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนภารัตน์  เดชบุรัมย์
2. เด็กหญิงวราพร  ทองพันธ์
3. เด็กหญิงอาศิรา  เรี่ยวแรง
 
1. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
697 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กชายณัฏฐณิชา  หนูแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  หนูแก้ว
3. เด็กชายศรุตา  แก้วรัตน์
 
1. นางสาวเพรชสมใจ  ศิลปแสง
2. นางกฤษณา  ฤาชา
 
698 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 1. เด็กหญิงชลดา  จันทร
2. เด็กหญิงณัฐฐิชา  เจริญกิจ
3. เด็กหญิงรัตติยากร  ศรีหาบุญทอง
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาศิริสกุล
2. นางดุษณี  ชัยมีแรง
 
699 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สุราอามาตย์
2. เด็กหญิงทิพย์วิมล   นิจจอหอ
3. เด็กหญิงปนัดธิดา  แก้วมะเริง
 
1. นางวาสนา  รัตนะ
 
700 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงบุญธิดา  นวสิมัยนาม
2. เด็กชายพรรษา  ทิพย์กระโทก
3. เด็กหญิงสโรชา  บุญยิ่ง
 
1. นางธัญญพร  ถิระสาโรช
2. นางสาวยุวลักษณ์  รัตนา
 
701 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 1. เด็กชายสันติสุข  สิมขุนทด
2. เด็กหญิงสิริวณาวรรณ  จับโจร
3. เด็กหญิงอุสา  เพชรท่าช้าง
 
1. นายสุวรรณ  ครุฑใจกล้า
 
702 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนพล  พูนศรี
2. เด็กชายปริญญา  ยาสี
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นายประจวบ  เลิศไธสง
 
703 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายณัฐกิจ  อดสูงเนิน
2. เด็กชายสรยุทธ์  คล้ายเพชร
 
1. นายสถิตย์  อดทน
2. นางมณีรัตน์  เชื่อมกลาง
 
704 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. เด็กชายพศิน  ดอกกระโทก
2. เด็กชายเกรียงไกร  ด่านกระโทก
 
1. นายเฉลิมชัย  เทียมกลิ่นทอง
2. นางอมริศา  เทียมกลิ่นทอง
 
705 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายปกป้อง  การทหาร
2. เด็กชายประวุฒิ  สำราญ
 
1. นายแสงสว่าง  เข็มทิพย์
 
706 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  มิลาวรรณ
2. เด็กชายถกลเกียรติ  มะลิใหม่
 
1. นายประเชิญ  พิมพ์จันทึก
 
707 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แสงเพชร
2. เด็กหญิงชนิภา  ยืนรัมย์
 
1. นางสังวร  น้อยหนองหว้า
2. นายไพฑูรย์  น้อยหนองหว้า
 
708 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 1. เด็กหญิงทิวา    แผ่นกระโทก
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  แก่งกระโทก
 
1. นางสาวนูฮูดา   พรมสาร
2. นางอุบล   ดำเอี่ยม
 
709 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงฟ้าใส   ชุ่มผักแว่น
2. เด็กหญิงรัตดาวดี   โกนกระโทก
 
1. นางสาวคิดคำนึง   บำรุงพล
2. นางพิมพ์   แก่นกระโทก
 
710 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กหญิงชนันนัทธ์  โพธามาตย์
2. เด็กหญิงธิดาพร  สีสัน
 
1. นางวันเพ็ญ  ทองดี
2. นางสาววรรณวิมล  ไปเจอะ
 
711 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายภูมิรพี  สำกลาง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ขอมีกลาง
 
1. นางสาวสาวิตรี  ศรีพลกรัง
 
712 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 1. เด็กหญิงศศิมา  ดีทองหลาง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ชัยประดิษฐ์
 
1. นางสาววนิดา  ลบบำรุง
 
713 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนณัฐญาศึกษา 1. เด็กชายภารุช  แดนกระโทก
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  เพชรราม
 
1. นายปิยพงษ์  อาจวิชัย
 
714 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงพีรชยา  ตรวจงูเหลือม
2. เด็กชายสิทธิกร  ด่านกระโทก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
715 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วสีทา
2. เด็กหญิงสุวิมน  หมั่นอุตสาห์
 
1. นายอนุวัตน์  วิวัตรชัย
2. นางสาวเจนจิรา  วรรณพันธ์
 
716 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 10 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  อินตา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญมาหนองคู
 
1. นางณัฐกฤตา  บุญเรียง
 
717 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พลยุทธภูมิ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ขามสำโรง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  โคนกระโทก
 
718 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดสลักได 1. เด็กชายธีรภัทร  เปล่งงูเหลือม
2. เด็กหญิงระพีภรณ์  พันธุ์จันทึก
 
1. นางสาวอัมพร  ชายอีด
 
719 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  สืบสีสุก
2. เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์  สุดใจ
 
1. นายบุญเลิศ  เรือนทิพย์
 
720 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กชายมรุเดช  นานกระโทก
2. เด็กชายวรากร  ทิศกระโทก
 
1. นายวระเดช  เสมอใจ
2. นายอรรถสฤษธ์  ทองดีนอก
 
721 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 1. เด็กชายติณณภพ  ตรีกลาง
2. เด็กชายธีรภัทร  จุติกรี
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ไชยโสภณกุล
2. นางสาวนุชจรี  ตาวงษ์
 
722 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 1. เด็กชายกีรติ  ปิดตาโส
2. เด็กชายพีรพล  โคตรมหา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไร  ปินะกาเส
2. นางสาวนิรมล  พงษ์เสดา
 
723 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 1. เด็กชายจิรพันธ์ุ  ศรีอ่อนล้า
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ปรึ่มกระโทก
 
1. นางสาวบุษรารัตน์  ธรรมมา
 
724 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงพักกิจ
2. เด็กหญิงยุภาพร  ถาก๊ะ
3. เด็กหญิงวิรมน  มัควิน
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นางสาวทัศนีย์  เย็นไธสง
 
725 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยอดรัก
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  เพียรหมอ
3. เด็กชายเจษฎา  บุญตาม
 
1. นายไกรสร  วิชัยโย
2. นางวาสนา  วิชัยโย
 
726 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์ขุน
2. เด็กหญิงพรทิตา  นิเรียงรัมย์
 
1. นายวระเดช  เสมอใจ
2. นายอรรถสฤษธ์  ทองดีนอก
 
727 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 1. เด็กชายจารุพัฒน์  รักษ์หิรัญ
2. เด็กชายอิทธิกร  ทันกลาง
 
1. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
 
728 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ฑิฆะสุข
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ใบบ้ง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
2. นางสาวปวิตรา  สายจริงวงศ์
 
729 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงภูริยา  แผ้วกระโทก
2. เด็กหญิงอญิญญา  แพทย์เสลา
 
1. นายเอกพล  เปรมปราคิน
 
730 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เมินกระโทก
2. เด็กชายนพรัตน์  คามวัลย์
 
1. นายเหลา  คำโพธิ์
2. นางสาวรติภัค  ปลอดกลาง
 
731 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 1. เด็กชายภานุเดช  ศรีนอก
2. เด็กชายอดิศร  ภักดีกลาง
 
1. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
2. นางสาววิไลวรรณ  สุดจริง
 
732 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงวรินทร์ดา  เจียนกระโทก
2. เด็กหญิงอารยา  ปลื้มจิตร
 
1. นางสาวเพชรัตน์  กรมลาลึก
2. นางณัฐชยา  ศิริสวัสดิ์
 
733 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กชายพีรพงษ์  จันทร์ดาหัวดง
2. เด็กชายไพชยนต์  นิ่มทองคำ
 
1. นายประยูร  รำไธสง
2. นายธวัชชัย  เฉิดจำเริญ
 
734 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงวาสนา  บ่อยกระโทก
2. เด็กหญิงสุชาดา  ขวัญบุญจันทร์
 
1. นายเอกพล  เปรมปราคิน
 
735 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ผันกระโทก
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภู่โกสีย์
 
1. นายเหลา  คำโพธิ์
2. นางสาวรติภัค  ปลอดกลาง
 
736 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายพิชญากร   ใบสนธิ์
2. เด็กหญิงวรรณษา   ไขกระโทก
 
1. นายชำนาญ   ใกล้กลาง
2. นางสาวคิดคำนึง  บำรุงพล
 
737 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เฮฮา
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ดาวไธสง
 
1. นางสาวประภาพร  ถัดกระโทก
 
738 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 1. เด็กชายนครินทร์  นรินทร์ดอน
2. เด็กชายปฏิพัฒน์  พิกุลแก้ว
 
1. นางสาวบุษรารัตน์  ธรรมมา
 
739 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กหญิงวรัญญา  ฝอยเงิน
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ด้ามทอง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
2. นางสาวปวิตรา  สายจริงวงศ์
 
740 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 1. เด็กชายจารุพงษ์  แซ่ตัง
2. เด็กชายพีรภัทร  เพียนาม
 
1. นายอะนุ  คำคง
2. นายเกรียงไกร  ปิดตาละเพ
 
741 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายณัฐพล   ไทยทวี
2. เด็กชายสุชาตรี   ศรีหาวัด
 
1. นายวัชรินทร์   แสนวันดี
 
742 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 1. เด็กชายนรินทร์  โยนจอหอ
2. เด็กชายพิพัฒน์  น้อยกลาง
 
1. นางดรุณี  เนตรพล
 
743 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายจิรศักดิ์  มุขพิมาย
2. เด็กชายวรวุฒิ  เรืองมะเริง
 
1. นางวนิดา  พลโลหะ
 
744 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กชายปกรณ์  โนนใหม่
2. เด็กชายภูมิพัทธ์  พบกระโทก
 
1. นายเหลา  คำโพธิ์
2. นางสาวรติภัค  ปลอดกลาง
 
745 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายพบธรรม  ต่อมกระโทก
2. เด็กชายอัษฐาวุฒิ  อามผักแว่น
 
1. นางสาวปัญณิษา  กาญจน์อนุกูล
2. นางภิรดี  เพิ่มพูน
 
746 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านยอกขาม 1. เด็กหญิงนริศรา  โคตุนันท์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไทยอัฐวิถี
 
1. นางสาวนภาพร  แสนอินทร์
 
747 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ปรุงมะเริง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  มากมั่ง
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
748 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ถินสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศิรินภา  โนนโพธิ์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
2. นายอริยะพงษ์  ทับทะมาศ
 
749 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงอมิตรา  ทรัพย์กระโทก
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณคำ
 
1. นายเหลา  คำโพธิ์
2. นางสาวรติภัค  ปลอดกลาง
 
750 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงชนกนันท์  วรรณกูล
2. เด็กหญิงนฤกร  จันทร์พล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เชิญรัมย์
2. นายวิชัย  เพ็ชรสุข
 
751 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 1. เด็กชายธนพัฒน์  เนื่องกระโทก
2. เด็กหญิงเกษมณี  นิ่งกระโทก
 
1. นายธนัส  พัธนภาคินทร์
 
752 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แบงกระโทก
2. เด็กหญิงสุฑามณี  นุชกระโทก
 
1. นายเอกพล  เปรมปราคิน
 
753 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวริยา  หรสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชาติดี
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นายกุลศิริ  อะโน
 
754 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  จันทร์ทองหลาง
2. เด็กหญิงศุมาลี  สะภา
 
1. นายไพทูรย์  พืชทองหลาง
2. นางสาวสไบแพร  สาเกตุ
 
755 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยอกขาม 1. เด็กหญิงปฐมพร  ยิ่งเสมอ
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  ทรงธรรม
 
