สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรโชติ  กะภูพันธ์
2. นายวิทวัส  ตุมพร
 
1. นายสมชาย  กลางสวัสดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิจ  ปรุกระโทก
2. เด็กชายวรโชติ  กะภูพันธ์
 
1. นายวุฒิไกร  ไกรสน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธนพร  ชูนาม
2. เด็กชายธนากร  สุวรรณเลิศ
3. นางสาวปิยะธิดา  โฉมงาม
4. เด็กหญิงพีรยากร  โกนกระโทก
5. เด็กชายภาคิน  โค่นสังพะเนา
 
1. นายจำลอง  ฝอยกระโทก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายณภัทร  ต่ายกระโทก
 
1. นางภัทรธิดา  ตากกระโทก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กอห้าว
2. เด็กหญิงปริญดา  คำกอง
 
1. นางศรีสุคนธ์  แนบสนิทวงศ์
2. นางทิชานันท์  ไกรสน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ประเสริฐการ
2. เด็กหญิงภัทริตา  เรืองคง
 
1. นางทิชานันท์  ไกรสน
2. นางจิราพร  การเพียร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกร  แสงจันทร์
2. เด็กชายพงศกรณ์  กางกาน
 
1. นางทิชานันท์  ไกรสน
2. นายวุฒิไกร  ไกรสน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชนกชนท์  ศรีเพชรประเสริฐ
2. เด็กชายรังสิมันต์  แถกระโทก
3. เด็กชายศุภโชค  เติมกระโทก
 
1. นางภัทรธิดา  ตากกระโทก
2. นางศรีสุคนธ์  แนบสนิทวงศ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายกฤตภัค  ตุงกระโทก
 
1. นายวุฒิไกร  ไกรสน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง 5 1. เด็กชายชลสิทธิ์  รามศรี
 
1. นางสาวภัทรนิธ์  ขมสูงเนิน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐพล  ชูนาม
 
1. นายวุฒิไกร  ไกรสน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ป้ายนอก
 
1. นายวุฒิไกร  ไกรสน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตภัค  ตุงกระโทก
 
1. นายวุฒิไกร  ไกรสน
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ส่งเสริม
2. เด็กหญิงนภัสสร  พึ่งสันเทียะ
3. เด็กหญิงพิกุล  ปานฉลอง
 
1. นางสาวจิราพร  การเพียร
 
15 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ทอนกระโทก
2. เด็กหญิงวาสินี  ด่านกระโทก
 
1. นางสาวนันท์นภัส  เดชพิพัฒน์เมธี
2. นางสาวมนัชญา  ชอบสอาด
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกร  ดินสอ
2. เด็กหญิงตวิษา  จันทฤชัย
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ช่างเรือนกุล
 
1. นางสาวศศมล  สุริพล
2. นายอุทัย  โพธิ์เกาะ