สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 4 1. เด็กชายคณิสร  ตุ้มทอง
2. เด็กหญิงจารุนันท์  เครือนิล
3. เด็กหญิงจิตรานุช  ลงกลาง
4. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ซึมรัมย์
5. เด็กหญิงดาราวดี  อุรีรัมย์
6. เด็กชายธิติวุฒิ  เวียนนอก
7. เด็กหญิงปนัดดา  เวียนนอก
8. เด็กหญิงปวิตรา  สงนอก
9. เด็กหญิงลลิลรัตน์  ยอยรู้รอบ
10. เด็กหญิงวีรวรรณ์  พึ่งพิง
11. เด็กชายวุฒิชัย  เครือนิล
12. เด็กหญิงสรัญญา  ดวงศรีจันทร์
13. เด็กหญิงสิริภา  แก้วฝ่ายนอก
14. เด็กหญิงอรทัย  ทอนไธสง
15. เด็กหญิงอาภัสรา  สุขสมบูรณ์
 
1. นางวราภรณ์  ฤทธิ์ไธสง
2. นายกิตติศักดิ์  ชินสี
3. นายยรรยง  ประกอบกัน
4. นางอัญชุลี  เคียงรัมย์
5. นางวรรณนิสา  ยอดบุญมา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิราพา  โง่นสูงเนิน
2. เด็กชายนันทวัฒน์  เรืองสมบัติ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันทร์เอี่ยม
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ชิดนอก
5. เด็กหญิงวรนารี  เกษารัตน์
6. เด็กหญิงสโรชา  พั่วไธสง
 
1. นางวราภรณ์  ฤทธิ์ไธสง
2. นายกิตติศักดิ์  ชินสี
3. นายยรรยง  ประกอบกัน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงนวนันท์  แน่นกระโทก
2. เด็กหญิงมาติกา  ดวงวิเศษ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โชคคูณ
 
1. นางอัญชุลี  เคียงรัมย์
2. นายยรรยง  ประกอบกัน