1. นางสาวนภาพร  แสนอินทร์
 
756 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 1. เด็กชายตะวัน  บุญทุม
2. เด็กชายโกมินทร์  ลุ่มปะถา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไร  ปินะกาเส
2. นางสาวนิรมล  พงษ์เสดา
 
757 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกิตติกา   ครึนกระโทก
2. เด็กหญิงสิริยากร   เกร็ดกระโทก
 
1. นายชำนาญ   ใกล้กลาง
2. นางประจวบ  วีระศร
 
758 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงอาทิตยา   คูณทวี
2. เด็กหญิงอุทุมพร   สุขกระโทก
 
1. นางทมาภรณ์   อัครเดชาศิลป์
 
759 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 1. เด็กชายจักริน  ถากไม้แล้ว
2. เด็กชายเจษฎา  แก้วอำไพ
 
1. นายอะนุ  คำคง
2. นายเกรียงไกร  ปิดตาละเพ
 
760 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เสนผาบ
2. เด็กหญิงภาวิณี  เจริญจิตร
 
1. นางพิกุล  เสนผาบ
 
761 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พยัคมะเริง
2. เด็กหญิงโสภิภัทร  เผื่อนงูเหลือม
 
1. นายนิคม  โชติกลาง
2. นางสาวสุภาวดี  ประดิษฐ
 
762 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 1. เด็กชายปฐมพร  ภิรมย์พลัค
2. เด็กชายศิวกร  เดชะเศรษฐินันท์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ไชยโสภณกุล
2. นางสาวนุชจรี  ตาวงษ์
 
763 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  พวงกระโทก
2. เด็กหญิงสาวิณีย์  กกกระโทก
 
1. นายเหลา  คำโพธิ์
2. นางสาวรติภัค  ปลอดกลาง
 
764 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจงูเหลือม
2. เด็กชายอดุลย์  เดชขุมตรีนอก
 
1. นางสรญา  ไพบูลย์เศรษฐ์
 
765 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 16 โรงเรียนณัฐญาศึกษา 1. เด็กชายกฤษกร  ต่อมกระโทก
2. เด็กชายกัปตัน  ชัลวาลปรีชา
 
1. นายปิยพงษ์  อาจวิชัย
 
766 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กหญิงนิชาดา  เป็นนวล
2. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ขาวพุก
 
1. นางสาวปาริชาติ  เสียดกระโทก
 
767 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหินมงคล    
768 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กชายจรณชัย  อินทวี
2. เด็กชายสุเมธ  จินดาธรรม
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
2. นางสาวปวิตรา  สายจริงวงศ์
 
769 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงมาลิษา  พลสันต์
2. เด็กหญิงอมลิน  สิทธิเทศ
 
1. นางวชิราภรณ์  ดุจจานุทัศน์
2. นางสาวจินดารัตน์  กลิ่นศรีสุข
 
770 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงวนิดา  เที่ยงกระโทก
2. นายวิชิตวงศ์  สวยเลิศ
 
1. นางสาวยุพิน  เฉนียง
2. นายพนมนคร  สีสุข
 
771 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนภา  ปุลาสะเก
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ธาระพันธ์
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นายกุลศิริ  อะโน
 
772 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงธนพร  ดวงกระโทก
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  นิดกระโทก
 
1. นางสาววนัสนันทร์  เอื้อประชา
2. นางสาวสุดารัตน์  โมรัษเฐียร
 
773 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ศฤงคาร
2. เด็กชายธรรมนูญ  โอฬาร
 
1. นางสาวกันต์ณิชชา  กองทุ่งมน
2. นางสาวหริณยา  ตีเหล็ก
 
774 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 1. เด็กหญิงณิศรา  เจริญกิจ
2. เด็กชายพีรพงษ์  บุญมา
 
1. นางสาวทองนาค  ศรีหาบุญทัน
 
775 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงจันทนิภา  สมงาม
2. เด็กหญิงปภัสรา  ถาต่าย
 
1. นางศิริรัตน์  ยิ้มละมัย
 
776 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กชายปิยพัทธ์  แซ่ทู้
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แววจะบก
 
1. นายเหลา  คำโพธิ์
2. นางสาวรติภัค  ปลอดกลาง
 
777 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกอร  หนูกระโทก
2. เด็กหญิงสุพัตรา  อยู่หลง
 
1. นางสมบูรณ์  เย็นเพชร
 
778 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  พรมไชย
2. เด็กหญิงธันยา  ปานอินทร์
 
1. นายปรีชา  ดวดสูงเนิน
2. นางปิยนันท์  ลุนทองทา
 
779 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  อาจพิมาย
2. เด็กหญิงวรารัตน์  จำปา
 
1. นายแสงสว่าง  เข็มทิพย์
 
780 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านพระ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลศักดิ์
2. เด็กหญิงอุมาพร  จิมมอญ
 
1. นางสาวปาริชาติ  แตงกระโทก
2. นางสาวจุฑามาศ  คำเหลา
 
781 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านละกอ 1. นายยุทธนา  แก้วใหญ่
2. นายอภิชัย  พิมพ์โพธิ์กลาง
 
1. นายรติ  คุ้มสง่า
2. นางวาสนา  ทิศกระโทก
 
782 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจศิริ
2. เด็กหญิงเพียงฟ้า  มีเนียม
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
783 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 1. เด็กหญิงมาลิสา  สิทธิสาร
2. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทราช
 
1. นางทิพย์สุดา  คีรีวัชรินทร์
2. นางสาวศิริพร  จุปะมัทถา
 
784 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกิตติกร  แตงกระโทก
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แสงจันทร์
 
1. นางวนิดา  พลโลหะ
 
785 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ไชยกระโทก
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   คุ้ยมอญ
 
1. นางอุบล   ดำเอี่ยม
2. นางสาวนูฮูดา   พรมสาร
 
786 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดรวง 1. เด็กหญิงสิริพิชญ์  สื่อกลาง
2. เด็กชายอรรถพล  ดิษฐาน
 
1. นายชาญวิทย์  คอนงูเหลือม
 
787 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายบรรจง  เที่ยงกระโทก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พืชทองหลาง
 
1. นางสาวกัลยา  ปรุกระโทก
 
788 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ไต้ไธสง
2. เด็กหญิงอภิรนันท์  จันดี
 
1. นางนุชธิดา  เบ้าคำ
2. นางสาวปาริชาติ  เสียดกระโทก
 
789 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงพรภัสรา  สีสืบเชื้อ
2. เด็กชายรณกฤต  แสงจันทร์
 
1. นายอนุวัตน์  วิวัตรชัย
2. นางสาวเจนจิรา  วรรณพันธ์
 
790 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 1. เด็กชายธนะพัฒน์  พึ่งบัว
2. เด็กชายพุฒิธิพงศ์  ราชรองชัย
 
1. นายธีระยุทธ์  พันธ์ใย
2. นายกฤษกร  จันทรเสนา
 
791 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายธนา   ครึนกระโทก
2. เด็กชายประทีป   กอกกระโทก
 
1. นายชำนาญ   ใกล้กลาง
2. นางพิมพ์  แก่นกระโทก
 
792 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กชายกฤษศณพงษ์  ฐิติวัสส์เรืองรุจ
2. เด็กหญิงโกรัญญา  เจือรุ่งเรือง
 
1. นางณัฐชยา  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวเพชรัตน์  กรมลาลึก
 
793 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงกมลพร  ปัญญาศิริสกุล
2. เด็กชายธนนท์  ธีระรัตนานนท์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เชิญรัมย์
2. นายวิชัย  เพ็ชรสุข
 
794 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปลอดกระโทก
2. เด็กหญิงสุวนีย์  เบี้ยกระโทก
 
1. นายบรรหาร  แนบกระโทก
 
795 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ทอนกระโทก
2. เด็กหญิงวาสินี  ด่านกระโทก
 
1. นางสาวนันท์นภัส  เดชพิพัฒน์เมธี
2. นางสาวมนัชญา  ชอบสอาด
 
796 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุท  หนูกระโทก
2. เด็กหญิงสุภาพร  อ่อนหนองหว้า
 
1. นายไพทูรย์  พืชทองหลาง
2. นายมณฑล  พืชทองหลาง
 
797 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กชายศักดา  เพิ่มพูนพิศ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  อิ่มลิ้มธาร
 
1. นายนพรัตน์  ชัยนฤเวทย์
 
798 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายทินกร  หุนทะเล
2. เด็กชายธนกฤต  ดิษปัญญา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  โคนกระโทก
 
799 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. เด็กชายภานุเดช  ดีสันเทียะ
2. เด็กชายวัชระ  เหล็กพรม
 
1. นายเฉลิมชัย  เทียมกลิ่นทอง
2. นางอมริศา  เทียมกลิ่นทอง
 
800 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ถนัดหมอ
2. เด็กหญิงภาฝัน  ส่งพิมาย
 
1. นายแสงสว่าง  เข็มทิพย์
 
801 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ทะวันกุล
2. เด็กชายประวิทย์  เตคำหันต์
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นายประจวบ  เลิศไธสง
 
802 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  พรหมมี
2. เด็กชายสิงหราช  มีสิทธิ์ดี
 
1. นายสถิตย์  อดทน
2. นางสาวกนกชนก  ตะโภวิญญู
 
803 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ใจศิริ
2. เด็กหญิงเปมิกา  น้ำกระโทก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
804 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 1. เด็กชายพุทธิสิทธิ์  ป้ำกระโทก
2. เด็กชายวรเดช  ละห้อย
 
1. นางสาวบุษรารัตน์  ธรรมมา
 
805 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายพรรษธร  มุ่งหมาย
2. เด็กชายศรายุ  ปินะถา
 
1. นายอนุวัตน์  วิวัตรชัย
2. นางสาวเจนจิรา  วรรณพันธ์
 
806 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สร้อยมาลัย
2. เด็กชายศาสตร์ศิลป์  มดแสง
 
1. นายอิสระภูมิ  กิจการพิสุทธิ์
 
807 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์มะไพ
2. เด็กชายเอกพล  ซุยโพธิ์น้อย
 
1. นางวนิดา  พลโลหะ
 
808 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายพิสิษฐ์   แช่มชื่น
2. เด็กชายราเชนทร์  รั้งกระโทก
 
1. นางมณีรัตน์  เชื่อมกลาง
2. นายสถิตย์  อดทน
 
809 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สุดตะนา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  โพธิ์สะกัง
 
1. นางสาวปาริชาติ  เสียดกระโทก
 
810 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านยอกขาม 1. เด็กชายต้นแบบ  สุขนวล
2. เด็กชายวิฑูรย์  บุญสาง
 
1. นางสาวนภาพร  แสนอินทร์
 
811 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายพิสิฐ   เลขกระโทก
2. เด็กชายสรสิทธิ์   ปากวิเศษ
 
1. นายสมภพ   ภพไตร
 
812 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. เด็กชายธนยศ  สว่างศรี
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชาญยุทธ
 
1. นายเฉลิมชัย  เทียมกลิ่นทอง
2. นางอมริศา  เทียมกลิ่นทอง
 
813 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายอภิวุฒ  ฉันงูเหลือม
2. เด็กหญิงอารยา  กิ่งกลาง
 
1. นายแสงสว่าง  เข็มทิพย์
 
814 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงขวัญนภา  บิลกระโทก
2. เด็กชายภูมิภัทร   เพชรดอน
3. เด็กชายรณชัย  ลิยี่เก
 
1. นางสาวประภาพร  ไชยทุม
 
815 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายสหรัฐ  เอนกลาง
2. เด็กชายอดินันท์  เอนกลาง
3. เด็กชายไชยภัทร  สันโต
 
