สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายมงคล  เนียมสำโรง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โมรัษเฐียร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  เมินกระโทก
 
1. นายชาญ  จรัญกลาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  โขนกระโทก
 
1. นายชาญ  จรัญกลาง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิสา  เสือเครือ
 
1. นายชาญ  จรัญกลาง
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนพร  ดวงกระโทก
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  นิดกระโทก
 
1. นางสาววนัสนันทร์  เอื้อประชา
2. นางสาวสุดารัตน์  โมรัษเฐียร
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กกกระโทก
2. เด็กชายนันทภพ  ภูมเลิศ
3. เด็กหญิงพลอยรัง  เดชกระโทก
 
1. นางสาวพะเยาว์  ผลุงกระโทก
2. นางสาวกิ่งลัดดา  อาสากุล