สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.83 เงิน 13 1. เด็กชายรัตธนากร  โมลากุล
2. เด็กหญิงอภิรดา  แป้นกระโทก
 
1. นางอัมพร  แก้วทองคำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายเอกภพ  แสงคง
 
1. นางเสาวณี  กิตติเวทยานุสรณ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหฤทัยธิยา  เที่ยงกระโทก
 
1. นางรวีรัศม์  ศิริปรุ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารียา  มารแพ้
 
1. นางรวีรัศม์  ศิริปรุ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกำลัย  อุดร
2. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  นามกระโทก
 
1. นางรุ่งนภา   สันติภัคพงศ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  เนื่องกระโทก
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  เทียมกระโทก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงศฏพร  ชาญหมื่นไวย
 
1. นายวิทยา  ศรีวิเศษ
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนิดา  เที่ยงกระโทก
2. นายวิชิตวงศ์  สวยเลิศ
 
1. นางสาวยุพิน  เฉนียง
2. นายพนมนคร  สีสุข
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ถอยกระโทก
2. เด็กหญิงภิรยาดา  บัวทะเล
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีบัวพันธ์
4. เด็กหญิงสุนิษา  ป้อกระโทก
5. เด็กหญิงสุภาพร  เกมกลาง
6. เด็กหญิงอภิญญา  แต้มกระโทก
 
1. นางธนาภรณ์  พาขุนทด
2. นางสาวจตุพร  แสงทิพย์
3. นายอำนวย  รื่นอายุ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดา  พบกระโทก
2. เด็กชายพงศธร  การบรรจง
3. เด็กหญิงพรวิมล  เบี้ยกระโทก
4. เด็กหญิงฟ้าใส  คงทัน
5. เด็กหญิงรัตติกาล  กุยราพะเนาว์
6. เด็กหญิงสาวิกา  เบียดกระโทก
 
1. นางธนาภรณ์  พาขุนทด
2. นางสาวจตุพร  แสงทิพย์
3. นางโฉมยงค์  เนื่องกระโทก