สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนิกา  ปรากฏหาญ
2. เด็กหญิงภารดี  เทือกเถาว์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ชฎาแก้ว
 
1. นางปิยวดี  ลีตี
2. นางสาวเพ็ญประภา  ยอโง้ง