สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายเอกภพ  ดุลย์ไธสง
 
1. นายวิษณุพงษ์  แปลกผักแว่น
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีพลัง
 
1. นายวิษณุพงษ์  แปลกผักแว่น
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ฑิฆะสุข
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ใบบ้ง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
2. นางสาวปวิตรา  สายจริงวงศ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ฝอยเงิน
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ด้ามทอง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
2. นางสาวปวิตรา  สายจริงวงศ์