สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เรืองกลั่น
 
1. นายวิษณุพงษ์  แปลกผักแว่น
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลีวงศักดิ์
2. เด็กชายกฤษฎา  แสนมี
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ดาวไธสง
4. เด็กหญิงชุติมา  ทวิมาตร
5. เด็กชายธีรภัทร  เนียสไธสง
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  หงวนไธสง
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญแย้ม
8. เด็กหญิงอริตา  ดุลไธสง
9. เด็กชายเฉลิมชัย  ทวนท้าว
10. เด็กชายเสฐวุฒิ  กว้างนอก
 
1. นายสมหมาย  มุ่งศิลธรรม
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลีวงศักดิ์
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ดาวไธสง
3. เด็กหญิงชุติมา  ทวิมาตร
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  หงวนไธสง
5. เด็กหญิงอริตา  ดุลไธสง
6. เด็กหญิงเมชุตา  ดินไธสง
 
1. นายสมหมาย  มุ่งศิลธรรม
2. นางจุไรรัตน์  แก้วสีทา
3. นายประสาท  แป้นนางรอง
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ถินสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศิรินภา  โนนโพธิ์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
2. นายอริยะพงษ์  ทับทะมาศ
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจรณชัย  อินทวี
2. เด็กชายสุเมธ  จินดาธรรม
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
2. นางสาวปวิตรา  สายจริงวงศ์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพันธกร  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงสายใจ  กาละพัฒน์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
2. นางสาวกฤติญา  ดินไธสง