สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.4 เงิน 17 1. เด็กชายชินบัญชร   โทจรัญ
2. เด็กหญิงศิรประภา  นาแมว
 
1. นางนิตยา  ทองสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กชายธนราชน  วันสีวงษ์
2. เด็กหญิงอนัญญา  สมนาม
 
1. นางนิตยา  ทองสุข
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แดงโสภา
2. เด็กหญิงอริศรา  เพียรชน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  คชสาร
2. นางนงเยาว์  เพ็ดทะเล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุลานนาย
2. เด็กหญิงสุธิดา  เข่าผักแว่น
 
1. นางอรุณฉลอง  ศิริพร ณ ราชสีมา
2. นางสาวนงลักษณ์  คชสาร
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลญากร  เที่ยงเดช
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ชาติพันธ์จันทร์
3. เด็กหญิงพัชราภา  วาปีโส
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  หมึกไธสง
5. เด็กหญิงอนิษา  ยางนอก
6. เด็กหญิงอัมพร  สุทธิสา
7. เด็กหญิงเนตรนภา  สุขพิมาย
8. เด็กหญิงเพชรดา  ปูพบุญ
 
1. นางอรุณฉลอง  ศิริพร ณ ราชสีมา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  นันทะยักษ์
2. เด็กหญิงปกีรนันทร์  อาษากลาง
3. เด็กหญิงภูรินทร์  คำด้วง
 
1. นางอรุณฉลอง  ศิริพร ณ ราชสีมา
2. นางสุกัญญา  แนวจำปา