สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ทัพภูเดช
 
1. นายสุวิทย์  จูมผา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายกฤษดนัย  ชฎาแก้ว
2. เด็กชายธีระพงษ์  กีบไธสง
3. เด็กชายวีระศักดิ์  จ่าโนนสูง
 
1. นายวัชรินทร์  พรหนองแสน
2. นางสาวนีรนุช  คุ้มราษฎร์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิติมา  บุปผา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงวนิดา  นาคดี
 
1. นางปิยวดี  ลีตี
2. นางสาวเพ็ญประภา  ยอโง้ง
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงอุไรทิพย์  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงเกตุแก้ว  ผิวงาม
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  ยอโง้ง
2. นางนิตยา  หาพันธ์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายไพโรจน์  ชฎาทอง
 
1. นางนิตยา  หาพันธ์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมพงษ์  ว่องไว
 
1. นางสาวนีรนุช  คุ้มราษฎร์
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  แดงงาม
2. เด็กหญิงปวีร์นุช  อุตทูล
3. เด็กหญิงพรไพลิน  ตาดี
 
1. นางปิยวดี  ลีตี
2. นางสาวเพ็ญประภา  ยอโง้ง
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  นุลีจันทร์
2. เด็กชายพีรัชชัย  แดงงาม
3. เด็กชายวิษณุ  เกตุแก้ว
 
1. นางเสาวคนธ์  มดแสง
2. นายศุภกิจ  ผิวงาม
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคงศักดิ์  ศาธร
2. เด็กชายสราวุฒิ  ดวงชาญ
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มิสงอน
 
1. นายวัชรินทร์  พรหนองแสง
2. นางสาวเพ็ญประภา  ยอโง้ง