สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ตรีวิเศษ
 
1. นายอำนาจ  กำเนิดเสนา
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทนิภา  สมงาม
2. เด็กหญิงปภัสรา  ถาต่าย
 
1. นางศิริรัตน์  ยิ้มละมัย
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายคุโณดม  จอมกระโทก
2. เด็กหญิงนัดฐิยา  นดกระโทก
3. เด็กหญิงนันทกานต์  ภูมิศูนย์
4. เด็กหญิงพลอยมณี  ทิศกระโทก
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  เสริมนอก
6. เด็กหญิงอภิชญา  ทิศกระโทก
 
1. นางประภาพันธ์  จงกระโทก
2. นายสุนทร  เนื่องสุวรรณลักษณ์