1. นางสำราญ  มิ่งชัย
2. นางกมลวัลย์  รัตนกุล
 
816 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายพัสกร  หมั่นทองหลาง
2. เด็กชายวัฒนา  สมัคไทย
3. เด็กชายเอกราช  ฉลาด
 
1. นายสมจิต  สมานรักษ์
2. นางกรองทอง  พุ่มพวง
 
817 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คิ้วสูงเนิน
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีทอง
3. เด็กชายสุชานนท์  พูนอุ่นจะบก
 
1. นายถนัด  เกรัมย์
2. นายนรินทร์  คำกายปรง
 
818 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงกมลชนก  พืชทองหลาง
2. เด็กชายวงศกร   พืชทองหลาง
3. เด็กหญิงเมธาวี  ตับกลาง
 
1. นางสำราญ  มิ่งชัย
2. นางสาวสุดาณิษา  ปัทมสกุลชัย
 
819 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 1. เด็กชายชินวัตร  ยอดเกษม
2. เด็กชายธีรภัทร  นกกระโทก
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ดงกระโทก
 
1. นายภาคภูมิ  รักษ์ภักดี
2. นางปราณี  มิ่งสกุล
 
820 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชินพงศ์  ด่านกระโทก
2. เด็กชายณัฐพล   กลั้งพิมาย
3. เด็กชายอดิเทพ  ทิศกระโทก
 
1. นางพรมรินทร์  ชูกลิ่น
2. นายสวาสดิ์  แก้วทองคำ
 
821 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ถอยกระโทก
2. เด็กชายวันชนะ  นับกระโทก
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เกล่าโพธิ์
 
1. นางสาวบุญชู  สังเกตุ
2. นายบรรพต  สังเกตุ
 
822 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายกฤษดา  อินจันทึก
2. เด็กชายพิชัยภูษิต  สามีรัมย์
3. เด็กชายสรายุทธ  ปุริโส
 
1. นายสมพร  หาญโก่ย
2. นางวรลักษณ์  หาญโก่ย
 
823 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดหินมงคล 1. เด็กชายพิสิษฐ์  สืบสีสุก
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ธนภูมิสุข
3. เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวสมนึก  จิวทองสุข
2. นางจรรยาพร  เรียวอารีย์
 
824 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  แคล้วภัย
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยืนยง
3. เด็กหญิงสุพรรณี  พูนสุข
 
1. นางสาวฉัตรศิริ  โง่นสูงเนิน
2. นางพรเพ็ญ  นพไธสง
 
825 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หาญสงคราม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   คันกลาง
3. เด็กชายอนรักษ์  มุ่งหามกลาง
 
1. นายสมนึก   ปิ่นโพธิ์
2. นางภารดี  มัดทองหลาง
 
826 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 1. เด็กชายชาญยุทธ   มาตรคำจันทร์
2. เด็กหญิงธัญชนก   มอบกระโทก
3. เด็กชายสิทธิรักษ์   ปรึ่มกระโทก
 
1. สิบเอกอนงค์   เป็นกระโทก
2. นางอรกัญญา   ธูปทองหลาง
 
827 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงรัชนีกร  เรืองเนตร
2. เด็กหญิงวาสนา  ทองผ่อง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยองใย
 
1. นางนฤมล  ไลไธสง
 
828 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 1. เด็กชายบัลลังก์เทพ  ผืนจตุรัส
2. เด็กชายภานุเดช  อินมณี
3. เด็กชายรัชพล  ปักกุลนันท์
 
1. นางจรัญญา  หงษ์แปลง
2. นางพิเศษศรี  ซึ่งสมณกุล
 
829 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนภูทองวิทยา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ทองกระโทก
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  จำพันดุง
3. เด็กชายอภิชัย  ชุ่มคำ
 
1. นายศักดิ์อนันต์  จั้นอรัญ
2. นางเนาวรัตน์  สุขนาแซง
 
830 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายนากร  กาวกระโทก
2. เด็กชายพงศธร  เนาขุนทด
3. เด็กชายมนุญ  จงเจิมกลาง
 
1. นางสรีวรรณ  แปะกระโทก
2. นายธนบดี  ด่านกระโทก
 
831 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเมืองรัง 1. เด็กชายชญานนท์  ชนะภักดิ์
2. เด็กชายธนพล   เอี่ยมพุก
3. เด็กชายพีรพัฒน์  กลั่นสาร
 
1. นายสุระชัย  ไม้หอม
 
832 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนพลับพลา 1. เด็กชายจิรวัฒน์   อ่อนชมพู
2. เด็กชายวิทูร   ศรีอินทร์
3. เด็กชายเตชินท์    เคลิ้มกระโทก
 
1. นางวิชุดา  คลากระโทก
 
833 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ขันโท
2. เด็กหญิงชลิตา  พูนปรุ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศิลป์รจพจน์
 
1. นางมาลี  ตะสูงเนิน
2. นางยุวดี  วงศ์สง่า
 
834 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดะแลง 1. เด็กชายภัทรกร  มะโนขัต
2. เด็กชายอนุชา  ผนังดำ
3. เด็กชายโกศล  จักรกระโทก
 
1. นางจันทนา  ใหม่จันดี
2. นางพรสวรรค์  ครำ่สุข
 
835 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายคมสัน  งัดสันเทียะ
2. เด็กชายจักรี  ดงกระโทก
3. เด็กชายพลพล  คำทองทิพย์
 
1. นางสรีวรรณ  แปะกระโทก
2. นายธนบดี  ด่านกระโทก
 
836 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุดดาวงศ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  หนองบุญ
3. เด็กชายเจษฎา  โลไธสง
 
1. นางนงนุช  ทองเหลือง
2. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
837 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กชายพีระยุทธ  เตียนกระโทก
2. เด็กชายศุภากร  ศรีพลกรัง
3. เด็กชายสรเดช  รวมนาค
 
1. นายธวัชชัย  ฤาชา
2. นายสมชาย  ดอนพุดซา
 
838 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ชอบแก้ว
2. เด็กชายสุพจน์  ทูลฉลอง
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  ทับทิมกลาง
 
1. นายบุญนำ  การกรณ์
2. นางสาวเบญญา  คำมะเริง
 
839 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. นายณัฐพงศ์  สำเร็จงาน
2. เด็กชายสุทิวัส  ศรีสำโรง
3. นางสาวอารดา  ถาดกระโทก
 
1. นางสาวปิยะนุช  ประจวง
2. นางสาวนิธินันท์   แก้วสุวรรณ
 
840 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายกฤษดากร  บ่อยกระโทก
2. เด็กชายรัชพล  แต่งพลกรัง
3. เด็กชายเดโชชัย   นิลยรัตน์
 
1. นายกุศล  ศรีสังเกตุ
2. นางมยุรี  ศรีสังเกตุ
 
841 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสวนหอม 1. เด็กหญิงชุติมา  ช่อทองหลาง
2. เด็กชายนพรุจ  ซาไธสง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนทองหลาง
 
1. นางสุมาลัย  มัทธิกันต์
 
842 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายจักรพงษ์  ผงสันเทียะ
2. เด็กชายตะวัน  คุ้มกระโทก
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แซดกระโทก
 
1. นางอัมพร  สุนทรรัตน์
 
843 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายชิษนุพงศ์  พืชทองหลาง
2. เด็กชายธนโชติ  แทวกระโทก
3. เด็กชายวัชรพงษ์  ชูพันธ์
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
2. นางชลณิศา  นนพละ
 
844 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กชายธวัชชัย  ขวัญใจ
2. เด็กชายปฏิภาณ  ทานกระโทก
3. เด็กชายสมพงษ์  ภิญโย
 
1. นางสาวสุรีพร  กรวดสูงเนิน
2. นางอารมณ์  อินทพงษ์
 
845 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองตะไก้    
846 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุดสวาย 1. เด็กชายพัฒนพงษ์    หนูเตี้ย
2. เด็กชายวีรเทพ   พิงกระโทก
3. เด็กชายสรณ์สิริ   แอบผักแว่น
 
1. นางประนอมศรี   เสาวกูล
2. นางจิระพา  แกลงกระโทก
 
847 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายมงคล  ทึมกระโทก
2. เด็กหญิงสุทัตตา  ธรรมทศพล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีจันทร์
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธืิ์
2. นางชลณิศา  นนพละ
 
848 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 1. เด็กชายฉันทพล  ลีหาญ
2. เด็กหญิงอลิชา  ชื่นบาน
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  มนทองหลาง
 
1. นางสาวสุมนฉัตร  อินทร์บำรุง
2. นางสาวพิชญา  อริยเดชร
 
849 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงฐิดาภา  แต่งสง่า
2. เด็กหญิงประกายกานต์  ด่านกระโทก
3. เด็กหญิงวิภาดา  สุภเลิศ
 
1. นางภิรดี  เพิ่มพูน
2. นางเพ็ญจรัส  พัวพัฒนกุล
 
850 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายยสินทร  มินไธสง
2. เด็กชายวรายุทธ  คำเขื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ฝ่ายเทศ
 
1. นายฤทธิ์  สียางนอก
2. นายกำจัด  สุขประเสริฐ
 
851 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายจักรพรรณ  จันทนะแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเรือง
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ชัยมงคล
 
1. นายสมพร  หาญโก่ย
2. นางวรลักษณ์  หาญโก่ย
 
852 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงจามิกร  บัวพิมาย
2. เด็กหญิงสุมิตรา  หุ่นไธสง
3. เด็กหญิงสุฤทัย  นาคแสง
 
1. นางภารดี  มัดทองหลาง
2. นายโสฬิพล  เกสูงเนิน
 
853 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 1. เด็กชายธีรภัทร์  หมายเครือกลาง
2. เด็กชายพงษ์พิศณุ  จิตกาหลง
3. เด็กชายสหพัฒน์  ชะงายกลาง
 
1. นางจรัญญา  หงษ์แปลง
2. นางพิเศษศรี  ซึ่งสมณกุล
 
854 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีชำนาญ
2. เด็กชายอิทธิพล   ผัดกระโทก
3. เด็กชายเทิดทูล  พูนกระโทก
 
1. นายกุศล  ศรีสังเกตุ
2. นางมยุรี  ศรีสังเกตุ
 
855 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนดอนไพล 1. เด็กชายกรกฏ  แก่นกระโทก
2. เด็กชายพนม  มุขกระโทก
3. เด็กชายเกียรติคุณ  สุขวงกช
 
1. นางญาดา  สถิตเมธี
 
856 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศิราภักดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  แสงทอง
3. เด็กชายศราวุทธิ  สร้อยศรีแก้ว
 
1. นางนฤมล  ไลไธสง
2. นางสาวพรวิณี  เฉานอก
 
857 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนวัดสลักได 1. เด็กชายณัฐพนธ์  จันทร์ขุน
2. เด็กชายธนากร  พันธ์จันทึก
3. เด็กชายบัญชา  กาญจนเกตุ
 
1. นางธนวรรณ  ประเวศบุรีรมย์
 
858 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกรูด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ลาภกระโทก
2. เด็กชายชูชีพ  เวชไธสง
3. เด็กชายปัณชยา  พูนทองหลาง
 
1. นางทองม้วน  ยิ้มทองหลาง
2. นางอรวรรณ  เมธีธัญญลักษณ์
 
859 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงวรพนิต  มณีด่านกลาง
2. เด็กหญิงวิภาวดี  พลองพิมาย
3. เด็กหญิงสุธิดา  สัมกลาง
 
1. นายเทพฤทธิ์  นาศรี
 
860 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายธีรภัทร  กอกมลวิทย์
2. เด็กชายหัสดิน  ธนูสา
3. เด็กชายเมธัส  คำปาแฝง
 
