สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.4 เงิน 17 1. เด็กชายชินบัญชร   โทจรัญ
2. เด็กหญิงศิรประภา  นาแมว
 
1. นางนิตยา  ทองสุข
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  นันทะยักษ์
2. เด็กหญิงปกีรนันทร์  อาษากลาง
3. เด็กหญิงภูรินทร์  คำด้วง
 
1. นางอรุณฉลอง  ศิริพร ณ ราชสีมา
2. นางสุกัญญา  แนวจำปา