สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  ศรียุทธณรงค์
 
1. นางเฉลิมศรี  สุกรินทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายวิชชากร  เพ็ชรกระโทก
 
1. นายต่วน  ข้องนอก