1. นางสาวหริณยา  ตีเหล็ก
2. นางสาวกันต์ณิชชา  กองทุ่งมน
 
861 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายพีรวัชญ์  แนบกระโทก
2. เด็กชายวุฒิชัย  สอนดี
3. เด็กชายอรรถวุฒิ  อามผักแว่น
 
1. นายกุศล  ศรีสังเกตุ
2. นางมยุรี  ศรีสังเกตุ
 
862 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กหญิงวริษา  ทุทุมมา
2. เด็กหญิงสุนิตา  ชูเชิดเชื้อ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ท่อนงูเหลือม
 
1. นางสาวสุรีพร  กรวดสูงเนิน
2. นางอารมณ์  อินทพงษ์
 
863 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายบุญทัน  ทิศกระโทก
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  แฝงกระโทก
3. เด็กชายองศา  แทวกระโทก
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
2. นางชลณิศา  นนพละ
 
864 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 1. เด็กชายกมล  ึคำหอม
2. เด็กชายภูมินทร์  เงางาม
3. เด็กชายวิโรจน์  กิจดี
 
1. นายบุญนำ  การกรณ์
2. นางยุพารัตน์  รบศึก
 
865 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ดงกระโทก
2. เด็กหญิงปริญญาพร  อ่อนสมัย
3. เด็กหญิงอนันทิตา  จุ้ยกระโทก
 
1. นางอัมพร  สุนทรรัตน์
 
866 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสวนหอม 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  พานทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หยกพุทธรักษา
3. เด็กชายสมพงษ์  โขงรัมย์
 
1. นางเพ็ญศรี  จันทร์หัวโทน
2. นายพิเชษฐ์  โพธิ์ระศรี
 
867 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายจิรายุทธ  ป้องกระโทก
2. เด็กชายสหรัฐ  รูวันมอม
3. เด็กชายอภิรักษ์  นามฮาต
 
1. นางสรีวรรณ  แปะกระโทก
2. นายรัศมี  พลารักษ์
 
868 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงฐิติมา  ถอยกระโทก
2. เด็กหญิงภิรยาดา  บัวทะเล
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีบัวพันธ์
4. เด็กหญิงสุนิษา  ป้อกระโทก
5. เด็กหญิงสุภาพร  เกมกลาง
6. เด็กหญิงอภิญญา  แต้มกระโทก
 
1. นางธนาภรณ์  พาขุนทด
2. นางสาวจตุพร  แสงทิพย์
3. นายอำนวย  รื่นอายุ
 
869 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงกรชวัล  เกี้ยงไธสง
2. เด็กหญิงนันทิพร  คำแหง
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ยมพิมาย
4. เด็กหญิงวารุณี  ตาลสิทธิ์
5. เด็กหญิงสิริกร  วอนสมจิตต์
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรียอดปรางค์
 
1. นางวัลลภา  เอกสุข
2. นางบัวลอย  จอมไธสง
3. นางกิติยา  สุภารีย์
 
870 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กหญิงชลธิชา  มากะเต
2. เด็กหญิงนันทิชา  คอนคำ
3. เด็กหญิงวรรณิดา  จันทร์ขุน
4. เด็กหญิงวาสนา  ทานกระโทก
5. เด็กหญิงสุชาดา  ตันไธสง
6. เด็กหญิงอุดมพร  สีคำเม
 
1. นางสาวสุรีพร  กรวดสูงเนิน
2. นางอารมณ์  อินทพงษ์
3. นายคมกฤษ  จองกลาง
 
871 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายตันทิกร  แพทย์กระโทก
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ดีกลาง
3. เด็กหญิงวิชุดา  นุชกระโทก
4. เด็กหญิงสิริยากร  อาศัยป่า
5. เด็กหญิงสุณิตตา  เดินกลาง
6. เด็กชายอนุชา  พลไธสง
 
1. นางอิสรีย์  พวงสุดรักษ์
2. นางพรรณพัชร  เจริญสุข
3. นางแฉล้ม  ทรวงโพธิ์
 
872 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาตะคุ 1. เด็กหญิงการะเกษ  กันตรง
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  แทนเกาะ
3. เด็กหญิงดวงกมล  จำปาเงิน
4. เด็กหญิงพัชราภา  ปันหอม
5. เด็กหญิงวรรณา  หนองสูง
6. เด็กหญิงสุนิรัตน์  พลชุมแสง
 
1. นางรังษิยา  โคตรภูธร
2. นายเรืองชัย  โคตรภูธร
3. นางสาวนันทิดา  ถิ่นสุวรรณ
 
873 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลัดดา  นนกระโทก
2. เด็กหญิงธนพร  ขิมมา
3. เด็กหญิงนิมิตรา  นันกระโทก
4. เด็กหญิงวรรณภา  วงษ์รินยอง
5. เด็กหญิงศิริกัญญา  ดีทองหลาง
6. เด็กหญิงสุพรรษา  นันกระโทก
 
1. นางปิยรัชต์  ภรณ์พรรณพงษ์
2. นางฟาริดา  สงวนพงษ์
 
874 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  ศรีเอี่ยม
2. เด็กหญิงกรวรรณ  เต็มส้ม
3. เด็กหญิงนิรภัทร์  แตงอยู่
4. เด็กหญิงพรชีวา  นาศรี
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดีทองหลาง
6. เด็กหญิงสุธิษา  มาตรกลาง
 
1. นางสาววาสนา  บัวจะบก
2. นางสาวขนิษฐา  ทองขาว
3. นางปราณีต  ศรีสมบัติ
 
875 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงชิดชนก  สวาสโพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงชุติมา  เหล็กมะดัน
3. เด็กหญิงมุกมณี  กาญจนะเกตุ
4. เด็กหญิงวิลาสินี  กลิ่นทับ
5. เด็กหญิงศิริวิภา  ประสานศักดิ์
6. เด็กหญิงอภิสรา  แก้วหลุย
 
1. นางสาวสมพร  ทหารพงศ์
2. นางจุฑาทิพย์  บัวคล้าย
 
876 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงจิราพา  โง่นสูงเนิน
2. เด็กชายนันทวัฒน์  เรืองสมบัติ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันทร์เอี่ยม
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ชิดนอก
5. เด็กหญิงวรนารี  เกษารัตน์
6. เด็กหญิงสโรชา  พั่วไธสง
 
1. นางวราภรณ์  ฤทธิ์ไธสง
2. นายกิตติศักดิ์  ชินสี
3. นายยรรยง  ประกอบกัน
 
877 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงกฤษณา  พืชทองหลาง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ต่ายกระโทก
3. เด็กหญิงภัคจิรา  จงดี
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ปลิงกระโทก
5. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ช่วยพิมาย
6. เด็กหญิงอลิสา  ปาสอน
 
1. นางภิรดี  เพิ่มพูน
2. นางสาวสุดาณิษา  ปัทมสกุลชัย
3. นางไพบูลย์  ศรีมะเริง
 
878 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงกันทิชา  ทิศกระโทก
2. เด็กชายชัชวาล  พยัคฤทธิ์
3. เด็กหญิงนันทนา  ทิศกระโทก
4. เด็กหญิงสมพร  เทอมกระโทก
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทิศกระโทก
6. เด็กหญิงไปรยา  ทฺศกระโทก
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพฺธิ์
2. นางชลณิศา  นนพละ
 
879 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดำนา
2. เด็กหญิงณิชกมล  วัฒนชัยประสิทธิ์
3. เด็กหญิงศรัญญา  ผกากลิ่น
4. เด็กหญิงศุตาภัทร  ศรจันทร์
5. เด็กหญิงศุติตา  เนื้อนา
6. เด็กหญิงสุนิษา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวติณณา  เปลี่ยนไธสง
2. นางสาวดวงฤดี  ลาจันทึก
 
880 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงชนิดา  พบกระโทก
2. เด็กชายพงศธร  การบรรจง
3. เด็กหญิงพรวิมล  เบี้ยกระโทก
4. เด็กหญิงฟ้าใส  คงทัน
5. เด็กหญิงรัตติกาล  กุยราพะเนาว์
6. เด็กหญิงสาวิกา  เบียดกระโทก
 
1. นางธนาภรณ์  พาขุนทด
2. นางสาวจตุพร  แสงทิพย์
3. นางโฉมยงค์  เนื่องกระโทก
 
881 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เจริญคุณสมบัติ
2. เด็กชายณรงศักดิ์  บุงกระโทก
3. เด็กหญิงดวงรัตน์  เขียนพุดซา
4. เด็กชายนิรมล  ขุนสำโรง
5. เด็กชายวงศกร  แสงปราช
6. เด็กชายวรารัตน์  อาสนิท
 
1. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
2. นางสาวณรัฐนันทน์  ทัศนรวมครบุรี
3. นางสาวพิมพ์สุภัค  ศรันย์กิ่งทอง
 
882 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงชฎาพร  สีสัน
2. เด็กหญิงดลพร  วิไธสง
3. เด็กหญิงน้ำใส  หล่าสุดตา
4. เด็กหญิงรัตมณี  สร้างนา
5. เด็กหญิงศศิกร  สำนักบ้านโคก
6. เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีอ่อนแสง
 
1. นางสาววราพร  ศิริฤกษ์
2. นางวัลลภา  เอกสุข
3. นางสาวสุภาวดี  ประเสริฐ
 
883 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายคุโณดม  จอมกระโทก
2. เด็กหญิงนัดฐิยา  นดกระโทก
3. เด็กหญิงนันทกานต์  ภูมิศูนย์
4. เด็กหญิงพลอยมณี  ทิศกระโทก
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  เสริมนอก
6. เด็กหญิงอภิชญา  ทิศกระโทก
 
1. นางประภาพันธ์  จงกระโทก
2. นายสุนทร  เนื่องสุวรรณลักษณ์
 
884 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญา  บุญกระโทก
2. เด็กชายจิรวัฒน์  อุส่าห์การ
3. เด็กหญิงดวงสุดา  พวงกระโทก
4. เด็กหญิงธนิดา  เพชรราย
5. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีโสภา
6. เด็กหญิงอุษมา  พิษกระโทก
 
1. นางราตรี  เทศผ่อง
2. นางสาววัลยา  ประพงษ์
3. นายดิเรก  รัตนาภรณ์
 
885 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  จำปาโพธิ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  สุขหฤทัย
3. เด็กหญิงณิชากร  ยวนแม
4. เด็กหญิงทิพย์อัมพร  อยู่หนูพะเนา
5. เด็กชายสมชาย  กาญจนเกตุ
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขโพธิ์
 
1. นางสำเนียง  นิตย์ด่านกลาง
2. นางเบญจมาศ  นนทะชัย
 
886 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงกรรญรัตน์  หิงไธสง
2. เด็กหญิงจิตรา  กันบุตร
3. เด็กหญิงณัฐชา  รอดแก้ว
4. เด็กหญิงนิชาพรรณ  คิ้วกลาง
5. เด็กหญิงวรงค์พร  นนทะศรี
6. เด็กหญิงวิมลพรรณ  พลสุวรรณ
 
1. นางสาวกันต์ณิชชา  กองทุ่งมน
2. นางสาวหริณยา  ตีเหล็ก
3. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
887 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   กูบกระโทก
2. เด็กหญิงคีตภัทร์    วิเชียรฉาย
3. เด็กหญิงรัตน์พร   สมเพ็ชร
 
1. นางสุภัตรา   ทศานนท์
2. นางสาวสุภาวดี   ขวัญเกตุ
 
888 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงสุจิตตา   เตชะโคบุตร
2. เด็กหญิงสุภาพร   เสสูงเนิน
3. เด็กหญิงอัญสรา   ทาทองหลาง
 
