สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายศุภกฤษ  คำสวาท
2. เด็กหญิงอุทุมพร  ทุมมะลา
3. เด็กหญิงิชลธิชา  ดุระยับ
 
1. นายพันธุ์ธัช  ยอดสังวาลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายตา  คำสิงห์นอก