สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.6 ทอง 15 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองหมื่นไวย
2. เด็กชายนที  น้ำเพชร
 
1. นางยุพิน  วิสีปัตย์
2. นางจิราภรณ์  โพธิ์ตา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เฉยกลาง
 
1. นายโอภาส  ช่วงชิต
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญารัมภา  สุขวิเศษ
 
1. นายโอภาส  ช่วงชิต
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  มีหมู่
 
1. นายโอภาส  ช่วงชิต
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญธิตา  ทองกลาง
2. เด็กหญิงจิรภัทร  รวมกระโทก
3. เด็กหญิงชัชชญา  นฤพันธ์
 
1. นางสายหยุด  ช่วงชิต
2. นายโอภาส  ช่วงชิต
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงอภิวรรณ  เข็มกลาง
 
1. นายธงชัย  แทนจะโปะ
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไทยภักดี
2. เด็กชายดลพัฒน์  เดชา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฉิมพะเนาว์
4. เด็กหญิงพิชญา  ตั้งสูงเนิน
5. เด็กชายภัคภานุ  ชื่นบุปผา
6. เด็กชายภาคิน  ป่วงกระโทก
7. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตุมกระโทก
8. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองหมื่นไวย์
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  คูณกระโทก
10. เด็กชายแสนชัย  ทองบัลลังค์
 
1. นางประเทือง  ปร๋อกระโทก
2. นางยุพิน  วิสีปัตย์
3. นางสาวสุภาพร  คันกลาง
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชกร  ปีปกระโทก
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ต่ำกระโทก
3. เด็กหญิงจารุภา  มัดตังดอน
4. เด็กหญิงชนัศญา  การบรรจง
5. เด็กหญิงณัฐชา  กระจ่างโพธิ์
6. เด็กหญิงทัตพิชชา  ปลั่งกลาง
7. เด็กหญิงปิยนันท์  ถินกระโทก
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตุมกระโทก
9. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ข่วนกระโทก
 
1. นางประเทือง  ปร๋อกระโทก
2. นางปิยะดา  สิงขรอาจ
3. นางสาวสุภาพร  คันกลาง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หาญสงคราม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   คันกลาง
3. เด็กชายอนรักษ์  มุ่งหามกลาง
 
1. นายสมนึก   ปิ่นโพธิ์
2. นางภารดี  มัดทองหลาง