1. นางจารุณี   วาทไธสง
2. นางเมตตา  บาลิสี
 
889 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กชายจิรายุ  มากะเต
2. เด็กหญิงปริศา  นันกระโทก
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เกิดจันทึก
 
1. นางสาวสุรีพร  กรวดสูงเนิน
2. นางอารมณ์  อินทพงษ์
 
890 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.25 ทอง 4 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พื้นทะเล
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ท้องพิมาย
3. เด็กหญิงมินตรา  พาดทองหลาง
 
1. นางอาพา  ตวยกระโทก
2. นางสาวพีรฎา  นิยาทองหลาง
 
891 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กชายณัฐภาชัย  มนัสศิลา
2. เด็กชายนิวัฒน์ชัย  สินปรุ
3. เด็กชายภาสกร  ธรรมโฉม
 
1. นางศรีไพร  พนมศรี
2. นางเกษรา  ชนะเพีย
 
892 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79.75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนดอนไพล 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โนนใหม่
2. เด็กหญิงพิยดา  มั่งดี
3. เด็กหญิงอภิญญา  หมุนดอน
 
1. นางอุทัยวัลย์  แขดอน
2. นายภาณุภัณฑ์  แขดอน
 
893 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  เรียบไทสง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิทธิเทศ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บทกระโทก
 
1. นางอมริศา  เทียมกลิ่นทอง
2. นางสาวรวิพันธุ์  นอกกระโทก
 
894 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  สร้อยสน
2. เด็กหญิงจิรภัทร  ทั่งทองมะดัน
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สูงพิมาย
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรกลาง
2. นางลักนภา  กลอนโพธิ์
 
895 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  คำผักแว่น
2. เด็กหญิงทิชา  ตูมขาม
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ไขทะเล
 
1. นางสาวธัญญานุช  นนกระโทก
2. นายสุเทพ  เหลาแตว
 
896 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76.26 เงิน 10 โรงเรียนบ้านละกอ 1. นางสาวภัทราพร  แตงอยู่
2. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ธาราสูง
3. เด็กหญิงอดิภา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวจิราพร  ปัญญารัตนานนท์
2. นางสาวสำเนาว์  แตงอยู่
 
897 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 73.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกรูด 1. เด็กหญิงปนัดดา  สินศิริ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แทวกระโทก
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  ทรวงทองหลาง
 
1. นางอรวรรณ  เมธีธัญญลักษณ์
2. นางทองม้วน  ยิ้มทองหลาง
 
898 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ก่ำโพธิ์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  แล้วกระโทก
3. เด็กหญิงเบญธนัท  ก่ำโพธิ์
 
1. นางนิศานาถ  ภูมิธนภาคินันท์
 
899 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 1. เด็กชายชลธาร  รักษากลาง
2. เด็กชายชลสิทธิ์  สุวรรณโคตร
3. เด็กชายเขตโสภณ  มธิมาประทัง
 
1. นายจันที  ปิดตาละเพ
 
900 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลยา  แนะกระโทก
2. เด็กหญิงชนกนันท์  เจริญถ้อย
3. เด็กหญิงเมธาวดี   แตะกระโทก
 
1. นางเนตรชนก  พลเยี่ยม
2. นางพิมพ์ฉวี  อาจศิริ
 
901 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านจอมศรี 1. เด็กชายพันทวี  เงินไทย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  จับโจร
3. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ปะตังเวสา
 
1. นายวรจักษ์  กำเนิดเวช
2. นางสาวสมพร  วงจักร์
 
902 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บรรดิษฐ์วงศ์
2. เด็กชายสุกัลย์  โรมกลาง
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ลาสุเล
 
1. นางวีรวรรณ  แก้วหลวง
2. นายแสวง  แก้วหลวง
 
903 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายคมกฤต  ศัพเสนาะ
2. เด็กชายธีรดล  เบี้ยกระโทก
3. เด็กชายนาวิน  ชำนาญการ
 
1. นายทรงศักดิ์  คำโฮง
2. นางปิยะมาศ  บุญยะมัย
 
904 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 1. เด็กชายชุติวัติ  วงษ์บำราบ
2. เด็กชายอนุชา  จัดตุกูล
3. เด็กหญิงอารียา  จัดตุกูล
 
1. นางพลับพรึง  วงค์คำจันทร์
2. นายธนากร  เสาแก้ว
 
905 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กชายทินภัทร  แหวกระโทก
2. เด็กชายธนพล  โตกระโทก
3. เด็กชายศิรพงษ์  บำเพ็ญพงษ์
 
1. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
2. นางสาวพิมพ์สุภัค  ศรันย์กิ่งทอง
 
906 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนขึ้ตุ่น 1. เด็กชายคมสัน  เที่ยงแก้ว
2. เด็กหญิงจินตนา  จันทร์กระสัง
3. เด็กหญิงฐิตาพร  พิราลัย
 
1. นางรัตติยา  ชิดชม
2. นางสาวอุไรพร  กิจดี
 
907 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงจรวยพร  สินธุวัตร
2. เด็กหญิงจิตกัญญา  เพิ่มดี
3. เด็กหญิงอุษา  เฮมกระโทก
 
1. นายจักรพงษ์  กันเผือก
2. นางจีรนัน  กันเผือก
 
908 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 1. เด็กชายชูเกียรติ  แก้วพะลัก
2. เด็กชายนวพล  เสวกานันท์
3. เด็กชายอนุวัฒน์   กว้างพิมาย
 
1. นายธวัชชัย   อนันตรสุชาติ
 
909 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนทองหลาง
2. เด็กชายพงศธร  ชลกลาง
3. เด็กชายภาสกร  ช่อทองหลาง
 
1. นายมานพ   กำจัดภัย
 
910 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 1. เด็กหญิงนัดดา  ด่านกระโทก
2. เด็กชายปรัฏชญา  ประทุมวงษ์
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  ปลอดกระโทก
 
1. นายธีระพันธ์  ทองนำ
2. นางโสภา  ศรีสุขวัฒนกิจ
 
911 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชชา  จอดนอก
2. เด็กหญิงสุวจี  ยวนนา
3. เด็กหญิงอิศริยา  มีหนองใหญ่
 
1. นางจุฬา  ดาราธรรม
2. นางสาวสมหมาย  ป้อกระโทก
 
912 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านช่องโค 1. เด็กชายธนทรัพย์  สุดเกษ
2. เด็กชายวีรภัทร  พื้นทะเล
3. เด็กชายศตคุณ  เพียงขุนทด
 
1. นางบุษบัน  เต็งกิ่ง
 
913 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงพรนภัส  ธรรมบุตร
2. เด็กหญิงสุมานัส  กำจัดภัย
3. เด็กหญิงอารียา  จงฤทธิ์
 
1. นางศิริลักษณ์  กำจัดภัย
2. นางยุวดี  วงศ์สง่า
 
914 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 1. เด็กชายนันทิวรรธน์   รินทร
2. เด็กชายวชรศักดิ์   เคลื่อนสูงเนิน
3. เด็กชายศรายุทธ   อบอุ่น
 
1. นางสาวแพรวพรรณ    จีนสูงเนิน
2. นางทุเรียน  เกณฑ์กระโทก
 
915 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนไทรทอง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปัดไธสง
2. เด็กชายจักรินทร์  หงศาลา
3. เด็กหญิงภัธราพร  ไธสง
 
1. นางสุมาลี  เหลามะดัน
2. นายมานิตย์  เหลามะดัน
 
916 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วศรี
2. เด็กชายชัยพร  เว้าสันเทียะ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  เซียงหนู
 
1. นายอนุพันธ์  อุตสาหกุล
 
917 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทับทิมใส
2. เด็กหญิงชญานิศ  ดงกระโทก
3. เด็กหญิงวนิดา  กล้าแข็ง
 
1. นายภาคภูมิ  รักษ์ภักดี
2. นางปราณี  มิ่งสกุล
 
918 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ศิริโยธา
2. เด็กหญิงนริศรา  ปักกาวะเล
3. เด็กหญิงสุชานันท์  สาลาด
 
1. นางสาวกนกพัทธ์  เวียงสีมา
 
919 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กหญิงกาญจนา  จองกลาง
2. เด็กหญิงกิตติมา  พิมานรัมย์
3. เด็กหญิงอริศรา  อบทองหลาง
 
1. นางสาวสุรีพร  กรวดสูงเนิน
2. นางอารมณ์  อินทพงษ์
 
920 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  เกษจุพระ
2. เด็กหญิงวรรณษา  เทินทองหลาง
3. เด็กหญิงศศิตา  เจริญนอก
 
1. นายสำเริง  กลอนโพธิ์
2. นางลักนภา  กลอนโพธิ์
 
921 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรียงยศ
2. เด็กหญิงราตรี  บุญค้ำ
3. เด็กหญิงโสระญา  ชินหัวดง
 
1. นายเชิด  บุบผามาลา
2. นางสาวจุฑารัตน์  วันทะวงษ์
 
922 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงชนิกา  ปรากฏหาญ
2. เด็กหญิงภารดี  เทือกเถาว์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ชฎาแก้ว
 
1. นางปิยวดี  ลีตี
2. นางสาวเพ็ญประภา  ยอโง้ง
 
923 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงนันท์สินี  ทินกระโทก
2. เด็กหญิงพิจิตตา  จิตสูงเนิน
3. เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์สว่าง
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
2. นางชลณิศา  นนพละ
 
924 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75.99 เงิน 6 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงนิตยา  จอกโคกสูง
2. เด็กหญิงมาริณี  นาเพ็ชร
3. เด็กหญิงวรางคนาง  บังเกิดจังหรีด
 
1. นางภาวิณี  คบขุนทด
2. นางณัฐชยา  ศิริสวัสดิ์
 
925 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กชายกร  ดินสอ
2. เด็กหญิงตวิษา  จันทฤชัย
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ช่างเรือนกุล
 
1. นางสาวศศมล  สุริพล
2. นายอุทัย  โพธิ์เกาะ
 
926 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงพรรณภัตสา  บุญรอด
2. เด็กหญิงสุนัดดา  แกรงพิมาย
3. เด็กหญิงสุปานี  ทีภูมิ
 
1. นางจารุณี  วาทไธสง
2. นางนันทิยา  เวียงสีมา
 
927 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. นายวทัญญู  ด้วงกระโทก
2. เด็กชายวรายุส  ชิดดี
3. เด็กชายเอกรินทร์  ด้วงกระโทก
 
1. นางสาวพิชญากาญจน์  นวชีวพัฒน์
2. นายทรงศักดิ์  คำโฮง
 
928 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อุลหัสสา
2. เด็กชายศิษย์ศิวะสรณ์  สนกระโทก
3. เด็กชายสรายุทธ  นวลกระโทก
 
1. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
2. นางสาวณรัฐนันทน์  ทัศนรวมครบุรี
 
929 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำทอง
2. เด็กหญิงพรนภา  นนกระโทก
3. เด็กหญิงวรรณริษา  พุทธรักษ์
 
1. นางจงกล  อาจหาญ
2. นางสาวนันทิดา  มณีศรี
 
930 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงชุติมา  มะสีผา
2. เด็กชายวรพงษ์  จับโจร
3. เด็กชายศรายุทธ  เกิดมะเริง
 
1. นายธวัชชัย  เฉิดจำเริญ
2. นายวิฑูรย์  จูมพลสา
 
931 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงกันวิสา  รักษาทรัพย์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  เกาะกลาง
3. เด็กหญิงสุภาพร  ระมัง
 
1. นายไกรสร  วิชัยโย
2. นางวาสนา  วิชัยโย
 
932 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายธันวา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายศุภชัย   จันทร์ประกอบ
 
