สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภารดล  ศรีษะเนตร
 
1. นางศิริพรรณ  โลสันเทียะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง 5 1. เด็กชายพลกฤต  เวียงเงิน
 
1. นางวาสนา  วิชัยโย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรินทร์  เศษสุวรรณ
2. เด็กชายปลายฝน  นิราศสูงเนิน
3. เด็กชายฟรอนเทียร์  พุทธบุรี
4. เด็กชายรังสรรค์  พุดนอก
5. เด็กชายวิวัฒน์  จงจอหอ
6. เด็กชายวีรพัฒน์  ขอกรดสำโรง
7. เด็กชายเจมส์บอนด์  โรส
8. เด็กชายเจษฎา  เศรษฐา
 
1. นายวันชัย  สันโต
2. นายเจตวัฒน์  ปรึกกระโทก
 
4 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยอดรัก
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  เพียรหมอ
3. เด็กชายเจษฎา  บุญตาม
 
1. นายไกรสร  วิชัยโย
2. นางวาสนา  วิชัยโย
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาลิษา  พลสันต์
2. เด็กหญิงอมลิน  สิทธิเทศ
 
1. นางวชิราภรณ์  ดุจจานุทัศน์
2. นางสาวจินดารัตน์  กลิ่นศรีสุข
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุพิชชา  จอดนอก
2. เด็กหญิงสุวจี  ยวนนา
3. เด็กหญิงอิศริยา  มีหนองใหญ่
 
1. นางจุฬา  ดาราธรรม
2. นางสาวสมหมาย  ป้อกระโทก
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงกันวิสา  รักษาทรัพย์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  เกาะกลาง
3. เด็กหญิงสุภาพร  ระมัง
 
1. นายไกรสร  วิชัยโย
2. นางวาสนา  วิชัยโย