สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรโชติ  กะภูพันธ์
2. นายวิทวัส  ตุมพร
 
1. นายสมชาย  กลางสวัสดิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตภัค  ตุงกระโทก
 
1. นายวุฒิไกร  ไกรสน
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ทอนกระโทก
2. เด็กหญิงวาสินี  ด่านกระโทก
 
1. นางสาวนันท์นภัส  เดชพิพัฒน์เมธี
2. นางสาวมนัชญา  ชอบสอาด