1. นายวิรพจน์  วงศ์วัฒน์เกษม
2. นางสาวนัยนา  สงกลาง
 
933 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายกฤษดนัย  ชฎาแก้ว
2. เด็กชายธีระพงษ์  กีบไธสง
3. เด็กชายวีระศักดิ์  จ่าโนนสูง
 
1. นายวัชรินทร์  พรหนองแสน
2. นางสาวนีรนุช  คุ้มราษฎร์
 
934 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กชายศักดิ์ครินทร์  โต้งกระโทก
2. เด็กชายสรศักดิ์  เพ็งพูน
3. เด็กชายอภิชัย  จันประเทียน
 
1. นายอนุพันธ์  อุตสาหกุล
 
935 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ฉัตรบุปผา
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ดอนตะนาม
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
2. นางสมควร  ตาปราบ
 
936 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 1. เด็กชายทิวิตต์  ขนันไพร
2. เด็กชายธวัชชัย  ศิริแพงมา
3. เด็กชายอนุพงศ์  วงค์คำ
 
1. นายชุมพล  อาจวิชัย
 
937 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอนุชิต  พิกูลทอง
2. เด็กชายอัครพนธ์  โบกไธสง
3. เด็กชายเทวัญ  ขอมขุนทด
 
1. นายสุบิน  ศรีนครานุรักษ์
 
938 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงธิติมา  บุปผา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงวนิดา  นาคดี
 
1. นางปิยวดี  ลีตี
2. นางสาวเพ็ญประภา  ยอโง้ง
 
939 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เฟื่องสูงเนิน
2. เด็กหญิงมัณฑนา  วาปีสังข์
3. เด็กหญิงสุนันทา  ทรายทะเล
 
1. นางสาวสุคนธ์  แก้วรังษี
2. นางวันเพ็ญ  คำชำนิ
 
940 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กอกษัตริย์
2. เด็กหญิงณัฐพร  ผุยลิง
3. เด็กหญิงนิภารัตน์  ปิ่นเมือง
 
1. นางสาวสุรังสี  สวัสดิ์รัมย์
2. นางสาวนงนุช  ฟังสันเทียะ
 
941 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินประโคน
2. เด็กหญิงฐิติมา  ทมตะขบ
3. เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์น้อย
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วิชัย
2. นายวรวุธ  อยู่มงคล
 
942 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงพรทิพา  มาตย์นอก
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ชัยสา
3. เด็กหญิงอรุณี  สายกระสุน
 
1. นางอภิปรัชญา  ปัณยเวชราศัย
 
943 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงนันทนา  อาจศึก
2. เด็กหญิงประวีณ์สุดา  ทิศกระโทก
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชัยชนะ
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธ์ิ
2. นางชลนืศา  นนพละ
 
944 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงบัวบูชา  ริมไธสง
2. เด็กหญิงมิตรสินี  สวัสดี
3. เด็กหญิงยลดา  วีระโห
 
1. นางสาวสุคนธ์  แก้วรังษี
2. นางวันเพ็ญ  คำชำนิ
 
945 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แย้มสี
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  สุขกระโทก
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  นาคี
 
1. นางพรเพ็ญ  รัตนธรรม
2. นางสาวณัฎฐวิภา  คำปันศรี
 
946 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเหมสูง 1. เด็กหญิงกัญลักษณ์  หารทองหลาง
2. เด็กชายตันติกร  ฝีมือสาน
3. เด็กชายปัญณวิชญ์  บาดกลาง
 
1. นางสาวดุจฤดี  ใช้ช้าง
2. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
 
947 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.8 ทอง 4 โรงเรียนวัดกุดสวาย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ชัยสงค์
2. เด็กหญิงสุรภา   ใจจังหรีด
3. เด็กหญิงอทิตตา    พลไชยยา
 
1. นางจิระพา   แกลงกระโทก
2. นางสาวเกษชรินทร์    ภูมิศรีจันทร์
 
948 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยอกขาม 1. เด็กหญิงกัญชพร  อักษรนา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  จันดี
3. เด็กหญิงอารยา  จันดี
 
1. นางสาวอัญชลี  รังสีทอง
2. นางบังอร  พลสิงห์
 
949 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อนุสีจันทร์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สว่างสูงเนิน
3. เด็กหญิงมลฤดี  ผิวงาม
 
1. นางศรีไพร  พนมศรี
2. นางอัจฉรา  เรียงสนาม
 
950 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84.2 ทอง 7 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายคามิน  ทวยไธสง
2. เด็กหญิงชลธิชา  โพนไธสง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์สามารถ
 
1. นางสาวสุรีงสี  สวัสดิ์รัมย์
2. นางสาวนงนุช  ฟังสันเทียะ
 
951 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายศุภกฤษ  คำสวาท
2. เด็กหญิงอุทุมพร  ทุมมะลา
3. เด็กหญิงิชลธิชา  ดุระยับ
 
1. นายพันธุ์ธัช  ยอดสังวาลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายตา  คำสิงห์นอก
 
952 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงฐิติมา  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  นนกระโทก
3. เด็กหญิงสุพนิดา  แตนกระโทก
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
2. นางชลณิศา  นนพละ
 
953 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงกชพร  กรอกกระโทก
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เจนพนัด
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เที่ยงกระโทก
 
1. นางพูนศรี  ข้องนอก
2. นางปิยะมาศ  บุญยะมัย
 
954 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทาอ่อน
2. เด็กหญิงนกน้อย  ศรีพิทักษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ขุนนามวงศ์
 
1. นางสาวสุคนธ์  แก้วรังษี
2. นางสาวแสงเดือน  ชินหัวดง
 
955 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์   พรงาม
2. เด็กหญิงชลิตา   คืบกระโทก
3. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง   กรุยกระโทก
 
1. นางรัชนี   ธรรมนิตย์กิจ
2. นางชมขวัญ    วรรณคำ
 
956 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงนวนันท์  แน่นกระโทก
2. เด็กหญิงมาติกา  ดวงวิเศษ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โชคคูณ
 
1. นางอัญชุลี  เคียงรัมย์
2. นายยรรยง  ประกอบกัน
 
957 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 1. เด็กหญิงชญานิศ  ซีกงูเหลือม
2. เด็กชายณฐพร  เพลิดขุนทด
3. เด็กหญิงวสนันท์  สุขดี
 
1. นางแสงอรุณ  รัตนศฤงค์
 
958 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดเหมสูง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หารทองหลาง
2. เด็กหญิงชิษนุชา  วันทองหลาง
3. เด็กหญิงพรลิษา  สืบพราย
 
1. นางสาวดุจฤดี  ใช้ช้าง
2. นายชีระวิทย์  คบทองหลาง
 
959 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจริยาพร  สุขอินพะเนา
2. เด็กชายชยกรณ์  กงแก้ว
3. เด็กหญิงบุญสิตา  ครึ่งมี
 
1. นางพิมพ์ใจ  พืชทองหลาง
 
960 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลสมปอง 1. เด็กหญิงชนัณชิดา  อุลิศนันท์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีคูณ
3. เด็กหญิงสุมิตรา  ไชยพรหม
 
1. นางสาวใหม่  ใช้ช้าง
 
961 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกิดบ้านกอก
2. เด็กหญิงสุภาพร  อุดมคำ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  สมัครณรงค์
 
1. นายวัชพล  พระไตรยะ
2. นางแพรพิไล  มากพันธ์
 
962 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงนพเก้า  จวบกระโทก
2. เด็กหญิงนวพรรษ  ปุ๋ยกระโทก
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  กาวกระโทก
 
1. นางพูนศรี  ข้องนอก
2. นายรัศมี  พลารักษ์
 
963 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กชายธนายุทธ  คำมะเริง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  นากระโทก
3. เด็กหญิงบังอร  มูลมณี
 
1. นางสาวสุคนธ์  แก้วรังษี
2. นางเบญจพร  หิงไธสง
 
964 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อ้อมนอก
2. เด็กหญิงวรรณพร  มุ่งเขตกลาง
3. เด็กชายอดิศร  นครรัมย์
 
1. นางสาวสุลาลัย  สินสุพรรณ์
2. นายคณาวุฒิ  เทียนศรี
 
965 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. นางสาวกานติมา  ตั้นฮง
2. นางสาวพรพิมล  ชอบใหญ่
3. เด็กหญิงสุธีรัตน์  โฉสูงเนิน
 
1. นางเยาวลักษณ์  กิจสนธิ์
2. นางอมริศา  เทียมกลิ่นทอง
 
966 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 1. เด็กหญิงฐิติภัทร  ห่อยผักแว่น
2. เด็กหญิงศศิธร   อยู่เล็ก
3. เด็กหญิงเปมิกา   จุลสำโรง
 
1. นางสุรัชพร    ศรีโพธิ์
2. นางปฎิญญา   เกตุไธสง
 
967 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงประกายกานต์  จงเจิมกลาง
2. เด็กหญิงสิรินาท  สวยผักแว่น
3. เด็กหญิงสุทธิดา  โยนกระโทก
 
1. นางสรีวรรณ  แปะกระโทก
2. นางพวงเพ็ญ  แสนท้าว
 
968 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงชุติมา  ธรรมโหร
2. เด็กหญิงญานิศา  นวไตรทิพย์สกุล
3. เด็กหญิงอรรยา  จันทร์กอ
 
1. นายกวีศักดิ์  เครือผือ
2. นายชัยพร  ชัยชะนะ
 
969 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงกานต์ะฺรา  กลบกลาง
2. เด็กชายยุทธนา  สมจิตร
3. เด็กชายอรรถพล  ลิไธสง
 
1. นายบุญธรรม  ลวกไธสง
 
970 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงวรัญญา  เสนผาบ
2. เด็กชายวันชนะ  ภูมิศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสายทอง  อ่อมไหล
 
1. นางจุฑารัตน์  บุทธิจักร์
2. นางพิกุล  เสนผาบ
 
971 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   โปรยกระโทก
2. เด็กหญิงดิษญากรณ์   ฉุนกระโทก
3. เด็กหญิงสุพรรณี   สืบทิม
 
1. นางอำนวย   พระเดชพงษ์
2. นางลำไย   ศิริกำเนิด
 
972 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านยอกขาม 1. เด็กหญิงจรัญญา  จิตรนอก
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จิตรนอก
3. เด็กหญิงรัชนีกร  กับกระโทก
 
1. นางบังอร  พลสิงห์
2. นางสาวอัญชลี  รังสีทอง
 
973 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตะแกรง 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  เกิดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แพงไธสง
3. เด็กหญิงอรณา  ปัตตานัง
 
1. นางวลัยลัก  ผลเยี่ยม
 
974 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดเหมสูง 1. เด็กหญิงนภาพร  เทียบทองหลาง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พึ่งโต
3. เด็กชายเจตณัฐ  ศรีทองหลาง
 
1. นางสาวดุจฤดี  ใช้ช้าง
2. นางจันทราวรรณ  แอบทองหลาง
 
975 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หาญกล้า
2. เด็กหญิงสรัลพร  คุ้มพันธ์
3. เด็กหญิงอทิตยา  คำภาชาติ
 
1. นางกรรณิการ์  เฮงตระกูล
2. นางจินตนา  ไชยวงษ์
 
976 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. นางสาวมาลัย  สรดอนไพร
2. นายสราวุธ  กล้าณรงค์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เปลื้องรัมย์
 
1. นางภัทรพร  ศรีมงคล
2. นางจันทร์ฉาย  สูติปัญญา
 
977 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  เวหน
2. เด็กหญิงชนิดา  หวังผล
3. เด็กหญิงอัญญาลักษณ์  บุตรชานนท์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  เทิ่งกระโทก
 
