สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนหอม สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.08 ทอง 5 1. เด็กชายณิรนัย  ช่อทองหลาง
2. เด็กหญิงพัชริดา  วณิชชาชีวะ
 
1. นายชนาธิป  ชะนะพิน
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์หัวโทน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วณิชชาชีวะ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  โชติชัยอนันต์
 
1. นางศิริพร  ชาญขุนทด
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์หัวโทน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  ขาวฟอง
2. เด็กหญิงภัทราพร  วรรณพันธ์
 
1. นางเสาวภาคย์  กอบเกษ
2. นายมานิจ  ทรัพย์สิน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงทัศนียา  พานทอง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  รักไร่
 
1. นายชนาธิป  ชะนะพิน
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์หัวโทน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัชรลดา  น้อมมนัส
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  บุญพิมพ์
3. เด็กหญิงหทัยชนก  พานทอง
 
1. นางศิริพร  ชาญขุนทด
2. นายฉลอง  กอบเกษ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงอรัญรัตน์  ทัศนิยม
 
1. นายไพบูลย์  วงศ์นาม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงชุติมา  ช่อทองหลาง
2. เด็กชายนพรุจ  ซาไธสง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนทองหลาง
 
1. นางสุมาลัย  มัทธิกันต์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  พานทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หยกพุทธรักษา
3. เด็กชายสมพงษ์  โขงรัมย์
 
1. นางเพ็ญศรี  จันทร์หัวโทน
2. นายพิเชษฐ์  โพธิ์ระศรี