978 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  รังปัญญา
2. เด็กหญิงทวีทรัพย์  ทุ่งนา
3. เด็กหญิงน้ำฝน  วินทะไชย
 
1. นางขวัญจิตร  ป้องนาน
2. นางสาวสำอางค์  พิศเพ็ง
 
979 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงปทุมวรรณ  หลวงชุมพล
2. นางสาวพัชรินทร์  ผันดอนดู่
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จิตฤกษ์
 
1. นางสรีวรรณ  แปะกระโทก
2. นางพวงเพ็ญ  แสนท้าว
 
980 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  ชินกระโทก
2. เด็กหญิงจิราพร  เอี้ยงโสนก
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โมด่านจาก
 
1. นางสาวสุลาลัย  สินสุพรรณ์
2. นางสาวสุชาดา  ชัยรัตน์
 
981 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงชนิดา  เจียงวงศ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญลาภ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  แสงตะวัน
 
1. นายกวีศักดิ์  เครือผือ
2. นายชัยพร  ชัยชะนะ
 
982 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กหญิงกัณฑิกา  รักสระน้อย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ซุยกระโทก
3. เด็กหญิงมณีนุช  อินทร์โต
 
1. นางพรเพ็ญ  รัตนธรรม
2. นางยุพิน  ฟานกระโทก
 
983 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชาติวงศ์
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  ยุระปักษ์
3. เด็กหญิงไพจิตรา  ประสารวัน
 
1. นางวีนัส  รักษาราช
2. นางสมปอง  พึ่งจันดา
 
984 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 1. เด็กหญิงกรพินธ์  อ้นเล่ห์
2. เด็กหญิงปรียากร  สวัสดี
3. เด็กหญิงสิริยากร  ก้านทองหลาง
 
1. นางพิเศษศรี  ซึ่งสมณกุล
2. นางสาวสุภาภรณ์  อ้นประดิษฐ์
 
985 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงภัทรลดา  คำจันทร์วงศ์
2. เด็กหญิงวราพร  แพงแสง
3. เด็กหญิงเอื้องสวรรค์  สวยงาม
 
1. นางสาวพวงทอง  กลางสวัสดิ์
2. นางสาวสุริยาพร  พันดี
 
986 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 1. เด็กชายบูรพา  กับกระโทก
2. เด็กหญิงปาริชาติ   โปยขุนทด
3. เด็กหญิงสุวนันท์   ชื่นกระโทก
 
1. นางสาวณัฐนิชา   แก้วยงกศ
2. นางสาวเปรมกมล   ประทุมโม
 
987 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงธนาพร  ชั่งเกวียน
2. เด็กหญิงนันทกานต์  ทิศกระโทก
3. เด็กหญิงปริชญา  อินม่วงไทย
 
1. นางมณีรัตน์  สายทอง
2. นางฐานิตา   มีเพียร
 
988 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 1. เด็กหญิงพอลล่า  นนทะวงศ์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ประสิทธิ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสุภาภักดิ์  ณะพรานบุญ
 
1. นางธิดา  พวกแสน
 
989 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เคล้ากระโทก
2. เด็กชายจิรายุวัฒน์  พิจิตอาจ
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เช้ากระโทก
 
1. นางอัมพร  สุนทรรัตน์
 
990 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยอดพังเทียม
2. เด็กหญิงนฤมล  เตรียมผักแว่น
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีภา
 
1. นางจำนงค์  นารายรักษ์
2. นางสาวธนพร  ปักษา
 
991 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลินทรา  สุริยัพ
2. เด็กหญิงญาดา  ศิลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงฐานิดา  แก่นคนชุม
 
1. นางสาวติณณา  เปลี่ยนไธสง
2. นางสาวดวงฤดี  ลาจันทึก
 
992 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สอนามา
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทิศกระโทก
3. เด็กหญิงอัมพร  เบี้ยกระโทก
 
1. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
2. นางชลณิศา  นนพละ
 
993 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  อินทร์วิเชียร
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทองซ้อน
3. เด็กหญิงเพียงพร  แจ้งไธสง
 
1. นางสาวพวงทอง  กลางสวัสดิ์
2. นางสาวสุริยาพร  พันดี
 
994 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กหญิงคนึงนุช  เทียบแก้ว
2. เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์ขุน
3. เด็กหญิงอารียา  ด่านกระโทก
 
1. นางสาวสุรีพร  กรวดสูงเนิน
2. นางสาวนิตยา  พลทมิฬ
 
995 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายชนะชัย  แก้วกูล
2. เด็กชายราชัน  แก่นกระโทก
3. เด็กหญิงวรนุช  แซกกระโทก
 
1. นางอัมพร  สุนทรรัตน์
 
996 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายณรงค์ชัย   นุชกระโทก
2. เด็กชายปัณณวิชญ์   วากระโทก
3. เด็กชายพงศธร  มุมกระโทก
 
1. นางทองคำ   มุมกระโทก
2. นางวิไลลักษณ์   วีระภักดี
 
997 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กกกระโทก
2. เด็กชายนันทภพ  ภูมเลิศ
3. เด็กหญิงพลอยรัง  เดชกระโทก
 
1. นางสาวพะเยาว์  ผลุงกระโทก
2. นางสาวกิ่งลัดดา  อาสากุล
 
998 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 1. เด็กชายชัชวินทร์  นรเพ็ชร
2. เด็กชายณัฐวัชร์  นาอุดม
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  อรุโน
 
1. นางอุมาภรณ์   แหไธสง
2. นางสมหมาย  คำจันทร์
 
999 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายธนากร  ปัตตาเทสัง
2. เด็กหญิงอภิญญา  บุบผามะตะนัง
3. เด็กหญิงเมย์ษยา  ลาสุเล
 
1. นางวาสนา  คุ้มเมือง
 
1000 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาตะคุ 1. เด็กหญิงพิมนารี  เพ็ชรสังหาร
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  รจนากร
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  มิ่งสูงเนิน
 
1. นางสาวนันทิดา  ถิ่นสุวรรณ
2. นางอาภาวรรณ  ศรีวงศ์ศา
 
1001 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กชายธนธิป  มัสสะ
2. เด็กชายพงศธร  สร้อยสน
3. เด็กชายเจษฎา  พานสุวรรณ
 
1. นางทิพย์วรรณ  กลมกลาง
2. นางสาววานิสสา  ประจิตร
 
1002 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายจิรันธนิน  กาวิชัย
2. เด็กหญิงมัณฑนา  แก้วเพชร
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  รูปขันธ์
 
1. นางสาวมยุรา  เนียนกระโทก
2. นางอุทัยวรรณ  เกยสูงเนิน
 
1003 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายอัครพล   รุ่งมะเริง
2. เด็กชายเทพนริทร์  จันทร์พรหม
3. เด็กชายไพรัช   บาตกระโทก
 
1. นางพิมลพร  สุรัยรัตน์
 
1004 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านช่องโค 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีพูน
2. เด็กหญิงณัฐติกานต์  อุ่นวิเชียร
3. เด็กชายธีรพงษ์  แน่นกระโทก
 
1. นางวรรณดี  ดอกบัว
 
1005 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนดอนไพล 1. เด็กหญิงชลิตา  วุฒิธรรม
2. เด็กหญิงลลิตา  ทรายกระโทก
3. เด็กหญิงสุนิษา  โพนกระโทก
 
1. นางนิตยา  เฉียบกระโทก
2. นางรุจาภา  บุญอินทร์
 
1006 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงคิบรินธาร  จิตะสี
2. เด็กชายวัชร  แอมจิหาด
3. เด็กหญิงศิรนภา  สียางนอก
 
1. นางลักษณ์กมล  ่่ก่อคุณพิพัฒน์
2. นางสาวมัณฑิตา  ศรีคำ
 
1007 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย3 1. เด็กหญิงบุษรา   บ้อนกระโทก
2. เด็กหญิงบุษรินทร์    บ้อนกระโทก
3. เด็กหญิงเขมจิรา   มีมาก
 
1. นางสาวพนม    อยู่เจริญ
2. นางอุไร   หงำกระโทก
 
1008 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 12 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ปากเมย
2. เด็กหญิงผกาสินี  ทริกจำรูญ
3. เด็กหญิงวาสนา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์  แทนนำ
2. นางสาวศรญา  ทุมนาหาด
 
1009 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนวัดรวง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  โชติกลาง
2. เด็กหญิงบุณยาพร  รัตนประเสริฐ
3. เด็กหญิงพีรดา  ติยะศิริ
 
1. นางสาวปรียา  นราจันทร์
2. นางภวิกา  กลึงกลาง
 
1010 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 15 โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กหญิงปริตรา  ปาสารัก
2. เด็กชายพิชญ์สุดา  สิริดี
3. เด็กหญิงสุนิสา  บุราคร
 
1. นางนิตยา  สุขบุญ
 
1011 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 16 โรงเรียนวัดหนองพลวง 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เต๋งเจริญสุข
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  นิลชำนาญ
3. เด็กชายไพบูลย์  สื่อสวัสดิ์วณิชย์
 
1. นางสาวกัญญรัตน์   อิสระชาติ
2. นางสาวละมัย  สานคล่อง
 
1012 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 1. เด็กชายชยากร  วรรณปะเก
2. เด็กชายธนพัฒน์  บุญครอง
3. เด็กหญิงน้ำตาล  สุขเสริม
 
1. นางสาวคณัสนันท์   วงชวัลณรัตน์
 
1013 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงปนัดดา  วังโตนด
2. เด็กชายพิชยเดช  น้อยหนองหว้า
3. เด็กหญิงมนรดา  เกลี้ยงไธสง
 
1. นางสาวดรัลพร  คงพะเนา
2. นางศรีเพ็ญ  ผินงูเหลือม
 
1014 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงพัชพร   สถิรชาติ
2. เด็กหญิงพิมปภัส  พลอยกลาง
3. เด็กหญิงสุภัสรา  น้อมกระโทก
 
1. นางสาวพิกุล  วาปีกัง
2. นางสาวอุไรรักษ์  จันสุทิน
 
1015 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 1. เด็กหญิงกานต์สิริ  คะเชนเชื้อ
2. เด็กหญิงนพรัตน์  เพชรยิ้มพะเนา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ประจงบัว
 
1. นางสุวัจนา  คำชำนิ
2. นางอารีย์  แก้วพะเนา
 
1016 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุ่นหล้า
2. เด็กหญิงปณัดดา  มัวทองหลาง
3. เด็กหญิงปริญญาดา  ด่านทองหลาง
 
1. นางสาวชนัญชิตา   ชมทองหลาง
2. นางสาวสุภาพร  ฤทธิ์ไธสง
 
1017 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงปณิตตา   ชัยสงคราม
2. เด็กหญิงวณิศรา  ธรรมวงษ์
3. เด็กหญิงศิศิรา  เวียงสีมา
 
1. นางเมตตา  บาลิสี
2. นางนิศากร  โลไธสง
 
1018 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกีรติกา  รอดจันทร์
2. เด็กหญิงชญานิศ  กงแก้ว
3. เด็กหญิงอริสรา  แก้วเกิด
 
1. นางสาวอุษณีย์  ศรีเชียงหา
2. นางสาวกมลพร  มิ่งสกุล
 
1019 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 1. เด็กหญิงชนิสรา  กรวยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพัชรพร  ดีพิมาย
3. เด็กชายภาณุพงศ์  ปิ่นสันเทียะ
 
1. นางศรีชมภู  ทรวงโพธิ์
2. นายทองไทยแท้  ทองดีนอก
 
1020 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สถิรอนันต์
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ไปล่กระโทก
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เบี้ยกระโทก
 
1. นางพิมลพร  สุรัยรัตน์
 
1021 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดรวง 1. เด็กชายจารุวิทย์  ตากงูเหลือม
2. เด็กหญิงภัทรดา  เพลาขุนทด
3. เด็กหญิงสิริยากร  สดโคกกรวด
 
1. นางวัชรี  คงฤทธิ์
2. นางสาวแสงดาว  สนงูเหลือม
 
1022 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  พรหมพิมาย
2. เด็กหญิงศุภสุดา  ทมกระโทก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ผึ่งด่านกลาง
 
1. นางทิพย์วรรณ  กลมกลาง
2. นางสาววานิสสา  ประจิตร
 
1023 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 11 โรงเรียนไทรทอง 1. เด็กชายณัฐวัชร์  สายสันเทียะ
2. เด็กหญิงวิภาพร  ปินะสา
3. เด็กหญิงสุภาพร  ตองติดรัมย์
 
1. นางหนูเล็ก  ตานา
2. นางสาวสิริวิมล  คนองมาตย์
 
1024 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงนงนภัส  โพธิ์ปานพะเนา
2. เด็กชายสมพงศ์  มูลพันธ์
3. เด็กชายสมเกียรติ  อ่อนคำ
 
1. นางอุทัยวรรณ  เกยสูงเนิน
2. นางสาวมยุรา  เนียนกระโทก
 
1025 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เชือกกระโทก
2. เด็กหญิงนภัทรศิญา  แกรงกระโทก
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  งาสำโรง
 
1. นางอุไร  เงินพลับพลา
2. นายยุทธนา  น้อยหนูจตุรัส
 
1026 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 14 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุวรรณวัฒน์
2. เด็กชายพิชาภพ   โพธิสาร
3. เด็กชายแพรวา   แก่งกระโทก
 
1. นางระเบียบ   เอื้อเมธิยางกูล
 
1027 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 15 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปริญญา  ปยาโต
2. เด็กหญิงพัชชานันท์  โล่ไธสง
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชนะมาร
 
1. นางนงนุช  ทองเหลือง
2. นางขวัญดาว  เลิศไธสง
 
1028 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบึงไทย 1. เด็กหญิงชนัญญา   นามลทิพย์
2. เด็กชายธนภรณ์   ทิพย์คูนอก
3. เด็กหญิงพิชชาพร   ฉวยกระโทก
 
1. นางวนัสยา   จุกกระโทก
2. นางสาวเรวดี   มุ่งกระโทก
 
1029 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงมัชฒิมา  สาหาบุญทอง
2. เด็กหญิงสุธารณี  นามปราศัย
3. เด็กหญิงสุภัชสร  โพธิ์ภูมิ
 
1. นางถาวร  พานิช
2. นางสาวชไมพร  ดอกจันทร์
 
1030 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายธนกฤต  สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงอุไรทิพย์  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงเกตุแก้ว  ผิวงาม
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  ยอโง้ง
2. นางนิตยา  หาพันธ์
 
1031 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  มียิ่ง
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  สีสาวแห
3. เด็กหญิงโฉมนภา  กุดรังนอก
 
1. นางอริสา  สิงห์บุตร
2. นางวรรณภา  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
1032 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สีธรรมมา
2. เด็กหญิงวนิดา  โทจรัญ
 
1. นางสาวณิชนันท์  นิติสิทธิ์
2. นายคูณ  คมไธสง
 
1033 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กหญิงเจตสุภา  พิศพล
2. เด็กชายเจษบดินทร์  ทองทา
 
1. นายวุฒิกร  คนรู้
2. นางนุชธิดา  เบ้าคำ
 
1034 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายณัญพงษ์  กริดกระโทก
 
1. นายเทวินทร์  แจ้งไพร
 
1035 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  ดิษจังหรีด
 
1. นางสุภัตรา   ทศานนท์
 
1036 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 1. เด็กหญิงริต้า  ภูมี
 
1. นางธนพร  ชูทรัพย์
 
1037 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเคลือบ
 
1. นางน้ำฝน  เยี่ยงอย่าง
 
1038 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงพรพิมล  หรั่งนางรอง
 
1. นางอมราวดี  ปิตาละเต
 
1039 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แทนกระโทก
2. เด็กหญิงจศิริพร  สารนอก
3. เด็กหญิงพรรณธนาภรณ์  พูนนอก
4. เด็กหญิงวรกานต์  กุลสอนนาน
5. เด็กหญิงสุพิชญา  วินทะชัย
6. เด็กหญิงอนุธิดา  นนกระโทก
7. เด็กหญิงอภิญญา  สารนอก
 
1. นางภักดี  สมบัติภูธร
2. นางสมพร  เกิดแสงรัตน์
 
1040 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายทินกร  ทินกระโทก
 
1. นายกฤษณะ  แตงกระโทก
 
1041 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กชายศุภโชค  ปัตถานัง
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
 
1042 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงพิยดา  เพียซ้าย
 
1. นางสาวธัญพร  เฟื่องวัฒนสินชัย
 
1043 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติทัต  หลาทอง
 
1. นางสาววสิฐินี  เวทย์วิชานันท์
 
1044 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กหญิงรุ้งธิชา  วรไธสง
 
1. นางลาวัลย์  ศรีจันทร์
 
1045 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายไพโรจน์  ชฎาทอง
 
1. นางนิตยา  หาพันธ์
 
1046 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายสมพงษ์  ว่องไว
 
1. นางสาวนีรนุช  คุ้มราษฎร์
 
1047 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เนนเลิศ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เสือชุมแสง
3. เด็กหญิงสุภัทตรา  มุขกระโทก
 
1. นางอำนวย  พระเดชพงษ์
2. นางลำใย  ศิริกำเนิด
 
1048 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กหญิงดวงกมล  โลโห
2. เด็กหญิงตีรณา  ล่ำสันต์
3. เด็กชายสุวัฒน์  สาจิตร
 
1. นางสาวสำอางค์  พิศเพ็ง
2. นางขวัญจิตร  ป้องนาน
 
1049 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงกัลญาณี  ทิพอุเทน
2. เด็กหญิงนัตถยา  บรรหาร
3. เด็กหญิงศุวรรณนิสา  สีสาวแห
 
1. นางวรรณภา  ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางอริสา  สิงห์บุตร
 
1050 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ด้วงสูงเนิน
2. เด็กหญิงจิราภา  ด้วงสูงเนิน
3. เด็กหญิงพรพรรณ  เกียงสี
 
1. นางรัศมี  ครุธาโรจน์
2. นางยุพาพร  นามบัณฑิต
 
1051 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงกรกนก  แดงงาม
2. เด็กหญิงปวีร์นุช  อุตทูล
3. เด็กหญิงพรไพลิน  ตาดี
 
1. นางปิยวดี  ลีตี
2. นางสาวเพ็ญประภา  ยอโง้ง
 
1052 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ปลิงกระโทก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พูลพุทธา
3. เด็กหญิงเกวลิน  กริบกระโทก
 
1. นางกนิษฐา  ไกยชาติ
2. นางสาวดวงใจ  ประตาทะโย
 
1053 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายฐาปกรณ์  นุลีจันทร์
2. เด็กชายพีรัชชัย  แดงงาม
3. เด็กชายวิษณุ  เกตุแก้ว
 
1. นางเสาวคนธ์  มดแสง
2. นายศุภกิจ  ผิวงาม
 
1054 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กหญิงณัชณิชา  คะเรียงรัมย์
2. เด็กหญิงวรดา  ลาสุดตา
3. เด็กชายศศธร  นะรากุล
 
1. นางวีนัส  รักษาราช
2. นางอำพร  พลทองมาก
 
1055 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เย็นไธสง
2. เด็กหญิงมณฑิตา   อัปไพ
3. เด็กหญิงสุกัลญา  แก้วบัว
 
1. นางอริสา  สิงห์บุตร
2. นางสาวสุรีพร  พรมสาร
 
1056 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กชายพันธกร  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงสายใจ  กาละพัฒน์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
2. นางสาวกฤติญา  ดินไธสง
 
1057 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมสูง 1. เด็กชายณัฐพล  ทัดทองหลาง
2. เด็กชายนราเทพ  พึ่งจันดุม
 
1. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
2. นางสาวพรทิพย์  แก่นพะเนาว์
 
1058 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 1. เด็กชายนุกูล  เทียนแย้ม
2. เด็กชายสุรธัช  ไกรพะเนา
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อพันธุ์ลาน
2. นางสาวฐิติมา  จ่ามมาตย์
 
1059 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 1. เด็กชายวีรภาพ  สาพิมาย
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุขขุม
3. เด็กชายอนุรักษ์  อัคฮาด
 
1. นางพลับพรึง  วงค์คำจันทร์
2. นายธนากร  เสาแก้ว
 
1060 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายคงศักดิ์  ศาธร
2. เด็กชายสราวุฒิ  ดวงชาญ
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มิสงอน
 
1. นายวัชรินทร์  พรหนองแสง
2. นางสาวเพ็ญประภา  ยอโง้ง
 
1061 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายณภัทร  ขุนภักดี
 
1. นายสิทธิชัย  ลวกไธสง
 
1062 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กชายกมลชัย  จันทกุล
 
1. นายสมชัย  สมบุญนอก
 
1063 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายพลพล  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวภัสรา  ตุ้มสูงเนิน
 
1064 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายรัชชานนท์  แสงจันทร์
 
1. นายสิทธิชัย  ลวกไธสง
 
1065 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธีรศาสน์  เชิญกลาง
 
1. นางสาวภัสรา  ตุ้มสูงเนิน
 
1066 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายณัชพล  ผิวนาม
 
1. นายสิทธิชัย  ลวกไธสง
 
1067 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เนียมไธสง
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ทองดี
3. เด็กหญิงชุติมณฑ์  กลางสวัสดิ์
4. เด็กหญิงฐนิชา  โพธิ์ไทร
5. เด็กชายณภัทร  ขุนภักดี
6. เด็กชายณัชพล  ผิวนาม
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วสีทา
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุกขันต์
9. เด็กชายต่อศักดิ์  เพ็ชรพูน
10. เด็กหญิงธัญชนก  ปัตตาลาโพธิ์
11. เด็กชายธีรวัฒน์  ปัตตาเทสัง
12. เด็กชายนฤพัทธ์  นันทจันทร์
13. เด็กหญิงนิจวิภา  บุญมา
14. เด็กชายปพนธนัย  โง่นสูงเนิน
15. เด็กหญิงปิยธิดา  แลไธสง
16. เด็กหญิงพรนภัส  ไชยวงศ์
17. เด็กหญิงพรภัสรา  สีสืบเชื้อ
18. เด็กหญิงพันชนก  พุงไธสง
19. เด็กชายรัชชานนท์  แสงจันทร์
20. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญหาร
21. เด็กหญิงละอองทิพย์  เพียงสองชั้น
22. เด็กหญิงวันวิสา  มุงกระโทก
23. เด็กชายวินัย  หวดไธสง
24. เด็กหญิงศศิธร  พันไร่
25. เด็กหญิงศศินิภา  ลมไธสง
26. เด็กหญิงศิรวดี  มิตรจันทึก
27. เด็กชายอติวัณณ์ฺ  กลางสวัสดิ์
28. เด็กชายอนุภัทร  แลไธสง
29. เด็กหญิงิจิรารัตน์  ทองอาจ
30. เด็กชายเจษฎา  ปิติถาโน
 
1. นายสิทธิชัย  ลวกไธสง
2. นางราตรี  ลวกไธสง
3. นางถิรมนัส  ยอดบุญมา
4. นางเจนจิรา  วรรณพันธ์